Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
30

ГЛАВА̀ л҃.

301 И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 2 сы́не человѣ́чь, прорцы̀ и҆ рцы̀: сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: 3 возрыда́йте:

30: 3
І҆ѡ́на. 2: 2
Софо́н. 1: 14
ѡ҆̑ле, ѡ҆̑ле де́нь! ꙗ҆́кѡ бли́з̾ де́нь гдⷭ҇ень, и҆ приближа́етсѧ де́нь ѡ҆́блака, и҆ коне́цъ ꙗ҆зы́кѡвъ бꙋ́детъ: 4
30: 4
И҆са́їа. 20: 3
и҆ прїи́детъ ме́чь на є҆гѵ́птѧны, и҆ бꙋ́детъ мѧте́жъ во є҆ѳїо́пїи, и҆ падꙋ́тъ ꙗ҆́звенїи во є҆гѵ́птѣ, и҆ взѧ́то бꙋ́детъ мно́жество и҆́хъ, и҆ падꙋ́тсѧ ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀: 5 пе́рсѧне и҆ кри́тѧне, и҆ лѵ́дѧне и҆ лївѵ́ане, и҆ мꙋ́рини (и҆ всѧ̀ а҆ра́вїа) и҆ всѝ примѣ́сницы, и҆ сы́нове, и҆̀же ѿ завѣ́та моегѡ̀, въ не́мъ мече́мъ падꙋ́тъ съ ни́мъ. 6 Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆ падꙋ́тъ подпѡ́ры є҆гѵ́пта,
30: 6
І҆езек. 29: 10
и҆ сни́детъ оу҆кори́зна крѣ́пости є҆гѡ̀ ѿ магдѡ́ла да́же до сїи́ны, мече́мъ падꙋ́тъ въ не́мъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. 7 И҆ ѡ҆пꙋстѣ́ютъ средѣ̀ стра́нъ поги́бшихъ, и҆ гра́ди и҆́хъ средѣ̀ градѡ́въ ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ бꙋ́дꙋтъ: 8 и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ,
30: 8
І҆езек. 29: 16
ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ да́мъ ѻ҆́гнь на є҆гѵ́петъ, и҆ сокрꙋша́тсѧ всѝ помага́ющїи є҆мꙋ̀. 9 Въ то́й де́нь прїи́дꙋтъ вѣ́стницы ѿ лица̀ моегѡ̀ въ сїеі́мъ тща́щесѧ погꙋби́ти наде́ждꙋ мꙋ́ринскїѧ землѝ, и҆ бꙋ́детъ и҆̀мъ мѧте́жъ
30: 9
И҆схо́д. 12: 29
въ де́нь є҆гѵ́петскъ, ꙗ҆́кѡ сѐ, приспѣ̀. 10 Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: и҆ погꙋблю̀ мно́жество є҆гѵ́птѧнъ рꙋко́ю навꙋходоно́сора царѧ̀ вавѷлѡ́нска, 11 самагѡ̀ и҆ люді́й є҆гѡ̀ съ ни́мъ, гꙋби́телїе ѿ ꙗ҆зы̑къ по́слани погꙋби́ти зе́млю:
30: 11
І҆езек. 31: 11
и҆ и҆звлекꙋ́тъ всѝ мечы̀ своѧ̑ на є҆гѵ́пта, и҆ напо́лнитсѧ землѧ̀ ꙗ҆́звеными. 12
30: 12
И҆са́їа. 19: 5
И҆ да́мъ рѣ́ки и҆́хъ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе и҆ ѿда́мъ зе́млю въ рꙋ́цѣ ѕлы́хъ, и҆ погꙋблю̀ зе́млю и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀ рꙋка́ми чꙋжди́хъ,
30: 12
І҆езек. 5: 17
а҆́зъ гдⷭ҇ь гл҃ахъ. 13 Ꙗ҆́кѡ сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь:
30: 13
Заха́р. 13: 2
погꙋблю̀ кꙋмі́ры и҆ и҆спражню̀ вельмо́жы ѿ мемфі́са и҆ старѣ́йшины ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀: и҆ да́мъ стра́хъ во землѝ є҆гѵ́петстѣй. 14
30: 14
І҆ерем. 44: 1
И҆ погꙋблю̀ зе́млю фаѳѡ́рскꙋю, и҆ да́мъ ѻ҆́гнь на та́нїса, и҆ сотворю̀ ѿмще́нїе въ дїоспо́ли, 15 и҆ и҆злїю̀ ꙗ҆́рость мою̀ на саі́нъ крѣ́пость є҆гѵ́петскꙋ, и҆ погꙋблю̀ мно́жество
30: 15
І҆ерем. 46: 25
Ѡ҆сі́а. 9: 6
ме́мфы. 16 И҆ да́мъ ѻ҆́гнь на є҆гѵ́пта, и҆ мѧте́жемъ возмѧте́тсѧ саи́съ, и҆ въ дїоспо́ли бꙋ́детъ разсѣ́лина, и҆ разлїю́тсѧ во́ды. 17 Ю҆́нѡши
30: 17
И҆схо́д. 1: 11
и҆лїꙋпо́лѧ и҆ вꙋва́ста мече́мъ падꙋ́тъ, и҆ жєны̀ въ плѣ́нъ по́йдꙋтъ: 18
30: 18
И҆са́їа. 30: 4
І҆ерем. 46: 14
и҆ въ тафне́сѣ помрачи́тсѧ де́нь, є҆гда̀ сокрꙋшꙋ̀ та́мѡ ски́петры є҆гѵ́пєтски, и҆ поги́бнетъ та́мѡ оу҆кори́зна крѣ́пости є҆гѡ̀, и҆ того̀ покры́етъ ѡ҆́блакъ, и҆ дщє́ри є҆гѡ̀ во плѣне́нїе ѿведꙋ́тсѧ. 19
30: 19
І҆ерем. 1: 16
И҆ сотворю̀ сꙋ́дъ во є҆гѵ́птѣ, и҆ оу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. 20 И҆ бы́сть во є҆динонадесѧ́тое лѣ́то, въ пе́рвый мцⷭ҇ъ, въ седмы́й де́нь мцⷭ҇а, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ: 21 сы́не человѣ́чь,
30: 21
І҆ерем. 48: 25
мы̑шцы фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска сотро́хъ, и҆ сѐ, не помоли́сѧ, є҆́же да́ти є҆мꙋ̀ цѣльбꙋ̀, приложи́ти є҆мꙋ̀ пла́стырь, (ѡ҆бѧза́ти,) да́ти си́лꙋ, да во́зметъ ме́чь. 22 Тогѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ на фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска, и҆ сокрꙋшꙋ̀ мы̑шцы є҆гѡ̀ крѣ́пкїѧ и҆ протѧжє́ныѧ и҆ сотрє́ныѧ, и҆ и҆зри́нꙋ ме́чь є҆гѡ̀ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѡ̀: 23
30: 23
І҆езек. 29: 12
и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́ки и҆ развѣ́ю и҆̀хъ во страны̑: 24 и҆ оу҆крѣплю̀ мы̑шцы царѧ̀ вавѷлѡ́нска и҆ да́мъ ме́чь мо́й въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀, и҆ наведе́тъ є҆го̀ на є҆гѵ́пта, и҆ плѣни́тъ плѣне́нїе є҆гѡ̀, и҆ во́зметъ кѡры́сти є҆гѡ̀: 25 и҆ оу҆крѣплю̀ мы̑шцы царѧ̀ вавѷлѡ́нска, мы̑шцы же фараѡ̑ни падꙋ́тъ: и҆ оу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ да́мъ ме́чь мо́й въ рꙋ́цѣ царѧ̀ вавѷлѡ́нска, и҆ простре́тъ є҆го̀ на зе́млю є҆гѵ́петскꙋ, 26 и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́ки и҆ развѣ́ю и҆̀хъ во страны̑: и҆ оу҆вѣ́дѧтъ всѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.