Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2 дꙋша̀ ꙗ҆́же а҆́ще согрѣши́тъ,

6: 2
Чи́сл. 5: 6
и҆ презрѣ́въ пре́зритъ за́пѡвѣди гдⷭ҇нѧ, и҆ солже́тъ къ дрꙋ́гꙋ ѡ҆ вда́нїи, и҆лѝ ѡ҆ ѻ҆́бщинѣ, и҆лѝ ѡ҆ хище́нїи, и҆лѝ преѡби́дѣ чи́мъ бли́жнѧго, 3 и҆лѝ
6: 3
И҆схо́д. 23: 4
Второзак. 22: 1
ѡ҆брѣ́те погꙋбле́ное, и҆ солже́тъ ѡ҆ не́мъ, и҆ клене́тсѧ въ непра́вдꙋ ѡ҆ є҆ди́нѣмъ ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же а҆́ще сотвори́тъ человѣ́къ ꙗ҆́кѡ согрѣши́ти въ ни́хъ: 4 и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ согрѣши́тъ и҆ престꙋ́питъ, и҆ ѿда́стъ похище́ное, є҆́же похи́ти, и҆лѝ ѻ҆би́дꙋ, є҆́юже преѡби́дѣ, и҆лѝ вда́нїе, є҆́же вдано̀ бы́сть є҆мꙋ̀, и҆лѝ поги́бшее, є҆́же ѡ҆брѣ́те: 5 ѿ всѧ́кїѧ ве́щи, є҆ѧ́же ра́ди клѧ́сѧ въ непра́вдꙋ, и҆ да ѿда́стъ са́мое то̀ и҆́стое,
6: 5
И҆схо́д. 22: 1
Лꙋк. 19: 8
и҆ пѧ́тꙋю ча́сть свою̀ приложи́тъ ктомꙋ̀: є҆гѡ́же є҆́сть, томꙋ̀ да ѿда́стъ, въ ѻ҆́ньже де́нь ѡ҆бличи́тсѧ: 6 и҆ ѡ҆ престꙋпле́нїи свое́мъ
6: 6
Чи́сл. 5: 8
да принесе́тъ гдⷭ҇ꙋ ѻ҆вна̀ ѿ ѻ҆ве́цъ непоро́чна, цѣно́ю въ не́мже прегрѣшѝ: 7
6: 7
Леѵі́т. 4: 26
и҆ да помо́литсѧ жре́цъ ѡ҆ не́мъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ ѡ҆ста́витсѧ є҆мꙋ̀ за є҆ди́но ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ и҆ престꙋпѝ въ не́мъ. 8 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 9 заповѣ́ждь а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:
6: 9
И҆схо́д. 29: 38
се́й зако́нъ всесожже́нїѧ: сїѐ всесожже́нїе на горѣ́нїи є҆гѡ̀ на ѻ҆лтарѝ всю̀ но́щь до заꙋ́тра, и҆ ѻ҆́гнь ѻ҆лтарѧ̀ да гори́тъ на не́мъ, и҆ не оу҆гаса́етъ: 10
6: 10
И҆схо́д. 28: 42
и҆ да ѡ҆блече́тсѧ жре́цъ въ срачи́цꙋ6: 10 Гре́ч.: хїтѡ́нъ. льнѧ́нꙋ, и҆ надра̑ги льнѧ̑ны да возвлече́тъ на тѣ́ло своѐ, и҆ да и҆знесе́тъ прино́съ, є҆го́же а҆́ще и҆зжже́тъ ѻ҆́гнь всесожже́нїѧ ѿ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ да поста́витъ бли́з̾ ѻ҆лтарѧ̀: 11 и҆ да совлече́тъ ри̑зы своѧ̑, и҆ да ѡ҆блече́тсѧ въ ри̑зы и҆́ны, и҆ да и҆знесе́тъ прино́съ
6: 11
Леѵі́т. 4: 12
внѣ̀ полка̀ на мѣ́сто чи́сто: 12
6: 12
2 Маккав. 1: 22
и҆ ѻ҆́гнь на ѻ҆лтарѝ да гори́тъ на не́мъ и҆ не оу҆гаса́етъ: и҆ да возжже́тъ на не́мъ жре́цъ дрова̀ по всѧ̑ оу҆́тра, и҆ да воскладе́тъ на́нь всесожже́нїе, и҆ да возложи́тъ на́нь тꙋ́къ спасе́нїѧ: 13 и҆ ѻ҆́гнь всегда̀ да гори́тъ на ѻ҆лтарѝ, не оу҆гаса́етъ: 14
6: 14
Леѵі́т. 2: 1
Чи́сл. 15: 4
се́й зако́нъ же́ртвы, ю҆́же принесꙋ́тъ сы́нове а҆арѡ̑ни жерцы̀ пред̾ гдⷭ҇емъ, прѧ́мѡ ѻ҆лтарѧ̀: 15 и҆ да во́зметъ ѿ негѡ̀ (жре́цъ) го́рсть мꙋкѝ пшени́чны же́ртвенныѧ съ є҆ле́емъ є҆ѧ̀ и҆ со всѣ́мъ лїва́номъ є҆ѧ̀, сꙋ́щими на же́ртвѣ: и҆ да вознесе́тъ на ѻ҆лта́рь прино́съ
6: 15
Леѵі́т. 1: 9
въ воню̀ благово́нїѧ, въ па́мѧть є҆ѧ̀ гдⷭ҇ꙋ: 16
6: 16
Леѵі́т. 2: 3
ѡ҆ста́вшеесѧ же ѿ неѧ̀ снѣ́стъ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀: прѣ́сна да снѣдѧ́тсѧ въ мѣ́стѣ ст҃ѣ, въ притво́рѣ
6: 16
Леѵі́т. 8: 31
І҆езек. 42: 13
ски́нїи свидѣ́нїѧ да снѣдѧ́тъ ѧ҆̀: 17 да не и҆спече́тсѧ ква́сна: ча́сть сїю̀ да́хъ и҆̀мъ ѿ прино́сѡвъ гдⷭ҇нихъ: ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ сꙋ́ть, ꙗ҆́коже є҆́же ѡ҆ грѣсѣ̀, и҆ ꙗ҆́коже є҆́же ѡ҆ престꙋпле́нїи: 18
6: 18
Чи́сл. 18: 10
всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ жре́ческъ да снѣдѧ́тъ ю҆̀:
6: 18
И҆схо́д. 27: 21
Леѵі́т. 10: 9
зако́ннѡ вѣ́чнѡ въ ро́ды ва́шѧ ѿ принѡ́съ гдⷭ҇нихъ: всѧ́къ, и҆́же а҆́ще прико́снетсѧ и҆̀мъ, ѡ҆ст҃и́тсѧ. 19 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 20 се́й да́ръ а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, є҆го́же принесꙋ́тъ гдⷭ҇ꙋ въ де́нь, въ ѻ҆́ньже а҆́ще пома́жеши є҆го̀: десѧ́тꙋю ча́сть мѣ́ры є҆́фї мꙋкѝ пшени́чны въ же́ртвꙋ всегда̀, по́лъ є҆ѧ̀ заꙋ́тра и҆ по́лъ є҆ѧ̀ въ ве́черъ: 21 на сковрадѣ̀ въ є҆ле́и да сотвори́тсѧ, спрѧ́женꙋ да принесе́тъ ю҆̀ витꙋ́ю же́ртвꙋ ѿ оу҆крꙋ́хѡвъ, же́ртвꙋ въ воню̀ благово́нїѧ гдⷭ҇ꙋ: 22 жре́цъ пома́занный, и҆́же вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ ѿ сынѡ́въ є҆гѡ̀, да сотвори́тъ ю҆̀: зако́ннѡ вѣ́чнѡ,
6: 22
Ѱал. 50: 21
всѐ да соверши́тсѧ: 23 и҆ всѧ́ка же́ртва жре́ческа всесожже́нна да бꙋ́детъ и҆ да не снѣ́стсѧ. 24 И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 25
6: 25
Леѵі́т. 17: 2
рцы̀ а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:
6: 25
Леѵі́т. 4: 3
се́й зако́нъ согрѣше́нїѧ: на мѣ́стѣ, на не́мже закала́ютъ всесожжє́нїѧ, да закала́ютъ ꙗ҆̀же грѣха̀ ра́ди пред̾ гдⷭ҇емъ: ст҃а̑ѧ (бо) ст҃ы́хъ сꙋ́ть: 26
6: 26
Леѵі́т. 4: 22
Ѡ҆сі́а. 4: 8
жре́цъ приносѧ́й ю҆̀ да снѣ́стъ ю҆̀: въ мѣ́стѣ ст҃ѣ да снѣ́стсѧ, въ притво́рѣ ски́нїи свидѣ́нїѧ: 27 всѧ́къ прикаса́йсѧ мѧ́съ є҆ѧ̀ ѡ҆ст҃и́тсѧ: и҆ є҆мꙋ́же а҆́ще воскропи́тсѧ ѿ кро́ве є҆ѧ̀ на ри́зꙋ, ꙗ҆́же а҆́ще воскропи́тсѧ на ню̀, да и҆спере́тсѧ на мѣ́стѣ ст҃ѣ: 28
6: 28
Леѵі́т. 8: 31
І҆езек. 46: 24
и҆ сосꙋ́дъ гли́нѧнъ, въ не́мже вари́тсѧ, да разбїе́тсѧ: а҆́ще же въ мѣ́дѧнъ сосꙋ́дѣ свари́тсѧ, да и҆стре́тъ є҆го̀, и҆ и҆змы́етъ водо́ю: 29
6: 29
Леѵі́т. 7: 6
всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ въ жерцѣ́хъ да снѣ́стъ ю҆̀: ст҃а̑ѧ (бо) ст҃ы́хъ сꙋ́ть гдⷭ҇ꙋ: 30
6: 30
Леѵі́т. 4: 5
Е҆вр. 13: 11
и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же ѡ҆ грѣсѣ̀ а҆́ще принесꙋ́тсѧ ѿ кро́ве и҆́хъ въ ски́нїю свидѣ́нїѧ, ко ѡ҆чище́нїю во ст҃ы́ни, да не снѣдѧ́тсѧ, ѻ҆гне́мъ да сожгꙋ́тсѧ.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆ се́й

7: 1
Леѵі́т. 5: 6
зако́нъ ѻ҆вна̀ и҆́же ѡ҆ престꙋпле́нїи: ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ сꙋ́ть: 2
7: 2
Леѵі́т. 6: 25
на мѣ́стѣ, на не́мже закала́ютъ всесожже́нїе, да зако́лютъ ѻ҆вна̀ и҆́же ѡ҆ престꙋпле́нїи пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ кро́вь да пролїю́тъ
7: 2
Леѵі́т. 1: 5
на стѡѧ́ла ѻ҆лтарѧ̀ ѡ҆́крестъ: 3
7: 3
Леѵі́т. 3: 4
и҆ ве́сь тꙋ́къ є҆гѡ̀ да принесе́тъ ѿ негѡ̀, и҆ чре́сла, и҆ ве́сь тꙋ́къ покрыва́ющїй оу҆тро́бꙋ, и҆ ве́сь тꙋ́къ и҆́же на оу҆тро́бѣ, 4
7: 4
Леѵі́т. 3: 4,10
и҆ ѻ҆́бѣ пѡ́чки, и҆ тꙋ́къ и҆́же на ни́хъ, и҆́же на сте́гнахъ, и҆ препо́нкꙋ, ꙗ҆́же на пе́чени, съ по́чками да ѿи́метъ ѧ҆̀: 5 и҆ вознесе́тъ ѧ҆̀ жре́цъ на ѻ҆лта́рь, прино́съ въ воню̀ благово́нїѧ гдⷭ҇ꙋ: ѡ҆ престꙋпле́нїи (бо) є҆́сть: 6
7: 6
Леѵі́т. 6: 18
всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ ѿ жрє́цъ да снѣ́стъ ѧ҆̀, на мѣ́стѣ ст҃ѣ да снѣдѧ́тъ ѧ҆̀: ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ сꙋ́ть: 7 ꙗ҆́коже грѣха̀ ра́ди, та́кѡ и҆ престꙋпле́нїѧ ра́ди,
7: 7
Леѵі́т. 14: 13
зако́нъ є҆ди́нъ и҆́хъ: жре́цъ и҆́же помо́литсѧ ѡ҆ не́мъ, є҆мꙋ̀ да бꙋ́детъ: 8
7: 8
Леѵі́т. 1: 6
и҆ жре́цъ приносѧ́й всесожже́нїе человѣ́чо, ко́жа всесожже́нїѧ, є҆́же прино́ситъ ѻ҆́нъ, є҆мꙋ̀ да бꙋ́детъ: 9
7: 9
Леѵі́т. 2: 3
и҆ всѧ́ка же́ртва, ꙗ҆́же сотвори́тсѧ въ пещѝ, и҆ всѧ́ка, ꙗ҆́же сотвори́тсѧ на ѻ҆гни́щи, и҆лѝ на сковрадѣ̀, жерцꙋ̀, и҆́же прино́ситъ ю҆̀, томꙋ̀ да бꙋ́детъ: 10
7: 10
Леѵі́т. 2: 5
и҆ всѧ́ка же́ртва спрѧ́жена съ є҆ле́емъ, и҆ ꙗ҆́же
7: 10
Леѵі́т. 5: 11
не спрѧ́жена,
7: 10
Леѵі́т. 6: 22
всѣ́мъ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ комꙋ́ждо ра́внѡ да бꙋ́детъ. 11
7: 11
Леѵі́т. 3: 2
Се́й зако́нъ же́ртвы спасе́нїѧ, ю҆́же принесꙋ́тъ гдⷭ҇ꙋ: 12
7: 12
Леѵі́т. 22: 29
2 Паралїпом. 29: 31
Ѱал. 115: 8
а҆́ще оу҆́бѡ похвале́нїѧ ра́ди принесе́тъ ю҆̀, и҆ принесе́тъ на же́ртвꙋ хвале́нїѧ хлѣ́бы ѿ мꙋкѝ пшени́чны прѧ́жєны въ є҆ле́и, и҆ ѡ҆прѣсно́ки пома̑заны є҆ле́емъ, и҆ мꙋкꙋ̀ пшени́чнꙋ смѣ́шенꙋ съ є҆ле́емъ: 13 съ хлѣ́бы ква́сными да принесе́тъ да́ръ сво́й на же́ртвꙋ хвале́нїѧ спаси́телнагѡ: 14 и҆ да принесе́тъ є҆ди́нъ ѿ всѣ́хъ дарѡ́въ свои́хъ оу҆ча́стїе гдⷭ҇ꙋ: жерцꙋ̀ возлива́ющемꙋ кро́вь же́ртвы спасе́нїѧ, томꙋ̀ да бꙋ́детъ: 15 и҆ мѧса̀
7: 15
Леѵі́т. 19: 5
22: 30
1 Корі́нѳ. 10: 18
же́ртвы хвале́нїѧ спаси́телнагѡ томꙋ̀ да бꙋ́дꙋтъ, и҆ въ ѻ҆́ньже де́нь принесꙋ́тсѧ, да снѣдѧ́тсѧ: да не ѡ҆ста́вѧтъ ѿ негѡ̀ на оу҆́трїе: 16
7: 16
Чи́сл. 30: 3
и҆ а҆́ще ѡ҆бѣ́тъ бꙋ́детъ, и҆лѝ во́льный пожре́тъ да́ръ сво́й, въ ѻ҆́ньже а҆́ще де́нь же́ртвꙋ свою̀ принесе́тъ, да снѣ́стсѧ, и҆ на оу҆́трїе: 17
7: 17
Леѵі́т. 19: 6
и҆ ѡ҆ста́вшеесѧ ѿ мѧ́съ же́ртвы до днѐ тре́тїѧгѡ на ѻ҆гнѝ да сожже́тсѧ: 18 а҆́ще же ꙗ҆ды́й снѣ́стъ ѿ мѧ́съ въ де́нь тре́тїй, не прїи́метсѧ приносѧ́щемꙋ ю҆̀, нижѐ вмѣни́тсѧ є҆мꙋ̀: ѡ҆скверне́нїе є҆́сть: дꙋша́ же, ꙗ҆́же а҆́ще снѣ́стъ ѿ ни́хъ, грѣ́хъ прїи́метъ: 19
7: 19
1 Ца́рств. 20: 26
и҆ мѧса̀, ꙗ҆̀же а҆́ще прико́снꙋтсѧ всѧ́комꙋ нечи́стꙋ, да не снѣдѧ́тсѧ, на ѻ҆гнѝ да сожгꙋ́тсѧ: всѧ́къ чи́стый да снѣ́стъ мѧса̀: 20 дꙋша́ же, ꙗ҆́же а҆́ще снѣ́стъ ѿ мѧ́съ же́ртвы спасе́нїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть гдⷭ҇ꙋ, и҆ нечистота̀ є҆гѡ̀ на не́мъ,
7: 20
Быт. 17: 14
поги́бнетъ дꙋша̀ ѻ҆́на ѿ люді́й свои́хъ: 21 и҆ дꙋша̀, ꙗ҆́же а҆́ще прико́снетсѧ всѧ́кой ве́щи нечи́стѣй, и҆лѝ ѿ нечистоты̀ человѣ́чи и҆лѝ
7: 21
Леѵі́т. 11: 4
ѿ четвероно́гихъ нечи́стыхъ, и҆лѝ всѧ́кой ме́рзости нечи́стѣй, и҆ снѣ́стъ ѿ мѧ́съ же́ртвы спасе́нїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть гдⷭ҇нѧ, поги́бнетъ дꙋша̀ та̀ ѿ люді́й свои́хъ. 22 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 23
7: 23
Леѵі́т. 3: 17
рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, глаго́лѧ: всѧ́кагѡ тꙋ́ка говѧ́жа и҆ ѻ҆́вча и҆ ко́зїѧ да не снѣ́сте: 24 и҆ тꙋ́къ мертвечи́ненъ и҆ ѕвѣроѧ́дный да сотвори́тсѧ на всѧ́ко дѣ́ло, въ ꙗ҆де́нїи же да не снѣ́стсѧ: 25 всѧ́къ ꙗ҆ды́й тꙋ́къ ѿ скотѡ́въ, ѿ ни́хже принесе́тъ да́ръ гдⷭ҇ꙋ, поги́бнетъ дꙋша̀ та̀ ѿ люді́й свои́хъ: 26
7: 26
Леѵі́т. 3: 17
всѧ́кїѧ кро́ве да не снѣ́сте во всѣ́хъ селе́нїихъ ва́шихъ и҆ ѿ скотѡ́въ и҆ ѿ пти́цъ: 27 всѧ́ка дꙋша̀, ꙗ҆́же а҆́ще снѣ́стъ кро́вь, поги́бнетъ дꙋша̀ та̀ ѿ люді́й свои́хъ. 28 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 29 и҆ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ рече́ши, глаго́лѧ: приносѧ́й же́ртвꙋ спасе́нїѧ гдⷭ҇ꙋ да принесе́тъ да́ръ сво́й гдⷭ҇ꙋ, и҆ ѿ же́ртвы спасе́нїѧ: 30 рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ да принесꙋ́тъ прино́съ гдⷭ҇ꙋ:
7: 30
И҆схо́д. 29: 24
тꙋ́къ и҆́же на грꙋ́дехъ, и҆ препо́нкꙋ пе́чени да принесе́тъ ѧ҆̀, ꙗ҆́коже возложи́ти да́ръ пред̾ гдⷭ҇а: 31 и҆ да вознесе́тъ жре́цъ тꙋ́къ и҆́же на грꙋ́дехъ, на ѻ҆лта́рь, и҆ грꙋ̑ди да бꙋ́дꙋтъ а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, 32
7: 32
И҆схо́д. 30: 15
и҆ ра́мо десно́е да да́стсѧ оу҆ча́стїе жерцꙋ̀ ѿ же́ртвъ спасе́нїѧ ва́шегѡ: 33 приносѧ́щемꙋ кро́вь спасе́нїѧ и҆ тꙋ́къ ѿ сынѡ́въ а҆арѡ́новыхъ, томꙋ̀ да бꙋ́детъ ра́мо десно́е во оу҆ча́стїе: 34
7: 34
И҆схо́д. 29: 27
грꙋ́дь бо возложе́нїѧ и҆ ра́мо оу҆ча́стїѧ взѧ́хъ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ ѿ же́ртвъ спасе́нїѧ ва́шегѡ,
7: 34
Чи́сл. 18: 11
1 Корі́нѳ. 9: 13
и҆ да́хъ ѧ҆̀ а҆арѡ́нꙋ жерцꙋ̀ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, зако́ннѡ вѣ́чнѡ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 35 Сїѐ пома́занїе а҆арѡ́не и҆ пома́занїе сынѡ́въ є҆гѡ̀ ѿ прино́сѡвъ гдⷭ҇нихъ, въ ѻ҆́ньже де́нь приведѐ ѧ҆̀ жре́ти гдⷭ҇ꙋ: 36 ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь да́ти и҆̀мъ, въ ѻ҆́ньже де́нь пома́за ѧ҆̀ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ: зако́ннѡ вѣ́чнѡ въ ро́ды и҆́хъ. 37
7: 37
Леѵі́т. 16: 6,27,34
Се́й зако́нъ всесожже́нїй и҆ же́ртвы, и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ и҆ ѡ҆ престꙋпле́нїи, и҆ соверше́нїи и҆ же́ртвѣ спасе́нїѧ: 38 ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю на горѣ̀ сїна́йстѣй, въ ѻ҆́ньже де́нь заповѣ́да сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ приноси́ти да́ры своѧ̑ пред̾ гдⷭ҇а, въ пꙋсты́ни сїна́йстѣй.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2

8: 2
И҆схо́д. 28: 1
поимѝ а҆арѡ́на и҆ сы́ны є҆гѡ̀, и҆ ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ є҆ле́й пома́занїѧ, и҆
8: 2
Леѵі́т. 9: 18,22
телца̀ и҆́же за грѣ́хъ, и҆ два̀ ѻ҆вна̑, и҆ ко́шницꙋ ѡ҆прѣсно́кѡвъ, 3 и҆ ве́сь со́нмъ соберѝ пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ. 4 И҆ сотворѝ мѡѷсе́й, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь: и҆ собра̀ со́нмъ пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ. 5 И҆ речѐ мѡѷсе́й къ со́нмꙋ: сїѐ є҆́сть сло́во, є҆́же завѣща̀ гдⷭ҇ь сотвори́ти. 6
8: 6
И҆схо́д. 28: 1
40: 12
И҆ приведѐ мѡѷсе́й а҆арѡ́на и҆ сы́ны є҆гѡ̀ и҆ и҆змы̀ ѧ҆̀ водо́ю: 7 и҆ ѡ҆блечѐ є҆го̀ въ срачи́цꙋ8: 7 Гре́ч.: хїтѡ́нъ., и҆ ѡ҆поѧ́са є҆го̀ по́ѧсомъ, и҆ ѡ҆блечѐ є҆го̀ въ и҆спо́днюю ри́зꙋ8: 7 Гре́ч.: ѵ҆подѵ́тисъ и҆ є҆пендѵ́тисъ., и҆ возвлечѐ на́нь ве́рхнюю ри́зꙋ8: 7 Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.: 8 и҆ ѡ҆поѧ́са є҆го̀ по оу҆строе́нїю є҆фꙋ́да, и҆ сти́сне є҆го̀ и҆́мъ: и҆ возложѝ на́нь сло́во8: 8 Гре́ч.: логі́онъ., и҆ возложѝ на сло́во ꙗ҆вле́нїе и҆ и҆́стинꙋ: 9 и҆ возложѝ оу҆вѧ́сло8: 9 Гре́ч.: мі́тра. на главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ возложѝ на оу҆вѧ́сло проти́въ лица̀ є҆гѡ̀ дщи́цꙋ златꙋ́ю ѡ҆сщ҃е́ннꙋю ст҃ꙋ́ю, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю. 10
8: 10
И҆схо́д. 30: 25
Чи́сл. 7: 1
Сїрах. 45: 18
И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ѿ є҆ле́а пома́занїѧ, 11 и҆ воскропѝ ѿ негѡ̀ на ѻ҆лта́рь седми́жды, и҆ пома́за ѻ҆лта́рь и҆ ѡ҆свѧтѝ є҆го̀ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀, и҆ оу҆мыва́лницꙋ и҆ стоѧ́ло є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆свѧтѝ ѧ҆̀, и҆ пома́за ски́нїю и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆свѧтѝ ю҆̀, 12
8: 12
И҆схо́д. 29: 7
Чи́сл. 35: 25
Ѱал. 132: 2
и҆ возлїѧ̀ мѡѷсе́й ѿ є҆ле́а пома́занїѧ на главꙋ̀ а҆арѡ́ню, и҆ пома́за є҆го̀, и҆ ѡ҆свѧтѝ є҆го̀. 13 И҆ приведѐ мѡѷсе́й сы́ны а҆арѡ̑ни, и҆ ѡ҆блечѐ ѧ҆̀ въ срачи̑цы, и҆ ѡ҆поѧ́са ѧ҆̀ пѡ́ѧсы, и҆ возложѝ на нѧ̀ клобꙋкѝ8: 13 Въ гре́ч.: кі́дарїсъ., ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю. 14
8: 14
И҆схо́д. 29: 10
И҆ приведѐ мѡѷсе́й телца̀ и҆́же за грѣ́хъ, и҆ возложѝ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́ки на главꙋ̀ телца̀ и҆́же за грѣ́хъ, 15 и҆ закла̀ є҆го̀. И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ѿ кро́ве,
8: 15
2 Паралїпом. 29: 22
и҆ возложѝ на ро́ги ѻ҆лтарѧ̀ ѡ҆́крестъ пе́рстомъ, и҆ ѡ҆чи́сти ѻ҆лта́рь:
8: 15
И҆схо́д. 29: 16
и҆ кро́вь пролїѧ̀ на стоѧ́ло ѻ҆лтарѧ̀, и҆ ѡ҆свѧтѝ є҆го̀, є҆́же моли́тисѧ оу҆ негѡ̀. 16
8: 16
Леѵі́т. 3: 4
И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ве́сь тꙋ́къ и҆́же на оу҆тро́бѣ, и҆ препо́нкꙋ ꙗ҆́же на пе́чени, и҆ ѻ҆́бѣ пѡ́чки, и҆ тꙋ́къ и҆́же на ни́хъ, и҆ вознесѐ мѡѷсе́й на ѻ҆лта́рь: 17 телца́ же и҆ ко́жꙋ є҆гѡ̀, и҆ мѧса̀ є҆гѡ̀ и҆ мѡты́лы є҆гѡ̀, сожжѐ ѧ҆̀ ѻ҆гне́мъ внѣ̀ полка̀, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю. 18
8: 18
И҆схо́д. 29: 15
И҆ приведѐ мѡѷсе́й ѻ҆вна̀ и҆́же во всесожже́нїе, и҆ возложѝ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́ки своѧ̑ на главꙋ̀ ѻ҆́вню. 19 И҆ закла̀ мѡѷсе́й ѻ҆вна̀, и҆ пролїѧ̀ мѡѷсе́й кро́вь на ѻ҆лта́рь ѡ҆́крестъ: 20 ѻ҆вна́ же раздробѝ на оу҆́ды є҆гѡ̀, и҆ вознесѐ мѡѷсе́й главꙋ̀ и҆ оу҆́ды и҆ тꙋ́къ, и҆ оу҆тро́бꙋ и҆ но́ги и҆змы̀ водо́ю: 21 и҆ вознесѐ мѡѷсе́й
8: 21
И҆схо́д. 29: 18
Леѵі́т. 1: 9
всего̀ ѻ҆вна̀ на ѻ҆лта́рь: всесожже́нїе є҆́сть въ воню̀ благово́нїѧ: прино́съ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю. 22
8: 22
И҆схо́д. 29: 19
И҆ приведѐ мѡѷсе́й ѻ҆вна̀ втора́го, ѻ҆вна̀ соверше́нїѧ: и҆ возложѝ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́ки своѧ̑ на главꙋ̀ ѻ҆́вню, 23
8: 23
Леѵі́т. 14: 14
и҆ закла̀ є҆го̀: и҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ѿ кро́ве є҆гѡ̀, и҆ возложѝ на кра́й оу҆́ха а҆арѡ́нѧ десна́гѡ, и҆ на кра́й рꙋкѝ є҆гѡ̀ десны́ѧ, и҆ на кра́й ногѝ є҆гѡ̀ десны́ѧ. 24 И҆ приведѐ мѡѷсе́й сы́ны а҆арѡ̑ни, и҆ возложѝ мѡѷсе́й ѿ кро́ве на кра́й оу҆ше́съ и҆́хъ десны́хъ, и҆ на кра́й рꙋ́къ и҆́хъ десны́хъ, и҆ на кра́й но́гъ и҆́хъ десны́хъ: и҆ пролїѧ̀ мѡѷсе́й кро́вь на ѻ҆лта́рь ѡ҆́крестъ: 25
8: 25
И҆схо́д. 29: 22
и҆ взѧ̀ мѡѷсе́й тꙋ́къ и҆ чре́сла, и҆ тꙋ́къ и҆́же на оу҆тро́бѣ, и҆ препо́нкꙋ пе́чени, и҆ ѻ҆́бѣ пѡ́чки, и҆ тꙋ́къ и҆́же на ни́хъ, и҆ ра́мо десно́е, 26 и҆ ѿ ко́шницы соверше́нїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ взѧ̀ хлѣ́бъ є҆ди́нъ прѣ́сный,
8: 26
И҆схо́д. 29: 23
и҆ хлѣ́бъ є҆ле́енъ є҆ди́нъ, и҆ ѡ҆прѣсно́къ є҆ди́нъ, и҆ возложѝ на тꙋ́къ, и҆ ра́мо десно́е: 27 и҆ возложѝ всѧ̑ на рꙋ́цѣ а҆арѡ̑ни и҆ на рꙋ́цѣ сынѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ вознесѐ ѧ҆̀ оу҆ча́стїе пред̾ гдⷭ҇а. 28 И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ѿ рꙋ́къ и҆́хъ и҆ вознесѐ ѧ҆̀ на ѻ҆лта́рь на всесожже́нїе соверше́нїѧ, є҆́же є҆́сть
8: 28
Леѵі́т. 1: 9
вонѧ̀ благоꙋха́нїѧ: прино́съ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ. 29
8: 29
И҆схо́д. 29: 24
Леѵі́т. 7: 33
И҆ взе́мъ мѡѷсе́й грꙋ́дь, ѿлꙋчѝ ю҆̀ возложе́нїе пред̾ гдⷭ҇емъ ѿ ѻ҆вна̀ соверше́нїѧ: и҆ бы́сть мѡѷсе́ю въ ча́сть, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю. 30
8: 30
И҆схо́д. 29: 21
И҆ взѧ̀ мѡѷсе́й ѿ є҆ле́а пома́занїѧ и҆ ѿ кро́ве ꙗ҆́же на ѻ҆лтарѝ, и҆ воскропѝ на а҆арѡ́на и҆ на ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ на сы́ны є҆гѡ̀ и҆ на ри̑зы сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ: и҆ ѡ҆свѧтѝ а҆арѡ́на и҆ ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ сы́ны є҆гѡ̀ и҆ ри̑зы сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ. 31 И҆ речѐ мѡѷсе́й а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀: свари́те мѧ́са во дворѣ̀ ски́нїи свидѣ́нїѧ на мѣ́стѣ ст҃ѣ,
8: 31
И҆схо́д. 29: 32
Леѵі́т. 24: 9
Матѳ. 12: 4
Ма́рк. 2: 26
Лꙋк. 6: 4
и҆ та́мѡ да снѣ́сте ѧ҆̀, и҆ хлѣ́бы и҆̀же въ ко́шницѣ соверше́нїѧ, ꙗ҆́коже заповѣ́дано бы́сть мнѣ̀ гл҃ѧ: а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ да снѣдѧ́тъ ѧ҆̀: 32 и҆ ѡ҆ста́нокъ мѧ́съ и҆ хлѣ́бѡвъ на ѻ҆гнѝ да сожже́те: 33 и҆ и҆з̾ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ да не и҆зы́дете се́дмь дні́й, до́ндеже де́нь сконча́етсѧ, де́нь соверше́нїѧ ва́шегѡ:
8: 33
Сїрах. 45: 18
въ се́дмь бо дні́й соверши́тъ рꙋ́ки ва́шѧ: 34 ꙗ҆́коже сотворѝ въ де́нь се́й, въ ѻ҆́ньже заповѣ́да гдⷭ҇ь сотвори́ти, ꙗ҆́кѡ моли́тисѧ ѡ҆ ва́съ: 35
8: 35
Леѵі́т. 10: 7
и҆ оу҆ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ сѣди́те се́дмь дні́й, де́нь и҆ но́щь, и҆ сохрани́те повелѣ́нїѧ гдⷭ҇нѧ, да не оу҆́мрете: та́кѡ бо заповѣ́да мнѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ. 36 И҆ сотворѝ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же завѣща̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю.