Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
19

ГЛАВА̀ ѳ҃і.

191 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ, гл҃ѧ: 2 сѐ, расположе́нїе зако́на, є҆ли̑ка заповѣ́да гдⷭ҇ь, гл҃ѧ: глаго́ли сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆ да приведꙋ́тъ къ тебѣ̀

19: 2
Е҆вр. 9: 13
2 Корі́нѳ. 5: 21
ю҆́ницꙋ ры́жꙋ непоро́чнꙋ, ꙗ҆́же не и҆́мать на себѣ̀ поро́ка, и҆ на ню́же не бѣ̀ возложе́но и҆́го: 3 и҆ да́си ю҆̀ ко є҆леаза́рꙋ жерцꙋ̀:
19: 3
Леѵі́т. 24: 14
Матѳ. 27: 33
Е҆вр. 13: 12
и҆ да и҆зведꙋ́тъ ю҆̀ внѣ̀ полка̀ на мѣ́сто чи́сто, и҆ да зако́лютъ ю҆̀ пред̾ ни́мъ: 4 и҆ да во́зметъ є҆леаза́ръ ѿ кро́ве є҆ѧ̀ и҆ да покропи́тъ спредѝ ски́нїи свидѣ́нїѧ ѿ кро́ве є҆ѧ̀
19: 4
Е҆вр. 9: 13
1 Петр. 1: 2
седми́жды: 5 и҆ да сожгꙋ́тъ ю҆̀ пред̾ ни́мъ, и҆ ко́жꙋ є҆ѧ̀ и҆ мѧса̀ є҆ѧ̀ и҆ кро́вь є҆ѧ̀ съ моты́лы є҆ѧ̀ да сожгꙋ́тъ: 6 и҆ да во́зметъ жре́цъ дре́во ке́дрово,
19: 6
Леѵі́т. 14: 4,6,51
и҆ ѵ҆ссѡ́пъ, и҆ соска́нїе червле́ное, и҆ да вложа́тъ въ среди́нꙋ сожже́нїѧ ю҆́ницы: 7 и҆ да и҆змы́етъ ри̑зы своѧ̑ жре́цъ и҆ да ѡ҆мы́етъ тѣ́ло своѐ водо́ю, и҆ пото́мъ да вни́детъ въ по́лкъ,
19: 7
Леѵі́т. 11: 24
Чи́сл. 8: 7
и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ жре́цъ до ве́чера: 8 и҆ и҆́же сожига́етъ ю҆̀, да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ да ѡ҆мы́етъ тѣ́ло своѐ водо́ю, и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера: 9
19: 9
1 І҆ѡа́н. 1: 7
Е҆вр. 9: 13
и҆ да собере́тъ чи́стый человѣ́къ пе́пелъ ю҆́ницы и҆ да и҆знесе́тъ внѣ̀ полка̀ на мѣ́сто чи́сто, и҆ да бꙋ́детъ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ въ сохране́нїе:
19: 9
Чи́сл. 31: 19,23
Е҆вр. 10: 22
вода̀ ѡ҆кропле́нїѧ ѡ҆чище́нїе є҆́сть: 10 и҆ собира́ѧй пе́пелъ ю҆́ницы да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑, и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера:
19: 10
И҆схо́д. 27: 21
и҆ да бꙋ́детъ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ и҆ прише́лцємъ прилежа́щымъ посредѣ̀ ва́съ зако́ннѡ вѣ́чнѡ. 11
19: 11
Сїрах. 34: 4
Прикаса́ѧйсѧ ме́ртвомꙋ всѧ́кїѧ дꙋшѝ человѣ́чи нечи́стъ бꙋ́детъ се́дмь дні́й: 12 се́й да ѡ҆чи́ститсѧ (се́ю водо́ю) въ де́нь тре́тїй и҆ въ де́нь седмы́й, и҆ чи́стъ бꙋ́детъ: а҆́ще же не ѡ҆чи́ститсѧ є҆́ю въ де́нь тре́тїй и҆ въ де́нь седмы́й, нечи́стъ бꙋ́детъ. 13 Всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ ме́ртвомꙋ ѿ всѧ́кїѧ дꙋшѝ человѣ́чи, а҆́ще оу҆́мретъ, и҆ не ѡ҆чи́ститсѧ, ски́нїю гдⷭ҇ню ѡ҆сквернѝ: потреби́тсѧ дꙋша̀ та̀ ѿ і҆н҃лѧ,
19: 13
И҆са́їа. 52: 15
ꙗ҆́кѡ вода̀ ѡ҆кропле́нїѧ не воскропи́сѧ на́нь, нечи́стъ є҆́сть, є҆щѐ нечистота̀ є҆гѡ̀ на не́мъ є҆́сть. 14 И҆ се́й зако́нъ: человѣ́къ а҆́ще оу҆́мретъ въ домꙋ̀, всѧ́къ входѧ́й въ до́мъ, и҆ є҆ли̑ка сꙋ́ть въ домꙋ̀, нечи̑ста бꙋ́дꙋтъ се́дмь дні́й. 15 И҆ всѧ́къ сосꙋ́дъ непокрове́нъ, и҆ є҆ли̑ки ѡ҆бвѧза́нїемъ не ѡ҆бвѧ̑заны, нечи́сти сꙋ́ть. 16
19: 16
Чи́сл. 31: 19
И҆схо́д. 12: 22
И҆ всѧ́къ и҆́же а҆́ще прико́снетсѧ на по́ли ꙗ҆́звенномꙋ, и҆лѝ ме́ртвомꙋ, и҆лѝ ко́сти человѣ́чи, и҆лѝ гро́бꙋ, се́дмь дні́й нечи́стъ бꙋ́детъ: 17 и҆ да во́змꙋтъ нечи́стомꙋ ѿ пе́пела сожже́ннагѡ ѡ҆чище́нїѧ, и҆ да возлїю́тъ на́нь во́дꙋ жи́вꙋ въ сосꙋ́дъ: 18
19: 18
Леѵі́т. 14: 4,5
и҆ да во́зметъ ѵ҆ссѡ́пъ и҆ ѡ҆мо́читъ въ во́дꙋ мꙋ́жъ чи́стъ, и҆ да воскропи́тъ на до́мъ и҆ на сосꙋ́ды и҆ на дꙋ́шы, є҆ли̑ки сꙋ́ть та́мѡ, и҆ на коснꙋ́вшасѧ ко́сти человѣ́чей, и҆лѝ ꙗ҆́звенномꙋ, и҆лѝ мертвечи́нѣ, и҆лѝ гро́бꙋ: 19 и҆ да воскропи́тъ чи́стый на нечи́стаго въ де́нь тре́тїй и҆ въ де́нь седмы́й, и҆ ѡ҆чи́ститсѧ седма́гѡ днѐ: и҆ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑ и҆ да ѡ҆мы́етъ тѣ́ло своѐ водо́ю, и҆ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера. 20 И҆ человѣ́къ, и҆́же а҆́ще ѡ҆скверни́тсѧ,
19: 20
Е҆вр. 10: 26,29
и҆ не ѡ҆чи́ститъ себѐ, потреби́тсѧ дꙋша̀ та̀ ѿ среды̀ со́нма, ꙗ҆́кѡ ст҃а̑ѧ гдⷭ҇нѧ ѡ҆скверна́ви, ꙗ҆́кѡ вода̀ ѡ҆кропле́нїѧ не воскропи́сѧ на́нь, нечи́стъ є҆́сть. 21 И҆ да бꙋ́детъ ва́мъ зако́ннѡ вѣ́чнѡ, и҆ ѡ҆кроплѧ́ѧй водо́ю ѡ҆кропле́нїѧ да и҆спере́тъ ри̑зы своѧ̑, и҆ прикаса́ѧсѧ водѣ̀ ѡ҆кропле́нїѧ нечи́стъ бꙋ́детъ до ве́чера. 22 И҆ всѧ́кое, є҆мꙋ́же прико́снетсѧ нечи́стый, нечи́сто бꙋ́детъ: и҆ дꙋша̀ прикаса́ющаѧсѧ нечиста̀ бꙋ́детъ до ве́чера.

20

ГЛАВА̀ к҃.

201 И҆ прїидо́ша сы́нове і҆н҃лтестїи, ве́сь со́нмъ, въ пꙋсты́ню сі́нъ, въ мцⷭ҇ъ пе́рвый, и҆ пребыва́хꙋ лю́дїе

20: 1
Второзак. 1: 10
въ ка́дисѣ: и҆
20: 1
И҆схо́д. 2: 4,7
сконча́сѧ тꙋ̀ марїа́мъ, и҆ погребе́сѧ та́мѡ. 2
20: 2
Чи́сл. 14: 2
И҆ не бѧ́ше воды̀ со́нмꙋ: и҆ собра́шасѧ на мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, 3
20: 3
И҆схо́д. 17: 2
Ѱал. 105: 16
и҆ ропта́ша лю́дїе на мѡѷсе́а, глаго́люще: ѡ҆̑, дабы̀ оу҆́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тїи на́шеѧ пред̾ гдⷭ҇емъ: 4
20: 4
Второзак. 9: 7
и҆ вскꙋ́ю введо́сте со́нмъ гдⷭ҇нь въ пꙋсты́ню сїю̀, погꙋби́ти ны̀ и҆ скоты̀ на́шы; 5
20: 5
И҆схо́д. 17: 3
и҆ вскꙋ́ю сїѐ; и҆зведо́сте ны̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта, є҆́же прїитѝ ([*]на́мъ)
20: 5
І҆ерем. 2: 6
на мѣ́сто ѕло́е сїѐ, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́етсѧ, ни смѡ́кви, ни вїногра́ды, нижѐ ꙗ҆́блоки, нижѐ вода̀ є҆́сть пи́ти. 6 И҆ прїи́де мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ ѿ лица̀ со́нма пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ падо́ста ни́цъ:
20: 6
И҆схо́д. 16: 10
и҆ ꙗ҆ви́сѧ сла́ва гдⷭ҇нѧ над̾ ни́ми. 7 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 8
20: 8
Чи́сл. 17: 10
возмѝ же́злъ тво́й и҆ созовѝ со́нмъ ты̀ и҆ а҆арѡ́нъ, бра́тъ тво́й, и҆ рцы́те ко ка́меню пред̾ ни́ми, и҆ да́стъ во́ды своѧ̑: и҆ и҆зведе́те и҆̀мъ во́ды и҆з̾ ка́мене, и҆ напо́йте со́нмъ и҆ скоты̀ и҆́хъ. 9 И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й же́злъ и҆́же пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь. 10 И҆ созва̀ мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ со́нмъ пред̾ ка́мень,
20: 10
И҆схо́д. 17: 6
Второзак. 8: 15
Неем. 9: 15
Ѱал. 77: 16
104: 45
Премꙋ́др. 11: 4
И҆са́їа. 48: 21
3 Є҆́здр. 1: 20
1 Корі́нѳ. 10: 4
и҆ речѐ къ ни̑мъ: послꙋ́шайте менѐ, непокори́вїи: є҆да̀ и҆з̾ ка́мене сегѡ̀ и҆зведе́мъ ва́мъ во́дꙋ; 11 И҆ воздви́гъ мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ свою̀, оу҆да́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и҆ и҆зы́де вода̀ мно́га, и҆ напи́сѧ со́нмъ ([*]ве́сь) и҆ скоты̀ и҆́хъ. 12
20: 12
Второзак. 1: 37
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ: поне́же не вѣ́ровасте ѡ҆ст҃и́ти мѧ̀ пред̾ сынмѝ і҆н҃лтескими, сегѡ̀ ра́ди не введе́те вы̀ со́нма сегѡ̀ въ зе́млю, ю҆́же да́хъ и҆̀мъ: 13
20: 13
И҆схо́д. 17: 7
Второзак. 32: 51
сїѧ̀ вода̀ пререка́нїѧ, ꙗ҆́кѡ возропта́ша сы́нове і҆н҃лтестїи пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ ѡ҆ст҃и́сѧ въ ни́хъ. 14 И҆ посла̀ мѡѷсе́й послы̀ ѿ ка́диса къ царю̀ є҆дѡ́мскомꙋ, глаго́лѧ:
20: 14
Быт. 25: 25,26
Второзак. 2: 8
та́кѡ глаго́летъ бра́тъ тво́й і҆н҃ль: ты̀ вѣ́си ве́сь трꙋ́дъ ѡ҆брѣ́тшїй на́съ: 15 и҆ снидо́ша ѻ҆тцы̀ на́ши въ є҆гѵ́петъ, и҆ жи́хомъ во є҆гѵ́птѣ дни̑ мнѡ́ги, и҆ ѡ҆ѕло́биша на́съ є҆гѵ́птѧне и҆ ѻ҆тцє́въ на́шихъ: 16
20: 16
И҆схо́д. 2: 23
и҆ возопи́хомъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ оу҆слы́ша гдⷭ҇ь гла́съ на́шъ,
20: 16
И҆схо́д. 3: 2,7
14: 19
и҆ посла́въ а҆́гг҃ла, и҆зведѐ ны̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта: и҆ нн҃ѣ є҆смы̀ въ ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ̀ предѣ́лъ твои́хъ: 17 да пре́йдемъ сквозѣ̀ зе́млю твою̀: не про́йдемъ сквозѣ̀ се́ла, ни сквозѣ̀ вїногра́ды, ни пїе́мъ воды̀ въ пото́цѣхъ твои́хъ: пꙋте́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мсѧ ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоѧ̑. 18
20: 18
Второзак. 2: 30
Ри́млѧн. 15: 28
И҆ речѐ къ ни̑мъ є҆дѡ́мъ: не про́йдеши сквозѣ̀ менѐ: а҆́ще же нѝ, ра́тїю и҆зы́дꙋ проти́вꙋ тебє̀. 19 И҆ реко́ша къ немꙋ̀ сы́нове і҆н҃лєвы: под̾ горо́ю про́йдемъ:
20: 19
Второзак. 2: 28
а҆́ще же ѿ воды̀ твоеѧ̀ и҆спїе́мъ а҆́зъ и҆ скоты̀ моѧ̑, да́мъ цѣ́нꙋ тебѣ̀: но ве́щь сїѧ̀ ничто́же є҆́сть, под̾ горо́ю да про́йдемъ. 20
20: 20
Чи́сл. 21: 4
Ѻ҆́нъ же речѐ: не про́йдеши сквозѣ̀ менѐ. И҆ и҆зы́де проти́вꙋ и҆̀мъ є҆дѡ́мъ съ наро́домъ тѧ́жкимъ и҆ рꙋко́ю крѣ́пкою. 21 И҆ не восхотѣ̀ є҆дѡ́мъ да́ти і҆н҃лю проитѝ сквозѣ̀ предѣ́лы своѧ̑,
20: 21
Второзак. 2: 4
и҆ оу҆клони́сѧ і҆н҃ль ѿ негѡ̀. 22
20: 22
Чи́сл. 33: 37
И҆ воздвиго́шасѧ ѿ ка́диса, и҆ прїидо́ша сы́нове і҆н҃лтестїи, ве́сь со́нмъ, въ го́рꙋ ѡ҆́ръ. 23 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ въ горѣ̀ ѡ҆́ръ оу҆ предѣ́лъ землѝ є҆дѡ́мли, гл҃ѧ: 24
20: 24
Быт. 25: 8
да приложи́тсѧ а҆арѡ́нъ къ лю́демъ свои̑мъ,
20: 24
Второзак. 31: 2
ꙗ҆́кѡ не вни́дете въ зе́млю, ю҆́же да́хъ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ въ наслѣ́дїе, поне́же преѡгорчи́сте мѧ̀ оу҆ воды̀ пререка́нїѧ: 25
20: 25
Чи́сл. 33: 38
Второзак. 32: 8
возмѝ а҆арѡ́на бра́та твоего̀ и҆ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀, и҆ возведѝ ѧ҆̀ на ѡ҆́ръ го́рꙋ пред̾ всѣ́мъ со́нмомъ: 26 и҆ совлецы̀ а҆арѡ́нꙋ ри̑зы є҆гѡ̀ и҆ ѡ҆блецы̀ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀, и҆ а҆арѡ́нъ приложи́всѧ да оу҆́мретъ та́мѡ. 27 И҆ сотворѝ мѡѷсе́й, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆ возведѐ ѧ҆̀ на ѡ҆́ръ го́рꙋ пред̾ всѣ́мъ со́нмомъ, 28 и҆ совлечѐ а҆арѡ́на съ ри́зъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆блечѐ въ нѧ̀ є҆леаза́ра сы́на є҆гѡ̀: 29
20: 29
Второзак. 10: 6
и҆ оу҆́мре а҆арѡ́нъ та́мѡ на версѣ̀ горы̀: и҆ сни́де мѡѷсе́й и҆ є҆леаза́ръ съ горы̀. 30 И҆ ви́дѣ ве́сь со́нмъ, ꙗ҆́кѡ оу҆́мре а҆арѡ́нъ: и҆ пла́кашасѧ по а҆арѡ́нѣ три́десѧть дні́й ве́сь до́мъ і҆н҃левъ.

21

ГЛАВА̀ к҃а.

211 И҆ оу҆слы́ша

21: 1
Чи́сл. 33: 40
ханане́й ца́рь а҆ра́дскїй живы́й при пꙋсты́ни, ꙗ҆́кѡ прїи́де і҆н҃ль пꙋте́мъ а҆ѳарі́мскимъ, и҆ ра́това проти́вꙋ і҆н҃лѧ, и҆ взѧ̀ ѿ ни́хъ плѣ́нъ. 2 И҆ ѡ҆бѣща́сѧ і҆н҃ль ѡ҆бѣ́томъ гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: а҆́ще мнѣ̀ преда́си лю́ди сїѧ̑ подрꙋ̑чны,
21: 2
Леѵі́т. 27: 28
погꙋблю̀ и҆̀хъ и҆ гра́ды и҆́хъ. 3
21: 3
І҆ис. Наѵ. 2: 9
И҆ оу҆слы́ша гдⷭ҇ь гла́съ і҆н҃левъ и҆ предадѐ ханане́а подрꙋ́чна є҆мꙋ̀: и҆ ѡ҆пꙋстошѝ є҆го̀ и҆ гра́ды є҆гѡ̀, и҆ прозва̀ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ запꙋстѣ́нїе. 4 И҆ воздви́гшесѧ ѿ ѡ҆́ра горы̀ пꙋте́мъ и҆́же къ мо́рю чермно́мꙋ, ѡ҆быдо́ша зе́млю є҆дѡ́млю: и҆
21: 4
Чи́сл. 11: 1
малодꙋ́шествоваша лю́дїе на пꙋтѝ, 5
21: 5
Второзак. 6: 16
и҆ ропта́хꙋ лю́дїе на бг҃а и҆ на мѡѷсе́а, глаго́люще: вскꙋ́ю и҆зве́лъ є҆сѝ ны̀ и҆з̾ є҆гѵ́пта оу҆би́ти на́съ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть хлѣ́ба, ни воды̀; и҆ дꙋша̀ на́ша негодꙋ́етъ ѡ҆ хлѣ́бѣ се́мъ тще́мъ. 6
21: 6
Премꙋ́др. 16: 5
1 Корі́нѳ. 10: 9
И҆ посла̀ гдⷭ҇ь на лю́ди ѕмїє́въ оу҆мерщвлѧ́ющихъ, и҆ оу҆грыза́хꙋ люді́й: и҆ оу҆мро́ша лю́ди мно́зи ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 7 И҆ прише́дше лю́дїе къ мѡѷсе́ови глаго́лаша: согрѣши́хомъ, ꙗ҆́кѡ ропта́хомъ на гдⷭ҇а и҆ на тѧ̀:
21: 7
И҆схо́д. 8: 8
помоли́сѧ оу҆̀бо ко гдⷭ҇ꙋ, да ѿжене́тъ ѿ на́съ ѕмїи̑. И҆ помоли́сѧ мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ лю́дехъ. 8 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю:
21: 8
І҆ѡа́н. 3: 14
сотворѝ себѣ̀ ѕмїю̀ (мѣ́дѧнꙋ) и҆ положѝ ю҆̀ на зна́мѧ: и҆ бꙋ́детъ а҆́ще оу҆грызе́тъ ѕмїѧ̀ человѣ́ка, всѧ́къ оу҆грызе́нный ви́дѣвъ ю҆̀ жи́въ бꙋ́детъ. 9 И҆ сотворѝ мѡѷсе́й
21: 9
4 Ца́рств. 18: 4
І҆ѡа́н. 3: 14
ѕмїю̀ мѣ́дѧнꙋ и҆ поста́ви ю҆̀ на зна́мени: и҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆грыза́ше ѕмїѧ̀ человѣ́ка, и҆ взира́ше на ѕмїю̀ мѣ́дѧнꙋ, и҆ ѡ҆жива́ше. 10
21: 10
Чи́сл. 33: 43
И҆ воздвиго́шасѧ сы́нове і҆н҃лєвы, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ во ѡ҆вѡ́ѳѣ: 11
21: 11
Чи́сл. 33: 44
и҆̀ воздви́гшесѧ ѿ ѡ҆вѡ́ѳа, ѡ҆полчи́шасѧ во а҆халге́и ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ пꙋсты́ни, ꙗ҆́же є҆́сть пред̾ лице́мъ мѡаві́тскимъ, на восто́къ со́лнца: 12
21: 12
Второзак. 2: 13
и҆ ѿтꙋ́дꙋ воздвиго́шасѧ, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ въ де́бри заре́дъ: 13 и҆ ѿтꙋ́дꙋ воздви́гшесѧ, ѡ҆полчи́шасѧ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ а҆рнѡ́на въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́же и҆схо́дитъ ѿ предѣ́лъ а҆морре́йскихъ:
21: 13
Сꙋд. 11: 13
є҆́сть бо а҆рнѡ́нъ предѣ́лъ мѡа́вль междꙋ̀ мѡа́вомъ и҆ междꙋ̀ а҆морре́омъ. 14 Сегѡ̀ ра́ди глаго́летсѧ въ кни́зѣ бра́нь гдⷭ҇нѧ: зѡо́вꙋ попалѝ, и҆ пото́ки а҆рнѡ̑ни, 15
21: 15
И҆са́їа. 15: 8
и҆ пото́ки оу҆стро́и въ селе́нїе и҆́ръ, и҆ прилежи́тъ предѣ́лѡмъ мѡа̑влимъ. 16 И҆ ѿтꙋ́дꙋ (воздвиго́шасѧ) ко кла́дѧзю:
21: 16
Чи́сл. 20: 8
се́й є҆́сть кла́дѧзь, ѡ҆ не́мже речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: соберѝ лю́ди, и҆ да́мъ и҆̀мъ во́дꙋ пи́ти. 17 Тогда̀ воспѣ̀ і҆н҃ль пѣ́снь сїю̀ оу҆ кла́дѧзѧ: начина́йте є҆мꙋ̀: 18
21: 18
Второзак. 33: 21
кла́дѧзь, и҆скопа́ша є҆го̀ кнѧ̑зи, и҆зсѣко́ша є҆го̀ ца́рїе ꙗ҆зы́честїи во ца́рствїи и҆́хъ, внегда̀ ѡ҆блада́ти и҆́ми. И҆ ѿ кла́дѧзѧ (воздвиго́шасѧ) въ манѳанаі́лъ: 19 и҆ ѿ манѳанаі́ла въ наадїи́лъ, и҆ ѿ наадїи́ла въ вамѡ́ѳъ: 20 и҆ ѿ вамѡ́ѳа въ на́пинъ, и҆́же є҆́сть на по́ли мѡа́вли, ѿ ве́рха и҆зсѣ́ченагѡ, зрѧ́щагѡ пред̾ лицѐ пꙋсты́ни. 21
21: 21
Второзак. 2: 26
Сꙋд. 11: 19
Неем. 9: 22
И҆ посла̀ мѡѷсе́й послы̀ къ сиѡ́нꙋ царю̀ а҆морре́йскꙋ, словесы̀ ми́рными глаго́лѧ: 22
21: 22
Чи́сл. 20: 17
да про́йдемъ сквозѣ̀ зе́млю твою̀, пꙋте́мъ по́йдемъ: не оу҆клони́мсѧ ни на се́ла, ни на вїногра́ды, не и҆спїе́мъ воды̀ ѿ кла̑дѧзь твои́хъ: пꙋте́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, до́ндеже про́йдемъ предѣ́лы твоѧ̑. 23 И҆ не дадѐ сиѡ́нъ і҆н҃лю проитѝ сквозѣ̀ предѣ́лы своѧ̑: и҆ собра̀ сиѡ́нъ всѧ̑ лю́ди своѧ̑, и҆ и҆зы́де ѡ҆полчи́тисѧ на і҆н҃лѧ въ пꙋсты́ню:
21: 23
Второзак. 2: 32
и҆ прїи́де во і҆асса́нъ, и҆ ѡ҆полчи́сѧ на і҆н҃лѧ. 24
21: 24
Второзак. 31: 4
І҆ис. Наѵ. 9: 10
24: 8
Сꙋд. 11: 21
Ѱал. 134: 11
А҆мѡ́с. 2: 9
3 Є҆́здр. 1: 11
И҆ поразѝ є҆го̀ і҆н҃ль оу҆бі́йствомъ меча̀, и҆ ѡ҆блада́ше земле́ю є҆гѡ̀ ѿ а҆рнѡ́на до і҆аво́ка, да́же до сынѡ́въ а҆мма́нихъ: ꙗ҆́кѡ і҆ази́ръ предѣ́лы сынѡ́въ а҆мма́нихъ сꙋ́ть. 25 И҆ взѧ̀ і҆н҃ль всѧ̑ гра́ды сїѧ̑: и҆ всели́сѧ і҆н҃ль во всѣ́хъ градѣ́хъ а҆морре́йскихъ, во є҆севѡ́нѣ и҆ во всѣ́хъ подлежа́щихъ є҆мꙋ̀: 26 є҆́сть бо є҆севѡ́нъ гра́дъ сиѡ́на царѧ̀ а҆морре́йска: и҆ се́й повоева̀ царѧ̀ мѡа́влѧ пре́жде и҆ взѧ̀ всю̀ зе́млю є҆гѡ̀ ѿ а҆рои́ра да́же до а҆рнѡ́на. 27 Сегѡ̀ ра́ди рекꙋ́тъ при́точницы: прїиди́те во є҆севѡ́нъ, да согради́тсѧ и҆ сози́ждетсѧ гра́дъ сїѡ́нъ: 28
21: 28
І҆ерем. 48: 45
ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь и҆зы́де ѿ є҆севѡ́на и҆ пла́мень ѿ гра́да сїѡ́на, и҆ поѧдѐ да́же до мѡа́ва, и҆ пожрѐ столпы̀ а҆рнѡ̑нскїѧ: 29
21: 29
3 Ца́рств. 11: 7
го́ре тебѣ̀, мѡа́ве, погибо́сте, лю́дїе хамѡ́сѡвы: про́дани бы́ша сы́нове и҆́хъ въ заключе́нїе и҆ дщє́ри и҆́хъ плѣ́нницы царю̀ а҆морре́йскомꙋ сиѡ́нꙋ: 30
21: 30
И҆са́їа. 15: 2
І҆ерем. 48: 8
и҆ сѣ́мѧ и҆́хъ поги́бнетъ, є҆севѡ́нъ да́же до девѡ́на: и҆ жєны̀ и҆́хъ є҆щѐ разожго́ша ѻ҆́гнь на мѡа́ва. 31 Всели́сѧ же і҆н҃ль во всѧ̑ гра́ды а҆моррє́йски: 32 и҆ посла̀ мѡѷсе́й соглѧ́дати і҆ази́ра: и҆ взѧ́ша є҆го̀ и҆ се́ла є҆гѡ̀, и҆ и҆згна́ша а҆морре́а живꙋ́щаго та́мѡ: 33
21: 33
Второзак. 3: 1
29: 7
и҆ возврати́вшесѧ, прїидо́ша пꙋте́мъ въ васа́нъ. И҆ и҆зы́де ѡ҆́гъ, ца́рь васа́нскїй, проти́вꙋ и҆̀мъ и҆ всѝ лю́дїе є҆гѡ̀ на бра́нь во є҆драі́нъ. 34 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: не оу҆бо́йсѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ въ рꙋ́цѣ твоѝ преда́хъ є҆го̀ и҆ всѧ̑ лю́ди є҆гѡ̀ и҆ всю̀ зе́млю є҆гѡ̀:
21: 34
Ѱал. 134: 11
и҆ сотвори́ши є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже сотвори́лъ є҆сѝ сиѡ́нꙋ царю̀ а҆морре́йскꙋ, и҆́же живѧ́ше во є҆севѡ́нѣ. 35 И҆ поразѝ є҆го̀ и҆ сы́ны є҆гѡ̀ и҆ всѧ̑ лю́ди є҆гѡ̀, да́же не ѡ҆ста̀ въ ни́хъ живы́й: и҆ наслѣ́диша зе́млю є҆гѡ̀.