Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
38

ГЛАВА̀ л҃и.

381 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь,

38: 2
А҆пока́лѷѱ. 20: 7
оу҆твердѝ лицѐ твоѐ на гѡ́га и҆ на зе́млю магѡ́га кнѧ́зѧ рѡ́съ38: 2 Е҆вр.: рѡ́шъ, славе́н.: глава̀ и҆лѝ гла́внѣйшїй., мосо́ха и҆ ѳове́лѧ, и҆ прорцы̀ на́нь, 3 и҆ рцы̀ є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
38: 3
І҆езек. 39: 1
сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, гѡ́гъ, и҆ на кнѧ́зѧ рѡ́съ, мосо́ха и҆ ѳове́лѧ, 4
38: 4
4 Ца́рств. 19: 28
І҆езек. 29: 4
и҆ ѡ҆бращꙋ́ тѧ ѡ҆́крестъ, и҆ вложꙋ̀ оу҆здꙋ̀ въ чє́люсти твоѧ̑, и҆ соберꙋ́ тѧ и҆ всю̀ си́лꙋ твою̀, ко́ни и҆ ко́нники ѡ҆болчє́ны во бронѧ̑ всѧ̑, собо́ръ мно́гъ, шле́мы и҆ мечы̀ и҆ щиты̀ всѝ ті́и и҆мꙋ́ще: 5 пе́рсѧне и҆ мꙋ́рѧне, и҆ лѵ́дѧне и҆ лївѵ́ане, всѝ сі́и щиты̀ и҆ шле́мы и҆мꙋ́ще: 6
38: 6
Быт. 10
2
гоме́ръ и҆ всѝ и҆̀же ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, до́мъ
38: 6
Быт. 10: 3
ѳоргама́нь ѿ конє́цъ сѣ́вера и҆ всѝ и҆̀же ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆зы́цы мно́зи съ тобо́ю. 7 Оу҆гото́висѧ, оу҆гото́висѧ са́мъ ты̀ и҆ ве́сь со́нмъ тво́й со́браный съ тобо́ю, и҆ бꙋ́деши мѝ въ пре́днюю стражбꙋ̀. 8
38: 8
И҆са́їа. 24: 22
Ѿ дні́й мно́жайшихъ оу҆гото́вишисѧ, и҆ въ послѣ́днѧѧ лѣ́та прїи́деши, и҆ прїи́деши на зе́млю низвраще́ннꙋю ѿ меча̀, со́браныхъ ѿ ꙗ҆зы̑къ мно́гихъ на зе́млю і҆н҃левꙋ, ꙗ҆́же бы́сть пꙋста̀ весьма̀: и҆ ті́и ѿ ꙗ҆зы̑къ и҆зыдо́ша, и҆ вселѧ́тсѧ съ ми́ромъ всѝ. 9 И҆ взы́деши а҆́ки до́ждь и҆ прїи́деши а҆́ки ѡ҆́блакъ, покры́ти зе́млю, и҆ паде́ши ты̀ и҆ всѝ и҆̀же ѡ҆́крестъ тебє̀, и҆ ꙗ҆зы́цы мно́зи съ тобо́ю. 10 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, взы́дꙋтъ глаго́лы на се́рдце твоѐ, 11 и҆ помы́слиши помышлє́нїѧ ѕла̑ѧ и҆ рече́ши: взы́дꙋ на зе́млю ѿве́рженꙋю, прїидꙋ̀ на молча́щыѧ въ тишинѣ̀ и҆ живꙋ́щыѧ ми́рнѡ, на всѧ̑ живꙋ́щыѧ на землѝ, на не́йже нѣ́сть ѡ҆гра́ды, ни две́рїй, ни вере́й, 12 є҆́же плѣни́ти плѣ́нъ и҆ взѧ́ти кѡры́сти и҆́хъ, є҆́же ѡ҆брати́ти рꙋ́кꙋ мою̀ на зе́млю ѡ҆пꙋстоше́нꙋю, ꙗ҆́же насели́сѧ, и҆ на ꙗ҆зы́къ со́браный ѿ ꙗ҆зы́кѡвъ мно́гихъ, сотвори́вшихъ притѧжа́нїѧ и҆мѣ́нїй и҆ живꙋ́щихъ на пꙋ́пѣ землѝ. 13 Сава̀ и҆ деда́нъ и҆ кꙋпцы̀ кархидо́нстїи и҆ всѧ̑ вє́си и҆́хъ рекꙋ́тъ тебѣ̀: є҆да̀ на плѣне́нїе, є҆́же плѣни́ти, ты̀ грѧде́ши, и҆ взѧ́ти кѡры́сти; и҆ собра́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ взѧ́ти сребро̀ и҆ зла́то, ѿвестѝ притѧжа̑нїѧ и҆ и҆мѣ́нїѧ, є҆́же плѣни́ти плѣ́нъ вели́къ. 14 Тогѡ̀ ра́ди прорцы̀, сы́не человѣ́чь, и҆ рцы̀ гѡ́гꙋ: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: не въ то́й ли де́нь, є҆гда̀ жи́ти бꙋ́дꙋтъ лю́дїе моѝ і҆н҃ль съ ми́ромъ, воста́неши; 15 и҆ прїи́деши ѿ мѣ́ста своегѡ̀ ѿ конца̀ сѣ́вера, и҆ ꙗ҆зы́цы мно́зи съ тобо́ю: кѡ́нницы на ко́нехъ всѝ, собо́ръ вели́къ и҆ си́ла мно́га, 16 и҆ взы́деши на лю́ди моѧ̑ і҆н҃лѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆́блакъ покры́ти зе́млю:
38: 16
І҆езек. 38: 9
въ послѣ́днїѧ дни̑ бꙋ́детъ, и҆ возведꙋ́ тѧ на зе́млю мою̀, да мѧ̀ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, є҆гда̀ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ тебѣ̀ пред̾ ни́ми, (ѡ҆̑, гѡ́гъ!) 17 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь гѡ́гꙋ: ты̀ є҆сѝ, ѡ҆ не́мже гл҃ахъ во дни̑ пє́рвыѧ рꙋко́ю ра̑бъ мои́хъ прⷪ҇рѡ́къ і҆н҃левыхъ, проре́кшихъ въ ѡ҆́ныѧ дни̑ и҆ лѣ́та, є҆́же привести́ тѧ на нѧ̀. 18 И҆ бꙋ́детъ въ то́й де́нь, въ ѻ҆́ньже прїи́детъ гѡ́гъ на зе́млю і҆н҃левꙋ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, взы́детъ ꙗ҆́рость моѧ̀ во гнѣ́вѣ мое́мъ 19 и҆ рвє́нїѧ моѧ̑ во ѻ҆гнѝ гнѣ́ва моегѡ̀: гл҃ахъ, а҆́ще не бꙋ́детъ въ то́й де́нь
38: 19
Матѳ. 24: 29
Лꙋк. 21: 26
трꙋ́съ вели́къ на землѝ і҆н҃левѣ: 20 и҆ потрѧсꙋ́тсѧ ѿ лица̀ гдⷭ҇нѧ ры̑бы мѡрскі́ѧ и҆ пти̑цы небє́сныѧ, и҆ ѕвѣ́рїе по́льнїи и҆ всѝ га́ди по́лзающїи по землѝ, и҆ всѝ человѣ́цы и҆̀же на лицы̀ землѝ,
38: 20
А҆пока́лѷѱ. 6: 14
и҆ расто́ргнꙋтсѧ го́ры и҆ падꙋ́тъ дє́бри, и҆ всѧ́ка стѣна̀ на зе́млю паде́тъ. 21 И҆ призовꙋ̀ на́нь ве́сь стра́хъ ме́чный, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
38: 21
Ма́рк. 13: 12
ме́чь человѣ́ка на бра́та є҆гѡ̀ бꙋ́детъ. 22
38: 22
І҆езек. 11: 10
И҆ ѿсꙋждꙋ̀ є҆мꙋ̀ сме́ртїю и҆ кро́вїю, и҆ дожде́мъ потоплѧ́ющимъ и҆ ка́менїемъ гра́днымъ,
38: 22
А҆пока́лѷѱ. 20: 9
ѻ҆́гнь и҆ ка́мень горѧ́щь ѡ҆дождю̀ на́нь и҆ на всѧ̑ сꙋ́щыѧ съ ни́мъ и҆ на ꙗ҆зы́ки мнѡ́гїѧ съ ни́мъ: 23 и҆ возвели́чꙋсѧ и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ, и҆ просла́влюсѧ
38: 23
І҆езек. 26: 6
и҆ оу҆вѣ́данъ бꙋ́дꙋ пред̾ ꙗ҆зы́ки мно́гими, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.

39

ГЛАВА̀ л҃ѳ.

391 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, прорцы̀ на гѡ́га и҆ рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:

39: 1
І҆езек. 38: 3
сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, гѡ́гъ, кнѧ́зѧ рѡ́съ, мосо́ха и҆ ѳове́лѧ, 2 и҆ соберꙋ́ тѧ и҆ наста́влю тѧ̀, и҆ возведꙋ́ тѧ ѿ конца̀ сѣ́вера и҆ возведꙋ́ тѧ на го́ры і҆н҃лєвы: 3
39: 3
Ѡ҆сі́а. 2: 18
и҆ и҆сто́ргнꙋ лꙋ́къ тво́й ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ лѣ́выѧ и҆ стрѣ́лы твоѧ̑ ѿ рꙋкѝ твоеѧ̀ десны́ѧ, 4 и҆ поражꙋ́ тѧ на гора́хъ і҆н҃левыхъ, и҆ паде́ши ты̀ и҆ всѝ и҆̀же ѡ҆́крестъ тебє̀, и҆ ꙗ҆зы́цы и҆̀же съ тобо́ю ѿдадѧ́тсѧ во мно́жество пти́цъ всѧ́комꙋ парѧ́щемꙋ, и҆ всѣ́мъ ѕвѣрє́мъ пѡ́льнымъ
39: 4
І҆езек. 29: 5
32: 4
да́хъ тѧ̀ на и҆з̾ѧде́нїе: 5 на лицы̀ по́лѧ паде́ши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гл҃ахъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 6
39: 6
А҆пока́лѷѱ. 20: 7,9
И҆ пꙋщꙋ̀ ѻ҆́гнь на магѡ́га, и҆ населѧ́тсѧ ѻ҆́строви съ ми́ромъ, 7 и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь: и҆ и҆́мѧ моѐ ст҃о́е вѣ́стно бꙋ́детъ средѣ̀ люді́й мои́хъ і҆н҃лѧ, и҆
39: 7
И҆са́їа. 45: 17
І҆езек. 38: 23
не ѡ҆скверни́тсѧ и҆́мѧ моѐ ст҃о́е ктомꙋ̀, и҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь ст҃ы́й средѣ̀ і҆н҃лѧ. 8 Сѐ, приспѣ̀, и҆ оу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ є҆́сть де́нь, ѡ҆ не́мже гл҃ахъ, 9 и҆ и҆зы́дꙋтъ живꙋ́щїи во градѣ́хъ і҆н҃левыхъ, и҆ пожгꙋ́тъ ѻ҆рꙋ́жїе, и҆ щиты̀ и҆ ко́пїѧ,
39: 9
И҆са́їа. 9: 5
и҆ лꙋ́ки и҆ стрѣ́лы, и҆ жезлы̀ рꙋчны̑ѧ и҆ сꙋ̑лицы, и҆ раждегꙋ́тъ и҆́ми ѻ҆́гнь се́дмь лѣ́тъ: 10 и҆ не во́змꙋтъ древе́съ съ по́лѧ, ни и҆зсѣкꙋ́тъ ѿ дꙋбра́вы, но ѻ҆рꙋ́жїемъ раждегꙋ́тъ ѻ҆́гнь, и҆ плѣнѧ́тъ плѣни́вшыѧ и҆̀хъ и҆ расхи́тѧтъ расхи́тившихъ ѧ҆̀, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 11 И҆ бꙋ́детъ, въ то́й де́нь да́мъ гѡ́гꙋ мѣ́сто наро́чито, гро́бъ во і҆н҃ли, многопогреба́телно, прише́дшихъ на восто́къ мо́рѧ, и҆ заградѧ́тъ оу҆́стїе де́бри и҆ погребꙋ́тъ та́мѡ гѡ́га и҆ всѐ мно́жество є҆гѡ̀, и҆ прозове́тсѧ та̀ де́брь: многопогреба́телное гѡ́га. 12 И҆ закопа́ютъ ѧ҆̀ до́мъ і҆н҃левъ, да ѡ҆чи́ститсѧ землѧ̀ въ се́дмь мцⷭ҇ъ, 13 и҆ погребꙋ́тъ ѧ҆̀ всѝ лю́дїе землѝ, и҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ и҆мени́то, въ ѻ҆́ньже де́нь просла́влюсѧ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 14 И҆ мꙋже́й всегда̀ поста́вѧтъ ѡ҆бходи́ти всю̀ зе́млю, є҆́же погребстѝ ѡ҆ста́вшихсѧ на лицы̀ землѝ и҆ ѡ҆чи́стити ю҆̀ по седмѝ мцⷭ҇ѣхъ, и҆ взы́щꙋтъ ѡ҆па́снѡ. 15 Всѧ́къ проходѧ́й зе́млю и҆ оу҆зрѣ́вый ко́сть человѣ́чꙋ сотвори́тъ оу҆ неѧ̀ зна́менїе, до́ндеже погребꙋ́тъ ю҆̀ погреба́ющїи въ де́бри, многопогреба́телнѣмъ гѡ́говѣ. 16 И҆́бо и҆́мѧ мѣ́стꙋ (прозове́тсѧ) паде́нїе многопогреба́телное: и҆ ѡ҆чи́ститсѧ землѧ̀. 17 И҆ ты̀, сы́не человѣ́чь, рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: рцы̀ всѧ́цѣй пти́цѣ парѧ́щей и҆ ко всѧ́комꙋ ѕвѣ́рю се́лномꙋ:
39: 17
А҆пока́лѷѱ. 19: 7
собери́тесѧ и҆ прїиди́те ѿ всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ є҆гѡ̀ на заколе́нїе моѐ, є҆́же закла́хъ ва́мъ,
39: 17
И҆са́їа. 34: 3
закла́нїе ве́лїе на гора́хъ і҆н҃левыхъ, ꙗ҆ди́те мѧса̀ и҆ пі́йте кро́вь: 18
39: 18
И҆са́їа. 34: 6
мѧса̀ и҆споли́нѡвъ и҆з̾ѧ́сте и҆ кро́вь кнѧзе́й земны́хъ и҆спїетѐ, ѻ҆вны̀ и҆ телцы̀, и҆ козлы̀ и҆ волы̀ тꙋ́чнїи всѝ: 19 и҆ да ꙗ҆́сте тꙋ́къ до сы́тости и҆спїетѐ кро́вь до пїѧ́нства ѿ закла́нїѧ моегѡ̀, є҆́же закла́хъ ва́мъ: 20 и҆ насы́титесѧ ѿ трапе́зы моеѧ̀, ѿ конѧ̀ и҆ вса́дника, и҆споли́на и҆ всѧ́кагѡ мꙋ́жа во́инскагѡ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 21 И҆ да́мъ сла́вꙋ мою̀ въ ва́съ,
39: 21
Ѱал. 45: 11
и҆ оу҆́зрѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы сꙋ́дъ мо́й, є҆го́же сотвори́хъ, и҆ рꙋ́кꙋ мою̀, ю҆́же наведо́хъ на нѧ̀, 22 и҆ оу҆вѣ́сть до́мъ і҆н҃левъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ ѿ сегѡ̀ днѐ и҆ въ про́чыѧ. 23 И҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы,
39: 23
І҆ерем. 50: 7
ꙗ҆́кѡ грѣхѡ́въ ра́ди свои́хъ плѣне́ни бы́ша до́мъ і҆н҃левъ, поне́же ѿверго́шасѧ менє̀, и҆ ѿврати́хъ лицѐ моѐ ѿ ни́хъ и҆ преда́хъ ѧ҆̀ въ рꙋ́цѣ врагѡ́въ и҆́хъ, и҆ падо́ша мече́мъ всѝ: 24 по нечистота́мъ и҆́хъ и҆ по беззако́нїємъ и҆́хъ сотвори́хъ и҆̀мъ и҆ ѿврати́хъ лицѐ моѐ ѿ ни́хъ. 25 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
39: 25
І҆ерем. 31: 23
33: 7
І҆езек. 16: 53
нн҃ѣ возвращꙋ̀ плѣне́нїе і҆а́кѡвле и҆ поми́лꙋю до́мъ і҆н҃левъ, и҆ возревнꙋ́ю и҆́мене ра́ди моегѡ̀ ст҃а́гѡ: 26 и҆ во́змꙋтъ безче́стїе своѐ и҆ всѧ́кꙋю непра́вдꙋ свою̀, є҆́юже непра́вдоваша, є҆гда̀ вселѧ́тсѧ на землѝ свое́й съ ми́ромъ и҆ не бꙋ́детъ оу҆страша́ющагѡ, 27
39: 27
І҆ерем. 32: 37
внегда̀ возвращꙋ̀ ѧ҆̀ ѿ ꙗ҆зы̑къ и҆ соберꙋ̀ ѧ҆̀ ѿ стра́нъ ꙗ҆зы́ческихъ и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ въ ни́хъ пред̾ ꙗ҆зы̑ки: 28 и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ, внегда̀ ꙗ҆влю́сѧ и҆̀мъ во ꙗ҆зы́цѣхъ и҆ соберꙋ̀ ѧ҆̀ на зе́млю и҆́хъ и҆ не ѡ҆ста́влю ѿ ни́хъ та́мѡ ктомꙋ̀: 29
39: 29
И҆са́їа. 44: 3
І҆ѡи́л. 2: 27
Заха́р. 12: 10
и҆ не ѿвращꙋ̀ лица̀ моегѡ̀ ктомꙋ̀ ѿ ни́хъ, занѐ и҆злїѧ́хъ ꙗ҆́рость мою̀ на до́мъ і҆н҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.

40

ГЛАВА̀ м҃.

401 И҆ бы́сть во два́десѧть пѧ́тое лѣ́то плѣне́нїѧ на́шегѡ, пе́рвагѡ мцⷭ҇а, въ десѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, въ четвертоена́десѧть лѣ́то

40: 1
4 Ца́рств. 25: 4
І҆езек. 1: 2,3
по плѣне́нїи гра́да, въ то́й де́нь бы́сть на мнѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ: и҆ веде́ мѧ та́мѡ, 2 въ видѣ́нїи бж҃їи веде́ мѧ на зе́млю і҆н҃левꙋ
40: 2
А҆пока́лѷѱ. 21: 10
и҆ поста́ви мѧ̀ на горѣ̀ высо́цѣ ѕѣлѡ̀, на не́йже ꙗ҆́кѡ согражде́нїе гра́да прѧ́мѡ (полꙋ́дне), 3 и҆ введѐ мѧ̀ та́мѡ: и҆ сѐ, мꙋ́жъ, и҆ зра́къ є҆гѡ̀ бѧ́ше, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе мѣ́ди блеща́щїѧсѧ, и҆ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ бѧ́ше
40: 3
А҆пока́лѷѱ. 21: 15
А҆мѡ́с. 7: 7
ве́рвь зи́ждꙋщихъ
40: 3
Заха́р. 2: 1
и҆ тро́сть мѣ́рителнаѧ. То́й же стоѧ́ше оу҆ вра́тъ 4 и҆ речѐ ко мнѣ̀: ви́дѣлъ ли є҆сѝ, сы́не человѣ́чь; ви́ждь ѻ҆чи́ма твои́ма и҆ оу҆ши́ма твои́ма слы́ши, и҆ оу҆чинѝ въ се́рдцы твое́мъ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́зъ показꙋ́ю тебѣ̀, занѐ тогѡ̀ ра́ди вше́лъ є҆сѝ сѣ́мѡ, да покажꙋ̀ тебѣ̀,
40: 4
І҆езек. 43: 10
и҆ пока́жеши ты̀ всѧ̑, є҆ли̑ка ви́диши, до́мꙋ і҆н҃левꙋ. 5
40: 5
А҆пока́лѷѱ. 21: 17
И҆ сѐ, ѡ҆гра́да внѣꙋ́дꙋ ѡ҆́крестъ хра́ма,
40: 5
А҆пока́лѷѱ. 21: 15
и҆ въ рꙋцѣ̀ мꙋ́жа мѣ́ра тро́стѧна шестѝ лакѡ́тъ въ ла́коть шестодла́нный, и҆ и҆змѣ́ри предстѣ́нїе ширинꙋ̀ ра́внѡ тро́сти, и҆ высотꙋ̀ є҆гѡ̀ ра́внѡ тро́сти. 6 И҆ вни́де во врата̀ зрѧ̑щаѧ на восто́къ седмїю̀ степе́ньми, и҆ и҆змѣ́ри ѳеѐ, ше́сть ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, ше́сть же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀, и҆ є҆ла́мъ40: 6 притво́ръ две́рный ра́внѡ тро́сти. 7 И҆ ѳеѐ40: 7 черто́гъ ра́внѡ тро́сти въ долготꙋ̀ и҆ ра́внѡ тро́сти въ широтꙋ̀, и҆ а҆їла́мъ40: 7 подвѡ́и средѣ̀ ѳенла́ѳъ40: 7 черто́гѡвъ шестѝ лакѡ́тъ. И҆ ѳеѐ второ́е40: 7 вторы́й ра́внѡ тро́сти въ широтꙋ̀ и҆ ра́внѡ тро́сти въ долготꙋ̀, є҆ла́мъ40: 7 притво́ръ же пѧтѝ лакѡ́тъ. 8 И҆ ѳеѐ40: 8 черто́гъ тре́тїе ра́внѡ тро́сти въ долготꙋ̀ и҆ ра́внѡ тро́сти въ широтꙋ̀, 9 є҆ла́мъ же вра́тный, и҆́же бли́з̾ є҆ла́ма40: 9 притво́ра две́рнагѡ ѻ҆смѝ лакѡ́тъ, а҆їле́ѵъ же40: 9 подвѡ́и же є҆гѡ̀ двою̀ лакте́й: и҆ є҆ла́мъ40: 9 притво́ръ две́рный внꙋтрьꙋ́дꙋ. 10 И҆ ѳеѐ двє́рныѧ40: 10 черто́зи две́рнїи прѧ́мѡ ѳеѐ40: 10 черто́гѡмъ, трѝ ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀ и҆ трѝ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀, мѣ́ра же є҆ди́на трїе́мъ: и҆ мѣ́ра є҆ди́на а҆їла́мъ40: 10 подво́ємъ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ. 11 И҆ размѣ́ри широтꙋ̀ вхо́да вра́тнагѡ десѧтѝ лакте́й, широтꙋ́ же вра́тнꙋю трина́десѧти лакте́й, 12 и҆ ла́коть є҆ди́нъ своди́мь прѧ́мѡ ѳееі́мъ40: 12 черто́гѡмъ ла́ктѧ є҆ди́нагѡ и҆ ла́ктѧ є҆ди́нагѡ, предѣ́лъ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, и҆ ѳеѐ шестѝ лакте́й ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀ и҆ шестѝ лакте́й ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀. 13 И҆ размѣ́ри врата̀ ѿ стѣны̀ ѳеѐ до стѣны̀ ѳеѐ, широта̀ два́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й: сїѧ̑ врата̀ ко вратѡ́мъ, 14 и҆ непокрове́нное є҆ла́ма40: 14 притво́ра вра́тъ шести́десѧтъ лакте́й, ([*]два́десѧти пѧтѝ) и҆ ѳеѐ40: 14 черто́гъ двора̀ ѡ҆́крестъ, 15 и҆ непокрове́нное вра́тъ ѿвнѣ̀ въ непокрове́нное ([*]вра́тъ) є҆ла́ма вра́тъ внꙋтрьꙋ́дꙋ пѧтьдесѧ́тъ лакте́й. 16 И҆ ѻ҆кѡ́нца сокровє́на ѳееі́мъ40: 16 въ черто́зѣхъ и҆ въ а҆їла́мъ40: 16 подво́ехъ и҆́хъ внꙋ́трь вра́тъ двора̀ ѡ҆́крестъ: та́кожде и҆ є҆ла́мъ40: 16 притво́рамъ ѻ҆кѡ́нца внꙋтрьꙋ́дꙋ ѡ҆́крестъ, и҆ на а҆їла́мъ40: 16 и҆ на подво́ехъ фі́нїки сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ (и҆зва̑ѧны). 17 И҆ введе́ мѧ во дво́ръ внꙋ́треннїй, и҆ сѐ, преграждє́нїѧ и҆ междꙋстѡ́лпїѧ ѡ҆́крестъ двора̀, прегражде́нїи же три́десѧть въ междꙋсто́лпїихъ, 18 и҆ притво́ры проти́вꙋ за́дней странѣ̀ вра́тъ, по долготѣ̀ вра́тъ междꙋсто́лпїе ни́жнее. 19 И҆ размѣ́ри широтꙋ̀ двора̀ ѿ непокрове́нагѡ вра́тъ внѣ́шнихъ внꙋ́трь ко непокрове́номꙋ вра́тъ зрѧ́щихъ внѣ̀, лакте́й сто̀ зрѧ́щихъ на восто́къ: и҆ введе́ мѧ на сѣ́веръ, 20 и҆ сѐ, врата̀ зрѧ̑щаѧ на сѣ́веръ дворꙋ̀ внѣ́шнемꙋ, и҆ размѣ́ри ѧ҆̀, долготꙋ̀ и҆́хъ и҆ широтꙋ̀. 21 И҆ ѳеѐ40: 21 черто́зи и҆́хъ трѝ ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, три́ же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀, и҆ а҆їле́ѵъ40: 21 подвѡ́и и҆́хъ, и҆ є҆ла́мы40: 21 притво́ры и҆́хъ, и҆ фі́нїки и҆́хъ: и҆ бы́сть по мѣ́рѣ вра́тъ зрѧ́щихъ на восто́къ, пѧти́десѧти лакте́й долгота̀ и҆́хъ, а҆ широта̀ и҆́хъ двꙋ́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й: 22 и҆ ѻ҆кѡ́нца и҆́хъ, и҆ є҆ла́мы, и҆ фі́нїки и҆́хъ, ꙗ҆́коже врата̀ зрѧ̑щаѧ на восто́къ: и҆ седмїю̀ восхо́дами восхожда́хꙋ на нѧ̀, и҆ є҆ла́мы внꙋтрьꙋ́дꙋ. 23 И҆ врата̀ дворꙋ̀ внꙋ́треннемꙋ зрѧ̑щаѧ ко вратѡ́мъ сѣ́вернымъ, ꙗ҆́коже врата̀ зрѧ̑щаѧ на восто́къ: и҆ размѣ́ри дво́ръ ѿ вра́тъ до вра́тъ лакте́й сто̀. 24 И҆ веде́ мѧ къ ю҆́гꙋ, и҆ сѐ, врата̀ зрѧ̑щаѧ на ю҆́гъ, и҆ размѣ́ри ѧ҆̀, и҆ ѳеѐ40: 24 черто́ги и҆́хъ, и҆ а҆їле́ѵа40: 24 подвѡ́и и҆́хъ, и҆ є҆ла́мы40: 24 притво́ры и҆́хъ, по тѣ́мжде мѣ́рамъ. 25 И҆ ѻ҆кѡ́нца и҆́хъ и҆ є҆ла́мы ѡ҆́крестъ ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆кѡ́нца є҆ла́гъ40: 25 ѡ҆́ныѧ, пѧти́десѧти лакте́й долгота̀ и҆́хъ, а҆ широта̀ двꙋ́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й, 26 и҆ се́дмь восхо́дѡвъ и҆̀мъ, и҆ є҆ла́мы внꙋтрьꙋ́дꙋ, и҆ фі́нїки и҆́хъ, є҆ди́нъ ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, а҆ дрꙋгі́й ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ над̾ а҆їле́ѵъ40: 26 подво́ѧми и҆́хъ. 27 И҆ врата̀ прѧ́мѡ вратѡ́мъ двора̀ внꙋ́треннѧгѡ на ю҆́гъ: и҆ размѣ́ри дво́ръ ѿ вра́тъ до вра́тъ на ю҆́гъ, сто̀ лакте́й въ широтꙋ̀. 28 И҆ введе́ мѧ во дво́ръ внꙋ́треннїй вра́тъ, ꙗ҆̀же на ю҆́гъ, и҆ размѣ́ри врата̀, ꙗ҆̀же на ю҆́гъ, по тѣ́мжде мѣ́рамъ: 29 и҆ ѳеѐ40: 29 черто́зи и҆́хъ, и҆ а҆їле́ѵъ40: 29 подвѡ́и и҆́хъ, и҆ є҆ла́мы40: 29 притво́ры и҆́хъ по тѣ́мжде мѣ́рамъ. 30 И҆ ѻ҆кѡ́нца и҆́хъ и҆ є҆ла́мы ѡ҆́крестъ, пѧти́десѧти лакте́й долгота̀ и҆́хъ, а҆ широта̀ двꙋ́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й. 31 Е҆ла́мы же во дво́ръ внѣ́шнїй, и҆ фі́нїки а҆їле́ѵъ40: 31 подво́ємъ и҆́хъ, и҆ ѻ҆́смь восхо́дѡвъ. 32 И҆ введе́ мѧ во врата̀ зрѧ̑щаѧ на восто́къ, и҆ размѣ́ри ѧ҆̀ по тѣ́мжде мѣ́рамъ, и҆ ѳеѐ40: 32 черто́ги и҆́хъ и҆ а҆їле́ѵъ40: 32 подвѡ́и и҆ є҆ла́мы40: 32 притво́ры и҆́хъ по тѣ́мжде мѣ́рамъ. 33 И҆ ѻ҆кѡ́нца и҆̀мъ, и҆ є҆ла́мы40: 33 и҆ притво́рамъ и҆́хъ ѡ҆́крестъ, пѧти́десѧти лакте́й долгота̀ и҆́хъ, а҆ широта̀ и҆́хъ двꙋ́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й. 34 И҆ є҆ла́мы во дво́ръ внꙋ́треннїй, и҆ фі́нїки на а҆їле́ѵъ40: 34 на подво́ехъ и҆́хъ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, и҆ ѻ҆́смь восхо́дѡвъ и҆̀мъ. 35 И҆ введе́ мѧ во врата̀ ꙗ҆̀же на сѣ́веръ, и҆ размѣ́ри по тѣ́мжде мѣ́рамъ, 36 и҆ ѳеѐ и҆ а҆їле́ѵъ и҆ є҆ла́мы, и҆ ѻ҆кѡ́нца и҆̀мъ ѡ҆́крестъ, пѧти́десѧти лакте́й долгота̀ и҆́хъ, а҆ широта̀ двꙋ́десѧти и҆ пѧтѝ лакте́й, 37 и҆ є҆ла́мы во внѣ́шнїй дво́ръ, и҆ фі́нїки а҆їле́ѵꙋ40: 37 подво́ємъ и҆́хъ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, и҆ ѻ҆́смь восхо́дѡвъ и҆̀мъ. 38 И҆ прегра̑ды и҆́хъ, и҆ двє́ри и҆́хъ, и҆ є҆ла́мы и҆́хъ пред̾ враты̀ и҆́хъ вторы́ми сто́къ, та́мѡ и҆змыва́ютъ всесожжє́нїѧ. 39 Во є҆ла́мѣ40: 39 въ притво́рѣ же вра́тъ, двѣ̀ трапє́зы ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, двѣ́ же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀, є҆́же закала́ти на ни́хъ всесожжє́нїѧ, ꙗ҆̀же за грѣхѝ и҆ ꙗ҆̀же за невѣ́дѣнїе. 40 И҆ созадѝ сто́ка всесожже́нїй две́рїй зрѧ́щихъ на сѣ́веръ двѣ̀ трапє́зы на восто́къ проти́вꙋ за́дней странѣ̀ (две́рїй) вторы́хъ, и҆ проти́вꙋ є҆ла́ма вра́тъ двѣ̀ трапє́зы на восто́къ. 41 Четы́ри ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, четы́ри же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ проти́вꙋ за́дней странѣ̀ вра́тъ, на тѣ́хъ закала́ютъ заколє́нїѧ: прѧ́мѡ ѻ҆смѝ трапе́зъ заколе́нїй: 42 четы́ри же трапє́зы всесожже́нїй ка́мєнны и҆стє́саны, въ широтꙋ̀ ла́ктѧ є҆ди́нагѡ и҆ по́лъ, въ долготꙋ̀ двꙋ́хъ лакте́й и҆ по́лъ, а҆ въ высотꙋ̀ ла́коть є҆ди́нъ: на ты̑ѧ возлага́ютъ ѻ҆рꙋ́дїѧ, и҆́миже закала́ютъ та́мѡ всесожжє́нїѧ и҆ заколє́нїѧ. 43 И҆ и҆мѣ́ютъ ѡ҆гражде́нїе ма́ло и҆сте́сано на дла́нь внꙋтрьꙋ́дꙋ ѡ҆́крестъ, верхꙋ́ же трапе́зы покро́въ, є҆́же покрыва́тисѧ и҆̀мъ ѿ дождѧ̀ и҆ зно́ѧ. 44 И҆ введе́ мѧ
40: 44
1 Паралїпом. 23: 5
во дво́ръ внꙋ́треннѣйшїй, и҆ сѐ, двѣ̀ прегра̑ды во внꙋ́треннѣйшемъ дворѣ̀, є҆ди́на проти́вꙋ за́дней странѣ̀ вра́тъ зрѧ́щихъ на сѣ́веръ, вводѧ́щаѧ на ю҆́гъ, а҆ дрꙋга́ѧ проти́вꙋ за́дней странѣ̀ вра́тъ сꙋ́щихъ на ю҆́гъ, зрѧ́щихъ же къ сѣ́верꙋ. 45 И҆ речѐ ко мнѣ̀: прегра́да сїѧ̀, ꙗ҆́же зри́тъ на ю҆́гъ, жерцє́мъ є҆́сть, и҆̀же стрегꙋ́тъ стражбꙋ̀ хра́ма: 46 а҆ прегра́да, ꙗ҆́же зри́тъ къ сѣ́верꙋ, жерцє́мъ є҆́сть стрегꙋ́щымъ стра́жꙋ
40: 46
Е҆вр. 13: 10
тре́бника: ті́и сꙋ́ть сы́нове садꙋ́кѡвы, пристꙋпа́ющїи ѿ леѵі́а ко гдⷭ҇еви, є҆́же слꙋжи́ти є҆мꙋ̀. 47 И҆ размѣ́ри дво́ръ ста̀ лакте́й въ долготꙋ̀ и҆ въ широтꙋ̀ ста̀ лакте́й, на четы́ри страны̑ є҆гѡ̀,
40: 47
І҆езек. 43: 13
и҆ тре́бникъ
40: 47
И҆схо́д. 40: 5
прѧ́мѡ хра́мꙋ. 48 И҆ введе́ мѧ во є҆ла́мъ40: 48 притво́ръ хра́ма: и҆ размѣ́ри а҆і́лъ40: 48 подвѡ́и є҆ла́ма пѧтѝ лакте́й широтꙋ̀ ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, пѧти́ же лакте́й ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀, широта́ же две́рнаѧ четырехна́десѧти лакте́й, и҆ бока̀ двє́рнаѧ є҆ла́ма трѝ ла̑кти ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, три́ же ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀. 49 Долгота́ же є҆ла́ма два́десѧть лакте́й, а҆ широта̀ двана́десѧть лакте́й: и҆ десѧтїю̀ степе́ньми восхожда́хꙋ къ немꙋ̀, и҆ столпѝ бѧ́хꙋ оу҆ а҆їла́ма40: 49 оу҆ подво́євъ, є҆ди́нъ ѡ҆ сїю̀ странꙋ̀, а҆ дрꙋгі́й ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀40: 49 Въ се́й главѣ̀ и҆ въ дрꙋги́хъ сеѧ̀ кни́ги глава́хъ ѡ҆ста́влєны є҆врє́йскїѧ рѣ́чи въ соста́вѣ, поне́же во всѣ́хъ гре́ческихъ перево́дѣхъ стоѧ́тъ є҆врє́йскїѧ жь: а҆ лꙋ́чшагѡ ра́ди вразꙋмле́нїѧ чита́телємъ, значє́нїѧ и҆́хъ и҆з̾ѡбражены̀ под̾ соста́вомъ славе́нски..