Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
4

ГЛАВА̀ д҃.

41 Дх҃ъ же ꙗ҆́вственнѣ

4: 1
2 Тїмоѳ. 3: 1
2 Петр. 3: 3
гл҃етъ, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днѧѧ времена̀ ѿстꙋ́пѧтъ нѣ́цыи ѿ вѣ́ры, вне́млюще дꙋховѡ́мъ ле́стчымъ и҆ оу҆че́нїємъ бѣсѡ́вскимъ, 2 въ лицемѣ́рїи лжесловє́сникъ, сожже́нныхъ свое́ю со́вѣстїю, 3 возбранѧ́ющихъ жени́тисѧ, оу҆далѧ́тисѧ ѿ бра́шенъ, ꙗ҆̀же бг҃ъ сотворѝ въ снѣде́нїе со благодаре́нїемъ вѣ́рнымъ и҆ позна́вшымъ и҆́стинꙋ.

(Заⷱ҇ сп҃є.)

4 Занѐ всѧ́кое созда́нїе бж҃їе добро̀, и҆ ничто́же ѿме́тно, со благодаре́нїемъ прїе́млемо, 5 ѡ҆сщ҃а́етсѧ бо сло́вомъ бж҃їимъ и҆ моли́твою. 6 Сїѧ̑ всѧ̑ сказꙋ́ѧ бра́тїи, до́бръ бꙋ́деши слꙋжи́тель і҆н҃са хрⷭ҇та̀, пита́емь словесы̀ вѣ́ры и҆ до́брымъ оу҆че́нїемъ, є҆мꙋ́же послѣ́довалъ є҆сѝ. 7 Скве́рныхъ же и҆ ба́бїихъ ба́сней ѿрица́йсѧ, ѡ҆бꙋча́й же себѐ ко бл҃гочтⷭ҇їю: 8 тѣле́сное бо ѡ҆бꙋче́нїе вма́лѣ є҆́сть поле́зно, а҆ бл҃гочтⷭ҇їе на всѐ поле́зно є҆́сть,

4: 8
Леѵі́т. 26: 3
ѡ҆бѣтова́нїе и҆мѣ́ющее живота̀ нн҃ѣшнѧгѡ и҆ грѧдꙋ́щагѡ. 9 (Заⷱ҇.) Вѣ́рно сло́во и҆ всѧ́кагѡ прїѧ́тїѧ досто́йно. 10 На сїе́ бо и҆ трꙋжда́емсѧ и҆ поноша́еми є҆смы̀, ꙗ҆́кѡ оу҆пова́хомъ на бг҃а жи́ва, и҆́же є҆́сть сп҃си́тель всѣ́мъ человѣ́кѡмъ, па́че же вѣ́рнымъ. 11 Завѣщава́й сїѧ̑ и҆ оу҆чѝ. 12 Никто́же ѡ҆ ю҆́ности твое́й да неради́тъ: но ѡ҆́бразъ бꙋ́ди вѣ́рнымъ сло́вомъ, житїе́мъ, любо́вїю, дꙋ́хомъ, вѣ́рою, чтⷭ҇ото́ю. 13 До́ндеже прїидꙋ̀, внемлѝ чте́нїю, оу҆тѣше́нїю, оу҆че́нїю. 14 Не нерадѝ ѡ҆ свое́мъ дарова́нїи живꙋ́щемъ въ тебѣ̀, є҆́же дано̀ тебѣ̀ бы́сть прⷪ҇ро́чествомъ съ возложе́нїемъ рꙋ́къ свѧще́нничества. 15 Въ си́хъ поꙋча́йсѧ, въ си́хъ пребыва́й, (въ си́хъ разꙋмѣва́й,) да преспѣѧ́нїе твоѐ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ во всѣ́хъ. 16 Внима́й себѣ̀ и҆
4: 16
І҆езек. 33: 9
оу҆че́нїю и҆ пребыва́й въ ни́хъ: сїѧ̑ бо творѧ̀,
4: 16
Дан. 12: 3
и҆ са́мъ спасе́шисѧ и҆ послꙋ́шающїи тебє̀.

5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло сп҃є.

51 Ста́рцꙋ не творѝ па́кости, но оу҆тѣша́й5: 1 ста́рца не оу҆корѧ́й, но оу҆молѧ́й ꙗ҆́коже ѻ҆тца̀: ю҆́ношы, ꙗ҆́коже бра́тїю: 2 ста̑рицы, ꙗ҆́коже ма́тєри: ю҆́ныѧ, ꙗ҆́коже сєстры̀, со всѧ́кою чистото́ю. 3 Вдови̑цы чтѝ сꙋ́щыѧ и҆́стинныѧ вдови̑цы. 4 А҆́ще же ка́ѧ вдови́ца ча̑да и҆лѝ внꙋ́чата и҆́мать, да оу҆ча́тсѧ пре́жде сво́й до́мъ бл҃гочтⷭ҇и́вѡ оу҆стро́ити и҆ взае́мъ воздаѧ́ти роди́телємъ: сїе́ бо є҆́сть бл҃гоꙋго́дно пред̾ бг҃омъ. 5

5: 5
Лꙋк. 2: 37
А҆ сꙋ́щаѧ и҆́стиннаѧ вдови́ца и҆ оу҆едине́на, оу҆пова́етъ на бг҃а и҆ пребыва́етъ въ моли́твахъ и҆ моле́нїихъ де́нь и҆ но́щь: 6 пита́ющаѧсѧ же простра́ннѡ, жива̀ оу҆мерла̀. 7 И҆ сїѧ̑ завѣщава́й, да непоро́чни бꙋ́дꙋтъ. 8 А҆́ще же кто̀ ѡ҆ свои́хъ, па́че же
5: 8
Гала́т. 6: 10
И҆са́їа. 58: 7
ѡ҆ прⷭ҇ныхъ5: 8 ѡ҆ дома́шнихъ не промышлѧ́етъ, вѣ́ры ѿве́рглсѧ є҆́сть и҆ невѣ́рнагѡ го́ршїй є҆́сть. 9 Вдови́ца же да причита́етсѧ не ме́нши лѣ́тъ шести́десѧтихъ, бы́вши є҆ди́номꙋ мꙋ́жꙋ жена̀, 10 въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́телствꙋема, а҆́ще ча̑да воспита́ла є҆́сть, а҆́ще
5: 10
Быт. 18: 4
ст҃ы́хъ но́зѣ оу҆мы̀, а҆́ще стра̑нныѧ прїѧ́тъ, а҆́ще скѡ́рбнымъ оу҆тѣше́нїе бы́сть5: 10 ско́рбныхъ снабдѣ̀, а҆́ще всѧ́комꙋ дѣ́лꙋ бл҃гꙋ послѣ́довала є҆́сть.

(Заⷱ҇ сп҃ѕ.)

11 Ю҆́ныхъ же вдови́цъ ѿрица́йсѧ: є҆гда́ бо разсвирѣ́пѣютъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀5: 11 проти́вꙋ хрⷭ҇та̀, посѧга́ти хотѧ́тъ, 12 и҆мꙋ́щыѧ грѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ пе́рвыѧ вѣ́ры ѿверго́шасѧ: 13 кꙋ́пнѡ же и҆ пра̑здны оу҆ча́тсѧ ѡ҆бходи́ти до́мы, не то́чїю же пра̑здны, но и҆ блѧди̑вы и҆ ѡ҆плази̑вы5: 13 любопы̑тны, глаго́лющыѧ, ꙗ҆̀же не подоба́етъ. 14 Хощꙋ̀ оу҆̀бо ю҆́нымъ вдови́цамъ посѧга́ти, ча̑да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни є҆ди́ны же вины̀ даѧ́ти проти́вномꙋ хꙋлы̀ ра́ди: 15 се́ бо нѣ́кїѧ разврати́шасѧ в̾слѣ́дъ сатаны̀. 16 А҆́ще кто̀ вѣ́ренъ и҆лѝ вѣ́рна и҆́мать вдови̑цы, да довли́тъ и҆̀хъ, и҆ да не тѧготи́тсѧ цр҃ковь, да сꙋ́щихъ и҆́стинныхъ вдови́цъ оу҆дово́литъ. 17 Прилѣжа́щїи же до́брѣ пресвѵ́тери сꙋгꙋ́быѧ че́сти да сподоблѧ́ютсѧ: па́че же трꙋжда́ющїисѧ въ сло́вѣ и҆ оу҆че́нїи. 18 Глаго́летъ бо писа́нїе:

5: 18
Второзак. 25: 4
1 Корі́нѳ. 9: 9
вола̀ молотѧ́ща не ѡ҆броти́ши:
5: 18
Матѳ. 10: 10
Лꙋк. 10: 7
и҆: досто́инъ дѣ́латель мзды̀ своеѧ̀. 19 На пресвѵ́тера хꙋлы̀ не прїе́мли, ра́звѣ при двою̀ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телехъ. 20 Согрѣша́ющихъ же пред̾ всѣ́ми ѡ҆блича́й, да и҆ про́чїи стра́хъ и҆́мꙋтъ. 21
5: 21
1 Тїмоѳ. 6: 13
Засвидѣ́телствꙋю пред̾ бг҃омъ, и҆ гдⷭ҇емъ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆ и҆збра́нными (є҆гѡ̀) а҆́гг҃лы, да сїѧ̑ сохрани́ши без̾ лицемѣ́рїѧ, ничесѡ́же творѧ̀ по оу҆клоне́нїю.

(Заⷱ҇ сп҃з.)

22 Рꙋкѝ ско́рѡ не возлага́й ни на кого́же, нижѐ приѡбща́йсѧ чꙋжы́мъ грѣхѡ́мъ: себѐ чи́ста соблюда́й. 23 Ктомꙋ̀ не пі́й воды̀, но ма́лѡ

5: 23
Ѱал. 103: 15
вїна̀ прїе́мли, стома́ха ра́ди твоегѡ̀ и҆ ча́стыхъ твои́хъ недꙋ́гѡвъ. 24 Нѣ́кихъ (же) человѣ́къ грѣсѝ пред̾ѧвле́ни сꙋ́ть, предварѧ́юще на сꙋ́дъ: нѣ́кимъ же и҆ послѣ́дствꙋютъ. 25 Та́кожде и҆ дѡ́браѧ дѣла̀ пред̾ѧвлє́на сꙋ́ть: и҆ сꙋ̑щаѧ и҆́накѡ, оу҆таи́тисѧ не мо́гꙋтъ.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Е҆ли́цы

6: 1
Ті́т. 2: 9
сꙋ́ть под̾ и҆́гомъ рабѝ, свои́хъ госпо́дїй всѧ́кїѧ че́сти да сподоблѧ́ютъ,
6: 1
І҆езек. 36: 23
да и҆́мѧ бж҃їе не хꙋ́литсѧ и҆ оу҆ч҃нїе. 2 И҆мꙋ́щїи же вѣ́рныхъ госпо́дїй да не нерадѧ́тъ ѡ҆ ни́хъ, поне́же бра́тїѧ сꙋ́ть: но па́че да рабо́таютъ, занѐ вѣ́рни сꙋ́ть и҆ возлю́блени, и҆̀же благода́ть воспрїе́млющїи. Сїѧ̑ оу҆чѝ и҆ молѝ. 3 А҆́ще ли кто̀ и҆́накѡ оу҆чи́тъ и҆ не пристꙋпа́етъ
6: 3
1 Корі́нѳ. 2: 2
къ здра̑вымъ словесє́мъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀ и҆ оу҆че́нїю, є҆́же по бл҃говѣ́рїю, 4 разгордѣ́сѧ, ничто́же вѣ́дый, но недꙋ́гꙋѧй ѡ҆ стѧза́нїихъ и҆ словопрѣ́нїихъ, ѿ ни́хже быва́етъ за́висть, рве́нїе, хꙋлы̑, непщева̑нїѧ лꙋка̑ва, 5 бесѣ́ды ѕлы̑ѧ растлѣ́нныхъ человѣ́кѡвъ оу҆мо́мъ и҆ лише́нныхъ и҆́стины, непщꙋ́ющихъ приѡбрѣ́тенїе бы́ти бл҃гочтⷭ҇їе. Ѿстꙋпа́й ѿ таковы́хъ. 6
6: 6
При́тч. 15: 17
Е҆́сть же сниска́нїе ве́лїе бл҃гочтⷭ҇їе съ дово́лствомъ. 7
6: 7
І҆́ѡв. 1: 21
Ѱал. 48: 18
Ничто́же бо внесо́хомъ въ мі́ръ се́й: ꙗ҆́вѣ, ꙗ҆́кѡ нижѐ и҆знестѝ что̀ мо́жемъ. 8
6: 8
Быт. 28: 20
И҆мѣ́юще же пи́щꙋ и҆ ѡ҆дѣѧ́нїе, си́ми дово́лни бꙋ́демъ. 9 А҆
6: 9
Ма́рк. 4: 19
Лꙋк. 12: 15
хотѧ́щїи богати́тисѧ впа́даютъ въ напа̑сти и҆ сѣ́ть, и҆ въ по́хѡти мнѡ́ги несмы́слєнны и҆ врежда́ющыѧ, ꙗ҆̀же погрꙋжа́ютъ человѣ́ки во всегꙋби́телство и҆ поги́бель: 10 ко́рень бо всѣ́мъ ѕлы̑мъ сребролю́бїе є҆́сть, є҆гѡ́же нѣ́цыи жела́юще заблꙋди́ша ѿ вѣ́ры, и҆ себѐ пригвозди́ша болѣ́знемъ мнѡ́гимъ. 11 Ты́ же, ѡ҆̑, человѣ́че бж҃їй, си́хъ бѣ́гай:

(Заⷱ҇ сп҃и)

гони́ же пра́вдꙋ, бл҃гочтⷭ҇їе, вѣ́рꙋ, любо́вь, терпѣ́нїе, кро́тость: 12 подвиза́йсѧ до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры, є҆́млисѧ за вѣ́чнꙋю жи́знь, въ ню́же и҆ зва́нъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ до́брое и҆сповѣ́данїе пред̾ мно́гими свидѣ́тєли. 13

6: 13
1 Тїмоѳ. 5: 21
Завѣщава́ю тѝ пред̾ бг҃омъ ѡ҆живлѧ́ющимъ всѧ́чєскаѧ, и҆ хрⷭ҇то́мъ і҆н҃сомъ свидѣ́телствовавшимъ при
6: 13
Матѳ. 27: 11
Ма́рк. 15: 2
Лꙋк. 23: 3
І҆ѡа́н. 18: 37
понті́йстѣмъ пїла́тѣ до́брое и҆сповѣ́данїе: 14 соблюстѝ тебѣ̀ за́повѣдь нескве́рнꙋ и҆ незазо́рнꙋ, да́же до ꙗ҆вле́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆н҃са хрⷭ҇та̀, 15 є҆́же во своѧ̑ времена̀ ꙗ҆ви́тъ
6: 15
1 Тїмоѳ. 1: 11
А҆пока́лѷѱ. 17: 14
бл҃же́нный и҆ є҆ди́нъ си́льный, цр҃ь ца́рствꙋющихъ и҆ гдⷭ҇ь госпо́дствꙋющихъ, 16 є҆ди́нъ и҆мѣ́ѧй безсм҃ртїе и҆ во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ,
6: 16
І҆ѡа́н. 1: 18
1 І҆ѡа́н. 4: 12
є҆го́же никто́же ви́дѣлъ є҆́сть ѿ человѣ́къ, нижѐ ви́дѣти мо́жетъ: є҆мꙋ́же чтⷭ҇ь и҆ держа́ва вѣ́чнаѧ. А҆ми́нь.

(Заⷱ҇ сп҃ѳ.)

17

6: 17
Ма́рк. 4: 19
Лꙋк. 12: 15
Бога̑тымъ въ нн҃ѣшнемъ вѣ́цѣ запреща́й не высокомꙋ́дрствовати, нижѐ оу҆пова́ти на бога́тство погиба́ющее, но на бг҃а жи́ва, даю́щаго на́мъ всѧ̑ ѻ҆би́лнѡ въ наслажде́нїе: 18 бл҃го́е дѣ́лати, богати́тисѧ въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ, благопода̑тливымъ бы́ти, ѻ҆бщи́тєлнымъ, 19
6: 19
Матѳ. 6: 20
Лꙋк. 12: 33
сокро́вищꙋюще себѣ̀ ѡ҆снова́нїе добро̀ въ бꙋ́дꙋщее, да прїи́мꙋтъ вѣ́чнꙋю жи́знь. 20 Ѡ҆̑, тїмоѳе́е, преда́нїе сохранѝ,
6: 20
1 Тїмоѳ. 1: 4
4: 1
оу҆клонѧ́ѧсѧ скве́рныхъ сꙋесло́вїй и҆ прекосло́вїй лжеиме́ннагѡ ра́зꙋма: 21 ѡ҆ не́мже нѣ́цыи хва́лѧщесѧ, ѡ҆ вѣ́рѣ погрѣши́ша. Блгⷣть съ тобо́ю. А҆ми́нь.