Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃.

Зача́ло р҃г.

101 Бра́тїе, бл҃говоле́нїе оу҆́бѡ моегѡ̀ се́рдца и҆ моли́тва, ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ по і҆н҃ли, є҆́сть во спⷭ҇нїе. 2 Свидѣ́телствꙋю бо и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ ре́вность бж҃їю и҆́мꙋтъ, но не по ра́зꙋмꙋ. 3

10: 3
Фїлїппис. 3: 9
Не разꙋмѣ́юще бо бж҃їѧ пра́вды и҆ свою̀ пра́вдꙋ и҆́щꙋще поста́вити, пра́вдѣ бж҃їей не повинꙋ́шасѧ: 4
10: 4
Гала́т. 3: 24
кончи́на бо зако́на хрⷭ҇то́съ, въ пра́вдꙋ всѧ́комꙋ вѣ́рꙋющемꙋ. 5 Мѡѷсе́й бо пи́шетъ пра́вдꙋ ю҆́же ѿ зако́на:
10: 5
Гала́т. 3: 12
Леѵі́т. 18: 5
І҆езек. 20: 11
ꙗ҆́кѡ сотвори́вый та̑ человѣ́къ жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. 6 А҆ ꙗ҆́же ѿ вѣ́ры пра́вда си́це глаго́летъ:
10: 6
Второзак. 30: 12
да не рече́ши въ се́рдцы твое́мъ: кто̀ взы́детъ на нб҃о, си́рѣчь хрⷭ҇та̀ свестѝ: 7 и҆лѝ кто̀ сни́детъ въ бе́зднꙋ, си́рѣчь хрⷭ҇та̀ ѿ ме́ртвыхъ возвестѝ. 8 Но что̀ глаго́летъ писа́нїе;
10: 8
Второзак. 30: 14
Бли́з̾ тѝ глаго́лъ є҆́сть, во оу҆стѣ́хъ твои́хъ и҆ въ се́рдцы твое́мъ, си́рѣчь глаго́лъ вѣ́ры, є҆го́же проповѣ́даемъ: 9 ꙗ҆́кѡ
10: 9
Матѳ. 10: 32
а҆́ще и҆сповѣ́си оу҆сты̑ твои́ми гдⷭ҇а і҆н҃са, и҆ вѣ́рꙋеши въ се́рдцы твое́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ того̀ воздви́же и҆з̾ ме́ртвыхъ, спасе́шисѧ: 10 се́рдцемъ бо вѣ́рꙋетсѧ въ пра́вдꙋ, оу҆сты̑ же и҆сповѣ́дꙋетсѧ во спⷭ҇нїе.

(Заⷱ҇р҃д.)

11 Глаго́летъ бо писа́нїе:

10: 11
И҆са́їа. 28: 16
всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ ѻ҆́нь не постыди́тсѧ. 12
10: 12
Дѣѧ̑н. 10: 34
Ри́млѧн. 3: 29
Нѣ́сть бо ра́знствїѧ і҆ꙋде́еви же и҆ є҆́ллинꙋ: то́й бо бг҃ъ всѣ́хъ, богатѧ́й10: 12 бога́тъ сы́й во всѣ́хъ призыва́ющихъ є҆го̀. 13
10: 13
Дѣѧ̑н. 2: 21
І҆ѡи́л. 2: 32
Всѧ́къ бо, и҆́же а҆́ще призове́тъ и҆́мѧ гдⷭ҇не, спасе́тсѧ. 14 Ка́кѡ оу҆̀бо призовꙋ́тъ, въ него́же не вѣ́роваша; Ка́кѡ же оу҆вѣ́рꙋютъ, є҆гѡ́же не оу҆слы́шаша; ка́кѡ же оу҆слы́шатъ без̾ проповѣ́дающагѡ; 15 Ка́кѡ же проповѣ́дѧтъ, а҆́ще не по́слани бꙋ́дꙋтъ; Ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
10: 15
И҆са́їа. 52: 7
Наꙋ́м. 1: 15
ко́ль красны̑ но́ги благовѣствꙋ́ющихъ ми́ръ, благовѣствꙋ́ющихъ бл҃га́ѧ. 16 Но не всѝ послꙋ́шаша бл҃говѣствова́нїѧ. И҆са́їа бо глаго́летъ:
10: 16
І҆ѡа́н. 12: 38
И҆са́їа. 53: 1
гдⷭ҇и, кто̀ вѣ́рова слꙋ́хꙋ на́шемꙋ; 17 Тѣ́мже оу҆̀бо вѣ́ра ѿ слꙋ́ха, слꙋ́хъ же гл҃го́ломъ бж҃їимъ. 18 Но глаго́лю: є҆да̀ не слы́шаша; Тѣ́мже оу҆̀бо10: 18 но па́че,
10: 18
Ѱал. 18: 5
Матѳ. 24: 14
28: 19
во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̑ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. 19 Но глаго́лю: є҆да̀ не разꙋмѣ̀ і҆н҃ль; Пе́рвый мѡѷсе́й глаго́летъ:
10: 19
Второзак. 32: 21
Ри́млѧн. 11: 11
а҆́зъ раздражꙋ̀ вы̀ не ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ, но ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ неразꙋ́мнѣ10: 19 ѡ҆ не ꙗ҆зы́цѣ, ѡ҆ ꙗ҆зы́цѣ неразꙋ́мнѣ прогнѣ́ваю ва́съ. 20 И҆са́їа же дерза́етъ и҆ глаго́летъ:
10: 20
И҆са́їа. 65: 1
ѡ҆брѣто́хсѧ не и҆́щꙋщымъ менѐ, ꙗ҆вле́нъ бы́хъ не вопроша́ющымъ ѡ҆ мнѣ̀. 21 Ко і҆н҃лю же гл҃етъ:
10: 21
И҆са́їа. 65: 2
ве́сь де́нь воздѣ́хъ рꙋ́цѣ моѝ къ лю́демъ непокори̑вымъ и҆ пререка́ющымъ.

11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 Глаго́лю оу҆̀бо:

11: 1
1 Ца́рств. 12: 22
2 Корі́нѳ. 11: 22
Фїлїппис. 3: 5
є҆да̀ ѿри́нꙋ бг҃ъ лю́ди своѧ̑; Да не бꙋ́детъ. И҆́бо и҆ а҆́зъ і҆н҃лтѧнинъ є҆́смь, ѿ сѣ́мене а҆враа́млѧ, колѣ́на венїамі́нова. 2 Не ѿри́нꙋ бг҃ъ люде́й свои́хъ, и҆̀хже пре́жде разꙋмѣ̀. (Заⷱ҇ р҃є.) И҆лѝ не вѣ́сте, ѡ҆ и҆лїѝ что̀ глаго́летъ писа́нїе, ꙗ҆́кѡ приповѣ́дꙋетъ бг҃ови11: 2 вопїе́тъ къ бг҃ꙋ на і҆н҃лѧ, глаго́лѧ: 3
11: 3
3 Ца́рств. 19: 14
гдⷭ҇и, прⷪ҇ро́ки твоѧ̑ и҆зби́ша и҆ ѻ҆лтари̑ твоѧ̑ раскопа́ша: и҆ а҆́зъ ѡ҆ста́хъ є҆ди́нъ, и҆ и҆́щꙋтъ дꙋшѝ моеѧ̀, и҆з̾ѧ́ти ю҆̀. 4 Но что̀ гл҃етъ є҆мꙋ̀ бжⷭ҇твенный ѿвѣ́тъ;
11: 4
3 Ца́рств. 19: 18
Ѡ҆ста́вихъ себѣ̀ се́дмь ты́сѧщъ мꙋже́й, и҆̀же не преклони́ша колѣ́на пред̾ ваа́ломъ. 5 Та́кѡ оу҆̀бо и҆ въ нн҃ѣшнее вре́мѧ ѡ҆ста́нокъ по и҆збра́нїю блгⷣти бы́сть. 6 А҆́ще ли по блгⷣти, то̀ не ѿ дѣ́лъ: занѐ блгⷣть оу҆жѐ не быва́етъ блгⷣть.
11: 6
Ри́млѧн. 4: 5
Гала́т. 5: 4
Второзак. 9: 4
А҆́ще ли ѿ дѣ́лъ, ктомꙋ̀ нѣ́сть блгⷣть: занѐ дѣ́ло оу҆жѐ нѣ́сть дѣ́ло. 7 Что̀ оу҆̀бо; Е҆гѡ́же и҆ска́ше і҆н҃ль, сегѡ̀ не полꙋчѝ, а҆ и҆збра́нїе полꙋчѝ: про́чїи же ѡ҆слѣпи́шасѧ, 8 ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
11: 8
Второзак. 29: 4
И҆са́їа. 6: 9
29: 10
Матѳ. 13: 14
Ма́рк. 4: 12
Лꙋк. 8: 10
І҆ѡа́н. 12: 40
дадѐ и҆̀мъ бг҃ъ дꙋ́хъ оу҆миле́нїѧ11: 8 дꙋ́ха нечꙋ́вствїѧ, ѻ҆́чи не ви́дѣти и҆ оу҆́шы не слы́шати, да́же до дне́шнѧгѡ днѐ. 9 И҆ дв҃дъ глаго́летъ:
11: 9
Ѱал. 68: 23,24
да бꙋ́детъ трапе́за и҆́хъ въ сѣ́ть и҆ въ ло́въ, и҆ въ собла́знъ и҆ въ воздаѧ́нїе и҆̀мъ: 10 да помрача́тсѧ ѻ҆́чи и҆́хъ є҆́же не ви́дѣти, и҆ хребе́тъ и҆́хъ вы́нꙋ слѧца́й. 11 Глаго́лю оу҆̀бо: є҆да̀ согрѣши́ша, да ѿпадꙋ́тъ; Да не бꙋ́детъ. Но тѣ́хъ паде́нїемъ спⷭ҇нїе ꙗ҆зы́кѡмъ,
11: 11
Ри́млѧн. 10: 19
Дѣѧ̑н. 13: 47
во є҆́же раздражи́ти и҆̀хъ. 12 А҆́ще ли же прегрѣше́нїе и҆́хъ бога́тство мі́ра, и҆ ѿпаде́нїе и҆́хъ бога́тство ꙗ҆зы́кѡвъ: кольмѝ па́че и҆сполне́нїе и҆́хъ;

(Заⷱ҇ р҃ѕ.)

13 Ва́мъ бо глаго́лю ꙗ҆зы́кѡмъ: поне́же оу҆́бѡ є҆́смь а҆́зъ ꙗ҆зы́кѡмъ а҆пⷭ҇лъ, слꙋ́жбꙋ мою̀ прославлѧ́ю. 14 А҆́ще ка́кѡ раздражꙋ̀ мою̀ пло́ть,

11: 14
1 Корі́нѳ. 9: 22
и҆ спасꙋ̀ нѣ́кїѧ ѿ ни́хъ; 15 А҆́ще бо ѿложе́нїе и҆́хъ,
11: 15
2 Корі́нѳ. 5: 19
примире́нїе мі́рꙋ, что̀ прїѧ́тїе, ра́звѣ жи́знь и҆з̾ ме́ртвыхъ; 16 А҆́ще ли нача́токъ ст҃ъ, то̀ и҆ примѣше́нїе: и҆ а҆́ще ко́рень ст҃ъ, то̀ и҆ вѣ́тви. 17 А҆́ще ли нѣ́кїѧ ѿ вѣ́твей ѿломи́шасѧ,
11: 17
І҆ерем. 11: 16
Е҆фес. 2: 12
ты́ же, ди́вїѧ ма́слина сы́й, прицѣпи́лсѧ є҆сѝ въ ни́хъ, и҆ прича́стникъ ко́рене и҆ ма́сти ма́слинныѧ сотвори́лсѧ є҆сѝ, 18
11: 18
Ри́млѧн. 12: 16
И҆са́їа. 66: 2
не хвали́сѧ на вѣ́тви: а҆́ще ли же хва́лишисѧ, не ты̀ ко́рень но́сиши, но ко́рень тебѐ. 19 Рече́ши оу҆̀бо: ѿломи́шасѧ вѣ́тви, да а҆́зъ прицѣплю́сѧ. 20 До́брѣ: невѣ́рїемъ ѿломи́шасѧ, ты́ же вѣ́рою стои́ши: не высокомꙋ́дрствꙋй, но бо́йсѧ. 21 А҆́ще бо бг҃ъ є҆сте́ственныхъ вѣтве́й не пощадѣ̀, да не ка́кѡ и҆ тебѐ не пощади́тъ. 22 Ви́ждь оу҆̀бо бл҃гость и҆ непощадѣ́нїе бж҃їе: на ѿпа́дшихъ оу҆́бѡ непощадѣ́нїе, а҆ на тебѣ̀ бл҃гость бж҃їѧ, а҆́ще пребꙋ́деши въ бл҃гости:
11: 22
І҆ѡа́н. 15: 2
а҆́ще ли же нѝ, то̀ и҆ ты̀ ѿсѣ́ченъ бꙋ́деши. 23 И҆ ѻ҆ни́ же, а҆́ще не пребꙋ́дꙋтъ въ невѣ́рствїи, прицѣпѧ́тсѧ: си́ленъ бо є҆́сть бг҃ъ па́ки прицѣпи́ти и҆̀хъ. 24 А҆́ще бо ты̀ ѿ є҆сте́ственныѧ ѿсѣче́нъ ди́вїѧ ма́слины, и҆ чрез̾ є҆стество̀ прицѣпи́лсѧ є҆сѝ къ до́брѣй ма́слинѣ: кольмѝ па́че сі́и, и҆̀же по є҆стествꙋ̀, прицѣпѧ́тсѧ свое́й масли́нѣ;

(Заⷱ҇ р҃з.)

25 Не бо̀ хощꙋ̀ ва́съ не вѣ́дѣти та́йны сеѧ̀, бра́тїе, да не бꙋ́дете ѡ҆ себѣ̀ мꙋ́дри, ꙗ҆́кѡ ѡ҆слѣпле́нїе ѿ ча́сти і҆н҃леви бы́сть,

11: 25
Лꙋк. 21: 24
до́ндеже и҆сполне́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ вни́детъ, 26 и҆ та́кѡ ве́сь і҆н҃ль спасе́тсѧ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано:
11: 26
И҆са́їа. 27: 9
59: 20,21
прїи́детъ ѿ сїѡ́на и҆збавлѧ́ѧй, и҆ ѿврати́тъ нече́стїе ѿ і҆а́кѡва: 27
11: 27
І҆ерем. 31: 33
Е҆вр. 8: 10
и҆ се́й и҆̀мъ ѿ менє̀ завѣ́тъ, є҆гда̀ ѿимꙋ̀ грѣхѝ и҆́хъ. 28 По бл҃говѣствова́нїю оу҆́бѡ, вразѝ ва́съ ра́ди: по и҆збра́нїю же, возлю́блени ѻ҆тє́цъ ра́ди. 29
11: 29
Чи́сл. 23: 19
Нераска̑ѧнна бо дарова̑нїѧ и҆ зва́нїе бж҃їе. 30 Ꙗ҆́коже бо и҆ вы̀ и҆ногда̀ проти́вистесѧ бг҃ови,
11: 30
Ті́т. 3: 5
нн҃ѣ же поми́ловани бы́сте си́хъ противле́нїемъ11: 30 си́хъ ра́ди противле́нїѧ: 31 та́кожде и҆ сі́и нн҃ѣ проти́вишасѧ ва́шей ми́лости11: 31 ва́шегѡ ра́ди поми́лованїѧ, да и҆ ті́и поми́ловани бꙋ́дꙋтъ. 32
11: 32
Ри́млѧн. 3: 9
Гала́т. 3: 22
Затвори́ бо бг҃ъ всѣ́хъ въ противле́нїе, да всѣ́хъ поми́лꙋетъ. 33
11: 33
І҆́ѡв. 9: 10
36: 23
Ѡ҆̑, глꙋбина̀ бога́тства и҆ премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма бж҃їѧ! ꙗ҆́кѡ неиспы́тани сꙋ́дове є҆гѡ̀, и҆ неизслѣ́довани пꙋтїѐ є҆гѡ̀. 34
11: 34
1 Корі́нѳ. 2: 16
Премꙋ́др. 9: 13
И҆са́їа. 40: 13
І҆ерем. 23: 18
Кто̀ бо̀ разꙋмѣ̀ оу҆́мъ гдⷭ҇ень, и҆лѝ кто̀ совѣ́тникъ є҆мꙋ̀ бы́сть; 35 И҆лѝ
11: 35
І҆́ѡв. 35: 7
И҆са́їа. 40: 14
кто̀ пре́жде дадѐ є҆мꙋ̀, и҆ возда́стсѧ є҆мꙋ̀; 36 Ꙗ҆́кѡ и҆з̾ тогѡ̀ и҆ тѣ́мъ и҆ въ не́мъ всѧ́чєскаѧ. Томꙋ̀ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

Зача́ло р҃и.

121 Молю̀ оу҆̀бо ва́съ, бра́тїе, щедро́тами бж҃їими,

12: 1
1 Корі́нѳ. 3: 17
предста́вите тѣлеса̀ ва̑ша же́ртвꙋ жи́вꙋ, ст҃ꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ови, слове́сное слꙋже́нїе ва́ше, 2 и҆ не соѡбразꙋ́йтесѧ вѣ́кꙋ семꙋ̀, но преѡбразꙋ́йтесѧ
12: 2
Е҆фес. 1: 18
5: 10,17
ѡ҆бновле́нїемъ оу҆ма̀ ва́шегѡ, во є҆́же и҆скꙋша́ти ва́мъ, что̀ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ бл҃га́ѧ и҆ оу҆го́днаѧ и҆ соверше́ннаѧ. 3 Глаго́лю бо блгⷣтїю да́вшеюсѧ мнѣ̀, всѧ́комꙋ сꙋ́щемꙋ въ ва́съ не мꙋ́дрствовати па́че, є҆́же подоба́етъ мꙋ́дрствовати: но мꙋ́дрствовати въ цѣломꙋ́дрїи,
12: 3
Е҆фес. 4: 7
коемꙋ́ждо ꙗ҆́коже бг҃ъ раздѣли́лъ є҆́сть мѣ́рꙋ вѣ́ры.

(Заⷱ҇ р҃ѳ.)

4 Ꙗ҆́коже бо

12: 4
1 Корі́нѳ. 12: 12
во є҆ди́нѣмъ тѣлесѝ мнѡ́ги оу҆́ды и҆́мамы, оу҆́ды же всѝ не то́жде и҆́мꙋтъ дѣ́ланїе, 5 та́кожде мно́зи є҆ди́но тѣ́ло є҆́смы ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, а҆ по є҆ди́номꙋ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ оу҆́ди.

(Заⷱ҇ р҃і.)

6

12: 6
Матѳ. 25: 15
1 Петр. 4: 10
1 Корі́нѳ. 12: 4
И҆мꙋ́ще же дарова̑нїѧ по блгⷣти да́ннѣй на́мъ разли̑чна: а҆́ще прⷪ҇ро́чество, по мѣ́рѣ вѣ́ры: 7 а҆́ще ли слꙋже́нїе, въ слꙋже́нїи: а҆́ще оу҆чѧ́й, во оу҆че́нїи: 8 а҆́ще оу҆тѣша́ѧй, во оу҆тѣше́нїи:
12: 8
Матѳ. 6: 2
подава́ѧй, въ простотѣ̀: предстоѧ́й12: 8 нача́лствꙋѧй, со тща́нїемъ: ми́лꙋѧй, съ до́брымъ и҆зволе́нїемъ. 9 Любы̀ нелицемѣ́рна:
12: 9
А҆мѡ́с. 5: 15
Ѱал. 96: 10
ненави́дѧще ѕла́гѡ, прилѣплѧ́йтесѧ бл҃го́мꙋ: 10
12: 10
1 Петр. 2: 17
Е҆фес. 4: 2
братолю́бїемъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любе́зни: че́стїю дрꙋ́гъ дрꙋ́га бо́лша творѧ́ще: 11 тща́нїемъ не лѣни́ви, дꙋ́хомъ горѧ́ще, гдⷭ҇ви рабо́тающе: 12 оу҆пова́нїемъ ра́дꙋющесѧ, скѡ́рби терпѧ́ще,
12: 12
Лꙋк. 18: 1
въ моли́твѣ пребыва́юще: 13
12: 13
1 Корі́нѳ. 16: 1
тре́бованїємъ ст҃ы́хъ приѡбща́ющесѧ,
12: 13
Е҆вр. 13: 2
страннолю́бїѧ держа́щесѧ: 14
12: 14
Матѳ. 5: 44
благословлѧ́йте гонѧ́щыѧ вы̀: благослови́те, а҆ не клени́те. 15
12: 15
1 Корі́нѳ. 12: 26
Ра́доватисѧ съ ра́дꙋющимисѧ, и҆ пла́кати съ пла́чꙋщими. 16
12: 16
І҆ѡа́н. 17: 11
То́жде дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ мꙋ́дрствꙋюще:
12: 16
При́тч. 3: 7
И҆са́їа. 5: 21
не высѡ́каѧ мꙋ́дрствꙋюще, но смире́нными ведꙋ́щесѧ: не быва́йте мꙋ́дри ѡ҆ себѣ̀: 17
12: 17
При́тч. 20: 22
2 Корі́нѳ. 8: 21
ни є҆ди́номꙋ же ѕла̀ за ѕло̀ воздаю́ще, промышлѧ́юще дѡ́браѧ пред̾ всѣ́ми человѣ́ки. 18 А҆́ще
12: 18
Е҆вр. 12: 14
возмо́жно, є҆́же ѿ ва́съ, со всѣ́ми человѣ́ки ми́ръ и҆мѣ́йте. 19
12: 19
Матѳ. 5: 39
Лꙋк. 6: 28
1 Корі́нѳ. 6: 7
Не себѐ ѿмща́юще, возлю́бленїи, но дади́те мѣ́сто гнѣ́вꙋ. Пи́сано бо є҆́сть:
12: 19
Второзак. 32: 35
мнѣ̀ ѿмще́нїе, а҆́зъ возда́мъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь. 20
12: 20
При́тч. 25: 22,23
А҆́ще оу҆̀бо а҆́лчетъ вра́гъ тво́й, оу҆хлѣ́би є҆го̀: а҆́ще ли жа́ждетъ, напо́й є҆го̀: сі́е бо творѧ̀, оу҆́глїе ѻ҆́гнено собира́еши на главꙋ̀ є҆гѡ̀. 21 Не побѣжде́нъ быва́й ѿ ѕла̀, но побѣжда́й бл҃ги́мъ ѕло́е.