Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

41 И҆ бы́сть

4: 1
Неем. 2: 10
13: 28
є҆гда̀ оу҆слы́ша санавалла́тъ, ꙗ҆́кѡ мы̀ созида́емъ стѣ́ны, и҆ ѕло̀ є҆мꙋ̀ вмѣни́сѧ, и҆ разгнѣ́васѧ ѕѣлѡ̀, и҆ посмѣѧ́шесѧ і҆ꙋде́ѡмъ, 2 и҆ речѐ пред̾ бра́тїею свое́ю, и҆̀же бѧ́хꙋ си́ла сомо́рѡвъ, и҆ речѐ: что̀ і҆ꙋде́є сі́и созида́ютъ сво́й гра́дъ; є҆да̀ жре́ти бꙋ́дꙋтъ; и҆лѝ возмо́гꙋтъ; и҆лѝ дне́сь и҆зцѣлѧ́тъ ка́менїе, повнегда̀ бы́ти и҆̀мъ въ пра́хъ землѝ сожжє́ннымъ; 3
4: 3
Неем. 13: 4
И҆ тѡві́а а҆ммані́тѧнинъ бли́з̾ є҆гѡ̀ прїи́де и҆ речѐ и҆̀мъ: є҆да̀ пожрꙋ́тъ, и҆лѝ ꙗ҆́сти и҆́мꙋтъ на мѣ́стѣ свое́мъ; не взы́детъ ли лиси́ца и҆ разори́тъ стѣ́нꙋ ка́меней и҆́хъ; 4 И҆ речѐ неемі́а: оу҆слы́ши, бж҃е на́шъ, ꙗ҆́кѡ сотворе́ни є҆смы̀ въ посмѣѧ́нїе, 5
4: 5
Ѱал. 5: 11
І҆ерем. 18: 23
и҆ ѡ҆братѝ поноше́нїе и҆́хъ на главꙋ̀ и҆́хъ, и҆ да́ждь и҆̀хъ въ посмѣѧ́нїе въ зе́млю плѣне́нїѧ, 6 и҆ не покры́й беззако́нїѧ и҆́хъ. 7 Бы́сть же є҆гда̀ оу҆слы́ша санавалла́тъ и҆ тѡві́а, и҆ а҆ра́влѧне и҆ а҆ммані́те, ꙗ҆́кѡ взы́де ѿра́сль стѣ́нъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ, занѐ нача́ша разсѣ́лины загражда́ти, и҆ ѕло̀ и҆̀мъ ꙗ҆ви́сѧ ѕѣлѡ̀. 8 И҆ собра́шасѧ всѝ вкꙋ́пѣ, да прїи́дꙋтъ и҆ ѡ҆полча́тсѧ на і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ разорѧ́тъ є҆го̀. 9 И҆ моли́хомсѧ ко бг҃ꙋ на́шемꙋ и҆ поста́вихомъ стра́жы на стѣнѣ̀ проти́вꙋ и҆́хъ де́нь и҆ но́щь ѿ лица̀ и҆́хъ. 10 Рече́ же і҆ꙋ́да: и҆стомле́на є҆́сть си́ла (ѿ) вра̑гъ, и҆ землѧ̀ мно́га є҆́сть, и҆ мы̀ не мо́жемъ созида́ти стѣны̀. 11 И҆ реко́ша ѡ҆скорблѧ́ющїи на́съ: не позна́ютъ и҆ не оу҆ви́дѧтъ, до́ндеже прїи́демъ посредѣ̀ и҆́хъ и҆ оу҆бїе́мъ и҆̀хъ, и҆ преста́ти сотвори́мъ дѣ́лꙋ. 12 И҆ бы́сть є҆гда̀ прїидо́ша і҆ꙋде́є, и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ бли́з̾ и҆́хъ, и҆ рѣ́ша на́мъ: восхо́дѧтъ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ на ны̀. 13 И҆ поста́вихъ въ нижа́йшихъ мѣ́стѣхъ созадѝ стѣ́нъ въ закрове́нїи, и҆ поста́вихъ лю́ди по племенѡ́мъ съ мєчѝ и҆́хъ и҆ съ сꙋ́лицами и҆́хъ и҆ съ лꙋ́ками. 14 И҆ ви́дѣхъ, и҆ воста́хъ, и҆ реко́хъ ко чєстны́мъ и҆ къ воево́дамъ и҆ ко про́чымъ лю́демъ:
4: 14
Чи́сл. 14: 9
не оу҆бо́йтесѧ ѿ лица̀ и҆́хъ, помѧни́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего
4: 14
И҆схо́д. 15: 11
вели́каго и҆ стра́шнаго, и҆ ѡ҆полчи́тесѧ за бра́тїю ва́шꙋ, за сы́ны ва́шѧ и҆ дщє́ри ва́шѧ, жєны̀ ва́шѧ и҆ до́мы ва́шѧ. 15 Бы́сть же є҆гда̀ оу҆слы́шаша вразѝ на́ши, ꙗ҆́кѡ вѣ́домо бы́сть на́мъ,
4: 15
Ѱал. 32: 10
І҆́ѡв. 5: 12,13
и҆ разорѝ бг҃ъ совѣ́тъ и҆́хъ: и҆ возврати́хомсѧ всѝ мы̀ на стѣ́ны, кі́йждо ко дѣ́лꙋ своемꙋ̀. 16 И҆ бы́сть ѿ днѐ тогѡ̀, по́лъ вчине́ныхъ дѣ́лахꙋ дѣ́ло, и҆ полови́на и҆́хъ оу҆гото́вана бы́сть ко бра́ни съ сꙋ́лицами и҆ щита́ми, и҆ лꙋ̑ки и҆ бронѧ́ми, и҆ нача̑лницы созадѝ всегѡ̀ до́мꙋ і҆ꙋ́дина. 17 Созида́ющїи стѣ́нꙋ и҆ носѧ́щїи бремена̀ со ѻ҆рꙋ́жїемъ: є҆ди́ною рꙋко́ю свое́ю творѧ́хꙋ дѣ́ло, а҆ дрꙋго́ю держа́хꙋ ме́чь. 18 Созида́ющымъ же є҆ди́номꙋ коемꙋ́ждо ме́чь бы́сть ѡ҆поѧ́санъ при бедрѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ созида́хꙋ, и҆ трꙋбѧ́хꙋ трꙋба́ми бли́з̾ и҆́хъ. 19 И҆ реко́хъ ко чєстны́мъ и҆ ко старѣ́йшинамъ и҆ ко про́чымъ лю́демъ: дѣ́ло вели́ко є҆́сть и҆ простра́нно, и҆ мы̀ разлꙋче́ни є҆смы̀ на стѣнѣ̀ дале́че кі́йждо ѿ бра́та своегѡ̀: 20 на мѣ́стѣ и҆дѣ́же оу҆слы́шите гла́съ трꙋ́бный, та́мѡ тецы́те къ на́мъ, и҆
4: 20
И҆схо́д. 14: 14
Второзак. 1: 30
3: 22
бг҃ъ на́шъ ѡ҆полчи́тсѧ ѡ҆ на́съ. 21 И҆ мы̀ бы́хомъ творѧ́ще дѣ́ло, и҆ по́лъ на́съ держа́хꙋ сꙋ̑лицы ѿ восхо́да зарѝ оу҆́треннїѧ да́же до восхо́да ѕвѣ́здъ. 22 Во вре́мѧ же то̀ реко́хъ лю́демъ: кі́йждо со ѻ҆́трокомъ свои́мъ да пребыва́етъ въ средѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма: и҆ бꙋ́детъ ва́мъ но́щь на стра́жꙋ, а҆ де́нь на дѣ́ланїе. 23 А҆́зъ же и҆ бра́тїѧ моѝ и҆ ѻ҆́троцы и҆ мꙋ́жїе стра́жи, и҆̀же бѧ́хꙋ созадѝ менє̀, не снима́хомъ ѡ҆дѣѧ́нїй на́шихъ та́мѡ ни є҆ди́нъ ѿ на́съ.

5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ бы́сть во́пль люді́й и҆ же́нъ и҆́хъ вели́къ на бра́тїю свою̀ і҆ꙋдє́и. 2 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: сы́нове на́ши и҆ дщє́ри на́шѧ мно́зи сꙋ́ть на́мъ, и҆ да во́змемъ (за цѣ́нꙋ) пшени́цꙋ и҆ ꙗ҆ди́мъ и҆ жи́ви бꙋ́демъ. 3 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ и҆ до́мы на́шѧ мы̀ да дади́мъ въ зало́гъ, и҆ во́змемъ пшени́цꙋ, и҆ ꙗ҆́сти бꙋ́демъ. 4 И҆ бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: взаи́мъ взѧ́хомъ сребро̀ на да̑ни царє́вы, дади́мъ се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ и҆ до́мы на́шѧ: 5

5: 5
Неем. 9: 37
и҆ нн҃ѣ ꙗ҆́коже пло́ть бра́тїй на́шихъ, пло́ть на́ша, ꙗ҆́коже сы́нове и҆́хъ, сы́нове на́ши: и҆ сѐ, мы̀ порабоща́емъ сы́ны на́шѧ и҆ дщє́ри на́шѧ въ рабы̑, и҆ сꙋ́ть ѿ дще́рей на́шихъ порабощє́ны, и҆ нѣ́сть си́лы въ рꙋка́хъ на́шихъ (ѿкꙋпи́ти) и҆ се́ла на̑ша и҆ вїногра́ды на́шѧ оу҆ вельмо́жъ. 6 И҆ ѡ҆скорбѣ́хъ ѕѣлѡ̀, є҆гда̀ оу҆слы́шахъ во́пль и҆́хъ и҆ словеса̀ сїѧ̑. 7 И҆ оу҆совѣ́това се́рдце моѐ во мнѣ̀, и҆ воспрети́хъ держа̑внымъ и҆ нача̑лнымъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ:
5: 7
И҆схо́д. 22: 25
Леѵі́т. 25: 36,37
ли́хвы ли кі́йждо ѿ бра́та своегѡ̀ и҆стѧ́жетъ, ю҆́же вы̀ и҆стѧзꙋ́ете; и҆ собра́хъ проти́вꙋ и҆̀мъ собра́нїе вели́ко 8 и҆ реко́хъ и҆̀мъ:
5: 8
Леѵі́т. 25: 47,48
мы̀ и҆скꙋпи́хомъ бра́тїю на́шꙋ і҆ꙋдеѡ́въ, про́даныхъ ꙗ҆зы́кѡмъ, по си́лѣ на́шей: вы́ же прода́сте бра́тїю ва́шꙋ, и҆ ѿдадꙋ́тсѧ на́мъ; И҆ оу҆молча́ша, и҆ не ѡ҆брѣто́ша что̀ ѿвѣща́ти. 9 И҆ реко́хъ: не добро̀ дѣ́ло, є҆́же вы̀ творитѐ: та́кѡ не во стра́сѣ бг҃а на́шегѡ (ходѧ́ще) оу҆бѣжите́ ли
5: 9
Ри́млѧн. 2: 24
2 Корі́нѳ. 6: 3
1 Тїмоѳ. 6: 1
ѿ поноше́нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ врагѡ́въ на́шихъ; 10 и҆ а҆́зъ и҆ бра́тїѧ моѧ̑ и҆ зна́емїи моѝ взаи́мъ да́хомъ и҆̀мъ пѣ́нѧзи и҆ пшени́цꙋ: ѡ҆ста́вимъ оу҆̀бо лихои́мство сїѐ: 11 возврати́те же и҆̀мъ дне́сь се́ла и҆́хъ и҆ вїногра́ды и҆́хъ и҆ ма̑слины и҆́хъ и҆ до́мы и҆́хъ, и҆ ѿ сребра̀ пшени́цꙋ и҆ вїно̀ и҆ є҆ле́й ѿдади́те и҆̀мъ. 12 И҆ реко́ша: ѿдади́мъ и҆ ѿ ни́хъ не взы́щемъ, та́кѡ сотвори́мъ, ꙗ҆́коже ты̀ глаго́леши. И҆ призва́хъ свѧще́нникѡвъ и҆ заклѧ́хъ и҆̀хъ сотвори́ти по словесѝ семꙋ̀. 13 И҆ ѡ҆трѧсо́хъ ѻ҆де́ждꙋ мою̀ и҆ реко́хъ: та́кѡ да и҆стрѧсе́тъ бг҃ъ всѧ́каго мꙋ́жа, и҆́же не и҆спо́лнитъ сло́ва сегѡ̀, ѿ до́мꙋ є҆гѡ̀ и҆ ѿ трꙋдѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ да бꙋ́детъ та́кѡ ѿтрѧсе́нъ и҆ то́щь.
5: 13
Чи́сл. 5: 22
И҆ речѐ всѐ мно́жество: а҆ми́нь. И҆ восхвали́ша бг҃а. И҆ сотвори́ша лю́дїе по глаго́лꙋ семꙋ̀. 14
5: 14
Неем. 12: 26
Ѿ днѐ тогѡ̀, въ ѻ҆́ньже повелѣ̀ (ца́рь) мнѣ̀ бы́ти вожде́мъ и҆́хъ въ землѝ і҆ꙋ́динѣ,
5: 14
Неем. 2: 6
ѿ лѣ́та двадесѧ́тагѡ и҆ да́же до лѣ́та три́десѧть втора́гѡ а҆ртаз̆е́рз̆а царѧ̀, лѣ́тъ двана́десѧть, а҆́зъ и҆ бра́тїѧ моѧ̑
5: 14
Дѣѧ̑н. 20: 33
ѡ҆бро́кꙋ и҆́хъ не ꙗ҆до́хомъ. 15 И҆ ѡ҆бро́кѡвъ пе́рвыхъ, и҆́миже пре́жде менє̀ ѡ҆тѧгчи́ша и҆̀хъ, и҆ прїѧ́ша ѿ ни́хъ въ хлѣ́бѣ и҆ въ вїнѣ̀, по си́хъ сребр
5: 15
При́тч. 16: 6
а̀ (на всѧ́къ де́нь) дїдра́хмъ четы́редесѧть: и҆ слꙋжє́бницы и҆́хъ ѡ҆блада́ша людьмѝ. А҆́зъ же не сотвори́хъ та́кѡ ра́ди стра́ха бж҃їѧ. 16 И҆ въ дѣ́лѣ стѣ́ны сїѧ̑ созида́хъ: и҆ села̀ не стѧжа́хъ, и҆ всѝ ѻ҆́троцы моѝ со́брани бѧ́хꙋ та́мѡ на дѣ́ло. 17 І҆ꙋдє́й же и҆ нача́лникѡвъ сто̀ пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й, и҆ приходѧ́щїи къ на́мъ ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, при трапе́зѣ мое́й. 18 И҆ бѣ̀ оу҆гото́вано мнѣ̀ на всѧ́къ де́нь: теле́цъ є҆ди́нъ и҆ ѻ҆ве́цъ ше́сть и҆збра́нныхъ и҆ козе́лъ бы́ша мнѣ̀ (и҆ пти̑цы), и҆ междꙋ̀ десѧтѝ дні́й всѣ́мъ вїна̀ мно́гѡ: и҆ съ си́ми хлѣ́ба госпо́дствꙋ моемꙋ̀ не взыска́хъ, занѐ тѧжка̀ рабо́та на лю́дехъ си́хъ. 19 Помѧни́ мѧ, бж҃е мо́й, во бла́го по всѣ́мъ, є҆ли̑ка сотвори́хъ лю́демъ си̑мъ.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Бы́сть же є҆гда̀ оу҆слы́ша

6: 1
Неем. 13: 28
санавалла́тъ и҆ тѡві́а и҆ гиса́мъ а҆раві́йскїй и҆ про́чїи вразѝ на́ши, ꙗ҆́кѡ созда́хъ стѣ́нꙋ, и҆ не ѡ҆ста́сѧ въ ни́хъ сква́жнѧ: и҆ а҆́зъ да́же до вре́мене ѻ҆́нагѡ две́рїй не поста́вихъ во вратѣ́хъ: 2 и҆ посла̀ санавалла́тъ и҆ гиса́мъ ко мнѣ̀, глагѡ́люща: прїидѝ, и҆ собере́мсѧ вкꙋ́пѣ въ ве́сехъ на по́ли ѡ҆нѡ̀ (глаго́лемѣмъ). Ті́и же помышлѧ́ста мнѣ̀ сотвори́ти ѕло́е. 3 И҆ посла́хъ къ ни́ма послѡ́въ, глаго́лѧ: дѣ́ло вели́ко а҆́зъ творю̀ и҆ не могꙋ̀ сни́ти, да не преста́нетъ дѣ́ло: є҆гда́ же совершꙋ̀ є҆̀, взы́дꙋ къ ва́ма. 4 И҆ посла́ста ко мнѣ̀, ꙗ҆́коже глаго́лъ се́й, четы́рижды, и҆ посла́хъ къ ни́ма по си̑мъ. 5 И҆ присла̀ ко мнѣ̀ санавалла́тъ пѧ́тое ѻ҆́трока своего̀, и҆ посла́нїе ѿве́рсто въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ бѣ̀ напи́сано въ не́мъ: 6 во ꙗ҆зы́цѣхъ оу҆слы́шано є҆́сть, и҆ гиса́мъ речѐ, ꙗ҆́кѡ ты̀ и҆ і҆ꙋде́є мы́слите ѿстꙋпи́ти, сегѡ̀ ра́ди ты̀ созида́еши стѣ́нꙋ, и҆ ты̀ да бꙋ́деши и҆̀мъ въ царѧ̀: 7 и҆ къ си̑мъ проро́ки поста́вилъ є҆сѝ себѣ̀, да бꙋ́деши во і҆ерⷭ҇ли́мѣ царе́мъ над̾ і҆ꙋ́дою: и҆ нн҃ѣ возвѣстѧ́тсѧ царю̀ словеса̀ сїѧ̑: и҆ сегѡ̀ ра́ди нн҃ѣ прїидѝ, да сотвори́ма совѣ́тъ вкꙋ́пѣ. 8 И҆ посла́хъ къ немꙋ̀, глаго́лѧ: не сотвори́сѧ по словесе́мъ си̑мъ, ꙗ҆́коже ты̀ глаго́леши, занѐ ѿ се́рдца твоегѡ̀ ты̀ лже́ши въ си́хъ: 9 ꙗ҆́кѡ всѝ страша́тъ на́съ, глаго́люще: ѡ҆слабѣ́ютъ рꙋ́цы и҆́хъ ѿ дѣ́ла сегѡ̀, и҆ не сотвори́тсѧ: и҆ нн҃ѣ оу҆крѣпи́хъ рꙋ́ки моѧ̑. 10 И҆ а҆́зъ внидо́хъ въ до́мъ семе́а сы́на далаі́ева, сы́на метавеи́лева, и҆ то́й заключе́нъ, и҆ речѐ: да собере́мсѧ въ до́мъ бж҃їй посредѣ̀ є҆гѡ̀ и҆ заключи́мъ двє́ри є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ прихо́дѧтъ но́щїю, да оу҆бїю́тъ тѧ̀. 11 И҆ реко́хъ: кто́ є҆сть мꙋ́жъ, ꙗ҆ко́въ а҆́зъ, и҆ оу҆бѣжи́тъ; и҆лѝ кто̀ ꙗ҆́кѡ а҆́зъ, и҆́же вни́детъ въ до́мъ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ; не вни́дꙋ. 12 И҆ оу҆разꙋмѣ́хъ, и҆ сѐ, бг҃ъ не посла̀ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ проро́чествова сло́во на мѧ̀. 13 И҆ тѡві́а и҆ санавалла́тъ наѧ́ста на мѧ̀ наро́дъ, да оу҆страшꙋ́сѧ, и҆ сотворю̀ та́кѡ, и҆ согрѣшꙋ̀, и҆ да бꙋ́дꙋ и҆̀мъ во и҆́мѧ ѕло̀, ꙗ҆́кѡ да поно́сѧтъ мѝ. 14 Помѧнѝ, бж҃е, тѡві́ю и҆ санавалла́та по дѣлѡ́мъ и҆́хъ си̑мъ, и҆ нѡаді́а проро́ка и҆ про́чихъ прорѡ́къ, и҆̀же страша́хꙋ мѧ̀. 15 И҆ соверши́сѧ стѣна̀ въ два́десѧть пѧ́тый мцⷭ҇а є҆лꙋ́ла въ пѧтьдесѧ́тъ и҆ два̀ дни̑. 16 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆слы́шаша всѝ вразѝ на́ши, и҆ оу҆боѧ́шасѧ всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆̀же ѡ҆́крестъ на́съ, и҆ нападѐ стра́хъ вели́къ пред̾ ѻ҆́чи и҆́хъ, и҆ позна́ша,
6: 16
И҆схо́д. 8: 19
ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ соверше́но бы́сть дѣ́ло сїѐ. 17 И҆ во дни̑ ѡ҆́ны ѿ мно́гихъ держа́вныхъ і҆ꙋ́диныхъ посла̑нїѧ прихожда́хꙋ къ тѡві́и, и҆ тѡві̑ина (посла̑нїѧ) прихожда́хꙋ къ ни̑мъ. 18 Мно́зи бо во і҆ꙋде́и клѧ́шасѧ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ зѧ́ть бѣ̀ сехені́и сы́на и҆ра́ева: и҆ і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ поѧ̀ дще́рь месꙋла́ма сы́на варахі́ина въ женꙋ̀. 19 И҆ словеса̀ є҆гѡ̀ бы́ша глаго́лющїи ко мнѣ̀, и҆ словеса̀ моѧ̑ бы́ша и҆зносѧ́щїи є҆мꙋ̀. И҆ посла́нїе посла̀ тѡві́а, да оу҆страши́тъ менѐ.