Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ речѐ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ:

12: 1
Дѣѧ̑н. 7: 3
и҆зы́ди ѿ землѝ твоеѧ̀, и҆ ѿ ро́да твоегѡ̀, и҆ ѿ до́мꙋ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ и҆дѝ въ зе́млю, ю҆́же тѝ покажꙋ̀: 2 и҆ сотворю́ тѧ въ ꙗ҆зы́къ ве́лїй, и҆ блгⷭ҇влю́ тѧ, и҆ возвели́чꙋ и҆́мѧ твоѐ, и҆ бꙋ́деши блгⷭ҇ве́нъ: 3 и҆ блгⷭ҇влю̀ благословѧ́щыѧ тѧ̀, и҆ кленꙋ́щыѧ тѧ̀ прокленꙋ̀:
12: 3
Быт. 18: 18
22: 18
26: 4
Гала́т. 3: 8,16
и҆ блгⷭ҇вѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ. 4 И҆ и҆́де а҆вра́мъ, ꙗ҆́коже гл҃а є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь, и҆ и҆дѧ́ше съ ни́мъ лѡ́тъ: а҆вра́мъ же бѣ̀ лѣ́тъ седми́десѧти пѧтѝ, є҆гда̀ и҆зы́де ѿ (землѝ) харра́нъ. 5 И҆ поѧ́тъ а҆вра́мъ са́рꙋ женꙋ̀ свою̀, и҆ лѡ́та сы́на бра́та своегѡ̀, и҆ всѧ̑ и҆мѣ́нїѧ своѧ̑, є҆ли̑ка стѧжа́ша, и҆ всѧ́кꙋю дꙋ́шꙋ, ю҆́же стѧжа́ша въ харра́нѣ: и҆ и҆зыдо́ша поитѝ въ зе́млю ханаа́ню. 6 И҆ про́йде а҆вра́мъ зе́млю въ долготꙋ̀ є҆ѧ̀ да́же до мѣ́ста
12: 6
Быт. 33: 19
сѷхе́мъ,
12: 6
Быт. 18: 1
до дꙋ́ба высо́кагѡ: ханане́є же тогда̀ живѧ́хꙋ на землѝ (то́й). 7 И҆ ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀:
12: 7
Быт. 13: 15
15: 7
26: 3,4
Второзак. 34: 4
сѣ́мени твоемꙋ̀ да́мъ зе́млю сїю̀. И҆ созда̀ та́мѡ а҆вра́мъ же́ртвенникъ гдⷭ҇ꙋ ꙗ҆́вльшемꙋсѧ є҆мꙋ̀. 8 И҆ ѿстꙋпѝ ѿтꙋ́дꙋ въ го́рꙋ на восто́къ (лице́мъ) прѧ́мѡ
12: 8
Быт. 13: 3
28: 19
веѳи́лю, и҆ поста́ви та́мѡ кꙋ́щꙋ свою̀ въ веѳи́ли при мо́ри, и҆ а҆ггѐ къ восто́кѡмъ: и҆ созда̀ та́мѡ же́ртвенникъ гдⷭ҇ꙋ, и҆ призва̀ во и҆́мѧ гдⷭ҇а (ꙗ҆́вльшасѧ є҆мꙋ̀). 9 И҆ воздви́жесѧ а҆вра́мъ, и҆ ше́дъ ѡ҆полчи́сѧ въ пꙋсты́ни. 10 И҆ бы́сть гла́дъ на землѝ: и҆ сни́де а҆вра́мъ во є҆гѵ́петъ всели́тисѧ та́мѡ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆долѣ̀ гла́дъ на землѝ. 11 Бы́сть же є҆гда̀ прибли́жисѧ а҆вра́мъ вни́ти во є҆гѵ́петъ, речѐ а҆вра́мъ са́рѣ женѣ̀ свое́й: вѣ́мъ а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ жена̀ доброли́чна є҆сѝ: 12 бꙋ́детъ оу҆̀бо є҆гда̀ оу҆ви́дѧтъ тѧ̀ є҆гѵ́птѧне, рекꙋ́тъ, ꙗ҆́кѡ жена̀ є҆гѡ̀ є҆́сть сїѧ̀: и҆ оу҆бїю́тъ мѧ̀, тебе́ же снабдѧ́тъ: 13
12: 13
Быт. 20: 2
рцы̀ оу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ сестра̀ є҆мꙋ̀ є҆́смь, да добро̀ мнѣ̀ бꙋ́детъ тебє̀ ра́ди, и҆ бꙋ́детъ жива̀ дꙋша̀ моѧ̀ тебє̀ ра́ди. 14 Бы́сть же є҆гда̀ вни́де а҆вра́мъ во є҆гѵ́петъ, ви́дѣвше є҆гѵ́птѧне женꙋ̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ добра̀ бѧ́ше ѕѣлѡ̀, 15 и҆ ви́дѣша ю҆̀ кнѧ̑зи фараѡ̑ни и҆ похвали́ша ю҆̀ пред̾ фараѡ́номъ, и҆ введо́ша ю҆̀ въ до́мъ фараѡ́новъ. 16 И҆ а҆вра́мꙋ до́брѣ бѧ́ше є҆ѧ̀ ра́ди:
12: 16
Быт. 13: 2
и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ ѻ҆́вцы и҆ телцы̀ и҆ ѻ҆слы̀, и҆ рабы̑ и҆ рабы̑ни, и҆ мскѝ и҆ велблю́ды. 17
12: 17
Ѱал. 104: 14
И҆ мꙋ́чи гдⷭ҇ь ка́зньми вели́кими и҆ лю́тыми фараѡ́на и҆ до́мъ є҆гѡ̀ са́ры ра́ди жены̀ а҆вра́мли. 18 Призва́въ же фараѡ́нъ а҆вра́ма, речѐ є҆мꙋ̀: что̀ сїѐ сотвори́лъ є҆сѝ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ не повѣ́далъ мѝ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ жена̀ твоѧ̀ є҆́сть; 19 Вскꙋ́ю ре́клъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ сестра́ ми є҆́сть; И҆ поѧ́хъ ю҆̀ себѣ̀ въ женꙋ̀. И҆ нн҃ѣ сѐ, жена̀ твоѧ̀ пред̾ тобо́ю: пое́мь ю҆̀ ѿидѝ. 20 И҆ заповѣ́да фараѡ́нъ мꙋжє́мъ ѡ҆ а҆вра́мѣ, проводи́ти є҆го̀ и҆ женꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка бы́ша є҆гѡ̀, и҆ лѡ́та съ ни́мъ.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆зы́де

13: 1
Ѱал. 104: 13
же а҆вра́мъ ѿ є҆гѵ́пта са́мъ и҆ жена̀ є҆гѡ̀, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка є҆гѡ̀, и҆ лѡ́тъ съ ни́мъ въ пꙋсты́ню. 2
13: 2
Быт. 24: 35
При́тч. 10: 22
А҆вра́мъ же бѧ́ше бога́тъ ѕѣлѡ̀ скоты̑ и҆ сребро́мъ и҆ зла́томъ. 3 И҆ и҆́де ѿню́дꙋже прїи́де, въ пꙋсты́ню до веѳи́лѧ, до мѣ́ста, и҆дѣ́же бѣ̀ є҆мꙋ̀ кꙋ́ща пе́рвѣе,
13: 3
Быт. 12: 8
35: 7
междꙋ̀ веѳи́лемъ и҆ междꙋ̀ а҆ггѐ, 4 на мѣ́сто же́ртвенника,
13: 4
Быт. 12: 7,8
и҆дѣ́же сотворѝ є҆го̀ пе́рвѣе: и҆ призва̀ та́мѡ а҆вра́мъ и҆́мѧ гдⷭ҇не. 5 И҆ лѡ́тꙋ ходѧ́щꙋ со а҆вра́момъ бѧ́хꙋ ѻ҆́вцы, и҆ волы̀, и҆ кꙋ́щы. 6 И҆ не вмѣща́ше и҆̀хъ землѧ̀ жи́ти вкꙋ́пѣ,
13: 6
Быт. 36: 7
ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́нїѧ и҆́хъ бѧ́хꙋ мнѡ́га: и҆ не можа́хꙋ жи́ти вкꙋ́пѣ. 7
13: 7
Быт. 21: 25
И҆ бы́сть ра́спрѧ междꙋ̀ пастꙋхи̑ скота̀ а҆вра́млѧ и҆ междꙋ̀ пастꙋхи̑ скота̀ лѡ́това: ханане́є же и҆ ферезе́є тогда̀ живѧ́хꙋ на землѝ (то́й). 8 Рече́ же а҆вра́мъ лѡ́тꙋ:
13: 8
Ѱал. 33: 15
да не бꙋ́детъ ра́спрѧ междꙋ̀ мно́ю и҆ тобо́ю, и҆ междꙋ̀ пастꙋхи̑ твои́ми и҆ междꙋ̀ пастꙋхи̑ мои́ми, ꙗ҆́кѡ человѣ́цы
13: 8
Быт. 11: 27
14: 12
бра́тїѧ мы̀ є҆смы̀: 9 не се́ ли всѧ̀ землѧ̀ пред̾ тобо́ю є҆́сть; Ѿлꙋчи́сѧ ты̀ ѿ менє̀: а҆́ще ты̀ на лѣ́во, а҆́зъ на де́сно: а҆́ще же ты̀ на де́сно, а҆́зъ на лѣ́во. 10 И҆ возве́дъ лѡ́тъ ѻ҆́чи своѝ, ви́дѣ всю̀ ѡ҆кре́стнꙋю странꙋ̀ і҆ѻрда́нскꙋю, ꙗ҆́кѡ всѧ̀ напаѧ́ема бѧ́ше водо́ю, пре́жде не́же низврати́ти бг҃ꙋ содо́мъ и҆ гомо́рръ,
13: 10
Быт. 2: 8
И҆са́їа. 51: 3
І҆езек. 28: 13
ꙗ҆́кѡ ра́й бж҃їй, и҆ ꙗ҆́кѡ землѧ̀ є҆гѵ́петска, да́же прїитѝ до зого́ра: 11 и҆ и҆збра̀ себѣ̀ лѡ́тъ всю̀ ѡ҆кре́стнꙋю странꙋ̀ і҆ѻрда́нскꙋю, и҆ ѿи́де лѡ́тъ ѿ восто́ка: и҆ разлꙋчи́стасѧ кі́йждо ѿ бра́та своегѡ̀. 12 А҆вра́мъ же всели́сѧ въ землѝ ханаа́нстѣй, лѡ́тъ же всели́сѧ во гра́дѣ ѡ҆кре́стныхъ стра́нъ и҆ всели́сѧ въ содо́мѣ. 13
13: 13
Быт. 18: 20
19: 4
І҆езек. 16: 49
Человѣ́цы же сꙋ́щїи въ содо́мѣ ѕлѝ и҆ грѣ́шни пред̾ бг҃омъ ѕѣлѡ̀. 14 Бг҃ъ же речѐ а҆вра́мꙋ, повнегда̀ разлꙋчи́тисѧ лѡ́тꙋ ѿ негѡ̀: воззрѝ ѻ҆чи́ма твои́ма и҆ ви́ждь ѿ мѣ́ста, и҆дѣ́же ты̀ нн҃ѣ є҆сѝ, къ сѣ́верꙋ, и҆ лі́вѣ13: 14 ю҆́гꙋ, и҆ къ восто́кꙋ, и҆ мо́рю: 15
13: 15
Быт. 12: 7
15: 18
26: 4
Второзак. 34: 4
ꙗ҆́кѡ всю̀ зе́млю, ю҆́же ты̀ ви́диши, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀ и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀ во вѣ́ки, 16 и҆
13: 16
Быт. 32: 12
Второзак. 10: 22
сотворю̀ сѣ́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й: а҆́ще кто̀ мо́жетъ и҆счестѝ песо́къ земны́й, то̀ и҆ сѣ́мѧ твоѐ и҆зочте́тъ: 17 воста́въ проидѝ зе́млю въ долготꙋ̀ є҆ѧ̀ и҆ въ широтꙋ̀: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ да́мъ ю҆̀ и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀ во вѣ́къ. 18 И҆ ѿсели́всѧ а҆вра́мъ, прише́дъ всели́сѧ оу҆ дꙋ́ба мамврі́йскагѡ,
13: 18
Чи́сл. 13: 23
и҆́же бѧ́ше въ хеврѡ́нѣ: и҆ созда̀ тꙋ̀ же́ртвенникъ гдⷭ҇ꙋ.

14

ГЛАВА̀ д҃і.

141 Бы́сть же въ ца́рство а҆марфа́ла царѧ̀

14: 1
Быт. 10: 10
11: 2
сеннаа́рска, и҆ а҆рїѡ́хъ ца́рь є҆лласа́рскъ, и҆ ходоллогомо́ръ ца́рь є҆ла́мскъ, и҆ ѳарга́лъ ца́рь ꙗ҆зы́ческїй 2 сотвори́ша ра́ть съ ва́ллою царе́мъ содо́мскимъ и҆ съ варсо́ю царе́мъ гомо́ррскимъ, и҆ съ сеннаа́ромъ царе́мъ а҆дамы̀ и҆ съ сѷмово́ромъ царе́мъ севоі́мскимъ, и҆ съ царе́мъ вала́ки:
14: 2
Быт. 19: 22
сїѧ̀ є҆́сть сигѡ́ръ. 3 Всѝ сі́и совѣща́шасѧ на ю҆до́ль сла́нꙋю: сїѐ є҆́сть мо́ре сла́ное. 4 Двана́десѧть лѣ́тъ ті́и рабо́таша ходоллогомо́рꙋ: тре́тїѧгѡ же на́десѧть лѣ́та ѿстꙋпи́ша. 5 И҆ въ четве́ртое на́десѧть лѣ́то, прїи́де ходоллогомо́ръ, и҆ цари̑ и҆̀же съ ни́мъ, и҆ и҆зсѣко́ша и҆споли́нѡвъ сꙋ́щихъ во а҆старѡ́ѳѣ и҆ въ карнаі́нѣ, и҆ ꙗ҆зы́ки крѣ́пки вкꙋ́пѣ съ ни́ми, и҆ ѻ҆ме́ѡвъ, и҆̀же въ саѵѝ гра́дѣ, 6 и҆ хорре́ѡвъ, и҆̀же въ гора́хъ сиі́рскихъ, да́же до тереві́нѳа фара́нѧ, и҆́же є҆́сть въ пꙋсты́ни. 7 И҆ возврати́вшесѧ прїидо́ша ко и҆сто́чникꙋ сꙋ́дномꙋ, и҆́же є҆́сть ка́дисъ: и҆ ссѣко́ша всѧ̑ кнѧ̑зи а҆мали́кѡвы, и҆ а҆морре́ѡвъ живꙋ́щихъ во а҆сасанѳама́рѣ. 8 И҆зы́де же ца́рь содо́мскїй и҆ ца́рь гомо́ррскїй, и҆ ца́рь а҆дама́нскїй и҆ ца́рь севоі́мскїй, и҆ ца́рь вала́ки, сїѧ̀ є҆́сть сигѡ́ръ: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ проти́вꙋ и҆́хъ на бра́нь во ю҆до́ли сла́ной, 9 на ходоллогомо́ра царѧ̀ є҆ла́мска и҆ ѳарга́ла царѧ̀ ꙗ҆зы́ческа, и҆ а҆марфа́ла царѧ̀ сеннаа́рска и҆ а҆рїѡ́ха царѧ̀ є҆лласа́рска: четы́ри царѝ на пѧ́ть. 10 Ю҆до́ль же сла́наѧ и҆мѧ́ше кла̑дѧзи смолѧны̑ѧ. И҆ побѣжѐ ца́рь содо́мскїй и҆ ца́рь гомо́ррскїй, и҆ падо́ша та́мѡ: ѡ҆ста́вшїисѧ же бѣжа́ша въ гѡ́рнѧѧ (и҆ ѡ҆держа́ша ѧ҆̀). 11 Взѧ́ша же всѧ̑ кѡ́нныѧ содѡ́мскїѧ и҆ гомѡ́ррскїѧ и҆ всѧ̑ бра̑шна и҆́хъ, и҆ ѿидо́ша. 12 Взѧ́ша же и҆ лѡ́та сы́на бра́та а҆вра́мова и҆ и҆мѣ́нїе є҆гѡ̀, и҆ ѿидо́ша: бѣ́ бо въ содо́мѣхъ живы́й. 13 Прише́дъ же є҆ди́нъ ѿ оу҆цѣлѣ́вшихъ, возвѣстѝ а҆вра́мꙋ
14: 13
Быт. 17: 8
Е҆вр. 11: 9,13
прише́лцꙋ, и҆́же живѧ́ше оу҆ дꙋ́ба мамврі́йскагѡ, а҆морре́а бра́та є҆схѡ́лѧ и҆ бра́та а҆ѵна́нѧ, и҆̀же бѣ́ша сою̑зницы а҆вра́мѡвы. 14 Слы́шавъ же а҆вра́мъ, ꙗ҆́кѡ плѣне́нъ бы́сть лѡ́тъ брата́ничь є҆гѡ̀, сочтѐ домоча́дцы своѧ̑ три́ста и҆ ѻ҆смьна́десѧть, и҆ погна̀ в̾слѣ́дъ и҆́хъ да́же до да́на. 15
14: 15
І҆ис. Наѵ. 19: 47
И҆ нападѐ на нѧ̀ но́щїю са́мъ и҆ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀ (съ ни́мъ): и҆ поразѝ и҆̀хъ и҆ гонѝ и҆̀хъ да́же до хова́ла, и҆́же є҆́сть ѡ҆шꙋ́юю дама́ска: 16 и҆ возвратѝ всѧ̑ кѡ́нныѧ содѡ́мскїѧ, и҆ лѡ́та сы́на бра́та своегѡ̀ возвратѝ, и҆ всѧ̑ и҆мѣ́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ жєны̀, и҆ лю́ди. 17 И҆зы́де же ца́рь содо́мскїй въ срѣ́тенїе є҆мꙋ̀, повнегда̀ возврати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ сѣ́ча ходоллогомо́рскагѡ, и҆ царе́й сꙋ́щихъ съ ни́мъ, въ ю҆до́ль саѵи́нꙋ:
14: 17
2 Ца́рств. 18: 18
сїе́ же бѧ́ше по́ле царе́во: 18
14: 18
Е҆вр. 7: 1
и҆ мелхїседе́къ цр҃ь сали́мскїй и҆знесѐ хлѣ́бы и҆ вїно̀: бѧ́ше же сщ҃е́нникъ бг҃а вы́шнѧгѡ. 19 И҆ благословѝ а҆вра́ма, и҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ а҆вра́мъ бг҃омъ вы́шнимъ, и҆́же созда̀ не́бо и҆ зе́млю: 20 и҆ блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ вы́шнїй, и҆́же предадѐ врагѝ твоѧ̑ под̾ рꙋ́ки тебѣ̀. И҆ дадѐ є҆мꙋ̀
14: 20
Е҆вр. 7: 4
десѧти́нꙋ а҆вра́мъ ѿ всегѡ̀. 21 Рече́ же ца́рь содо́мскїй ко а҆вра́мꙋ: да́ждь мѝ мꙋ́жы, а҆ кѡ́ни возмѝ себѣ̀. 22 Рече́ же а҆вра́мъ къ царю̀ содо́мскꙋ: воздви́гнꙋ рꙋ́кꙋ мою̀ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ вы́шнемꙋ, и҆́же сотворѝ не́бо и҆ зе́млю: 23 а҆́ще ѿ ни́ти до реме́нѧ сапо́жнагѡ возмꙋ̀ ѿ всегѡ̀ твоегѡ̀, да не рече́ши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ѡ҆богати́хъ а҆вра́ма: 24 кромѣ̀ си́хъ, ꙗ҆̀же снѣдо́ша ѻ҆́троцы, и҆ ча́сти мꙋже́й, и҆̀же ходи́ша со мно́ю,
14: 24
Быт. 14: 13
є҆схѡ́лъ, а҆ѵна́нъ, мамврі́й: сі́и да во́змꙋтъ ча̑сти (своѧ̑).