Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
21

ГЛАВА̀ к҃а.

Видѣ́нїе пꙋсты́ни.

211 Ꙗ҆́коже бꙋ́рѧ сквозѣ̀ пꙋсты́ню прохо́дитъ, ѿ пꙋсты́ни и҆сходѧ́щаѧ и҆з̾ землѝ, 2 стра́шно видѣ́нїе и҆ же́стоко повѣ́дасѧ мнѣ̀: престꙋпа́ѧй престꙋпа́етъ, и҆ беззако́ннꙋѧй беззако́нствꙋетъ: на мѧ̀

21: 2
И҆са́їа. 22: 6
І҆ерем. 49: 34
Дѣѧ̑н. 2: 9
є҆ламі́тє, и҆ послы̀ пе́рсстїи на мѧ̀ и҆́дꙋтъ: нн҃ѣ воздохнꙋ̀ и҆ оу҆тѣ́шꙋ себѐ. 3
21: 3
І҆ерем. 4: 19
Мїх. 1: 8
Сегѡ̀ ра́ди напо́лнишасѧ чрє́сла моѧ̑ разслабле́нїѧ, и҆
21: 3
И҆са́їа. 13: 8
бѡлѣ́зни прїѧ́ша мѧ̀ а҆́ки ражда́ющꙋю: непра́вдовахъ є҆́же не слы́шати, потща́хсѧ є҆́же не ви́дѣти. 4
21: 4
И҆са́їа. 15: 5
Се́рдце моѐ заблꙋжда́етъ, и҆ беззако́нїе погрꙋжа́етъ мѧ̀, дꙋша̀ моѧ̀ стои́тъ во стра́сѣ. 5
21: 5
І҆ерем. 6: 1
Оу҆гото́вите трапе́зꙋ, ꙗ҆ди́те, пі́йте: воста́вше, кнѧ̑зи, оу҆гото́вите щиты̀, 6
21: 6
Ѱал. 120: 4
ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: ше́дъ поста́ви себѣ̀ стра́жа, и҆ є҆́же а҆́ще оу҆́зриши, возвѣстѝ. 7 И҆ оу҆зрѣ́хъ вса́дники кѡ́нныѧ два̀, вса́дника на ѻ҆слѧ́ти и҆ вса́дника на велблю́дѣ. Послꙋ́шай слꙋ́шанїемъ мно́гимъ 8 и҆ призовѝ оу҆рі́ю
21: 8
А҆ввак. 2: 1
на стра́жбꙋ гдⷭ҇ню. И҆ речѐ: стоѧ́хъ вы́нꙋ де́нь, и҆ оу҆ по́лчища а҆́зъ стоѧ́хъ всю̀ но́щь, 9 и҆ сѐ, са́мъ грѧде́тъ (мꙋ́жъ) вса́дникъ двоко́нный, и҆ ѿвѣща́въ речѐ: падѐ,
21: 9
І҆ерем. 51: 8
А҆пока́лѷѱ. 14: 8
18: 2,10
падѐ вавѷлѡ́нъ, и҆ всѝ кꙋмі́ры є҆гѡ̀ и҆ всѧ̑ рꙋкотворє́ннаѧ є҆гѡ̀ сокрꙋши́шасѧ на землѝ. 10
21: 10
И҆са́їа. 25: 10
І҆ерем. 51: 33
Мїх. 4: 13
Послꙋ́шайте, ѡ҆ста́вшїисѧ, и҆ болѣ́знꙋющїи, оу҆слы́шите: є҆́же слы́шахъ ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, бг҃ъ і҆н҃левъ возвѣстѝ на́мъ.

Видѣ́нїе на і҆дꙋме́ю.

11 Ко мнѣ̀ зовѝ ѿ сиі́ра: стреги́те забра̑ла. 12 Стрегꙋ̀ заꙋ́тра и҆ но́щїю. А҆́ще и҆́щеши, и҆щѝ и҆ оу҆ менє̀ ѡ҆бита́й. 13 Въ дꙋбра́вѣ въ ве́черъ преспи́ши, и҆лѝ на пꙋтѝ

21: 13
І҆ерем. 25: 23
деда́новѣ. 14 Во срѣ́тенїе жа́ждꙋщемꙋ во́дꙋ принеси́те, живꙋ́щїи во странѣ̀
21: 14
Быт. 25: 3,15
ѳема́новѣ, со хлѣ́бы срѣта́йте бѣжа́щыѧ мно́жества ра́ди оу҆бїе́нныхъ 15 и҆ мно́жества ра́ди заблꙋжда́ющихъ, и҆ мно́жества ра́ди мече́й и҆ мно́жества ра́ди лꙋкѡ́въ напрѧже́нныхъ, и҆ мно́жества ра́ди па́дшихъ на сѣ́чи. 16 Ꙗ҆́кѡ си́це речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: є҆щѐ лѣ́то (є҆ди́но), ꙗ҆́коже
21: 16
И҆са́їа. 16: 14
лѣ́то нае́мника, ѡ҆скꙋдѣ́етъ сла́ва сынѡ́въ
21: 16
І҆ерем. 49: 28
кида́рскихъ, 17 и҆ ѡ҆ста́нокъ лꙋкѡ́въ си́льныхъ сынѡ́въ кида́рскихъ бꙋ́детъ ма́лъ,
21: 17
И҆са́їа. 22: 25
25: 8
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ гл҃а.

22

ГЛАВА̀ к҃в.

Видѣ́нїе де́бри сїѡ́ни.

221 Что̀ бы́сть тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ нн҃ѣ возлѣзо́сте всѝ

22: 1
И҆са́їа. 15: 3
на хра̑мины тщє́тныѧ; 2
22: 2
И҆са́їа. 27: 10
Напо́лнисѧ гра́дъ вопїю́щихъ, оу҆ѧ́звленнїи твоѝ не мечьмѝ оу҆ѧзвле́ни, нижѐ мертвецы̀ твоѝ оу҆мерщвле́ни ра́тїю: 3 всѝ кнѧ̑зи твоѝ побѣго́ша, и҆ плѣне́ннїи же́стоцѣ сꙋ́ть свѧ́зани, и҆ крѣ́пцыи въ тебѣ̀ дале́че ѿбѣжа́ша. 4
22: 4
І҆ерем. 4: 20
Сегѡ̀ ра́ди реко́хъ: ѡ҆ста́вите менѐ, да го́рцѣ воспла́чꙋсѧ: не належи́те оу҆тѣша́ти мѧ̀ ѡ҆ сокрꙋше́нїи дще́ре ро́да моегѡ̀: 5 ꙗ҆́кѡ де́нь
22: 5
И҆са́їа. 13: 5
мѧте́жа и҆ па́гꙋбы и҆ попра́нїѧ, и҆ смѧте́нїе ѿ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа: въ де́бри сїѡ́ни скита́ютсѧ, ѿ ма́ла да́же до вели́ка скита́ютсѧ по гора́мъ. 6
22: 6
И҆са́їа. 21: 2
І҆ерем. 49: 35
Е҆ламі́тє же взѧ́ша тꙋ́лы, и҆ вса́дницы человѣ́цы на ко́нехъ, и҆ собо́ръ ѡ҆полче́нїѧ. 7 И҆ бꙋ́дꙋтъ и҆збра̑нны дє́бри твоѧ̑, напо́лнѧтсѧ колесни́цъ, кѡ́нницы же застꙋ́пѧтъ врата̀ твоѧ̑ 8 и҆ ѿкры́ютъ врата̀ і҆ꙋ̑дина, и҆ воззрѧ́тъ въ то́й де́нь
22: 8
3 Ца́рств. 7: 2
10: 17
во и҆збра̑нныѧ до́мы гра́да, 9 и҆ ѿкры́ютъ сокровє́ннаѧ домѡ́въ краегра́дїѧ даві́дова, и҆ оу҆́зрѧтъ, ꙗ҆́кѡ мно́жайшїи сꙋ́ть, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿврати́ша во́дꙋ дре́внїѧ кꙋпѣ́ли во гра́дъ, 10
22: 10
І҆ерем. 33: 4
и҆ ꙗ҆́кѡ разори́ша до́мы і҆ерⷭ҇ли̑мли на оу҆твержде́нїе стѣнѣ̀ гра́днѣй. 11
22: 11
И҆са́їа. 7: 3
И҆ сотвори́сте себѣ̀ во́дꙋ междꙋ̀ двѣма̀ стѣна́ма, внꙋтрьꙋ́дꙋ кꙋпѣ́ли дре́внїѧ, и҆ не воззрѣ́сте на сотвори́вшаго ю҆̀ и҆спе́рва, и҆ согра́ждшагѡ ю҆̀ не ви́дѣсте. 12 И҆ призва̀ гдⷭ҇ь, гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ въ то́й де́нь пла́чь и҆ рыда́нїе,
22: 12
Мїх. 1: 16
и҆ ѡ҆стриже́нїе и҆ препоѧ́санїе во врє́тища: 13
22: 13
Премꙋ́др. 2: 6
И҆са́їа. 56: 12
1 Корі́нѳ. 15: 32
ті́и же сотвори́ша ра́дость и҆ весе́лїе, закала́юще телцы̀ и҆ жрꙋ́ще ѻ҆́вцы, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́сти мѧса̀ и҆ пи́ти вїно̀, глаго́люще: да ꙗ҆́мы и҆ пїе́мъ, оу҆́трѣ бо оу҆́мремъ. 14 И҆ ѿкровє́нна сїѧ̑ сꙋ́ть во оу҆́шїю гдⷭ҇а саваѡ́ѳа,
22: 14
Матѳ. 12: 32
Е҆вр. 6: 4
ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́витсѧ ва́мъ то́й грѣ́хъ, до́ндеже оу҆́мрете. 15 Си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: и҆дѝ въ кꙋ́щꙋ ко сомна́нꙋ строи́телю до́мꙋ и҆ рцы̀ є҆мꙋ̀: 16 что̀ ты̀ здѣ̀, и҆ что̀ тебѣ̀ здѣ̀, ꙗ҆́кѡ и҆стеса́лъ є҆сѝ себѣ̀ здѣ̀ гро́бъ и҆ сотвори́лъ є҆сѝ себѣ̀ на высо́цѣ гро́бъ, и҆ написа́лъ є҆сѝ себѣ̀ на ка́мени кꙋ́щꙋ; 17 Сѐ, нн҃ѣ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ и҆зве́ржетъ и҆ сотре́тъ мꙋ́жа, и҆ ѿи́метъ оу҆́тварь твою̀ и҆ вѣне́цъ тво́й сла́вный, 18 и҆ пове́ржетъ тѧ̀ во странꙋ̀ вели́кꙋ и҆ безмѣ́рнꙋ,
22: 18
Ѱал. 48: 11
І҆ерем. 22: 18
и҆ та́мѡ оу҆́мреши: и҆ положи́тъ колесни́цꙋ твою̀ до́брꙋю въ безче́стїе и҆ до́мъ кнѧ́зѧ твоегѡ̀ въ попра́нїе: 19 и҆ и҆зве́ржешисѧ ѿ строи́телства твоегѡ̀ и҆ ѿ степе́не твоегѡ̀. 20 И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, и҆ призовꙋ̀ раба̀ моего̀
22: 20
4 Ца́рств. 18: 18
є҆лїакі́ма сы́на хелкі́ева 21 и҆ ѡ҆блекꙋ̀ є҆го̀ во оу҆́тварь твою̀, и҆ вѣне́цъ тво́й да́мъ є҆мꙋ̀ и҆ держа́вꙋ твою̀, и҆ строи́телство твоѐ да́мъ въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ живꙋ́щымъ во і҆ꙋде́и. 22 И҆ да́мъ є҆мꙋ̀ сла́вꙋ даві́довꙋ, и҆ ѡ҆бвладѣ́етъ, и҆ не бꙋ́детъ противоглаго́лющагѡ: и҆ да́мъ є҆мꙋ̀ клю́чь до́мꙋ даві́дова на ра́мо є҆гѡ̀,
22: 22
І҆́ѡв. 12: 14
А҆пока́лѷѱ. 3: 7
и҆ ѿве́рзетъ, и҆ не бꙋ́детъ затворѧ́ющагѡ, и҆ затво́ритъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿверза́ющагѡ. 23
22: 23
1 Є҆́здр. 9: 8
Заха́р. 10: 4
И҆ поста́влю є҆го̀ кнѧ́зѧ на мѣ́стѣ вѣ́рнѣ, и҆ бꙋ́детъ на престо́лѣ сла́вы до́мꙋ ѻ҆тца̀ своегѡ̀. 24 И҆ бꙋ́детъ оу҆пова́ѧй на него̀ всѧ́къ сла́вный въ домꙋ̀ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀, ѿ ма́ла да́же до вели́ка: и҆ бꙋ́дꙋтъ зави́сѧще на не́мъ. 25 Въ то́й де́нь, сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, подви́гнетсѧ человѣ́къ оу҆твержде́нъ на мѣ́стѣ вѣ́рнѣ, и҆ ѿи́метсѧ, и҆ паде́тъ, и҆ потреби́тсѧ сла́ва, ꙗ҆́же на не́мъ,
22: 25
И҆са́їа. 21: 17
ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь гл҃а.

23

ГЛАВА̀ к҃г.

Видѣ́нїе
23: 1
І҆ерем. 47: 4
на тѵ́ра.

231 Пла́читесѧ, корабли̑ кархидо́нстїи, ꙗ҆́кѡ поги́бе, и҆ ктомꙋ̀ не и҆́дꙋтъ ѿ землѝ

23: 1
Чи́сл. 24: 24
китїе́йскїѧ, ѿведе́сѧ плѣне́нъ. 2 Комꙋ̀ подо́бни бы́ша живꙋ́щїи во ѻ҆́стровѣ, кꙋпцы̀ фі́нїчестїи, преходѧ́щїи мо́ре; 3 Въ водѣ̀ мно́зѣ сѣ́мѧ кꙋпе́ческо, а҆́ки жа́твѣ вноси́мѣй кꙋпцы̀ ꙗ҆зы́честїи. 4
23: 4
І҆езек. 28: 20
Оу҆срами́сѧ, сїдѡ́не, речѐ мо́ре. Крѣ́пость же морска́ѧ речѐ: не болѣ́хъ, ни породи́хъ, ни вскорми́хъ ю҆́ношъ, нижѐ вознесо́хъ дѣви́цъ. 5 Е҆гда́ же слы́шано бꙋ́детъ во є҆гѵ́птѣ, прїи́метъ ѧ҆̀ болѣ́знь ѡ҆ тѵ́рѣ. 6 И҆ди́те въ кархидо́нъ, пла́читесѧ, живꙋ́щїи во ѻ҆́стровѣ се́мъ. 7 Не сїе́ ли бѣ̀ велича́нїе ва́мъ и҆спе́рва, пре́жде не́же пре́данꙋ бы́ти є҆мꙋ̀; 8 Кто̀ сїѧ̑ совѣща̀ на тѵ́ра; є҆да̀ хꙋ́ждшїй є҆́сть, и҆лѝ не крѣ́пкїй є҆́сть;
23: 8
А҆пока́лѷѱ. 18: 23
кꙋпцы̀ є҆гѡ̀ сла́внїи кнѧ̑зи землѝ. 9 Гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ совѣща̀ разсы́пати всѧ́кꙋю горды́ню сла́вныхъ и҆ ѡ҆безче́стити всѧ́кое сла́вное на землѝ. 10 Дѣ́лай зе́млю твою̀, и҆́бо корабли̑ ктомꙋ̀ не прїи́дꙋтъ ѿ кархидо́на. 11
23: 11
І҆́ѡв. 12: 24
Гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ заповѣ́да ѡ҆ ханаа́нѣ, є҆́же погꙋби́ти крѣ́пость є҆гѡ̀. 12 И҆ рекꙋ́тъ: ктомꙋ̀ не приложи́те оу҆карѧ́ти и҆ ѡ҆би́дѣти дще́рь сїдѡ́ню: и҆ а҆́ще ѿи́деши ко китїи́ѡмъ, нижѐ та́мѡ бꙋ́детъ тебѣ̀ поко́й: 13 и҆ въ зе́млю халде́йскꙋ, но и҆ та̀ ѡ҆пꙋстѣ́ла ѿ а҆ссѷрі́анъ, ꙗ҆́кѡ стѣна̀ є҆ѧ̀ паде́сѧ. 14 Пла́читесѧ, корабли̑ кархидо́нстїи, ꙗ҆́кѡ поги́бе тверды́нѧ ва́ша. 15 И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, ѡ҆ста́вленъ бꙋ́детъ тѵ́ръ се́дмьдесѧтъ лѣ́тъ, ꙗ҆́коже вре́мѧ (є҆ди́нагѡ) царѧ̀, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ человѣ́ческо: и҆ по седми́десѧтихъ лѣ́тѣхъ бꙋ́детъ тѵ́ръ ꙗ҆́кѡ пѣ́снь блꙋдни́цы. 16
23: 16
І҆езек. 26: 13
Возмѝ гꙋ́сли, ѡ҆быдѝ гра́дъ, блꙋдни́ца забве́наѧ, до́брѣ погꙋдѝ, мно́гѡ воспо́й, да па́мѧть твоѧ̀ бꙋ́детъ. 17 И҆ бꙋ́детъ по седми́десѧтихъ лѣ́тѣхъ, присѣще́нїе сотвори́тъ бг҃ъ тѵ́рꙋ, и҆ па́ки возста́витсѧ на пре́жднее и҆ бꙋ́детъ то́ржище всѣ́мъ ца́рствамъ вселе́нныѧ на лицы̀ землѝ. 18 И҆ бꙋ́детъ є҆гѡ̀ кꙋ́плѧ и҆ мзда̀ ст҃о гдⷭ҇еви, не и҆̀мъ со́брано бꙋ́детъ, но живꙋ́щымъ пред̾ гдⷭ҇емъ, всѧ̀ кꙋ́плѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́сти и҆ пи́ти и҆ напо́лнитисѧ, и҆ въ сы́тость, на па́мѧть пред̾ гдⷭ҇емъ.