Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 Любѧ́й

12: 1
При́тч. 10: 17
наказа́нїе лю́битъ чꙋ́вство: ненави́дѧй же ѡ҆бличе́нїѧ безꙋ́менъ. 2 Лꙋ́чше ѡ҆брѣты́й блгⷣть ѿ гдⷭ҇а бг҃а: мꙋ́жъ же законопрестꙋ́пенъ премолча́нъ бꙋ́детъ. 3 Не и҆спра́витсѧ человѣ́къ ѿ беззако́ннагѡ:
12: 3
При́тч. 10: 25
И҆са́їа. 37: 31
І҆ерем. 17: 8
корє́нїѧ же првⷣныхъ не ѿи́мꙋтсѧ. 4 Жена̀ мꙋ́жественнаѧ вѣне́цъ мꙋ́жꙋ своемꙋ̀: ꙗ҆́коже въ дре́вѣ че́рвь, та́кѡ мꙋ́жа погꙋблѧ́етъ жена̀ ѕлотво́рнаѧ. 5 Мы̑сли првⷣныхъ сꙋдбы̑: оу҆правлѧ́ютъ же нечести́вїи лє́сти. 6
12: 6
При́тч. 1: 11
Словеса̀ нечести́выхъ льсти̑ва въ кро́вь, оу҆ста́ же пра́выхъ и҆зба́вѧтъ и҆̀хъ. 7 А҆́може ѡ҆брати́тсѧ нечести́вый, и҆счеза́етъ: хра̑мины же првⷣныхъ пребыва́ютъ. 8 Оу҆ста̀ разꙋ́мнагѡ хвали̑ма быва́ютъ ѿ мꙋ́жа: слабосе́рдъ же порꙋга́емь быва́етъ. 9
12: 9
Сїрах. 10: 1
Лꙋ́чше мꙋ́жъ въ безче́стїи рабо́таѧй себѣ̀, не́жели че́сть себѣ̀ ѡ҆бложи́въ и҆ лиша́ѧйсѧ хлѣ́ба. 10
12: 10
Второзак. 22: 6
25: 4
Првⷣникъ ми́лꙋетъ дꙋ́шы скотѡ́въ свои́хъ: оу҆трѡ́бы же нечести́выхъ неми́лѡстивны. 11
12: 11
При́тч. 28: 19
Сїрах. 20: 28
Дѣ́лаѧй свою̀ зе́млю и҆спо́лнитсѧ хлѣ́бѡвъ: гонѧ́щїи же сꙋ́єтнаѧ лише́ни ра́зꙋма. И҆́же є҆́сть сла́достенъ въ ві́ннѣмъ пребыва́нїи, во свои́хъ тверды́нехъ ѡ҆ста́витъ безче́стїе. 12 Жела̑нїѧ нечести́выхъ ѕла̑: коре́нїе же бл҃гочести́выхъ въ тве́рдостехъ. 13
12: 13
При́тч. 18: 7
За грѣ́хъ оу҆сте́нъ впа́даетъ въ сѣ́ти грѣ́шникъ: и҆збѣга́етъ же ѿ ни́хъ првⷣникъ. Сматрѧ́ѧй кро́ткѡ поми́лованъ бꙋ́детъ, а҆ срѣта́ѧй во вратѣ́хъ ѡ҆скорби́тъ дꙋ́шы. 14 Ѿ плодѡ́въ оу҆́стъ дꙋша̀ мꙋ́жа напо́лнитсѧ бл҃ги́хъ,
12: 14
Ѱал. 61: 13
воздаѧ́нїе же оу҆сте́нъ є҆гѡ̀ возда́стсѧ є҆мꙋ̀. 15 Пꙋтїѐ безꙋ́мныхъ пра́ви пред̾ ни́ми:
12: 15
При́тч. 10: 17
послꙋ́шаетъ совѣ́тѡвъ мꙋ́дрый. 16
12: 16
Е҆кклес. 7: 10
Безꙋ́мный а҆́бїе и҆сповѣ́сть гнѣ́въ сво́й: кры́етъ же своѐ безче́стїе хи́трый. 17
12: 17
При́тч. 14: 5
Ꙗ҆вле́ннꙋю вѣ́рꙋ возвѣща́етъ првⷣный: свидѣ́тель же непра́ведныхъ льсти́въ. 18
12: 18
Ѱал. 88: 8
63: 4
Сꙋ́ть, и҆̀же глаго́люще оу҆ѧзвлѧ́ютъ а҆́ки мечи̑: ѧ҆зы́цы же премꙋ́дрыхъ и҆сцѣлѧ́ютъ. 19 Оу҆стнѣ̀ и҆́стинны и҆справлѧ́ютъ свидѣ́телство: свидѣ́тель же ско́ръ ѧ҆зы́къ и҆́мать непра́веденъ. 20 Ле́сть въ се́рдцы кꙋю́щагѡ ѕла̑ѧ: хотѧ́щїи же ми́ра возвеселѧ́тсѧ. 21 Ничто́же непра́ведное оу҆го́дно є҆́сть првⷣномꙋ: нечести́вїи же и҆спо́лнѧтсѧ ѕлы́хъ. 22
12: 22
Ѱал. 5: 7
Ме́рзость гдⷭ҇еви оу҆стнѣ̀ лжи̑вы: творѧ́й же вѣ́рнѡ прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. 23
12: 23
При́тч. 13: 16
Мꙋ́жъ разꙋми́вый престо́лъ чꙋ́вствїѧ: се́рдце же безꙋ́мныхъ срѧ́щетъ клѧ̑твы. 24 Рꙋка̀ и҆збра́нныхъ ѡ҆держи́тъ оу҆до́бь: льсти́вїи же бꙋ́дꙋтъ во плѣне́нїи. 25 Стра́шное сло́во се́рдце мꙋ́жа првⷣна смꙋща́етъ, вѣ́сть же бл҃га́ѧ весели́тъ є҆го̀. 26 Разꙋми́въ првⷣникъ себѣ̀ дрꙋ́гъ бꙋ́детъ: мы̑сли же нечести́выхъ некрѡ́тки: согрѣша́ющихъ пости́гнꙋтъ ѕла̑ѧ, пꙋ́ть же нечести́выхъ прельсти́тъ ѧ҆̀. 27 Не оу҆лꙋчи́тъ льсти́вый лови́твы: стѧжа́нїе же честно́е мꙋ́жъ чи́стый. 28 Въ пꙋте́хъ пра́вды живо́тъ, пꙋтїе́ же ѕлопо́мнѧщихъ въ сме́рть.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 Сы́нъ

13: 1
При́тч. 15: 12
бл҃горазꙋ́мный послꙋшли́въ ѻ҆тцꙋ̀, сы́нъ же непокорли́вый въ поги́бель. 2
13: 2
При́тч. 12: 14
Ѿ плодѡ́въ пра́вды снѣ́сть бл҃гі́й: дꙋ́шы же беззако́нныхъ погиба́ютъ безвре́меннѡ. 3
13: 3
При́тч. 18: 21
1 Петр. 3: 10
И҆́же храни́тъ своѧ̑ оу҆ста̀, соблюда́етъ свою̀ дꙋ́шꙋ: проде́рзивый же оу҆стна́ма оу҆страши́тъ себѐ. 4
13: 4
При́тч. 21: 25
Въ по́хотехъ є҆́сть всѧ́къ пра́здный: рꙋ́ки же мꙋ́жественныхъ въ прилѣжа́нїи. 5
13: 5
Ѱал. 118: 173
Словесѐ непра́ведна ненави́дитъ првⷣникъ: нечести́вый же стыди́тсѧ и҆ не воз̾имѣ́тъ дерзнове́нїѧ. 6 Пра́вда храни́тъ неѕлѡ́бивыѧ: нечести̑выѧ же ѕлы̑ твори́тъ грѣ́хъ. 7
13: 7
При́тч. 12: 9
Сꙋ́ть богатѧ́ще себѐ, ничесѡ́же и҆мꙋ́ще: и҆ сꙋ́ть смирѧ́ющесѧ во мно́зѣ бога́тствѣ. 8
13: 8
При́тч. 10: 15
И҆збавле́нїе мꙋ́жа дꙋшѝ своѐ є҆мꙋ̀ бога́тство: ни́щїй же не терпи́тъ преще́нїѧ. 9
13: 9
При́тч. 24: 20
Свѣ́тъ првⷣнымъ всегда̀, свѣ́тъ же нечести́выхъ оу҆гаса́етъ: дꙋ́ши льсти̑выѧ заблꙋжда́ютъ во грѣсѣ́хъ,
13: 9
Ѱал. 36: 21
првⷣнїи же ще́дрѧтъ и҆ ми́лꙋютъ. 10 Ѕлы́й съ досажде́нїемъ твори́тъ ѕла̑ѧ: себе́ же зна́ющїи премꙋ́дри (сꙋ́ть). 11
13: 11
При́тч. 28: 8
И҆мѣ́нїе поспѣша́емо со беззако́нїемъ оу҆ма́лено быва́етъ, собира́ѧй же себѣ̀ со бл҃гоче́стїемъ и҆зѡби́лствовати бꙋ́детъ: првⷣный ще́дритъ и҆ дае́тъ. 12 Лꙋ́чше начина́ѧй помога́ти се́рдцемъ ѡ҆бѣща́ющагѡ и҆ въ наде́ждꙋ ведꙋ́щагѡ: дре́во бо жи́зни жела́нїе до́брое. 13
13: 13
При́тч. 1: 24
Ѡ҆сі́а. 4: 6
И҆́же презира́етъ ве́щь, презрѣ́нъ бꙋ́детъ ѿ неѧ̀: а҆ боѧ́йсѧ за́повѣди, се́й здра́вствꙋетъ. 14 Сы́нꙋ лꙋка́вомꙋ ничто́же є҆́сть бла́го: рабꙋ́ же мꙋ́дрꙋ благопоспѣ́шна бꙋ́дꙋтъ дѣла̀, и҆ и҆спра́витсѧ пꙋ́ть є҆гѡ̀. 15
13: 15
При́тч. 10: 11
Зако́нъ мꙋ́дромꙋ и҆сто́чникъ жи́зни: безꙋ́мный же ѿ сѣ́ти оу҆́мретъ. 16 Ра́зꙋмъ бл҃гъ дае́тъ блгⷣть: разꙋмѣ́ти же зако́нъ, мы́сли є҆́сть благі́ѧ: пꙋтїе́ же презира́ющихъ въ поги́бели. 17 Всѧ́къ хи́трый твори́тъ съ ра́зꙋмомъ, безꙋ́мный же простре́тъ свою̀ ѕло́бꙋ. 18 Ца́рь де́рзостенъ впаде́тъ во ѕла̑ѧ, вѣ́стникъ же мꙋ́дръ и҆зба́витъ є҆го̀. 19 Нищетꙋ̀ и҆ безче́стїе ѿе́млетъ наказа́нїе: хранѧ́й же ѡ҆бличє́нїѧ просла́витсѧ. 20 Жела̑нїѧ бл҃гочести́выхъ наслажда́ютъ дꙋ́шꙋ, дѣла́ же нечести́выхъ дале́че ѿ ра́зꙋма. 21
13: 21
Сїрах. 6: 35
37: 15
Ходѧ́й съ премꙋ́дрыми премꙋ́дръ бꙋ́детъ, ходѧ́й же съ безꙋ́мными позна́нъ бꙋ́детъ. 22
13: 22
И҆са́їа. 24: 16,17
Согрѣша́ющихъ пости́гнꙋтъ ѕла̑ѧ, првⷣныхъ же пости́гнꙋтъ бл҃га̑ѧ. 23
13: 23
І҆́ѡв. 27: 17
Бл҃гъ мꙋ́жъ наслѣ́дитъ сы́ны сынѡ́въ: сокро́вищствꙋетсѧ же првⷣнымъ бога́тство нечести́выхъ. 24 Првⷣнїи насладѧ́тсѧ въ бога́тствѣ лѣ́та мнѡ́га: непра́веднїи же поги́бнꙋтъ вско́рѣ. 25
13: 25
При́тч. 23: 13
Сїрах. 30: 1
И҆́же щади́тъ же́злъ (сво́й), ненави́дитъ сы́на своего̀: любѧ́й же наказꙋ́етъ прилѣ́жнѡ. 26
13: 26
И҆са́їа. 65: 13
Сїрах. 37: 32
Првⷣный ꙗ҆ды́й насыща́етъ дꙋ́шꙋ свою̀: дꙋ́шы же нечести́выхъ скꙋ̑дны.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 Мꙋ̑дрыѧ

14: 1
При́тч. 12: 4
24: 3
жєны̀ созда́ша до́мы: безꙋ́мнаѧ же раскопа̀ рꙋка́ма свои́ма. 2
14: 2
І҆́ѡв. 12: 4
Ходѧ́й пра́вѡ бои́тсѧ гдⷭ҇а: развраща́ѧй же пꙋти̑ своѧ̑ ѡ҆безче́ститсѧ. 3
14: 3
І҆а́к. 3: 5
И҆з̾ оу҆́стъ безꙋ́мныхъ же́злъ досажде́нїѧ:
14: 3
При́тч. 12: 6
оу҆стнѣ́ же мꙋ́дрыхъ хранѧ́тъ ѧ҆̀. 4 И҆дѣ́же нѣ́сть волѡ́въ, ꙗ҆́сли чи̑сты: а҆ и҆дѣ́же жи̑та мнѡ́га, ꙗ҆́вна волꙋ̀ крѣ́пость. 5 Свидѣ́тель вѣ́ренъ не лже́тъ:
14: 5
И҆схо́д. 23: 1
При́тч. 12: 17
разжиза́етъ же лѡ́жнаѧ свидѣ́тель непра́веденъ. 6
14: 6
Сїрах. 1: 30
Взы́щеши премꙋ́дрости оу҆ ѕлы́хъ, и҆ не ѡ҆брѧ́щеши: чꙋ́вство же оу҆ мꙋ́дрыхъ оу҆до́бно. 7 Всѧ̑ проти̑вна (сꙋ́ть) мꙋ́жеви безꙋ́мнꙋ: ѻ҆рꙋ́жїе же чꙋ́вствїѧ оу҆стнѣ̀ премꙋ̑дры. 8
14: 8
Ѱал. 138: 24
Премꙋ́дрость кова́рныхъ оу҆разꙋмѣ́етъ пꙋти̑ и҆́хъ: бꙋ́йство же безꙋ́мныхъ въ заблꙋжде́нїи. 9 До́мове беззако́нныхъ тре́бꙋютъ ѡ҆чище́нїѧ, до́мове же првⷣныхъ прїѧ́тни. 10 Се́рдце мꙋ́жа чꙋ́вственно печа́ль дꙋшѝ є҆гѡ̀: є҆гда́ же весели́тсѧ, не примѣша́етсѧ досажде́нїю. 11
14: 11
При́тч. 11: 7
До́мове нечести́выхъ и҆сче́знꙋтъ, селє́нїѧ же пра́вѡ творѧ́щихъ пребꙋ́дꙋтъ. 12
14: 12
При́тч. 16: 25
Е҆́сть пꙋ́ть, и҆́же мни́тсѧ человѣ́кѡмъ пра́въ бы́ти, послѣ́днѧѧ же є҆гѡ̀ прихо́дѧтъ во дно̀ а҆́да. 13 Ко весе́лїємъ не примѣшава́етсѧ печа́ль: послѣ́днѧѧ же ра́дости въ пла́чь прихо́дѧтъ. 14
14: 14
И҆са́їа. 3: 10,11
Пꙋті́й свои́хъ насы́титсѧ дерзосе́рдый, ѿ размышле́нїй же свои́хъ мꙋ́жъ бла́гъ. 15
14: 15
Ри́млѧн. 16: 18
1 І҆ѡа́н. 4: 1
Неѕло́бивый вѣ́рꙋ є҆́млетъ всѧ́комꙋ словесѝ, кова́рный же прихо́дитъ въ раска́ѧнїе. 16
14: 16
Ѱал. 110: 10
Премꙋ́дръ оу҆боѧ́всѧ оу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, безꙋ́мный же на себѐ надѣ́ѧвсѧ смѣшава́етсѧ со беззако́ннымъ. 17
14: 17
При́тч. 12: 16
Ѻ҆строѧ́ростный без̾ совѣ́та твори́тъ, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый мнѡ́гаѧ терпи́тъ. 18
14: 18
Е҆фес. 5: 15
Раздѣлѧ́ютъ безꙋ́мнїи ѕло́бꙋ, кова́рнїи же оу҆держа́тъ чꙋ́вство. 19
14: 19
И҆са́їа. 60: 14
Попо́лзнꙋтсѧ ѕлі́и пред̾ бл҃ги́ми, и҆ нечести́вїи послꙋ́жатъ пред̾ две́рьми првⷣныхъ. 20
14: 20
При́тч. 19: 7
Дрꙋ́зїе возненави́дѧтъ дрꙋгѡ́въ оу҆бо́гихъ: дрꙋ́зїе же бога́тыхъ мно́зи. 21
14: 21
Ѱал. 40: 2,3
Матѳ. 5: 7
Безче́стѧй оу҆бѡ́гїѧ согрѣша́етъ, ми́лꙋѧй же ни́щыѧ бл҃же́нъ. 22 Заблꙋжда́ющїи (непра́вєдницы) дѣ́лаютъ ѕла̑ѧ, млⷭ҇ть же и҆ и҆́стинꙋ дѣ́лаютъ бл҃гі́и. Не вѣ́дѧтъ млⷭ҇ти и҆ вѣ́ры дѣ́лателїе ѕлы́хъ: ми́лѡстыни же и҆ вѣ́ры оу҆ дѣ́лателей бл҃ги́хъ. 23
14: 23
При́тч. 2: 11
Во всѧ́цѣмъ пекꙋ́щемсѧ є҆́сть и҆з̾ѻби́лїе: любосла́стный же и҆ безпеча́льный въ скꙋ́дости бꙋ́детъ. 24
14: 24
При́тч. 10: 16
Вѣне́цъ премꙋ́дрыхъ бога́тство и҆́хъ,
14: 24
При́тч. 27: 22
житїе́ же безꙋ́мныхъ ѕло̀. 25
14: 25
При́тч. 12: 17
И҆зба́витъ ѿ ѕлы́хъ дꙋ́шꙋ свидѣ́тель вѣ́ренъ, разжиза́етъ же лжи̑ваѧ ле́стный. 26
14: 26
При́тч. 18: 10
Во стра́сѣ гдⷭ҇ни оу҆пова́нїе крѣ́пости, ча́дѡмъ же свои̑мъ ѡ҆ста́витъ оу҆твержде́нїе (ми́ра). 27
14: 27
При́тч. 10: 17,27
Стра́хъ гдⷭ҇ень и҆сто́чникъ жи́зни,
14: 27
2 Ца́рств. 22: 6
твори́тъ же оу҆кланѧ́тисѧ ѿ сѣ́ти сме́ртныѧ. 28 Во мно́зѣ ꙗ҆зы́цѣ сла́ва царю̀: во ѡ҆скꙋдѣ́нїи же лю́дстѣ сокрꙋше́нїе си́льномꙋ. 29
14: 29
При́тч. 19: 11
Долготерпѣли́въ мꙋ́жъ мно́гъ въ ра́зꙋмѣ, малодꙋ́шный же крѣ́пкѡ безꙋ́менъ. 30 Кро́ткїй мꙋ́жъ се́рдцꙋ вра́чь: мо́ль же косте́мъ се́рдце чꙋ́вственно. 31
14: 31
При́тч. 17: 5
Ѡ҆клевета́ѧй оу҆бо́гаго раздража́етъ сотво́ршаго и҆̀,
14: 31
Матѳ. 25: 36
почита́ѧй же є҆го̀ ми́лꙋетъ ни́щаго. 32
14: 32
І҆́ѡв. 21: 17
Ѱал. 72: 18
Во ѕло́бѣ свое́й ѿри́нетсѧ нечести́вый:
14: 32
Ѱал. 111: 8
надѣ́ѧйжесѧ на гдⷭ҇а свои́мъ преподо́бїемъ пра́веденъ. 33 Въ се́рдцы бла́зѣ мꙋ́жа почі́етъ премꙋ́дрость, въ се́рдцы же безꙋ́мныхъ не познава́етсѧ. 34
14: 34
При́тч. 11: 11
Пра́вда возвыша́етъ ꙗ҆зы́къ:
14: 34
Премꙋ́др. 5: 24
оу҆малѧ́ютъ же племена̀ грѣсѝ. 35
14: 35
Лꙋк. 7: 2
Ри́млѧн. 13: 3
Прїѧ́тенъ царе́ви слꙋга̀ разꙋ́мный, свои́мъ же благоѡбраще́нїемъ ѿе́млетъ безче́стїе.