Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 Слы́шите сло́во гдⷭ҇не, и҆́мже а҆́зъ прїе́млю на вы̀ пла́чь: до́мъ і҆н҃левъ паде́сѧ и҆ ктомꙋ̀ не приложи́тъ воста́ти: 2 дѣви́ца і҆н҃лева пове́ржена на землѝ свое́й, нѣ́сть возставлѧ́ющагѡ ю҆̀. 3 Поне́же сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: и҆з̾ гра́да, и҆з̾ негѡ́же и҆схожда́ше ты́сѧща, ѡ҆ста́нетсѧ въ не́мъ сто̀: и҆ и҆з̾ негѡ́же и҆схожда́ше сто̀, ѡ҆ста́нетъ въ не́мъ де́сѧть до́мꙋ і҆н҃левꙋ. 4 Поне́же сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь къ до́мꙋ і҆н҃левꙋ:

5: 4
Ѱал. 33: 11
взыщи́те менѐ и҆ поживетѐ: 5 а҆ не
5: 5
А҆мѡ́с. 4: 4
взыскꙋ́йте веѳи́лѧ и҆ въ галга́лꙋ не входи́те и҆ ко кла́дѧзю клѧ́твы не ходи́те, ꙗ҆́кѡ галга́ла плѣнѧ́ема плѣни́тсѧ, и҆ веѳи́ль бꙋ́детъ а҆́ки не бы́въ. 6
5: 6
И҆са́їа. 55: 6
Взыщи́те гдⷭ҇а и҆ поживетѐ, ꙗ҆́кѡ да не возжже́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь до́мъ і҆ѡ́сифовъ,
5: 6
І҆ерем. 17: 27
и҆ поѧ́стъ є҆го̀, и҆ не бꙋ́детъ оу҆гаша́ющагѡ до́мꙋ і҆н҃лева. 7 Гдⷭ҇ь творѧ́й въ высотꙋ̀ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ на землѝ положѝ: 8 творѧ́й всѧ̑ и҆ претворѧ́ѧй, и҆ ѡ҆браща́ѧй во оу҆́тро сѣ́нь сме́ртнꙋю и҆ де́нь въ но́щь помрача́ѧй, призыва́ѧй во́дꙋ морскꙋ́ю и҆
5: 8
А҆мѡ́с. 9: 6
разлива́ѧй ю҆̀ на лицѐ землѝ: 9 гдⷭ҇ь бг҃ъ вседержи́тель и҆́мѧ є҆мꙋ̀: раздѣлѧ́ѧй сокрꙋше́нїе на крѣ́пость и҆ бѣ́дство на тверды́ню наводѧ́й. 10
5: 10
И҆са́їа. 29: 21
Софо́н. 1: 12
Возненави́дѣша оу҆ вра́тъ наказꙋ́ющаго, и҆ сло́вомъ првⷣнымъ возгнꙋша́шасѧ. 11 Сегѡ̀ ра́ди поне́же пѧстьмѝ бїе́те оу҆бо́гихъ и҆ да́ры и҆збра̑нны прїѧ́сте ѿ ни́хъ:
5: 11
Софо́н. 1: 13
до́мы оу҆кра́шєны согради́сте, и҆ не вселите́сѧ въ ни́хъ, вїногра́ды вожделѣ́нны насади́сте, и҆ не и҆́мате пи́ти вїна̀ ѿ ни́хъ. 12
5: 12
И҆са́їа. 59: 15
Ꙗ҆́кѡ оу҆вѣ́дѣхъ мнѡ́га нечє́стїѧ ва̑ша, и҆ крѣ́пцы грѣсѝ ва́ши,
5: 12
А҆мѡ́с. 8: 4
попира́юще првⷣнаго, прїе́млюще премѣ́ны и҆ оу҆бѡ́гїѧ ѿ вра́тъ ѿрѣѧ́юще. 13
5: 13
А҆мѡ́с. 8: 3
Сегѡ̀ ра́ди смы́слѧй въ то̀ вре́мѧ премолчи́тъ, ꙗ҆́кѡ вре́мѧ лꙋка́во є҆́сть. 14
5: 14
Ѱал. 33: 15
И҆са́їа. 1: 16,17
Ри́млѧн. 12: 9
Взыщи́те добра̀, а҆ не ѕла̀, ꙗ҆́кѡ да поживетѐ, и҆ бꙋ́детъ та́кѡ съ ва́ми гдⷭ҇ь бг҃ъ вседержи́тель, ꙗ҆́коже рѣ́сте: 15
5: 15
Ѱал. 96: 10
возненави́дѣхомъ ѕла̑ѧ и҆ возлюби́хомъ дѡ́браѧ: и҆ возста́вите оу҆ вра́тъ сꙋ́дъ, ꙗ҆́кѡ да поми́лꙋетъ гдⷭ҇ь бг҃ъ вседержи́тель ѡ҆ста̑вшаѧ і҆ѡ́сифѡва. 16 Сегѡ̀ ра́ди сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ вседержи́тель: на всѣ́хъ сто́гнахъ (бꙋ́детъ) пла́чь, и҆ на всѣ́хъ пꙋте́хъ рече́тсѧ: оу҆вы̀ лю́тѣ, оу҆вы̀ лю́тѣ!
5: 16
І҆ерем. 9: 17
призове́тсѧ земледѣ́лецъ на пла́чь и҆ на рыда́нїе, и҆ на вѣ́дѧщихъ пла́чь, 17 и҆ на всѣ́хъ пꙋте́хъ пла́чь, поне́же пройдꙋ̀ средѣ̀ тебє̀, речѐ гдⷭ҇ь. 18
5: 18
И҆са́їа. 5: 19
І҆ерем. 30: 7
І҆ѡ́на. 2: 11
Софо́н. 1: 15
Оу҆вы̀ лю́тѣ жела́ющымъ днѐ гдⷭ҇нѧ! вскꙋ́ю ва́мъ се́й де́нь гдⷭ҇ень; се́й бо є҆́сть тма̀, а҆ не свѣ́тъ: 19
5: 19
И҆са́їа. 24: 18
І҆ерем. 48: 44
ꙗ҆́коже а҆́ще оу҆бѣжи́тъ человѣ́къ ѿ лица̀ льва̀, и҆ нападе́тъ на́нь медвѣ́дица: и҆ вско́читъ въ до́мъ и҆ ѡ҆пре́тсѧ рꙋка́ма свои́ма ѡ҆ стѣ́нꙋ, и҆ оу҆сѣ́кнетъ є҆го̀ ѕмїѧ̀. 20
5: 20
І҆ѡ́на. 2: 2
Нѣ́сть ли де́нь гдⷭ҇ень тма̀, а҆ не свѣ́тъ, и҆ мгла̀ не и҆мꙋ́щи свѣ́та своегѡ̀; 21
5: 21
И҆са́їа. 1: 11
І҆ерем. 6: 20
Возненави́дѣхъ и҆ ѿверго́хъ пра́здники ва́шѧ и҆ не ѡ҆бонѧ́ю же́ртвъ въ со́нмѣхъ ва́шихъ: 22
5: 22
Малах. 2: 13
занѐ а҆́ще принесе́те мѝ всесожжє́нїѧ и҆ жє́ртвы ва́шѧ, не прїимꙋ̀, и҆ на спаси́тєлнаѧ ꙗ҆вле́нїѧ ва́шегѡ не призрю̀. 23
5: 23
Матѳ. 15: 8
Ѿста́ви ѿ менє̀ гла́съ пѣ́сней твои́хъ, и҆ пѣ́сни ѻ҆рга́нѡвъ твои́хъ не послꙋ́шаю. 24 И҆ пова́литсѧ
5: 24
И҆са́їа. 56: 1
ꙗ҆́коже вода̀ сꙋ́дъ, и҆ пра́вда
5: 24
И҆са́їа. 11: 9
ꙗ҆́коже водоте́ча непрохо́дна. 25
5: 25
Дѣѧ̑н. 7: 42
Е҆да̀ заколє́нїѧ и҆ трє́бы принесо́сте мѝ въ пꙋсты́ни лѣ́тъ четы́редесѧть, до́ме і҆н҃левъ; 26 И҆ воспрїѧ́сте ски́нїю
5: 26
Дѣѧ̑н. 7: 43
моло́ховꙋ и҆ ѕвѣздꙋ̀ бо́га ва́шегѡ ремфа́на, ѡ҆́бразы, ꙗ҆̀же сотвори́сте себѣ̀. 27 И҆ преселю́ вы да́лѣе дама́ска, гл҃етъ гдⷭ҇ь: бг҃ъ вседержи́тель и҆́мѧ є҆мꙋ̀.