Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
31

ГЛАВА̀ л҃а.

311 Завѣ́тъ

31: 1
Быт. 34: 1,2
Сїрах. 9: 5
Матѳ. 5: 28
положи́хъ ѻ҆чи́ма мои́ма, да не помы́шлю на дѣви́цꙋ. 2 И҆ что̀ оу҆дѣлѝ бг҃ъ свы́ше, и҆ наслѣ́дїе всеси́льнагѡ ѿ вы́шнихъ; 3 Оу҆вы̀, па́гꙋба неправди́вомꙋ и҆ ѿчꙋжде́нїе творѧ́щымъ беззако́нїе. 4
31: 4
І҆́ѡв. 23: 10
34: 21
Ѱал. 138: 3
Не са́мъ ли оу҆́зритъ пꙋ́ть мо́й и҆ всѧ̑ стѡпы̀ моѧ̑ и҆зочте́тъ; 5 А҆́ще ходи́хъ съ посмѣѧ́тєли, и҆ а҆́ще потща́сѧ нога̀ моѧ̀ на ле́сть, 6 ста́хъ бо на мѣ́рилѣ пра́веднѣ, ви́дѣ же гдⷭ҇ь неѕло́бїе моѐ. 7
31: 7
Ѱал. 7: 4
А҆́ще оу҆клони́сѧ нога̀ моѧ̀ ѿ пꙋтѝ, а҆́ще и҆ в̾слѣ́дъ ѻ҆́ка моегѡ̀ и҆́де се́рдце моѐ, и҆ а҆́ще рꙋка́ма мои́ма прикоснꙋ́хсѧ дарѡ́въ, 8
31: 8
Леѵі́т. 26: 16
Второзак. 28: 30,38
да посѣ́ю оу҆́бѡ, а҆ и҆ні́и да поѧдѧ́тъ, без̾ ко́рене же да бы́хъ бы́лъ на землѝ. 9
31: 9
І҆́ѡв. 24: 15
А҆́ще в̾слѣ́дъ и҆́де се́рдце моѐ жены̀ мꙋ́жа и҆на́гѡ, и҆ а҆́ще присѣдѧ́й бы́хъ при две́рехъ є҆ѧ̀, 10
31: 10
Второзак. 28: 30
оу҆го́дна оу҆̀бо бꙋ́ди и҆ жена̀ моѧ̀ и҆но́мꙋ мꙋ́жꙋ, младе́нцы же моѝ смире́ни да бꙋ́дꙋтъ: 11
31: 11
Быт. 38: 24
Леѵі́т. 20: 10
ꙗ҆́рость бо гнѣ́ва не оу҆держа́на, є҆́же ѡ҆скверни́ти мꙋ́жа и҆на́гѡ женꙋ̀: 12
31: 12
И҆са́їа. 47: 14
ѻ҆́гнь бо є҆́сть горѧ́й на всѧ̑ страны̑, и҆дѣ́же на́йдетъ, и҆з̾ коре́нїѧ погꙋби́тъ. 13
31: 13
Е҆фес. 6: 9
Колос. 4: 1
А҆́ще же презрѣ́хъ сꙋ́дъ раба̀ моегѡ̀ и҆лѝ рабы́ни, прѧ́щымсѧ и҆̀мъ предо мно́ю: 14 что́ бо сотворю̀, а҆́ще и҆спыта́нїе сотвори́тъ мѝ гдⷭ҇ь; а҆́ще же и҆ посѣще́нїе, кі́й ѿвѣ́тъ сотворю̀; 15 Е҆да̀ не ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ бѣ́хъ во чре́вѣ, и҆ ті́и бы́ша; бѣ́хомъ же въ то́мже чре́вѣ. 16
31: 16
1 І҆ѡа́н. 3: 17
І҆а́к. 2: 15,16
Немощні́и же, а҆́ще когда̀ чесогѡ̀ тре́бовахꙋ, не не полꙋчи́ша, вдови́ча же ѻ҆́ка не презрѣ́хъ. 17
31: 17
Лꙋк. 14: 13
А҆́ще же и҆ хлѣ́бъ мо́й ꙗ҆до́хъ є҆ди́нъ и҆ си́ромꙋ не препода́хъ ѿ негѡ̀: 18
31: 18
І҆́ѡв. 29: 16
Сїрах. 4: 10
поне́же ѿ ю҆́ности моеѧ̀ корми́хъ ꙗ҆́коже ѻ҆те́цъ, и҆ ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀ наставлѧ́хъ: 19
31: 19
И҆са́їа. 58: 7
а҆́ще же презрѣ́хъ на́га погиба́юща и҆ не ѡ҆блеко́хъ є҆гѡ̀: 20
31: 20
Второзак. 24: 13
немощні́и же а҆́ще не благослови́ша мѧ̀, ѿ стриже́нїѧ же а҆́гнцєвъ мои́хъ согрѣ́шасѧ плещы̀ и҆́хъ: 21
31: 21
И҆са́їа. 58: 4
а҆́ще воздвиго́хъ на сиротꙋ̀ рꙋ́кꙋ, надѣ́ѧсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́га по́мощь мнѣ̀ є҆́сть: 22
31: 22
Заха́р. 11: 17
да ѿпаде́тъ оу҆̀бо ра́мо моѐ ѿ соста́ва, мы́шца же моѧ̀ ѿ ла́ктѧ да сокрꙋши́тсѧ: 23
31: 23
Быт. 8: 19
стра́хъ бо гдⷭ҇ень ѡ҆б̾ѧ́ мѧ, и҆ ѿ тѧ́гости є҆гѡ̀ не стерплю̀. 24
31: 24
Ѱал. 61: 11
Ма́рк. 10: 24
А҆́ще вчини́хъ зла́то въ крѣ́пость мою̀ и҆ а҆́ще на ка́мєнїѧ многоцѣ́ннаѧ надѣ́ѧхсѧ, 25 а҆́ще же и҆ возвесели́хсѧ, мно́гꙋ мѝ бога́тствꙋ сꙋ́щꙋ, а҆́ще же и҆ на безчи́сленныхъ положи́хъ рꙋ́кꙋ мою̀: 26
31: 26
Второзак. 4: 19
І҆езек. 8: 16
и҆лѝ не ви́димъ со́лнца возсїѧ́вшагѡ ѡ҆скꙋдѣва́юща, лꙋны́ же оу҆малѧ́ющїѧсѧ; не въ ни́хъ бо є҆́сть: 27
31: 27
3 Ца́рств. 19: 18
и҆ а҆́ще прельсти́сѧ ѡ҆́тай се́рдце моѐ, а҆́ще и҆ рꙋ́кꙋ мою̀ положи́въ на оу҆ста́хъ мои́хъ лобза́хъ: 28 и҆ сїе́ ми оу҆̀бо въ беззако́нїе преве́лїе да вмѣни́тсѧ,
31: 28
Ті́т. 1: 16
ꙗ҆́кѡ солга́хъ пред̾ бг҃омъ вы́шнимъ. 29
31: 29
При́тч. 24: 17
А҆́ще же ѡ҆бра́довахсѧ ѡ҆ паде́нїи вра̑гъ мои́хъ, и҆ речѐ се́рдце моѐ: бла́гоже, бла́гоже: 30 да оу҆слы́шитъ оу҆̀бо оу҆́хо моѐ клѧ́твꙋ мою̀, ѡ҆ѕлосла́вленъ же да бꙋ́дꙋ ѿ люді́й мои́хъ ѡ҆ѕлоблѧ́емь. 31 А҆́ще же и҆ мно́гажды рѣ́ша рабы̑ни моѧ̑: кто̀ оу҆́бѡ да́лъ бы на́мъ ѿ пло́тей є҆гѡ̀ насы́титисѧ, ѕѣлѡ̀ мнѣ̀ бла́гꙋ сꙋ́щꙋ; 32
31: 32
Быт. 19: 2
Ри́млѧн. 12: 13
Е҆вр. 13: 2
И҆ внѣ̀ не водворѧ́шесѧ стра́нникъ, две́рь же моѧ̀ всѧ́комꙋ приходѧ́щемꙋ ѿве́рста бѣ̀. 33
31: 33
Быт. 3: 8
Ѡ҆сі́а. 6: 7
А҆́ще же и҆ согрѣша́ѧ нево́лею, скры́хъ грѣ́хъ мо́й: 34 не посрами́хсѧ бо наро́днагѡ мно́жества, є҆́же не повѣ́дати пред̾ ни́ми: а҆́ще же и҆ ѡ҆ста́вихъ маломо́щнаго и҆зы́ти и҆з̾ две́рїй мои́хъ тщи́мъ нѣ́дромъ: (а҆́ще бы не оу҆боѧ́лсѧ). 35 Кто̀ да́стъ слꙋ́шающаго менѐ; рꙋки́ же гдⷭ҇ни а҆́ще бы́хъ не оу҆боѧ́лсѧ, писа́нїе же, є҆́же и҆мѣ́хъ на кого̀, 36 на плеща́хъ возложи́въ а҆́ки вѣне́цъ, чита́хъ, 37 и҆ а҆́ще не раздра́въ є҆гѡ̀ ѿда́хъ, ничто́же взе́мъ ѿ должника̀: 38 а҆́ще на мѧ̀ когда̀ землѧ̀ возстена̀, а҆́ще и҆ бразды̑ є҆ѧ̀ воспла́кашасѧ вкꙋ́пѣ: 39
31: 39
І҆а́к. 5: 11
а҆́ще и҆ си́лꙋ є҆ѧ̀ ꙗ҆до́хъ є҆ди́нъ без̾ цѣны̀, и҆лѝ а҆́ще и҆ дꙋ́шꙋ господи́на землѝ взе́мъ ѡ҆скорби́хъ: 40 вмѣ́стѡ пшени́цы да взы́детъ мѝ кропи́ва, а҆ вмѣ́стѡ ꙗ҆чме́нѧ те́рнїе.