Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
3

ГЛАВА̀ г҃.

31 И҆ і҆ѡра́мъ

3: 1
4 Ца́рств. 1: 17
сы́нъ а҆хаа́вовъ воцари́сѧ над̾ і҆н҃лемъ въ самарі́и, въ лѣ́то ѻ҆смоена́десѧть і҆ѡсафа́та царѧ̀ і҆ꙋ́дина, и҆ ца́рствова лѣ́тъ двана́десѧть, 2 и҆ сотворѝ лꙋка́вое пред̾ ѻ҆чи́ма гдⷭ҇нима: ѻ҆ба́че
3: 2
3 Ца́рств. 16: 32
не ꙗ҆́коже ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ и҆ не ꙗ҆́коже ма́ти є҆гѡ̀: и҆ разрꙋшѝ ка̑пища ваа́лѡва, ꙗ҆̀же сотворѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀: 3 ѻ҆ба́че ко грѣхꙋ̀ і҆еровоа́ма сы́на нава́това,
3: 3
3 Ца́рств. 12: 28
15: 26
и҆́же введѐ во грѣ́хъ і҆н҃лѧ, прилѣпи́сѧ и҆ не ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀. 4 И҆ мѡса̀ ца́рь мѡа́вль бѣ̀ нѡки́дъ и҆ даѧ́ше да́нь царю̀ і҆н҃левꙋ, сто̀ ты́сѧщъ а҆́гнцєвъ и҆ сто̀ ты́сѧщъ ѻ҆внѡ́въ съ рꙋна́ми. 5 И҆ бы́сть по оу҆ме́ртвїи а҆хаа́вли
3: 5
4 Ца́рств. 1: 1
3 Ца́рств. 21: 29
и҆ ѿве́ржесѧ ца́рь мѡа́вль царѧ̀ і҆н҃лева. 6 И҆ и҆зы́де ца́рь і҆ѡра́мъ во дни̑ ѡ҆́ны ѿ самарі́и и҆ соглѧ́да і҆н҃лѧ, 7 и҆ и҆́де, и҆ посла̀ ко і҆ѡсафа́тꙋ царю̀ і҆ꙋ́динꙋ, глаго́лѧ: ца́рь мѡа́вль ѿве́ржесѧ менє̀: и҆́деши ли со мно́ю на бра́нь на мѡа́ва; И҆ речѐ: взы́дꙋ: си́це мнѣ̀, ꙗ҆́коже и҆ тебѣ̀:
3: 7
3 Ца́рств. 22: 4
ꙗ҆́коже лю́дїе моѝ, лю́дїе твоѝ: ꙗ҆́коже ко́ни моѝ, ко́ни твоѝ. 8 И҆ речѐ: кі́имъ пꙋте́мъ взы́демъ; И҆ речѐ: пꙋте́мъ пꙋсты́ни є҆дѡ́мскїѧ. 9 И҆ и҆́де ца́рь і҆н҃левъ и҆ ца́рь і҆ꙋ́динъ
3: 9
2 Паралїпом. 21: 9
и҆ ца́рь є҆дѡ́мль, и҆ и҆до́ша пꙋте́мъ се́дмь дні́й: и҆ не бѣ̀ полкꙋ̀ воды̀ и҆ скотѡ́мъ сꙋ́щымъ съ ни́ми. 10 И҆ речѐ ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ ца́рь і҆н҃левъ: Ѡ҆̑, ꙗ҆́кѡ созва̀ гдⷭ҇ь трѝ сїѧ̑ цари̑ и҆дꙋ́щыѧ преда́ти и҆̀хъ въ рꙋ́цѣ мѡа́вли. 11 И҆ речѐ і҆ѡсафа́тъ къ немꙋ̀ ца́рь і҆ꙋ́динъ:
3: 11
3 Ца́рств. 22: 5
є҆́сть ли здѣ̀ прⷪ̑ро́къ гдⷭ҇ень, и҆ вопро́симъ гдⷭ҇а и҆́мъ; и҆ ѿвѣща̀ є҆ди́нъ ѻ҆́трокъ царѧ̀ і҆н҃лева и҆ речѐ: здѣ̀ є҆́сть є҆лїссе́й сы́нъ сафа́товъ, и҆́же возлива́ше во́дꙋ на рꙋ́цѣ и҆лїинѣ́. 12 И҆ речѐ і҆ѡсафа́тъ: є҆́сть съ ни́мъ гл҃ъ гдⷭ҇ень. И҆ сни́де къ немꙋ̀ ца́рь і҆н҃левъ и҆ і҆ѡсафа́тъ ца́рь і҆ꙋ́динъ и҆ ца́рь є҆дѡ́мль. 13 И҆ речѐ є҆лїссе́й ко царю̀ і҆н҃левꙋ: что̀ мнѣ̀ и҆ тебѣ̀; и҆дѝ ко проро́кѡмъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ ко проро́кѡмъ ма́тере твоеѧ̀. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ ца́рь і҆н҃левъ: є҆да̀ созва̀ гдⷭ҇ь трѝ цари̑, є҆́же преда́ти ѧ҆̀ въ рꙋ́цѣ мѡа̑вли; 14 И҆ речѐ є҆лїссе́й: жи́въ гдⷭ҇ь си́лъ є҆мꙋ́же предстою̀ пред̾ ни́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы́хъ не лицѐ і҆ѡсафа́та царѧ̀ і҆ꙋ́дина а҆́зъ прїѧ́лъ,
3: 14
1 Ца́рств. 15: 26
то̀ воззрѣ́лъ ли бы́хъ на тѧ̀, и҆ ви́дѣлъ ли бы́хъ тѧ̀; 15 и҆ нн҃ѣ приведи́ ми
3: 15
1 Ца́рств. 16: 16
пѣвца̀. И҆ бы́сть є҆гда̀ воспѣва́ше пѣ
3: 15
4 Ца́рств. 4: 27
ве́цъ, и҆ бы́сть на не́мъ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ, 16 и҆ речѐ: та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сотвори́те пото́къ се́й рва́ми рва́ми, 17 ꙗ҆́кѡ та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: не оу҆́зрите дꙋ́ха, и҆ нижѐ оу҆ви́дите дождѧ̀: и҆ пото́къ се́й напо́лнитсѧ воды̀, и҆ пїе́те вы̀ и҆ стѧжа̑нїѧ ва̑ша и҆ ско́ти ва́ши: 18 и҆ ле́гко сїѐ пред̾ ѻ҆чи́ма гдⷭ҇нима, и҆ преда́мъ мѡа́ва въ рꙋ́ки ва́шѧ, 19 и҆ порази́те всѧ́къ гра́дъ тве́рдъ, и҆ всѧ́ко дре́во бла́го низложитѐ, и҆ всѧ́къ и҆сто́чникъ воды̀ заградитѐ, и҆ всѧ́кꙋ ча́сть бла́гꙋ разбїетѐ ка́менїемъ. 20 И҆ бы́сть
3: 20
И҆схо́д. 29: 39
заꙋ́тра восходѧ́щей же́ртвѣ, и҆ сѐ, во́ды и҆дѧ́хꙋ пꙋте́мъ є҆дѡ́мскимъ, и҆ и҆спо́лнисѧ воды̀ землѧ̀. 21 И҆ всѝ мѡави́тѧне оу҆слы́шаша, ꙗ҆́кѡ взыдо́ша три́десѧти царѧ̑ бра́тисѧ съ ни́ми. И҆ возопи́ша ѿвсю́дꙋ препоѧ́саннїи ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ рѣ́ша: ѻ҆́хъ: и҆ ста́ша оу҆ предѣ́ла. 22 И҆ оу҆ра́ниша заꙋ́тра, и҆ со́лнце возсїѧ̀ на во́ды: и҆ ви́дѣ мѡа́въ сопроти́въ во́ды чє́рмны ꙗ҆́кѡ кро́вь, 23 и҆ речѐ: кро́вь сїѧ̀ є҆́сть ѿ ѻ҆рꙋ́жїѧ: и҆ би́шасѧ ца́рїе, и҆ оу҆бѝ мꙋ́жъ и҆́скреннѧгѡ своего̀: и҆ нн҃ѣ (грѧдѝ) на коры̑сти, мѡа́ве. 24 И҆ внидо́ша въ по́лкъ і҆н҃левъ, і҆н҃лтѧне же воста́ша. и҆ и҆зби́ша мѡа́влѧнъ: и҆ побѣго́ша ѿ лица̀ и҆́хъ: и҆ внидо́ша входѧ́ще и҆ бїю́ще мѡа́ва, 25 и҆ гра́ды разби́ша, и҆ всѧ́кꙋ ча́сть бла́гꙋ наверго́ша мꙋ́жїе ка́менїемъ, и҆ напо́лниша ю҆̀, и҆ всѧ́къ и҆сто́чникъ загради́ша, и҆ всѧ́ко дре́во бла́го и҆зсѣко́ша, доне́лѣже ѡ҆ста́виша ка́менїе стѣ́нъ разбїе́но: и҆ ѡ҆бстꙋпи́ша пра́щницы и҆ разби́ша є҆го̀. 26 И҆ ви́дѣ ца́рь мѡа́вль, ꙗ҆́кѡ оу҆крѣпи́сѧ над̾ ни́мъ бра́нь, и҆ взѧ̀ съ собо́ю се́дмь сѡ́тъ мꙋже́й со ѡ҆бнаже́ннымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, є҆́же просѣщи́сѧ ко царю̀ є҆дѡ́мскꙋ: и҆ не возмого́ша. 27 И҆ поѧ́тъ сы́на своего̀ пе́рвенца, є҆го́же воцарѝ вмѣ́стѡ себє̀,
3: 27
Быт. 22: 2
Леѵі́т. 20: 2
Ѱал. 105: 37
и҆ вознесѐ є҆го̀ во всесожже́нїе на стѣнѣ̀: и҆ бы́сть раска́ѧнїе вели́кое во і҆н҃ли: и҆ ѿстꙋпи́ша ѿ негѡ̀ и҆ возврати́шасѧ въ зе́млю свою̀.