Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ бы́сть во́пль люді́й и҆ же́нъ и҆́хъ вели́къ на бра́тїю свою̀ і҆ꙋдє́и. 2 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: сы́нове на́ши и҆ дщє́ри на́шѧ мно́зи сꙋ́ть на́мъ, и҆ да во́змемъ (за цѣ́нꙋ) пшени́цꙋ и҆ ꙗ҆ди́мъ и҆ жи́ви бꙋ́демъ. 3 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ и҆ до́мы на́шѧ мы̀ да дади́мъ въ зало́гъ, и҆ во́змемъ пшени́цꙋ, и҆ ꙗ҆́сти бꙋ́демъ. 4 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: взаи́мъ взѧ́хомъ сребро̀ на да̑ни царє́вы, дади́мъ се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ и҆ до́мы на́шѧ: 5

5: 5
Неем. 9: 37
и҆ нн҃ѣ ꙗ҆́коже пло́ть бра́тїй на́шихъ, пло́ть на́ша, ꙗ҆́коже сы́нове и҆́хъ, сы́нове на́ши: и҆ сѐ, мы̀ порабоща́емъ сы́ны на́шѧ и҆ дщє́ри на́шѧ въ рабы̑, и҆ сꙋ́ть ѿ дще́рей на́шихъ порабощє́ны, и҆ нѣ́сть си́лы въ рꙋка́хъ на́шихъ (ѿкꙋпи́ти) и҆ се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ оу҆ вельмо́жъ. 6 И҆ ѡ҆скорбѣ́хъ ѕѣлѡ̀, є҆гда̀ оу҆слы́шахъ во́пль и҆́хъ и҆ словеса̀ сїѧ̑. 7 И҆ оу҆совѣ́това се́рдце моѐ во мнѣ̀, и҆ воспрети́хъ держа̑внымъ и҆ нача̑лнымъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ:
5: 7
И҆схо́д. 22: 25
Леѵі́т. 25: 36,37
ли́хвы ли кі́йждо ѿ бра́та своегѡ̀ и҆стѧ́жетъ, ю҆́же вы̀ и҆стѧзꙋ́ете; и҆ собра́хъ проти́вꙋ и҆̀мъ собра́нїе вели́ко 8 и҆ реко́хъ и҆̀мъ:
5: 8
Леѵі́т. 25: 47,48
мы̀ и҆скꙋпи́хомъ бра́тїю на́шꙋ і҆ꙋдеѡ́въ, про́даныхъ ꙗ҆зы́кѡмъ, по си́лѣ на́шей: вы́ же прода́сте бра́тїю ва́шꙋ, и҆ ѿдадꙋ́тсѧ на́мъ; И҆ оу҆молча́ша, и҆ не ѡ҆брѣто́ша что̀ ѿвѣща́ти. 9 И҆ реко́хъ: не добро̀ дѣ́ло, є҆́же вы̀ творитѐ: та́кѡ не во стра́сѣ бг҃а на́шегѡ (ходѧ́ще) оу҆бѣжите́ ли
5: 9
Ри́млѧн. 2: 24
2 Корі́нѳ. 6: 3
1 Тїмоѳ. 6: 1
ѿ поноше́нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ врагѡ́въ на́шихъ; 10 и҆ а҆́зъ и҆ бра́тїѧ моѧ̑ и҆ зна́емїи моѝ взаи́мъ да́хомъ и҆̀мъ пѣ́нѧзи и҆ пшени́цꙋ: ѡ҆ста́вимъ оу҆̀бо лихои́мство сїѐ: 11 возврати́те же и҆̀мъ дне́сь се́ла и҆́хъ и҆ вїногра́ды и҆́хъ и҆ ма̑слины и҆́хъ и҆ до́мы и҆́хъ, и҆ ѿ сребра̀ пшени́цꙋ и҆ вїно̀ и҆ є҆ле́й ѿдади́те и҆̀мъ. 12 И҆ реко́ша: ѿдади́мъ и҆ ѿ ни́хъ не взы́щемъ, та́кѡ сотвори́мъ, ꙗ҆́коже ты̀ глаго́леши. И҆ призва́хъ свѧще́нникѡвъ и҆ заклѧ́хъ и҆̀хъ сотвори́ти по словесѝ семꙋ̀. 13 И҆ ѡ҆трѧсо́хъ ѻ҆де́ждꙋ мою̀ и҆ реко́хъ: та́кѡ да и҆стрѧсе́тъ бг҃ъ всѧ́каго мꙋ́жа, и҆́же не и҆спо́лнитъ сло́ва сегѡ̀, ѿ до́мꙋ є҆гѡ̀ и҆ ѿ трꙋдѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ да бꙋ́детъ та́кѡ ѿтрѧсе́нъ и҆ то́щь.
5: 13
Чи́сл. 5: 22
И҆ речѐ всѐ мно́жество: а҆ми́нь. И҆ восхвали́ша бг҃а. И҆ сотвори́ша лю́дїе по глаго́лꙋ семꙋ̀. 14
5: 14
Неем. 12: 26
Ѿ днѐ тогѡ̀, въ ѻ҆́ньже повелѣ̀ (ца́рь) мнѣ̀ бы́ти вожде́мъ и҆́хъ въ землѝ і҆ꙋ́динѣ,
5: 14
Неем. 2: 6
ѿ лѣ́та двадесѧ́тагѡ и҆ да́же до лѣ́та три́десѧть втора́гѡ а҆ртаз̆е́рз̆а царѧ̀, лѣ́тъ двана́десѧть, а҆́зъ и҆ бра́тїѧ моѧ̑
5: 14
Дѣѧ̑н. 20: 33
ѡ҆бро́кꙋ и҆́хъ не ꙗ҆до́хомъ. 15 И҆ ѡ҆бро́кѡвъ пе́рвыхъ, и҆́миже пре́жде менє̀ ѡ҆тѧгчи́ша и҆̀хъ, и҆ прїѧ́ша ѿ ни́хъ въ хлѣ́бѣ и҆ въ вїнѣ̀, по си́хъ сребр
5: 15
При́тч. 16: 6
а̀ (на всѧ́къ де́нь) дїдра́хмъ четы́редесѧть: и҆ слꙋжє́бницы и҆́хъ ѡ҆блада́ша людьмѝ. А҆́зъ же не сотвори́хъ та́кѡ ра́ди стра́ха бж҃їѧ. 16 И҆ въ дѣ́лѣ стѣ́ны сїѧ̑ созида́хъ: и҆ села̀ не стѧжа́хъ, и҆ всѝ ѻ҆́троцы моѝ со́брани бѧ́хꙋ та́мѡ на дѣ́ло. 17 І҆ꙋдє́й же и҆ нача́лникѡвъ сто̀ пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й, и҆ приходѧ́щїи къ на́мъ ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, при трапе́зѣ мое́й. 18 И҆ бѣ̀ оу҆гото́вано мнѣ̀ на всѧ́къ де́нь: теле́цъ є҆ди́нъ и҆ ѻ҆ве́цъ ше́сть и҆збра́нныхъ и҆ козе́лъ бы́ша мнѣ̀ (и҆ пти̑цы), и҆ междꙋ̀ десѧтѝ дні́й всѣ́мъ вїна̀ мно́гѡ: и҆ съ си́ми хлѣ́ба госпо́дствꙋ моемꙋ̀ не взыска́хъ, занѐ тѧжка̀ рабо́та на лю́дехъ си́хъ. 19 Помѧни́ мѧ, бж҃е мо́й, во бла́го по всѣ́мъ, є҆ли̑ка сотвори́хъ лю́демъ си̑мъ.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Бы́сть же є҆гда̀ оу҆слы́ша

6: 1
Неем. 13: 28
санавалла́тъ и҆ тѡві́а и҆ гиса́мъ а҆раві́йскїй и҆ про́чїи вразѝ на́ши, ꙗ҆́кѡ созда́хъ стѣ́нꙋ, и҆ не ѡ҆ста́сѧ въ ни́хъ сква́жнѧ: и҆ а҆́зъ да́же до вре́мене ѻ҆́нагѡ две́рїй не поста́вихъ во вратѣ́хъ: 2 и҆ посла̀ санавалла́тъ и҆ гиса́мъ ко мнѣ̀, глагѡ́люща: прїидѝ, и҆ собере́мсѧ вкꙋ́пѣ въ ве́сехъ на по́ли ѡ҆нѡ̀ (глаго́лемѣмъ). Ті́и же помышлѧ́ста мнѣ̀ сотвори́ти ѕло́е. 3 И҆ посла́хъ къ ни́ма послѡ́въ, глаго́лѧ: дѣ́ло вели́ко а҆́зъ творю̀ и҆ не могꙋ̀ сни́ти, да не преста́нетъ дѣ́ло: є҆гда́ же совершꙋ̀ є҆̀, взы́дꙋ къ ва́ма. 4 И҆ посла́ста ко мнѣ̀, ꙗ҆́коже глаго́лъ се́й, четы́рижды, и҆ посла́хъ къ ни́ма по си̑мъ. 5 И҆ присла̀ ко мнѣ̀ санавалла́тъ пѧ́тое ѻ҆́трока своего̀, и҆ посла́нїе ѿве́рсто въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ бѣ̀ напи́сано въ не́мъ: 6 во ꙗ҆зы́цѣхъ оу҆слы́шано є҆́сть, и҆ гиса́мъ речѐ, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆ і҆ꙋде́є мы́слите ѿстꙋпи́ти, сегѡ̀ ра́ди ты̀ созида́еши стѣ́нꙋ, и҆ ты̀ да бꙋ́деши и҆̀мъ въ царѧ̀: 7 и҆ къ си̑мъ проро́ки поста́вилъ є҆сѝ себѣ̀, да бꙋ́деши во і҆ерⷭ҇ли́мѣ царе́мъ над̾ і҆ꙋ́дою: и҆ нн҃ѣ возвѣстѧ́тсѧ царю̀ словеса̀ сїѧ̑: и҆ сегѡ̀ ра́ди нн҃ѣ прїидѝ, да сотвори́ма совѣ́тъ вкꙋ́пѣ. 8 И҆ посла́хъ къ немꙋ̀, глаго́лѧ: не сотвори́сѧ по словесе́мъ си̑мъ, ꙗ҆́коже ты̀ глаго́леши, занѐ ѿ се́рдца твоегѡ̀ ты̀ лже́ши въ си́хъ: 9 ꙗ҆́кѡ всѝ страша́тъ на́съ, глаго́люще: ѡ҆слабѣ́ютъ рꙋ́цы и҆́хъ ѿ дѣ́ла сегѡ̀, и҆ не сотвори́тсѧ: и҆ нн҃ѣ оу҆крѣпи́хъ рꙋ́ки моѧ̑. 10 И҆ а҆́зъ внидо́хъ въ до́мъ семе́а сы́на далаі́ева, сы́на метавеи́лева, и҆ то́й заключе́нъ, и҆ речѐ: да собере́мсѧ въ до́мъ бж҃їй посредѣ̀ є҆гѡ̀ и҆ заключи́мъ двє́ри є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ прихо́дѧтъ но́щїю, да оу҆бїю́тъ тѧ̀. 11 И҆ реко́хъ: кто́ є҆сть мꙋ́жъ, ꙗ҆ко́въ а҆́зъ, и҆ оу҆бѣжи́тъ; и҆лѝ кто̀ ꙗ҆́кѡ а҆́зъ, и҆́же вни́детъ въ до́мъ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ; не вни́дꙋ. 12 И҆ оу҆разꙋмѣ́хъ, и҆ сѐ, бг҃ъ не посла̀ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ проро́чествова сло́во на мѧ̀. 13 И҆ тѡві́а и҆ санавалла́тъ наѧ́ста на мѧ̀ наро́дъ, да оу҆страшꙋ́сѧ, и҆ сотворю̀ та́кѡ, и҆ согрѣшꙋ̀, и҆ да бꙋ́дꙋ и҆̀мъ во и҆́мѧ ѕло̀, ꙗ҆́кѡ да поно́сѧтъ мѝ. 14 Помѧнѝ, бж҃е, тѡві́ю и҆ санавалла́та по дѣлѡ́мъ и҆́хъ си̑мъ, и҆ нѡаді́а проро́ка и҆ про́чихъ прорѡ́къ, и҆̀же страша́хꙋ мѧ̀. 15 И҆ соверши́сѧ стѣна̀ въ два́десѧть пѧ́тый мцⷭ҇а є҆лꙋ́ла въ пѧтьдесѧ́тъ и҆ два̀ дни̑. 16 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́шаша всѝ вразѝ на́ши, и҆ оу҆боѧ́шасѧ всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, и҆ нападѐ стра́хъ вели́къ пред̾ ѻ҆́чи и҆́хъ, и҆ позна́ша,
6: 16
И҆схо́д. 8: 19
ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ соверше́но бы́сть дѣ́ло сїѐ. 17 И҆ во дни̑ ѡ҆́ны ѿ мно́гихъ держа́вныхъ і҆ꙋ́диныхъ посла̑нїѧ прихожда́хꙋ къ тѡві́и, и҆ тѡві̑ина (посла̑нїѧ) прихожда́хꙋ къ ни̑мъ. 18 Мно́зи бо во і҆ꙋде́и клѧ́шасѧ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ зѧ́ть бѣ̀ сехені́и сы́на и҆ра́ева: и҆ і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ поѧ̀ дще́рь месꙋла́ма сы́на варахі́ина въ женꙋ̀. 19 И҆ словеса̀ є҆гѡ̀ бы́ша глаго́лющїи ко мнѣ̀, и҆ словеса̀ моѧ̑ бы́ша и҆зносѧ́щїи є҆мꙋ̀. И҆ посла́нїе посла̀ тѡві́а, да оу҆страши́тъ менѐ.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆

7: 1
Сїрах. 49: 15
бы́сть є҆гда̀ созда́сѧ стѣна̀, и҆ поста́вихъ двє́ри, и҆ сочто́хъ придвє́рники и҆ пѣвцы̀ и҆ леѵі́ты: 2 и҆ повелѣ́хъ а҆нані́и бра́тꙋ моемꙋ̀ и҆ а҆нані́и нача́лникꙋ до́мꙋ, и҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: то́й бо бѣ̀ ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ и҆́стиненъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а па́че про́чихъ: 3 и҆ реко́хъ и҆́ма: да не ѿве́рзꙋтсѧ врата̀ і҆ерⷭ҇ли̑мскаѧ, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и҆ є҆щѐ и҆̀мъ бдѧ́щымъ, да заключа́тсѧ врата̀ и҆ засꙋ̑нꙋта да бꙋ́дꙋтъ засо́вами: и҆ поста́ви стра́жы ѿ ѡ҆бита́ющихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, кі́йждо во стра́жи свое́й и҆ кі́йждо проти́вꙋ до́мꙋ своегѡ̀. 4 Гра́дъ же бы́сть широ́къ и҆ вели́къ, и҆ люді́й ма́лѡ въ не́мъ, и҆ не бѧ́хꙋ до́мы со́здани. 5
7: 5
Неем. 2: 12
И҆ дадѐ бг҃ъ въ се́рдце моѐ, и҆ собра́хъ честны́хъ и҆ кнѧзе́й и҆ наро́дъ въ собра́нїе: и҆ ѡ҆брѣто́хъ кни́гꙋ сочисле́нїѧ тѣ́хъ, и҆̀же взыдо́ша пе́рвѣе, и҆ ѡ҆брѣто́хъ напи́сано въ не́й: 6
7: 6
1 Є҆́здр. 2: 1
и҆ ті́и сы́нове страны̀ возше́дшїи ѿ плѣне́нїѧ преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй, и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю, кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й, 7 съ зорова́велемъ и҆ і҆исꙋ́сомъ и҆ неемі́ею, а҆за́рїа и҆ веелма̀, наема́нъ, мардохе́й, вааса́нъ, маасфара́ѳъ, є҆́здра, вогꙋі́а, і҆наꙋ́мъ, ваана̀, масфа́ръ, мꙋ́жїе люді́й і҆н҃левыхъ: 8 сы́нове форо́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ два̀, 9 сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀, 10 сы́нове
7: 10
1 Є҆́здр. 2: 5
и҆ра́євы ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀, 11 сы́нове
7: 11
1 Є҆́здр. 2: 6
фаа́ѳъ-мѡа̑вли сынѡ́въ і҆исꙋ́совыхъ и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ и҆ ѻ҆смьна́десѧть, 12 сы́нове є҆ла́мѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри, 13 сы́нове соѳѳꙋ́євы ѻ҆́смь сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть, 14 сы́нове заха́нєвы се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ, 15 сы́нове
7: 15
1 Є҆́здр. 2: 10
ванꙋі́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть ѻ҆́смь, 16 сы́нове вереі́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть ѻ҆́смь, 17 сы́нове гета́дѡвы двѣ̀ ты́сѧщы три́ста два́десѧть два̀, 18 сы́нове а҆дѡнїка̑мли ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ се́дмь, 19 сы́нове вагꙋі́євы двѣ̀ ты́сѧщы шестьдесѧ́тъ се́дмь, 20 сы́нове и҆ді̑ни ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ четы́ри, 21 сы́нове а҆ти́рѡвы и҆ сы́нове є҆зекі́євы де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь, 22 сы́нове и҆самі́євы три́ста два́десѧть ѻ҆́смь, 23 сы́нове васеі́євы три́ста два́десѧть четы́ри, 24 сы́нове а҆рі́фѡвы сто̀ двана́десѧть, сы́нове а҆се́нѡвы двѣ́сти два́десѧть трѝ, 25 сы́нове гаваѡ̑ни де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть, 26 сы́нове веѳалеі̑мли сто̀ два́десѧть трѝ, сы́нове а҆тѡ́фѡвы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть, 27 сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь, 28 сы́нове а҆замѡ́ѳѡвы, мꙋ́жїе ви́ѳѡвы, четы́редесѧть два̀, 29 мꙋ́жїе карїаѳїарі̑мли, кафі́рѡвы и҆ вирѡ́ѳѡвы се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ, 30 мꙋ́жїе а҆ра́ма и҆ гава́а ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ, 31 мꙋ́жїе махима́сѡвы сто̀ два́десѧть два̀, 32 мꙋ́жїе веѳи̑ли и҆ а҆і́євы сто̀ два́десѧть трѝ, мꙋ́жїе а҆наві́а дрꙋга́гѡ сто̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀, 33 сы́нове мегевѡ́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть, 34 мꙋ́жїе и҆лама́євы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ два̀, 35 сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть, 36 сы́нове і҆ері́хѡвы три́ста четы́редесѧть пѧ́ть, 37 сы́нове лѡ́дѡвы, а҆ді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ, 38 сы́нове а҆нані́ни трѝ ты́сѧщы де́вѧть сѡ́тъ три́десѧть: 39 свѧще́нницы, сы́нове і҆ѡда́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́совѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ, 40 сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀, 41 сы́нове фассеꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь, 42 сы́нове и҆ра́мѡвы ты́сѧща седмьна́десѧть: 43 леѵі́ти, сы́нове і҆исꙋ́са
7: 43
1 Є҆́здр. 3: 9
кадмїи́льскагѡ ѿ сынѡ́въ оу҆дꙋи́лихъ се́дмьдесѧтъ четы́ри: 44 пѣвцы̀, сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь: 45 двє́рницы сы́нове селлꙋ̑мли, 46 сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ̑ни, сы́нове а҆ккꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове саві̑ины сто̀ три́десѧть ѻ҆́смь: 47
7: 47
Неем. 10: 28
наѳїні́ми, сы́нове и҆ла́євы, сы́нове а҆се́фѡвы, сы́нове заваѡ́ѳѡвы, 48 сы́нове кїра́сѡвы, сы́нове сиса̑їны, сы́нове фадѡ̑ни, сы́нове лава̑ни, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы, 49 сы́нове оу҆та́євы, сы́нове кита́рѡвы, сы́нове га́вѡвы, сы́нове селмеі́ни, сы́нове а҆на́нѡвы, 50 сы́нове садеі̑ны, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове рааі̑ины, 51 сы́нове раасѡ̑ни, сы́нове некѡ́дѡвы, 52 сы́нове гиза̑мли, сы́нове ѡ҆́зїны, сы́нове фе́ссѡвы, 53 сы́нове висі̑ины, сы́нове меїнѡ́нѡвы, сы́нове нефѡса̑ины, 54 сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆хі́фѡвы, сы́нове а҆рꙋ̑рины, 55 сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́євы, сы́нове а҆даса̑ни, 56 сы́нове варкꙋ́євы, сы́нове сїсара́ѳѡвы, сы́нове ѳима́євы, 57 сы́нове нїсі̑ины, сы́нове а҆ті́фѡвы: сы́нове рабѡ́въ соломѡ́новыхъ, 58 сы́нове сꙋтє́ины, сы́нове сафара́тѡвы, сы́нове фері̑дины, 59 сы́нове лели̑лины, сы́нове доркѡ̑ни, сы́нове гадаи̑ли, сы́нове фараха́сѡвы, 60 сы́нове саваи̑ни, сы́нове и҆мми̑ни: 61 всѝ наѳїні́ми и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀. 62
7: 62
1 Є҆́здр. 2: 59
И҆ сі́и взыдо́ша ѿ ѳелме́ѳа, ѳеласа́ръ, харꙋ́въ, и҆рѡ́нъ, і҆еми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти домѡ́въ ѻ҆те́чествъ свои́хъ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆н҃лѧ ли бы́ша: 63 сы́нове далеа́євы, сы́нове вꙋа́євы, сы́нове тѡві̑ины, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀: 64
7: 64
1 Є҆́здр. 2: 61
и҆ ѿ свѧщє́нникъ сы́нове а҆ві́євы, сы́нове а҆ккѡ́сѡвы, сы́нове верзелла̑ины, ꙗ҆́кѡ поѧ́ша ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина жєны̀ и҆ прозва́шасѧ по и҆́мени и҆́хъ. 65
7: 65
1 Є҆́здр. 2: 62
Сі́и и҆ска́ша писа́нїѧ своегѡ̀ родосло́вїѧ, и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆зве́ржени сꙋ́ть ѿ свѧще́нства. 66 Рече́ же а҆ѳерсаѳа̀ и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ
7: 66
И҆схо́д. 28: 30
1 Є҆́здр. 2: 63
2 Є҆́здр. 5: 40
и҆з̾ѧвлѧ́ѧй. 67 И҆ бы́сть ве́сь собо́ръ є҆динодꙋ́шнѡ а҆́ки четы́редесѧть двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ, 68 кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, и҆́хже бѧ́хꙋ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти три́десѧть ше́сть. 69 Ко́ни (и҆́хъ) се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѝ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть, велблю́ды и҆́хъ четы́ре ста̑ три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слы̀ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть. 70 И҆ ѿ ча́сти нача́лникѡвъ ѻ҆те́чествъ да́ша въ дѣ́ло а҆ѳерсаѳѣ̀, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сѧщꙋ, фїа̑лъ пѧтьдесѧ́тъ и҆ ри́зъ жре́ческихъ три́десѧть. 71 И҆ ѿ нача́лникѡвъ ѻ҆те́чествъ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ сребра̀ мна̑съ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ три́ста. 72
7: 72
1 Є҆́здр. 2: 69
И҆ да́ша про́чїи лю́дїе зла́та дра́хмъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ сребра̀ мна̑съ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ двѣ́сти, и҆ ри́зъ свѧще́нническихъ шестьдесѧ́тъ се́дмь. 73
7: 73
1 Є҆́здр. 2: 70
И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ двє́рницы и҆ пѣвцы̀ и҆ про́чїй наро́дъ и҆ наѳїні́ми и҆ ве́сь і҆н҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.