Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
20

ГЛАВА̀ к҃.

201 И҆

20: 1
Второзак. 4: 13
гл҃а гдⷭ҇ь всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑ къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ: 2
20: 2
Второзак. 5: 6
Ѱал. 80: 11
а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, и҆зведы́й тѧ̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѿ до́мꙋ рабо́ты: 3 да не бꙋ́дꙋтъ тебѣ̀ бо́зи и҆ні́и ра́звѣ менє̀. 4
20: 4
Леѵі́т. 26: 1
Второзак. 5: 8
Ѱал. 96: 7
Не сотворѝ себѣ̀ кꙋмі́ра и҆ всѧ́кагѡ подо́бїѧ, є҆ли̑ка на небесѝ горѣ̀ и҆ є҆ли̑ка на землѝ ни́зꙋ, и҆ є҆ли̑ка въ вода́хъ под̾ земле́ю: 5
20: 5
Чи́сл. 14: 18
да не поклони́шисѧ и҆̀мъ, ни послꙋ́жиши и҆̀мъ: а҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, бг҃ъ ревни́тель, ѿдаѧ́й грѣхѝ ѻ҆тє́цъ на ча̑да до тре́тїѧгѡ и҆ четве́ртагѡ ро́да ненави́дѧщымъ менѐ, 6
20: 6
И҆схо́д. 34: 7
Второзак. 5: 10
и҆ творѧ́й млⷭ҇ть въ ты́сѧщахъ лю́бѧщымъ мѧ̀ и҆ хранѧ́щымъ повелѣ́нїѧ моѧ̑. 7
20: 7
Леѵі́т. 19: 12
Второзак. 5: 11
Матѳ. 5: 33
Не во́змеши и҆́мене гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ всꙋ́е: не ѡ҆чтⷭ҇итъ бо гдⷭ҇ь прїе́млющаго и҆́мѧ є҆гѡ̀ всꙋ́е. 8
20: 8
И҆схо́д. 31: 13
Второзак. 5: 12
І҆езек. 20: 12
Матѳ. 12: 2
По́мни де́нь сꙋббѡ́тный, є҆́же свѧти́ти є҆го̀: 9
20: 9
Леѵі́т. 23: 3
Второзак. 5: 13
ше́сть дні́й дѣ́лай и҆ сотвори́ши (въ ни́хъ) всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑: 10 въ де́нь же седмы́й, сꙋббѡ́та гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀: да не сотвори́ши всѧ́кагѡ дѣла̀ въ ѻ҆́нь ты̀ и҆ сы́нъ тво́й и҆ дще́рь твоѧ̀, и҆ ра́бъ тво́й и҆ раба̀ твоѧ̀, и҆ во́лъ тво́й и҆ ѻ҆слѧ̀ твоѐ и҆ всѧ́кїй ско́тъ тво́й, и҆ пришле́цъ ѡ҆бита́ѧй оу҆ тебє̀: 11
20: 11
Быт. 2: 2
И҆схо́д. 31: 17
занѐ въ шестѝ дне́хъ сотворѝ гдⷭ҇ь не́бо и҆ зе́млю, мо́ре и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ ни́хъ,
20: 11
Е҆вр. 4: 4
и҆ почѝ въ де́нь седмы́й: сегѡ̀ ра́ди блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь де́нь седмы́й и҆ ѡ҆ст҃ѝ є҆го̀. 12
20: 12
Второзак. 5: 16
Матѳ. 15: 4
Ма́рк. 7: 10
Е҆фес. 6: 2,3
Сїрах. 3: 6
Чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь твою̀, да бла́го тѝ бꙋ́детъ и҆ да долголѣ́тенъ бꙋ́деши на землѝ бла́зѣ, ю҆́же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀. 13
20: 13
Второзак. 5: 17
Матѳ. 5: 21,27
19: 18
Ма́рк. 10: 19
Ри́млѧн. 13: 9
Не оу҆бі́й. 14 Не прелюбы̀ сотворѝ. 15 Не оу҆кра́ди. 16 Не послꙋ́шествꙋй на дрꙋ́га своего̀ свидѣ́телства ло́жна. 17 Не пожела́й жены̀ и҆́скреннѧгѡ твоегѡ̀,
20: 17
Второзак. 5: 21
Ри́млѧн. 7: 7
13: 9
не пожела́й до́мꙋ бли́жнѧгѡ твоегѡ̀, ни села̀ є҆гѡ̀, ни раба̀ є҆гѡ̀, ни рабы́ни є҆гѡ̀, ни вола̀ є҆гѡ̀, ни ѻ҆сла̀ є҆гѡ̀, ни всѧ́кагѡ скота̀ є҆гѡ̀, ни всегѡ̀, є҆ли̑ка сꙋ́ть бли́жнѧгѡ твоегѡ̀. 18
20: 18
Е҆вр. 12: 19
И҆ всѝ лю́дїе зрѧ́хꙋ гла́съ и҆ свѣщы̀, и҆ гла́съ трꙋ́бный и҆ го́рꙋ дымѧ́щꙋюсѧ: и҆ оу҆боѧ́вшесѧ всѝ лю́дїе ста́ша и҆здале́че, 19 и҆ реко́ша мѡѷсе́ю:
20: 19
Второзак. 18: 16
Е҆вр. 12: 18,20
глаго́ли ты̀ съ на́ми, и҆ да не гл҃етъ къ на́мъ бг҃ъ, да не когда̀ оу҆́мремъ. 20 Рече́ же и҆̀мъ мѡѷсе́й: дерза́йте:
20: 20
Быт. 22: 1
и҆скꙋше́нїѧ бо ра́ди прїи́де бг҃ъ къ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ стра́хъ є҆гѡ̀ въ ва́съ, да не согрѣша́ете. 21 Стоѧ́хꙋ же всѝ лю́дїе и҆здале́че: мѡѷсе́й же вни́де
20: 21
3 Ца́рств. 8: 12
Е҆вр. 12: 18
во мра́къ, и҆дѣ́же бѧ́ше бг҃ъ. 22 Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: сїѧ̑ рече́ши до́мꙋ і҆а́кѡвлю и҆ возвѣсти́ши сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ: вы̀ ви́дѣсте, ꙗ҆́кѡ съ нб҃сѐ гл҃ахъ къ ва́мъ: 23
20: 23
И҆схо́д. 34: 17
не сотвори́те себѣ̀ са́ми богѡ́въ сре́брѧныхъ и҆ богѡ́въ златы́хъ не сотвори́те самы́мъ себѣ̀: 24
20: 24
И҆схо́д. 27: 8
ѻ҆лта́рь и҆з̾ землѝ сотвори́те мѝ и҆ пожре́те на не́мъ всесожжє́нїѧ ва̑ша и҆ спаси́тєлнаѧ ва̑ша, и҆ ѻ҆́вцы и҆ телцы̀ ва́шѧ,
20: 24
Второзак. 12: 11
на всѧ́комъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же нарекꙋ̀ и҆́мѧ моѐ та́мѡ, и҆ прїидꙋ̀ къ тебѣ̀ и҆ блгⷭ҇влю́ тѧ: 25
20: 25
Второзак. 27: 5
І҆ис. Наѵ. 8: 31
а҆́ще же ѻ҆лта́рь ѿ ка́менїй сотвори́ши мѝ, да не оу҆стро́иши и҆́хъ те́саныхъ: сѣ́чиво бо твоѐ а҆́ще возложи́ши на ни́хъ, то̀ ѡ҆сквернѧ́тсѧ: 26 да не взы́деши по степе́нємъ ко ѻ҆лтарю̀ моемꙋ̀,
20: 26
И҆схо́д. 28: 42
ꙗ҆́кѡ да не ѿкры́еши срамоты̀ твоеѧ̀ на не́мъ.

21

ГЛАВА̀ к҃а.

211 И҆ сїѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ, ꙗ҆̀же да положи́ши пред̾ ни́ми: 2

21: 2
Второзак. 15: 12
І҆ерем. 34: 14
а҆́ще стѧ́жеши раба̀ є҆вре́ина, ше́сть лѣ́тъ да порабо́таетъ тебѣ̀, въ седмо́е же лѣ́то ѿпꙋ́стиши є҆го̀ свобо́дна тꙋ́не: 3 а҆́ще са́мъ є҆ди́нъ вни́детъ, то̀ є҆ди́нъ и҆ и҆зы́детъ: а҆́ще же жена̀ вни́детъ съ ни́мъ, то̀ и҆ жена̀ ѿи́детъ съ ни́мъ: 4
21: 4
Леѵі́т. 25: 44
а҆́ще же господи́нъ да́стъ є҆мꙋ̀ женꙋ̀, и҆ роди́тъ є҆мꙋ̀ сы́ны и҆лѝ дщє́ри,
21: 4
Быт. 21: 10
Гала́т. 4: 24
жена̀ и҆ дѣ́ти да бꙋ́дꙋтъ господи́нꙋ є҆гѡ̀, са́мъ же є҆ди́нъ да ѿи́детъ. 5
21: 5
Второзак. 15: 16
А҆́ще же ѿвѣща́въ ра́бъ рече́тъ: возлюби́хъ господи́на моего̀ и҆ женꙋ̀ мою̀ и҆ дѣ́ти моѧ̑, не ѿхождꙋ̀ свобо́денъ: 6 да приведе́тъ є҆го̀ господи́нъ є҆гѡ̀ пред̾ сꙋди́ще бж҃їе, и҆ тогда̀ приведе́тъ є҆го̀ пред̾ двє́ри на пра́гъ, и҆ да проверти́тъ є҆мꙋ̀ оу҆́хо господи́нъ є҆гѡ̀ ши́ломъ,
21: 6
Леѵі́т. 25: 39,40,41
и҆ да порабо́таетъ є҆мꙋ̀ во вѣ́ки. 7 А҆́ще же кто̀ прода́стъ свою̀ дще́рь въ рабы́ню, да не ѿи́детъ, ꙗ҆́коже ѿхо́дѧтъ рабы̑ни: 8 а҆́ще не оу҆годи́тъ пред̾ ѻ҆чи́ма господи́на своегѡ̀, ю҆́же ѻ҆́нъ взѧ́ти въ женꙋ̀ ѡ҆бѣща̀, да ѿпꙋ́ститъ ю҆̀: ꙗ҆зы́кꙋ же чꙋжде́мꙋ господи́нъ да не прода́стъ є҆ѧ̀, поне́же ѿве́рже ю҆̀: 9
21: 9
И҆схо́д. 22: 16
а҆́ще же сы́нꙋ своемꙋ̀ ѡ҆бѣща́лъ ю҆̀, по ѻ҆быкнове́нїю дще́рей да сотвори́тъ є҆́й: 10 а҆́ще же дрꙋгꙋ́ю по́йметъ себѣ̀, потре́бныхъ и҆ ѻ҆де́ждъ и҆ соѻбще́нїѧ є҆ѧ̀ да не лиши́тъ: 11 а҆́ще же си́хъ тре́хъ не сотвори́тъ є҆́й, да ѿи́детъ без̾ сребра̀ тꙋ́не. 12
21: 12
Леѵі́т. 24: 17
И҆ а҆́ще кого̀ кто̀ оу҆да́ритъ, и҆ оу҆́мретъ, сме́ртїю да оу҆́мретъ (и҆ то́й): 13 а҆́ще же не хотѧ̀, но бг҃ъ предадѐ въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀,
21: 13
Второзак. 19: 2
да́мъ тебѣ̀ мѣ́сто, въ не́же оу҆бѣжи́тъ та́мѡ оу҆би́вый: 14 а҆́ще же кто̀ приложи́тъ оу҆би́ти бли́жнѧго своего̀ ле́стїю и҆
21: 14
Второзак. 19: 11
3 Ца́рств. 2: 29,31
прибѣ́гнетъ ко ѻ҆лтарю̀, ѿ ѻ҆лтарѧ̀ моегѡ̀ да во́змеши того̀ оу҆мертви́ти. 15 И҆́же бїе́тъ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆лѝ ма́терь свою̀, сме́ртїю да оу҆́мретъ. 16
21: 16
Леѵі́т. 20: 9
При́тч. 20: 20
Матѳ. 15: 4
Ма́рк. 7: 10
И҆́же ѕлосло́витъ ѻ҆тца̀ своего̀ и҆лѝ ма́терь свою̀, сме́ртїю да оу҆́мретъ. 17 А҆́ще кто̀ кого̀ оу҆кра́детъ ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆ соѡдолѣ́въ семꙋ̀ прода́стъ є҆го̀, и҆ ѡ҆брѧ́щетсѧ оу҆ негѡ̀, сме́ртїю да сконча́етсѧ. 18 А҆́ще же сварѧ́тсѧ два̀ мꙋ̑жа, и҆ оу҆да́ритъ є҆ди́нъ дрꙋга́го ка́менемъ и҆лѝ пѧ́стїю, и҆ не оу҆́мретъ, но слѧ́жетъ на ѻ҆дрѣ̀: 19 а҆́ще воста́въ человѣ́къ похо́дитъ внѣ̀
21: 19
2 Ца́рств. 3: 29
ѡ҆ жезлѣ̀, непови́ненъ бꙋ́детъ оу҆да́ривый є҆го̀: то́чїю за недѣ́ланїе є҆гѡ̀ да да́стъ цѣ́нꙋ и҆ на цѣльбꙋ̀. 20
21: 20
Леѵі́т. 25: 39
А҆́ще же кто̀ оу҆да́ритъ раба̀ своего̀ и҆лѝ рабꙋ̀ свою̀ жезло́мъ, и҆ оу҆́мретъ ѿ рꙋкѝ є҆гѡ̀, сꙋдо́мъ да ѿмсти́тсѧ: 21 а҆́ще же преживе́тъ де́нь є҆ди́нъ и҆лѝ два̀, да не мсти́тсѧ: сребро́ бо є҆гѡ̀ є҆́сть. 22 А҆́ще же бїю́тсѧ два̀ мꙋ̑жа, и҆ поразѧ́тъ женꙋ̀ непра́зднꙋ, и҆ и҆зы́детъ младе́нецъ є҆ѧ̀ неиз̾ѡбраже́нъ, тщето́ю да ѡ҆тщети́тсѧ: ꙗ҆́коже наложи́тъ мꙋ́жъ жены̀ тоѧ̀, подоба́ющее да ѿда́стъ: 23 а҆́ще же и҆з̾ѡбраже́нъ бꙋ́детъ, да да́стъ дꙋ́шꙋ за дꙋ́шꙋ, 24
21: 24
Леѵі́т. 24: 20
Второзак. 19: 21
Матѳ. 5: 38
ѻ҆́ко за ѻ҆́ко, зꙋ́бъ за зꙋ́бъ, рꙋ́кꙋ за рꙋ́кꙋ, но́гꙋ за но́гꙋ, 25 жже́нїе за жже́нїе, ꙗ҆́звꙋ за ꙗ҆́звꙋ, вре́дъ за вре́дъ. 26 А҆́ще же кто̀ и҆сткне́тъ ѻ҆́ко рабꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лѝ ѻ҆́ко рабы́ни свое́й и҆ ѡ҆слѣпи́тъ, свобѡ́дны да ѿпꙋ́ститъ ѧ҆̀ за ѻ҆́ко и҆́хъ: 27 а҆́ще же зꙋ́бъ рабꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лѝ зꙋ́бъ рабѣ̀ свое́й и҆збїе́тъ, свобѡ́дны да ѿпꙋ́ститъ ѧ҆̀ за зꙋ́бъ и҆́хъ. 28
21: 28
Быт. 9: 5
А҆́ще же во́лъ оу҆боде́тъ мꙋ́жа и҆лѝ женꙋ̀, и҆ оу҆́мретъ, ка́менїемъ да побїе́тсѧ во́лъ то́й, и҆ да не снѣдѧ́тъ мѧ́са є҆гѡ̀, господи́нъ же вола̀ непови́ненъ бꙋ́детъ: 29 а҆́ще же во́лъ бодли́въ бꙋ́детъ пре́жде вчера́шнѧгѡ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, и҆ возвѣстѧ́тъ господи́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ не заключи́тъ є҆гѡ̀, и҆ оу҆бїе́тъ мꙋ́жа и҆лѝ женꙋ̀: во́лъ ка́менїемъ да побїе́тсѧ, и҆ господи́нъ є҆гѡ̀ кꙋ́пнѡ да оу҆́мретъ: 30 а҆́ще же ѡ҆́кꙋпъ нало́житсѧ є҆мꙋ̀, да да́стъ ѡ҆́кꙋпъ за дꙋ́шꙋ свою̀, є҆ли́кѡ наложа́тъ є҆мꙋ̀: 31 а҆́ще же сы́на и҆лѝ дще́рь оу҆боде́тъ, по семꙋ́ же сꙋдꙋ̀ да сотворѧ́тъ є҆мꙋ̀: 32 а҆́ще же раба̀ и҆лѝ рабꙋ̀ оу҆боде́тъ во́лъ, сребра̀ три́десѧть дїдра́хмъ да да́стъ господи́нꙋ и҆́хъ, и҆ во́лъ ка́менїемъ да побїе́тсѧ. 33 А҆́ще же кто̀ ѿве́рзетъ ꙗ҆́мꙋ и҆лѝ и҆скопа́етъ ꙗ҆́мꙋ и҆ не покры́етъ є҆ѧ̀, и҆ впаде́тсѧ въ ню̀ теле́цъ и҆лѝ ѻ҆слѧ̀, 34 господи́нъ ꙗ҆́мы ѿда́стъ (цѣ́нꙋ), сребро̀ да́стъ господи́нꙋ и҆́хъ: оу҆ме́ршее же є҆мꙋ̀ да бꙋ́детъ. 35 А҆́ще же чі́й во́лъ оу҆боде́тъ вола̀ бли́жнѧгѡ, и҆ оу҆́мретъ, да продадꙋ́тъ вола̀ жива́го, и҆ да раздѣлѧ́тъ цѣ́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ вола̀ оу҆ме́ршаго да раздѣлѧ́тъ: 36 а҆́ще же зна́емь є҆́сть во́лъ, ꙗ҆́кѡ бодли́въ є҆́сть пре́жде вчера́шнѧгѡ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, и҆ глаго́лаша господи́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ то́й не заключи́тъ є҆гѡ̀: да ѿда́стъ вола̀ за вола̀, ме́ртвый же є҆мꙋ̀ да бꙋ́детъ.

22

ГЛАВА̀ к҃в.

221 А҆́ще же кто̀ оу҆кра́детъ телца̀ и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆ зако́летъ и҆лѝ прода́стъ, пѧ́ть телцє́въ да возда́стъ за телца̀

22: 1
2 Ца́рств. 12: 6
и҆ четы́ри ѻ҆́вцы за ѻ҆́вцꙋ. 2 А҆́ще же въ подкопа́нїи ѡ҆брѧ́щетсѧ та́ть, и҆ ꙗ҆́звенъ оу҆́мретъ, нѣ́сть є҆мꙋ̀ оу҆бі́йство: 3 а҆́ще же взы́детъ со́лнце над̾ ни́мъ, пови́ненъ є҆́сть, оу҆́мретъ за него̀: а҆́ще же не и҆́мать и҆мѣ́нїѧ, да прода́стсѧ за татьбꙋ̀: 4 а҆́ще же ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ, и҆ ѡ҆брѧ́щетсѧ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ оу҆кра́деное ѿ ѻ҆слѧ́те до ѻ҆вцы̀ жи́во, сꙋгꙋ́бѡ да ѿда́стъ ѧ҆̀. 5 А҆́ще же кто̀ потра́витъ ни́вꙋ и҆лѝ вїногра́дъ, и҆ пꙋ́ститъ ско́тъ сво́й пасти́сѧ на чꙋже́й ни́вѣ, да да́стъ ѿ ни́вы своеѧ̀ по плодꙋ̀ є҆гѡ̀: а҆́ще же всю̀ ни́вꙋ потра́витъ, лꙋ̑чшаѧ ни́вы своеѧ̀ и҆ лꙋ̑чшаѧ вїногра́да своегѡ̀ да ѿда́стъ. 6 А҆́ще же и҆зше́дъ ѻ҆́гнь ѡ҆брѧ́щетъ те́рнїе и҆ запали́тъ гꙋмно̀, и҆лѝ кла́сы, и҆лѝ ни́вꙋ, да ѿда́стъ, и҆́же возжѐ ѻ҆́гнь. 7 А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ сребро̀ и҆лѝ сосꙋ́дъ сохрани́ти, и҆ оу҆кра́детсѧ и҆з̾ до́мꙋ мꙋ́жа тогѡ̀, а҆́ще ѡ҆брѧ́щетсѧ оу҆крады́й, да возда́стъ сꙋгꙋ́бѡ: 8 а҆́ще же не ѡ҆брѧ́щетсѧ оу҆крады́й, да прїи́детъ господи́нъ до́мꙋ
22: 8
И҆схо́д. 21: 6
Ѱал. 81: 1,6
І҆ѡа́н. 10: 35
пред̾ бг҃а и҆ да клене́тсѧ, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ положе́нїи дрꙋ́жнемъ. 9 По все́й рече́ннѣй непра́вдѣ, ѡ҆ телѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆слѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆вцѣ̀, и҆ ѡ҆ ри́зѣ и҆ ѡ҆ все́й ги́бели нанесе́ннѣй, что̀ оу҆̀бо ни бы́ло бы, пред̾ бг҃омъ да прїи́детъ сꙋ́дъ ѻ҆бои́хъ, и҆ ѡ҆бвине́нный бг҃омъ да ѿда́стъ сꙋгꙋ́бѡ бли́жнемꙋ. 10 А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ ѻ҆слѧ̀ и҆лѝ телца̀, и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆лѝ всѧ́къ ско́тъ храни́ти, и҆ оу҆́мретъ и҆лѝ поги́бнетъ, и҆лѝ плѣне́но бꙋ́детъ, и҆ никто́же оу҆вѣ́сть, 11 клѧ́тва да бꙋ́детъ бж҃їѧ междꙋ̀ ѻ҆бои́ми, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ бли́жнѧгѡ положе́нїи, и҆ та́кѡ прїи́метъ господи́нъ є҆гѡ̀, и҆ да не ѿда́стъ: 12
22: 12
Быт. 31: 39
а҆́ще же оу҆кра́дено бꙋ́детъ ѿ негѡ̀, да ѿда́стъ господи́нꙋ: 13 а҆́ще же ѕвѣ́рь снѣдѐ, да веде́тъ є҆го̀ на ѕвѣроѧ́динꙋ, и҆ не ѿда́стъ: 14 а҆́ще же кто̀ и҆спро́ситъ оу҆ дрꙋ́га, и҆ поги́бнетъ, и҆лѝ оу҆́мретъ, и҆лѝ плѣни́тсѧ, господи́нъ же є҆гѡ̀ не бꙋ́детъ съ ни́мъ, ѿда́стъ: 15 а҆́ще же господи́нъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ съ ни́мъ, да не ѿда́стъ: а҆́ще же нае́мникъ є҆́сть, да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ вмѣ́стѡ мзды̀ є҆гѡ̀. 16
22: 16
Второзак. 22: 28
А҆́ще же прельсти́тъ кто̀ не ѡ҆брꙋче́нꙋ дѣви́цꙋ, и҆ бꙋ́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да ѿвѣ́нитъ ю҆̀, (и҆ по́йметъ ю҆̀) себѣ̀ въ женꙋ̀: 17 а҆́ще же возбранѧ́ѧ возбрани́тъ и҆ не восхо́щетъ ѻ҆те́цъ є҆ѧ̀ да́ти ю҆̀ є҆мꙋ̀ въ женꙋ̀, сребро̀ да возда́стъ ѻ҆тцꙋ̀, є҆ли́кѡ є҆́сть вѣ́но дѣви́ческо. 18
22: 18
Леѵі́т. 19: 31
20: 27
Второзак. 18: 11
Волхвѡ́мъ живы̑мъ бы́ти не попꙋсти́те. 19 Всѧ́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртїю оу҆бїе́те є҆го̀. 20
22: 20
Второзак. 13: 13,15
И҆́же же́ртвꙋ прино́ситъ богѡ́мъ, сме́ртїю да потреби́тсѧ, но то́чїю гдⷭ҇ꙋ є҆ди́номꙋ. 21
22: 21
И҆схо́д. 23: 9
Леѵі́т. 19: 34
И҆ прише́лца не ѡ҆ѕло́бите, нижѐ ѡ҆скорби́те є҆го̀: прише́лцы бо бѣ́сте въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. 22
22: 22
Заха́р. 7: 10
Всѧ́кїѧ вдовы̀ и҆ сироты̀ не ѡ҆ѕло́бите: 23 а҆́ще же ѕло́бою ѡ҆ѕло́бите ѧ҆̀, и҆ возстена́вше возопїю́тъ ко мнѣ̀, слꙋ́хомъ оу҆слы́шꙋ гла́съ и҆́хъ 24 и҆ разгнѣ́ваюсѧ ꙗ҆́ростїю, и҆ побїю̀ вы̀ мече́мъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ жєны̀ ва́шѧ вдѡвы̀, и҆ ча̑да ва̑ша сирѡты̀. 25
22: 25
Леѵі́т. 25: 36
А҆́ще же да́си сребро̀ взае́мъ бра́тꙋ ни́щемꙋ и҆́же оу҆ тебє̀, не бꙋ́ди є҆го̀ понꙋжда́ѧй,
22: 25
Ѱал. 14: 5
І҆езек. 18: 8
нижѐ наложи́ши є҆мꙋ̀ ли́хвы. 26
22: 26
Второзак. 24: 12
И҆ а҆́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зꙋ дрꙋ́гъ тво́й, до захожде́нїѧ со́лнца ѿда́си є҆мꙋ̀: 27 є҆́сть бо сїѧ̀ покрове́нїе є҆мꙋ̀, сїѧ̀ є҆ди́на ри́за стыдѣ́нїѧ є҆гѡ̀, въ че́мъ спа́ти бꙋ́детъ: а҆́ще оу҆̀бо возопїе́тъ ко мнѣ̀, оу҆слы́шꙋ є҆го̀: млⷭ҇тивъ бо є҆́смь. 28 Богѡ́въ да не ѕлосло́виши
22: 28
Дѣѧ̑н. 23: 5
и҆ кнѧ́зю люді́й твои́хъ да не рече́ши ѕла̀. 29
22: 29
І҆езек. 44: 30
Нача́тки ѿ гꙋмна̀ и҆ ѿ точи́ла твоегѡ̀ да не косни́ши принестѝ (мнѣ̀):
22: 29
И҆схо́д. 13: 2
Лꙋк. 2: 23
пе́рвенцы сынѡ́въ твои́хъ да да́си мнѣ̀: 30 та́кѡ сотвори́ши телцꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ ѻ҆вцѣ̀ твое́й, и҆ ѻ҆слꙋ̀ твоемꙋ̀: се́дмь дні́й да бꙋ́детъ оу҆ ма́тери, въ ѻ҆смы́й же де́нь да ѿда́си ѻ҆́ное мнѣ̀. 31
22: 31
Леѵі́т. 22: 8
І҆езек. 44: 31
Лю́ди свѧ́ти бꙋ́дете мѝ, и҆ мѧ́са ѕвѣроѧ́диннагѡ да не снѣ́сте, псѡ́мъ пове́ржете є҆̀.