Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
36

ГЛАВА̀ л҃ѕ.

361 Приложи́въ же є҆щѐ є҆лїꙋ́съ, речѐ: 2 пожди́ ми ма́лѡ є҆щѐ, да тѧ̀ наꙋчꙋ̀: є҆ще́ бо оу҆ менє̀ є҆́сть сло́во. 3 Прїи́мъ хи́трость мою̀ ѿдале́ча,

36: 3
Ѱал. 50: 6
дѣ́лы же мои́ми пра́вєднаѧ рекꙋ̀ вои́стиннꙋ: 4
36: 4
2 Корі́нѳ. 2: 17
и҆ не непра́вєдны глаго́лы без̾ пра́вды оу҆разꙋмѣ́еши. 5 Ви́ждь же, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь не ѿри́нетъ неѕло́бивагѡ: 6 си́ленъ крѣ́постїю сердца̀ нечести́выхъ не ѡ҆живи́тъ и҆ сꙋ́дъ ни́щымъ да́стъ, 7
36: 7
Ѱал. 32: 18
не ѿи́метъ ѿ правди́вагѡ ѻ҆че́съ свои́хъ,
36: 7
Ѱал. 112: 7
и҆ со цари̑ на престо́лѣ посади́тъ и҆̀хъ на побѣ́дꙋ, и҆ вознесꙋ́тсѧ. 8
36: 8
Ѱал. 106: 10
Свѧ́заннїи въ рꙋчны́хъ оу҆́захъ ꙗ҆́ти бꙋ́дꙋтъ оу҆́жами нищеты̀, 9 и҆ возвѣсти́тъ и҆̀мъ дѣла̀ и҆́хъ и҆ прегрѣше́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ оу҆крѣпѧ́тсѧ: 10
36: 10
І҆́ѡв. 33: 12
но правди́ваго оу҆слы́шитъ, и҆ речѐ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆братѧ́тсѧ ѿ непра́вды. 11
36: 11
2 Паралїпом. 33: 13
А҆́ще оу҆слы́шатъ и҆ порабо́таютъ, сконча́ютъ дни̑ своѧ̑ во благи́хъ и҆ лѣ́та своѧ̑ въ благолѣ́потѣ: 12
36: 12
Лꙋк. 19: 42
нечести́выхъ же не спасе́тъ, занѐ не хотѣ́ша позна́ти гдⷭ҇а и҆ зане́же оу҆чи́ми не послꙋшли́ви бѣ́ша. 13
36: 13
Матѳ. 23: 27
И҆ лицемѣ́ри се́рдцемъ возмꙋтѧ́тъ ꙗ҆́рость: не возопїю́тъ, ꙗ҆́кѡ свѧза̀ и҆̀хъ: 14 да оу҆́мретъ оу҆̀бо въ ю҆́ности дꙋша̀ и҆́хъ, житїе́ же и҆́хъ оу҆ѧзвлѧ́емо а҆́гг҃лы, 15 зане́же ѡ҆скорби́ша недꙋ́жна и҆ не́мощна,
36: 15
Ѱал. 34: 10
И҆са́їа. 66: 2
сꙋ́дъ же кро́ткихъ и҆зложи́тъ. 16
36: 16
2 Паралїпом. 18: 31
Ѱал. 17: 20
Е҆ще́ же и҆сто́ргнꙋ тѧ̀ ѿ оу҆́стъ вра́жїихъ: бе́здна, проли́тїе под̾ не́ю, и҆ сни́де трапе́за твоѧ̀ и҆спо́лнена тꙋ́ка. 17 Не ѡ҆скꙋдѣ́етъ же ѿ пра́ведныхъ сꙋ́дъ: 18 ꙗ҆́рость же на нечести̑выѧ бꙋ́детъ, нече́стїѧ
36: 18
1 Ца́рств. 12: 3
При́тч. 11: 4
ра́ди дарѡ́въ и҆́хъ, и҆̀хже прїима́хꙋ на непра́вдѣ. 19 Да не оу҆клони́тъ тѧ̀ во́лею оу҆́мъ ѿ мольбы̀ въ бѣдѣ̀ сꙋ́щихъ немощны́хъ и҆ всѣ́хъ содержа́щихъ крѣ́пость. 20 Не привлецы̀ но́щи, є҆́же взы́ти лю́демъ вмѣ́стѡ и҆́хъ: 21
36: 21
Е҆вр. 6: 11
но сохрани́сѧ, да не содѣ́еши ѕла̀: си́хъ бо ра́ди и҆з̾ѧ́тъ є҆сѝ ѿ нищеты̀. 22
36: 22
1 Ца́рств. 3: 18
Сѐ, крѣ́пкїй оу҆держи́тъ крѣ́постїю свое́ю: кто́ бо є҆́сть, ꙗ҆́коже то́й, си́ленъ; 23 и҆ кто̀ є҆́сть и҆спытꙋ́ѧй дѣ́лъ є҆гѡ̀; и҆лѝ кто̀ рекі́й: содѣ́ѧ непра́вдꙋ; 24 Помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ вє́лїѧ дѣла̀ є҆гѡ̀ сꙋ́ть, и҆́миже владѣ́ша мꙋ́жїе. 25 Всѧ́къ человѣ́къ ви́дитъ въ себѣ̀, є҆ли́цы оу҆ѧзвлѧ́еми сꙋ́ть человѣ́цы. 26
36: 26
1 Тїмоѳ. 6: 16
Сѐ, крѣ́пкїй вели́кїй, и҆ не оу҆вѣ́мы:
36: 26
Ѱал. 101: 28
Дан. 6: 26
число̀ лѣ́тъ є҆гѡ̀ безконе́чное: 27 и҆зочтє́нны же є҆мꙋ̀ сꙋ́ть ка̑пли дождє́вныѧ, и҆ и҆злїю́тсѧ дожде́мъ во ѡ҆́блакъ: 28 потекꙋ́тъ ѡ҆бетша̑нїѧ, ѡ҆сѣни́ша же ѡ҆́блацы над̾ премно́гими людьмѝ: вре́мѧ поста́ви скотꙋ̀, вѣ́дѧтъ же ло́жа чи́нъ. Ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ не диви́тлитисѧ оу҆́мъ, и҆ не и҆змѣнѧ́етлисѧ тѝ се́рдце ѿ тѣ́ла; 29
36: 29
Ѱал. 103: 2
При́тч. 8: 28
И҆ а҆́ще оу҆разꙋмѣ́етъ просте́ртїе ѡ҆́блака, ра́венство ски́нїи є҆гѡ̀: 30 сѐ, простира́етъ на ню̀ свѣ́тъ и҆ корє́нїѧ морска̑ѧ покры̀: 31 тѣ́ми бо сꙋ́дитъ лю́демъ, да́стъ пи́щꙋ могꙋ́щемꙋ. 32 На рꙋкꙋ̀ покры̀ свѣ́тъ и҆ заповѣ́да ѡ҆ не́мъ срѣта́ющемꙋ: 33 возвѣсти́тъ ѡ҆ не́мъ дрꙋ́гꙋ своемꙋ̀ гдⷭ҇ь, стѧжа́нїе, и҆ ѡ҆ непра́вдѣ.