Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆

7: 1
И҆схо́д. 23: 23
Ѱал. 105: 34
бꙋ́детъ є҆гда̀ введе́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ зе́млю, въ ню́же вхо́диши та́мѡ
7: 1
Второзак. 31: 3,7
наслѣ́дити ю҆̀, и҆ и҆зжене́тъ ꙗ҆зы́ки вели̑кїѧ и҆ мнѡ́гїѧ ѿ лица̀ твоегѡ̀, хетте́а и҆ гергесе́а, и҆ а҆морре́а и҆ ханане́а, и҆ ферезе́а и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а, се́дмь ꙗ҆зы́кѡвъ вели́кихъ и҆ мно́гихъ, и҆ крѣпча́е ва́съ: 2
7: 2
Чи́сл. 33: 53
и҆ преда́стъ и҆̀хъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ и҆збїе́ши ѧ҆̀, па́гꙋбою погꙋби́ши ѧ҆̀,
7: 2
И҆схо́д. 23: 32
34: 12
да не завѣща́еши къ ни̑мъ завѣ́та, нижѐ да поми́лꙋеши и҆́хъ, 3 нижѐ сва́товства сотвори́ши съ ни́ми: дще́ри своеѧ̀ не да́си сы́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ дще́ре є҆гѡ̀ да не по́ймеши сы́нꙋ твоемꙋ̀: 4
7: 4
И҆схо́д. 23: 33
34: 16
І҆ис. Наѵ. 23: 13
ѿврати́тъ бо сы́на твоего̀ ѿ менє̀, и҆ послꙋ́житъ богѡ́мъ и҆нѣ́мъ: и҆ разгнѣ́ваетсѧ гдⷭ҇ь гнѣ́вомъ на вы̀, и҆ потреби́тъ тѧ̀ вско́рѣ. 5 Но си́це да сотворитѐ и҆̀мъ:
7: 5
И҆схо́д. 23: 24
трє́бища и҆́хъ разсы́плете,
7: 5
Чи́сл. 33: 52
и҆ столпы̀ и҆́хъ да сокрꙋшитѐ, и҆ дꙋбра̑вы и҆́хъ да посѣче́те,
7: 5
3 Ца́рств. 16: 33
и҆ ваѧ̑нїѧ богѡ́въ и҆́хъ да сожже́те ѻ҆гне́мъ: 6
7: 6
Второзак. 14: 2
26: 18
І҆ѡа́н. 1: 12
ꙗ҆́кѡ лю́ди свѧ́ти є҆стѐ гдⷭ҇еви бг҃ꙋ ва́шемꙋ: и҆ ва́съ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, да бꙋ́дете є҆мꙋ̀ лю́ди и҆збра́нни па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ, є҆ли́цы на лицы̀ землѝ. 7 Не ꙗ҆́кѡ мно́зи є҆стѐ па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, предпрїѧ̀ ва́съ гдⷭ҇ь и҆ и҆збра̀ ва́съ гдⷭ҇ь, вы́ бо є҆стѐ ме́ншїи ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы́кѡвъ: 8
7: 8
Второзак. 10: 15
И҆са́їа. 63: 9
І҆ѡа́н. 3: 16
но ꙗ҆́кѡ возлюбѝ гдⷭ҇ь ва́съ, и҆ хранѧ̀ клѧ́твꙋ, є҆́юже клѧ́тсѧ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, и҆зведѐ гдⷭ҇ь ва́съ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ мы́шцею высо́кою, и҆ и҆зба́ви тѧ̀ ѿ до́мꙋ рабо́ты, ѿ рꙋкѝ фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска, 9 и҆ да оу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ
7: 9
Второзак. 4: 39
гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й се́й бг҃ъ:
7: 9
Второзак. 32: 4
1 Корі́нѳ. 1: 9
бг҃ъ вѣ́рный, хранѧ́й завѣ́тъ сво́й и҆ млⷭ҇ть лю́бѧщымъ є҆го̀ и҆ хранѧ́щымъ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ въ ты́сѧщы родѡ́въ: 10
7: 10
И҆схо́д. 14: 24
Наꙋ́м. 1: 2
и҆ воздаѧ́й ненави́дѧщымъ є҆го̀ въ лицѐ потреби́ти ѧ҆̀, и҆ не оу҆ме́длитъ ненави́дѧщымъ, въ лицѐ возда́стъ и҆̀мъ. 11 И҆ да сохрани́ши за́пѡвѣди и҆ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀ сїѧ̑, є҆ли̑ка а҆́зъ заповѣ́даю тебѣ̀ твори́ти дне́сь. 12 И҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ послꙋ́шаете всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ сїѧ̑, и҆ сохранитѐ и҆ сотворитѐ ѧ҆̀, сохрани́тъ и҆ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й тебѣ̀
7: 12
И҆схо́д. 23: 22
Леѵі́т. 26: 6
завѣ́тъ и҆ млⷭ҇ть, ꙗ҆́коже клѧ́тсѧ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, 13 и҆ возлю́битъ тѧ̀, и҆ блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ и҆ оу҆мно́житъ тѧ̀, и҆ блгⷭ҇ви́тъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀ и҆ пло́дъ землѝ твоеѧ̀, пшени́цꙋ твою̀ и҆ вїно̀ твоѐ и҆ є҆ле́й тво́й, и҆ стада̀ волѡ́въ твои́хъ и҆ па̑ствы ѻ҆ве́цъ твои́хъ на землѝ, ю҆́же клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ да́ти тебѣ̀: 14 и҆ блгⷭ҇ве́нъ бꙋ́деши па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ
7: 14
И҆схо́д. 23: 26
и҆ не бꙋ́детъ въ ва́съ безча́дный, нижѐ непло́ды, и҆ въ скотѣ́хъ твои́хъ: 15
7: 15
И҆схо́д. 15: 26
и҆ ѿи́метъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ѿ тебє̀ всѧ́ко разслабле́нїе
7: 15
И҆схо́д. 7: 17
8: 2
и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю є҆гѵ́петскꙋю ѕлꙋ́ю, ꙗ҆̀же ви́дѣлъ є҆сѝ и҆ є҆ли̑ка вѣ́си: не возложи́тъ на тѧ̀, но возложи́тъ ѧ҆̀ на всѧ̑ ненави́дѧщыѧ тебѐ: 16 и҆ ꙗ҆́сти бꙋ́деши всѧ̑ кѡры́сти ꙗ҆зы́кѡвъ, ꙗ҆̀же гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й дае́тъ тебѣ̀: да не пощади́тъ и҆́хъ ѻ҆́ко твоѐ,
7: 16
И҆схо́д. 23: 24
и҆ да не послꙋ́жиши богѡ́мъ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ
7: 16
И҆схо́д. 23: 33
претыка́нїе тебѣ̀ є҆́сть сїѐ. 17
7: 17
Второзак. 8: 17
А҆́ще же рече́ши во оу҆мѣ̀ твое́мъ: ꙗ҆́кѡ ꙗ҆зы́къ се́й мно́жае па́че менє̀, ка́кѡ возмогꙋ̀ а҆́зъ потреби́ти ѧ҆̀; 18
7: 18
Ма́рк. 3: 17
не оу҆бои́шисѧ и҆́хъ: па́мѧтїю да помѧне́ши, є҆ли̑ка сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й фараѡ́нꙋ и҆ всѣ́мъ є҆гѵ́птѧнѡмъ, 19
7: 19
Второзак. 4: 34
5: 15
29: 3
и҆скꙋшє́нїѧ вели̑каѧ, ꙗ҆̀же ви́дѣста ѻ҆́чи твоѝ, зна́мєнїѧ ѻ҆́на и҆ чꙋдеса̀ вели̑каѧ, рꙋ́кꙋ крѣ́пкꙋю и҆ мы́шцꙋ высо́кꙋю, ꙗ҆́коже и҆зведе́ тѧ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: та́кѡ сотвори́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆́хже ты̀ бои́шисѧ ѿ лица̀ и҆́хъ: 20
7: 20
И҆схо́д. 23: 28
І҆ис. Наѵ. 24: 12
и҆ шє́ршни по́слетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й на ни́хъ, до́ндеже потребѧ́тсѧ ѡ҆ста́вшїисѧ и҆ сокры́вшїисѧ ѿ тебє̀: 21
7: 21
Второзак. 31: 6
не повреди́шисѧ ѿ лица̀ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ тебѣ̀, бг҃ъ вели́кїй и҆ крѣ́пкїй: 22
7: 22
Премꙋ́др. 18: 15,16
и҆ погꙋби́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ꙗ҆зы́ки сїѧ̑ ѿ лица̀ твоегѡ̀, пома́лꙋ ма́лꙋ: не возмо́жеши погꙋби́ти и҆̀хъ вско́рѣ, да не бꙋ́детъ землѧ̀ пꙋста̀, и҆ оу҆мно́жатсѧ ѕвѣ́рїе ди́вїи на тѧ̀: 23 и҆ преда́стъ и҆̀хъ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й въ рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ погꙋби́ши и҆̀хъ погꙋбле́нїемъ вели́кимъ, до́ндеже и҆скоренитѐ и҆̀хъ: 24 и҆ преда́стъ цари̑ и҆́хъ въ рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ погꙋбитѐ и҆́мѧ и҆́хъ ѿ мѣ́ста ѻ҆́нагѡ: нижѐ є҆ди́нъ постои́тъ пред̾ лице́мъ твои́мъ, до́ндеже погꙋби́ши и҆̀хъ. 25
7: 25
Второзак. 12: 3
1 Паралїпом. 15: 13
Ваѧ̑нїѧ богѡ́въ и҆́хъ да сожжетѐ ѻ҆гне́мъ, да не похо́щеши зла́та
7: 25
2 Маккав. 12: 40
и҆ сребра̀ взѧ́ти себѣ̀ ѿ ни́хъ, да не когда̀ согрѣши́ши тогѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ ме́рзость є҆́сть гдⷭ҇еви бг҃ꙋ твоемꙋ̀: 26
7: 26
І҆ис. Наѵ. 7: 11
І҆ис. Наѵ. 6: 18
и҆ да не внесе́ши ме́рзости въ сво́й до́мъ, и҆ про́клѧтъ бꙋ́деши ꙗ҆́коже сїѧ̀: ненавидѣ́нїемъ да возненави́диши, и҆ ѡ҆мерзѣ́нїемъ да ѡ҆мерзи́ши, ꙗ҆́кѡ проклѧ́тїе є҆́сть.