Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ внесѐ соломѡ́нъ ст҃а̑ѧ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀, сребро̀ и҆ зла́то и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды, и҆ дадѐ въ сокро́вище до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 2 Тогда̀ собра̀ соломѡ́нъ всѧ̑ старѣ́йшины і҆н҃лєвы и҆ всѧ̑ нача́лники колѣ́нъ, вожды̀ ѻ҆те́чествъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да вознесꙋ́тъ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ гра́да даві́дова, и҆́же є҆́сть сїѡ́нъ. 3 И҆ собра́шасѧ ко царю̀ всѝ мꙋ́жїе і҆н҃лєвы въ пра́здникъ, се́й є҆́сть мцⷭ҇ъ седмы́й. 4 И҆ прїидо́ша всѝ старѣ́йшины і҆н҃лєвы, и҆ взѧ́ша всѝ леѵі́ти кївѡ́тъ 5 и҆ внесо́ша є҆го̀ и҆ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ, и҆̀же въ ски́нїи, и҆ внесо́ша є҆го̀ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти. 6 Ца́рь же соломѡ́нъ и҆ ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, и҆ боѧ́щїисѧ и҆ собра́нїи пред̾ кївѡ́томъ, жрѧ́хꙋ телцы̀ и҆ ѻ҆́вцы безчи́слєнны и҆ несочислѧ́ємы ѿ мно́жества. 7 И҆ внесо́ша свѧще́нницы кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ на мѣ́сто є҆гѡ̀, є҆́же є҆́сть моли́твенникъ хра́ма, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, под̾ крилѣ́ херꙋві́мѡвъ. 8 И҆ бѧ́хꙋ херꙋві́ми распросте́рше кри́ла своѧ̑ над̾ мѣ́стомъ кївѡ́та, и҆ покрыва́хꙋ херꙋві́ми над̾ кївѡ́томъ и҆ над̾ носи́лами є҆гѡ̀ свы́ше. 9 И҆ дли́ннѣе бѧ́хꙋ нѡси́ла, и҆ ви́дѧхꙋсѧ главы̑ нѡси́лъ ѿ ст҃ы́хъ въ лицѐ моли́твенника, и҆ не ви́дѧхꙋсѧ внѣ̀, и҆ бы́ша та́мѡ да́же до настоѧ́щагѡ днѐ. 10 Ничто́же бѣ̀ въ кївѡ́тѣ, то́кмѡ двѣ̀ скрижа̑ли, и҆̀хже положѝ мѡѷсе́й въ хѡри́вѣ, є҆гда̀ зако́нъ дадѐ гдⷭ҇ь сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆сходѧ́щымъ и҆̀мъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ. 11 И҆ бы́сть и҆сходѧ́щымъ свѧще́нникѡмъ ѿ ст҃ы́хъ, всѝ бо свѧще́нницы, и҆̀же тꙋ̀ ѡ҆брѣто́шасѧ, ѡ҆свѧще́ни бы́ша и҆ не бѧ́хꙋ расположе́ни въ дневнꙋ́ю чредꙋ̀, 12 леѵі́ти же и҆ пѣвцы̀ всѝ съ сынмѝ а҆са́фовыми, со є҆ма́номъ, і҆дїѳꙋ́момъ, и҆ съ сынмѝ и҆́хъ и҆ съ бра́тїѧми и҆́хъ, ѡ҆блече́ни въ ри̑зы льнѧ̑ны, въ кѷмва́лѣхъ и҆ ѱалти́ри и҆ гꙋ́слехъ (возглаша́хꙋ) стоѧ́ще пред̾ ѻ҆лтаре́мъ, и҆ съ ни́ми жерцє́въ сто̀ два́десѧть трꙋбѧ́ще трꙋба́ми: 13 и҆ бы́сть є҆ди́нъ гла́съ въ трꙋбле́нїи и҆ въ ѱалмопѣ́нїи и҆ въ возглаше́нїи гла́сомъ є҆ди́нымъ є҆́же хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви. И҆ є҆гда̀ воздвиго́ша гла́съ въ трꙋба́хъ и҆ кѷмва́лѣхъ и҆ ѻ҆рга́нѣхъ пѣ́сней, и҆ глаго́лахꙋ: и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: и҆ до́мъ и҆спо́лнисѧ ѡ҆́блака сла́вы гдⷭ҇ни, 14 и҆ не мого́ша свѧще́нницы ста́ти слꙋжи́ти ѿ лица̀ ѡ҆́блака, напо́лни бо сла́ва гдⷭ҇нѧ до́мъ бж҃їй.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Тогда̀ речѐ соломѡ́нъ: гдⷭ҇ь речѐ ѡ҆бита́ти во мглѣ̀, 2 а҆́зъ же созда́хъ до́мъ и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃ы́й тебѣ̀, и҆ оу҆гото́ванъ є҆́же ѡ҆бита́ти тебѣ̀ во вѣ́ки. 3 И҆ ѡ҆братѝ ца́рь лицѐ своѐ и҆ благословѝ всѐ собра́нїе і҆н҃лево, и҆ всѐ собра́нїе і҆н҃лево предстоѧ́ше, и҆ речѐ: 4 блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ, ꙗ҆́коже гл҃а оу҆́сты̑ свои́ми ко даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀, и҆ рꙋка́ми свои́ми совершѝ, гл҃ѧ: 5 ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ лю́ди моѧ̑ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, не и҆збра́хъ гра́да ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆н҃левыхъ, да сози́ждетсѧ въ не́мъ до́мъ и҆́мени моемꙋ̀ тꙋ̀, нижѐ и҆збра́хъ мꙋ́жа бы́ти вожде́мъ над̾ людьмѝ мои́ми во і҆н҃ли: 6 но и҆збра́хъ і҆ерⷭ҇ли́ма, да бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ въ не́мъ, и҆ и҆збра́хъ даві́да бы́ти над̾ людьмѝ мои́ми і҆н҃лемъ: 7 и҆ бы́сть на се́рдцы даві́да ѻ҆тца̀ моегѡ̀ созда́ти до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева: 8 и҆ речѐ гдⷭ҇ь ко даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀: поне́же бы́сть на се́рдцы твое́мъ созда́ти до́мъ и҆́мени моемꙋ̀, до́брѣ сотвори́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ бы́сть на се́рдцы твое́мъ, 9 ѻ҆ба́че ты̀ не сози́ждеши мнѣ̀ до́мꙋ, но сы́нъ тво́й, и҆́же и҆зы́детъ и҆з̾ чре́слъ твои́хъ, то́й сози́ждетъ до́мъ и҆́мени моемꙋ̀: 10 и҆ совершѝ гдⷭ҇ь сло́во сїѐ, є҆́же гл҃а, и҆ бы́хъ вмѣ́стѡ даві́да ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆ сѣдо́хъ на престо́лѣ і҆н҃левѣ, ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь, и҆ созда́хъ до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а і҆н҃лева, 11 и҆ поста́вихъ въ не́мъ кївѡ́тъ, въ не́мже є҆́сть завѣ́тъ гдⷭ҇ень, є҆го́же завѣща̀ і҆н҃лю. 12 И҆ ста̀ пред̾ ѻ҆лтаре́мъ гдⷭ҇нимъ, пред̾ всѣ́мъ мно́жествомъ і҆н҃левымъ, и҆ прострѐ рꙋцѣ̀ своѝ: 13 сотворѝ бо соломѡ́нъ стоѧ́ло мѣ́дѧно и҆ поста́ви є҆го̀ посредѣ̀ двора̀ свѧти́лища, пѧ́ть лакѡ́тъ долгота̀ є҆гѡ̀ и҆ пѧ́ть лакѡ́тъ широта̀ є҆гѡ̀ и҆ трѝ ла̑кти высота̀ є҆гѡ̀: и҆ ста̀ на не́мъ, и҆ падѐ на кѡлѣ́на своѧ̑ пред̾ всѣ́мъ мно́жествомъ і҆н҃левымъ, и҆ прострѐ рꙋ́ки своѧ̑ на не́бо и҆ речѐ: 14 гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ бг҃ъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, сохранѧ́ѧй завѣ́тъ и҆ млⷭ҇ть съ рабы̑ твои́ми, и҆̀же хо́дѧтъ пред̾ тобо́ю всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ, 15 ꙗ҆̀же сохрани́лъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀, є҆ли̑ка ре́клъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ гл҃ѧ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ оу҆́сты̑ твои́ми и҆ рꙋка́ми твои́ми соверши́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже де́нь се́й: 16 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, сохранѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ моемꙋ̀, ꙗ҆̀же ре́клъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ гл҃ѧ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ оу҆́сты̑ твои́ми и҆ и҆спо́лнилъ є҆сѝ ꙗ҆́коже въ де́нь се́й, гл҃ѧ: не ѡ҆скꙋдѣ́етъ тебѣ̀ мꙋ́жъ ѿ лица̀ моегѡ̀ сѣдѧ́й на престо́лѣ і҆н҃левѣ, то́кмѡ а҆́ще сохранѧ́тъ сы́нове твоѝ пꙋти̑ моѧ̑ ходи́ти въ зако́нѣ мое́мъ, ꙗ҆́коже ходи́лъ є҆сѝ предо мно́ю: 17 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, да оу҆крѣпи́тсѧ сло́во твоѐ, є҆́же гл҃алъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ даві́дꙋ: 18 оу҆̀бо и҆́стиннѡ ли бг҃ъ ѡ҆бита́ти бꙋ́детъ съ человѣ́ки на землѝ; а҆́ще нб҃о и҆ нб҃о нб҃сѐ не довлѣ́ютъ тѝ, и҆ кольмѝ па́че до́мъ се́й, є҆го́же созда́хъ; 19 и҆ при́зри на моле́нїе раба̀ твоегѡ̀ и҆ на моли́твꙋ мою̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, є҆́же оу҆слы́шати моли̑твы моѧ̑ и҆ моле́нїе, и҆́мже ра́бъ тво́й мо́литсѧ пред̾ тобо́ю дне́сь, 20 є҆́же бы́ти ѻ҆чесє́мъ твои̑мъ ѿвє́рстымъ на до́мъ се́й де́нь и҆ но́щь, на мѣ́сто сїѐ, ѡ҆ не́мже гл҃алъ є҆сѝ, да призове́тсѧ и҆́мѧ твоѐ та́мѡ, є҆́же оу҆слы́шати моли́твꙋ, є҆́юже ра́бъ тво́й мо́литсѧ на мѣ́стѣ се́мъ: 21 и҆ послꙋ́шати мольбꙋ̀ раба̀ твоегѡ̀ и҆ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, є҆ли̑ка а҆́ще помо́лѧтсѧ на мѣ́стѣ се́мъ и҆ ты̀ оу҆слы́шиши на мѣ́стѣ жили́ща твоегѡ̀ съ нб҃сѐ, и҆ оу҆слы́шиши, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́деши: 22 а҆́ще согрѣши́тъ мꙋ́жъ ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀ и҆ прїи́метъ на него̀ клѧ́твꙋ є҆́же клѧ́сти є҆го̀, и҆ прїи́детъ и҆ проклене́тъ пред̾ ѻ҆лтаре́мъ въ домꙋ̀ се́мъ, 23 и҆ ты̀ оу҆слы́ши ѿ нб҃сѐ и҆ сꙋдѝ рабѡ́мъ твои̑мъ, є҆́же возда́ти беззако́нномꙋ, и҆ возда́ти пꙋти̑ є҆гѡ̀ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆правди́ти првⷣнаго, воздаѧ̀ є҆мꙋ̀ по пра́вдѣ є҆гѡ̀: 24 и҆ а҆́ще ѡ҆долѣ́ни бꙋ́дꙋтъ лю́дїе твоѝ і҆н҃ль ѿ вра̑гъ, а҆́ще согрѣша́тъ тебѣ̀ и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ помо́лѧтсѧ пред̾ тобо́ю въ хра́мѣ се́мъ, 25 и҆ ты̀ оу҆слы́ши съ нб҃сѐ и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́ди грѣхѡ́мъ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ и҆ возвратѝ и҆̀хъ въ зе́млю, ю҆́же да́лъ є҆сѝ и҆̀мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ: 26 є҆гда̀ заключи́ши не́бо, и҆ не бꙋ́детъ дождѧ̀, ꙗ҆́кѡ согрѣша́тъ тебѣ̀, и҆ помо́лѧтсѧ на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ восхва́лѧтъ и҆́мѧ твоѐ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ ѿ грѣ́хъ свои́хъ, є҆гда̀ смири́ши и҆̀хъ, 27 и҆ ты̀ оу҆слы́ши съ нб҃сѐ и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́ди грѣхѡ́мъ рабѡ́въ и҆ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́ши и҆̀мъ пꙋ́ть бл҃гъ, по немꙋ́же по́йдꙋтъ, и҆ да́ждь до́ждь на зе́млю твою̀, ю҆́же да́лъ є҆сѝ лю́демъ твои̑мъ въ наслѣ́дїе: 28 гла́дъ а҆́ще бꙋ́детъ на землѝ, гꙋби́телство а҆́ще бꙋ́детъ, воздꙋ́ха растлѣ́нїе и҆ і҆́ктеръ, прꙋ́зи и҆ гꙋ́сєницы а҆́ще бꙋ́дꙋтъ, и҆ а҆́ще ѡ҆скорби́тъ и҆̀хъ вра́гъ пред̾ гра́дами и҆́хъ, всѧ́кою ꙗ҆́звою и҆ всѧ́кою болѣ́знїю, 29 и҆ всѧ́ка моли́тва, и҆ всѧ́ко моле́нїе, є҆́же а҆́ще бꙋ́детъ всѧ́комꙋ человѣ́кꙋ и҆ всѣ́мъ лю́демъ твои̑мъ і҆н҃лю, а҆́ще позна́етъ человѣ́къ ꙗ҆́звꙋ свою̀ и҆ грѣ́хъ сво́й и҆ простре́тъ рꙋ́цѣ своѝ въ домꙋ̀ се́мъ, 30 и҆ ты̀ оу҆слы́ши съ нб҃сѐ ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѡ҆чтⷭ҇и, и҆ да́ждь коемꙋ́ждо по пꙋтє́мъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже вѣ́си по се́рдцꙋ є҆гѡ̀, ты̀ бо є҆ди́нъ вѣ́си сердца̀ сынѡ́въ человѣ́ческихъ, 31 ꙗ҆́кѡ да боѧ́тсѧ тебє̀, є҆́же ходи́ти бо всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ всѧ̑ дни̑, въ нѧ́же живꙋ́тъ на лицы̀ землѝ ю҆́же да́лъ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ на́шымъ: 32 и҆ всѧ́къ чꙋжді́и, и҆́же нѣ́сть ѿ люді́й твои́хъ і҆н҃лѧ, и҆ прїи́детъ ѿ землѝ да́льнїѧ ра́ди и҆́мене твоегѡ̀ вели́кагѡ и҆ ра́ди рꙋкѝ твоеѧ̀ си́льныѧ и҆ мы́шцы твоеѧ̀ высо́кїѧ, и҆ прїи́детъ и҆ помо́литсѧ на мѣ́стѣ се́мъ, 33 и҆ ты̀ оу҆слы́ши съ нб҃сѐ ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ сотвори́ши по всемꙋ̀, є҆ли́кѡ призове́тъ тѧ̀ чꙋжді́й, да оу҆вѣ́дѧтъ всѝ лю́дїе землѝ и҆́мѧ твоѐ и҆ оу҆боѧ́тсѧ тебє̀, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆н҃ль, и҆ позна́ютъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ при́звано є҆́сть на до́мъ се́й, є҆го́же созда́хъ: 34 а҆́ще же и҆зы́дꙋтъ лю́дїе твоѝ на бра́нь проти́вꙋ сꙋпоста̑тъ свои́хъ по пꙋтѝ, и҆́мже по́слеши и҆̀хъ, и҆ помо́лѧтсѧ тебѣ̀ по пꙋтѝ гра́да сегѡ̀, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ себѣ̀, и҆ до́мꙋ, є҆го́же созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀, 35 да оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ моли́твꙋ и҆́хъ и҆ моле́нїе и҆́хъ, и҆ сотвори́ши ѡ҆правда́нїе и҆́хъ: 36 занѐ согрѣша́тъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть человѣ́къ, и҆́же не согрѣши́тъ, и҆ порази́ши и҆̀хъ, и҆ преда́си и҆̀хъ въ рꙋ́ки врагѡ́въ и҆́хъ, и҆ плѣнѧ́тъ и҆̀хъ плѣнѧ́ющїи въ зе́млю врагѡ́въ, въ зе́млю да́льнюю и҆лѝ бли́жнюю, 37 и҆ ѡ҆братѧ́тъ се́рдце своѐ въ землѝ и҆́хъ, въ ню́же плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ, и҆ та́мѡ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ помо́лѧтсѧ тебѣ̀ въ плѣне́нїи свое́мъ, глаго́люще: согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ, 38 и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ къ тебѣ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ все́ю дꙋше́ю свое́ю въ землѝ плѣни́вшихъ ѧ҆̀, и҆дѣ́же плѣни́ша и҆̀хъ, и҆ помо́лѧтсѧ пꙋте́мъ землѝ своеѧ̀, ю҆́же да́лъ є҆сѝ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, и҆ гра́да, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ, и҆ до́мꙋ, є҆го́же созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀: 39 да оу҆слы́шиши съ нб҃сѐ ѿ гото́вагѡ жили́ща твоегѡ̀ моли́твꙋ и҆́хъ и҆ моле́нїе и҆́хъ, и҆ сотвори́ши сꙋ́дъ, и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́ди лю́демъ твои̑мъ согрѣши́вшымъ тѝ: 40 и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, да бꙋ́дꙋтъ ѿвє́рстѣ ѻ҆́чи твоѝ, и҆ оу҆́ши твоѝ внѧ̑тнѣ къ моле́нїю мѣ́ста сегѡ̀: 41 и҆ нн҃ѣ воста́ни, гдⷭ҇и бж҃е, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ крѣ́пости твоеѧ̀: свѧще́нницы твоѝ, гдⷭ҇и бж҃е, да ѡ҆блекꙋ́тсѧ во спⷭ҇нїе, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возвеселѧ́тсѧ во бл҃ги́хъ: 42 гдⷭ҇и бж҃е, да не ѿврати́ши лица̀ хрїста̀ твоегѡ̀, помѧнѝ щедрѡ́ты даві́да раба̀ твоегѡ̀.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆ є҆гда̀ совершѝ соломѡ́нъ молѧ́сѧ, и҆ ѻ҆́гнь сни́де съ небесѐ и҆ поѧдѐ всесожжє́нїѧ и҆ жє́ртвы и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ и҆спо́лни до́мъ: 2 и҆ не можа́хꙋ свѧще́нницы вни́ти въ хра́мъ гдⷭ҇нь во вре́мѧ ѻ҆́но, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лни сла́ва гдⷭ҇нѧ до́мъ гдⷭ҇ень. 3 И҆ всѝ сы́нове і҆н҃лєвы ви́дѧхꙋ сходѧ́щь ѻ҆́гнь и҆ сла́вꙋ гдⷭ҇ню на до́мъ, и҆ падо́ша ни́цъ на зе́млю на помо́стъ по́стланъ ка́менїемъ, и҆ поклони́шасѧ, и҆ восхвали́ша гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ во вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. 4 Ца́рь же и҆ всѝ лю́дїе пожро́ша жє́ртвы пред̾ гдⷭ҇емъ. 5 И҆ пожрѐ ца́рь соломѡ́нъ же́ртвꙋ волѡ́въ два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы, ѻ҆ве́цъ сто̀ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ, и҆ ѡ҆свѧтѝ до́мъ бж҃їй ца́рь и҆ всѝ лю́дїе. 6 Свѧще́нницы же стоѧ́хꙋ на стра́жахъ свои́хъ, и҆ леѵі́ти во ѻ҆рга́ны поѧ́хꙋ пѣ́сни гдⷭ҇ни, ꙗ҆̀же сотворѝ даві́дъ ца́рь къ похвале́нїю гдⷭ҇а: (ꙗ҆́кѡ бл҃гъ,) ꙗ҆́кѡ во вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, пѣ́сни даві́дѡвы (пою́ще) рꙋка́ми свои́ми: и҆ свѧще́нницы поѧ́хꙋ трꙋба́ми пред̾ ни́ми, и҆ ве́сь і҆н҃ль стоѧ́ше. 7 Ѡ҆свѧти́ же соломѡ́нъ сре́днее двора̀, и҆́же пред̾ це́рковїю гдⷭ҇нею, принесе́ бо тꙋ̀ всесожжє́нїѧ и҆ тꙋ́ки ми́рныхъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆лта́рь мѣ́дѧнъ, є҆го́же сотворѝ соломѡ́нъ, не можа́ше вмѣсти́ти всесожже́нїй и҆ же́ртвъ и҆ тꙋ́кѡвъ. 8 И҆ сотворѝ соломѡ́нъ пра́здникъ во вре́мѧ ѻ҆́но се́дмь дні́й, и҆ ве́сь і҆н҃ль съ ни́мъ, собра́нїе вели́ко ѕѣлѡ̀ ѿ вхо́да во є҆ма́ѳъ да́же до пото́ка є҆гѵ́петска: 9 сотвори́ же въ де́нь ѻ҆смы́й торжество̀, поне́же ѡ҆свѧще́нїю ѻ҆лтарѧ̀ сотворѝ се́дмь дні́й пра́здникъ. 10 И҆ въ де́нь два́десѧть тре́тїй мцⷭ҇а седма́гѡ ѿпꙋстѝ люді́й въ жили́ще и҆́хъ веселѧ́щихсѧ и҆ ра́дꙋющихсѧ ѡ҆ бл҃ги́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь даві́дꙋ и҆ соломѡ́нꙋ и҆ і҆н҃лю лю́демъ свои̑мъ. 11 И҆ совершѝ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень и҆ до́мъ царе́въ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка восхотѣ̀ въ се́рдцы свое́мъ соломѡ́нъ твори́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни и҆ въ домꙋ̀ свое́мъ, благопоспѣши́сѧ. 12 И҆ ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь соломѡ́нꙋ но́щїю и҆ речѐ є҆мꙋ̀: оу҆слы́шахъ моле́нїе твоѐ и҆ и҆збра́хъ мѣ́сто сїѐ мнѣ̀ въ до́мъ же́ртвы: 13 а҆́ще заключꙋ̀ не́бо, и҆ до́ждь не и҆злїе́тсѧ, и҆ а҆́ще повелю̀ прꙋгѡ́мъ поѧ́сти дре́во, и҆ а҆́ще послю̀ гꙋби́телство на лю́ди моѧ̑, 14 и҆ а҆́ще посра́млени бꙋ́дꙋтъ лю́дїе моѝ, на ни́хже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, и҆ помо́лѧтсѧ, и҆ взы́щꙋтъ лица̀ моегѡ̀, и҆ ѿвратѧ́тсѧ ѿ пꙋті́й свои́хъ ѕлы́хъ: и҆ а҆́зъ оу҆слы́шꙋ съ нб҃сѐ и҆ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ грѣхѡ́мъ и҆́хъ, и҆ и҆зцѣлю̀ зе́млю и҆́хъ: 15 и҆ нн҃ѣ ѻ҆́чи моѝ бꙋ́дꙋтъ ѿвє́рстѣ, и҆ оу҆́ши моѝ послꙋ̑шнѣ къ моле́нїю мѣ́ста сегѡ̀: 16 и҆ нн҃ѣ и҆збра́хъ и҆ ѡ҆ст҃и́хъ до́мъ се́й, да бꙋ́детъ на моѐ тꙋ̀ да́же до вѣ́ка, и҆ бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи моѝ и҆ се́рдце моѐ тꙋ̀ всѧ̑ дни̑: 17 ты́ же а҆́ще ходи́ти бꙋ́деши предо мно́ю, ꙗ҆́коже ходи́лъ даві́дъ ѻ҆те́цъ тво́й, и҆ сотвори́ши по всѣ́мъ, ꙗ҆̀же повелѣ́хъ тебѣ̀, и҆ повелѣ́нїѧ моѧ̑ и҆ сꙋдбы̑ моѧ̑ сохрани́ши: 18 и҆ воздви́гнꙋ престо́лъ ца́рства твоегѡ̀, ꙗ҆́коже завѣща́хъ даві́дꙋ ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀ гл҃ѧ: не ѿи́метсѧ ѿ тебє̀ мꙋ́жъ во́ждь во і҆н҃ли: 19 а҆́ще же ѿвратите́сѧ вы̀ и҆ ѡ҆ста́вите повелѣ́нїѧ моѧ̑ и҆ за́пѡвѣди моѧ̑, ꙗ҆̀же преда́хъ ва́мъ, и҆ по́йдете и҆ послꙋ́жите богѡ́мъ и҆ны̑мъ и҆ покло́нитесѧ и҆̀мъ, 20 и҆сто́ргнꙋ ва́съ ѿ землѝ, ю҆́же да́хъ ва́мъ: и҆ до́мъ се́й, є҆го́же ѡ҆ст҃и́хъ и҆́мени моемꙋ̀, ѿве́ргꙋ ѿ лица̀ моегѡ̀ и҆ преда́мъ є҆го̀ въ при́тчꙋ и҆ въ по́вѣсть всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ: 21 и҆ до́мъ се́й высо́кїй (въ при́тчꙋ), всѧ́къ мимоходѧ́й є҆гѡ̀ оу҆жа́снетсѧ и҆ рече́тъ: почто̀ сотворѝ гдⷭ҇ь та́кѡ землѝ се́й и҆ до́мꙋ семꙋ̀; 22 и҆ ѿвѣща́ютъ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ, и҆́же и҆зведѐ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ прїѧ́ша бо́ги чꙋжды̑ѧ, и҆ поклони́шасѧ и҆̀мъ, и҆ порабо́таша и҆̀мъ, и҆ сегѡ̀ ра́ди наведѐ на ни́хъ всѧ̑ сїѧ̑ ѕла̑ѧ.