Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Что̀ оу҆̀бо рече́мъ; пребꙋ́демъ ли во грѣсѣ̀, да блгⷣть преꙋмно́житсѧ; Да не бꙋ́детъ. 2 И҆̀же бо

6: 2
Гала́т. 6: 14
1 Петр. 2: 24
оу҆мро́хомъ грѣхꙋ̀, ка́кѡ па́ки ѡ҆живе́мъ ѡ҆ не́мъ6: 2 ка́кѡ є҆щѐ жи́ти бꙋ́демъ въ не́мъ;

(Заⷱ҇ч҃а.)

3 И҆лѝ не разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ і҆н҃са

6: 3
Гала́т. 3: 27
крести́хомсѧ, въ см҃рть є҆гѡ̀ крести́хомсѧ; 4
6: 4
Колос. 2: 12
Спогребо́хомсѧ оу҆̀бо є҆мꙋ̀ кр҃ще́нїемъ въ сме́рть, да ꙗ҆́коже воста̀ хрⷭ҇то́съ ѿ ме́ртвыхъ сла́вою ѻ҆́ч҃ею,
6: 4
Гала́т. 6: 15
Е҆фес. 4: 23
та́кѡ и҆ мы̀ во ѡ҆бновле́нїи жи́зни ходи́ти на́чнемъ6: 4 да хо́димъ. 5
6: 5
Ри́млѧн. 8: 11
1 Корі́нѳ. 6: 14
А҆́ще бо соѡбра́зни6: 5 снасажде́ни бы́хомъ подо́бїю см҃рти є҆гѡ̀, то̀ и҆ воскрⷭ҇нїѧ бꙋ́демъ, 6 сїѐ вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ ве́тхїи на́шъ человѣ́къ съ ни́мъ распѧ́тсѧ,
6: 6
Гала́т. 5: 6
да оу҆праздни́тсѧ тѣ́ло грѣхо́вное, ꙗ҆́кѡ ктомꙋ̀ не рабо́тати на́мъ грѣхꙋ̀: 7 оу҆ме́рый бо
6: 7
1 Петр. 4: 1
свободи́сѧ ѿ грѣха̀. 8
6: 8
Колос. 3: 5,9
2 Тїмоѳ. 2: 11
А҆́ще же оу҆мро́хомъ со хрⷭ҇то́мъ, вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ и҆ жи́ви бꙋ́демъ съ ни́мъ, 9 вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ воста̀ ѿ ме́ртвыхъ,
6: 9
Е҆вр. 9: 28
ктомꙋ̀ оу҆жѐ не оу҆мира́етъ:
6: 9
1 Корі́нѳ. 15: 54
сме́рть и҆́мъ ктомꙋ̀ не ѡ҆блада́етъ. 10 Е҆́же бо оу҆́мре, грѣхꙋ̀ оу҆́мре є҆ди́ною:
6: 10
Лꙋк. 20: 38
а҆ є҆́же живе́тъ, бг҃ови живе́тъ.

(Заⷱ҇ч҃в.)

11

6: 11
Гала́т. 2: 19
Та́кожде и҆ вы̀ помышлѧ́йте себѐ ме́ртвыхъ оу҆́бѡ бы́ти грѣхꙋ̀, живы́хъ же бг҃ови, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ. 12 Да не ца́рствꙋетъ оу҆̀бо грѣ́хъ въ ме́ртвеннѣмъ ва́шемъ тѣ́лѣ, во є҆́же послꙋ́шати є҆гѡ̀ въ по́хотехъ є҆гѡ̀: 13 нижѐ представлѧ́йте оу҆́ды ва́шѧ ѻ҆рꙋ̑жїѧ непра́вды грѣхꙋ̀:
6: 13
Ри́млѧн. 12: 1
но представлѧ́йте себѐ бг҃ови
6: 13
Гала́т. 2: 20
ꙗ҆́кѡ ѿ ме́ртвыхъ живы́хъ, и҆ оу҆́ды ва́шѧ ѻ҆рꙋ̑жїѧ пра́вды бг҃ови. 14 Грѣ́хъ бо ва́ми да не ѡ҆блада́етъ:
6: 14
Ри́млѧн. 5: 20
нѣ́сте бо под̾ зако́номъ, но под̾ блгⷣтїю. 15 Что̀ оу҆̀бо;
6: 15
Гала́т. 2: 17
согрѣши́мъ ли, занѐ нѣ́смы под̾ зако́номъ, но под̾ блгⷣтїю, да не бꙋ́детъ. 16
6: 16
Матѳ. 6: 24
І҆ѡа́н. 8: 34
2 Петр. 2: 19
Не вѣ́сте ли, ꙗ҆́кѡ є҆мꙋ́же представлѧ́ете себѐ рабы̑ въ послꙋша́нїе, рабѝ є҆стѐ, є҆гѡ́же послꙋ́шаете, и҆лѝ грѣха̀ въ сме́рть, и҆лѝ послꙋша́нїѧ въ пра́вдꙋ; 17 Благодари́мъ оу҆̀бо бг҃а, ꙗ҆́кѡ бѣ́сте рабѝ грѣхꙋ̀, послꙋ́шасте же ѿ се́рдца, въ ѻ҆́ньже и҆ преда́стесѧ ѡ҆́бразъ оу҆че́нїѧ.

(Заⷱ҇ч҃г.)

18

6: 18
І҆ѡа́н. 8: 32
Гала́т. 5: 1
Свобо́ждшесѧ же ѿ грѣха̀, порабо́тистесѧ пра́вдѣ. 19 Человѣ́ческо глаго́лю, за не́мощь пло́ти ва́шеѧ. Ꙗ҆́коже бо предста́висте оу҆́ды ва́шѧ рабы̑ нечистотѣ̀ и҆ беззако́нїю въ беззако́нїе, та́кѡ нн҃ѣ предста́вите оу҆́ды ва́шѧ рабы̑ пра́вдѣ во ст҃ы́ню. 20 Е҆гда́ бо рабѝ бѣ́сте грѣха̀, свобо́дни бѣ́сте ѿ пра́вды. 21
6: 21
Ри́млѧн. 1: 26,31
7: 5
Кі́й оу҆̀бо тогда̀ и҆мѣ́сте пло́дъ; Ѡ҆ ни́хже нн҃ѣ стыдите́сѧ, кончи́на бо ѻ҆́нѣхъ, сме́рть. 22 Нн҃ѣ же свобо́ждшесѧ ѿ грѣха̀, порабо́щшесѧ же бг҃ови, и҆́мате пло́дъ ва́шъ во ст҃ы́ню, кончи́нꙋ же жи́знь вѣ́чнꙋю. 23
6: 23
Ри́млѧн. 2: 7
5: 12
Ѡ҆бро́цы бо грѣха̀, сме́рть: дарова́нїе же бж҃їе живо́тъ вѣ́чный ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ.

7

ГЛАВА̀ з҃.

Зача́ло ч҃д.

71 И҆лѝ не разꙋмѣ́ете, бра́тїе: вѣ́дꙋщымъ бо зако́нъ глаго́лю: ꙗ҆́кѡ зако́нъ ѡ҆блада́етъ над̾ человѣ́комъ, во є҆ли́ко вре́мѧ живе́тъ; 2

7: 2
Матѳ. 5: 32
Чи́сл. 5: 12
И҆́бо мꙋжа́таѧ жена̀ жи́вꙋ мꙋ́жꙋ привѧ́зана є҆́сть зако́номъ: а҆́ще ли же оу҆́мретъ мꙋ́жъ є҆ѧ̀, разрѣши́тсѧ ѿ зако́на мꙋ́жескагѡ. 3 Тѣ́мже оу҆̀бо, жи́вꙋ сꙋ́щꙋ мꙋ́жꙋ, прелюбодѣ́йца быва́етъ, а҆́ще бꙋ́детъ мꙋ́жеви и҆но́мꙋ: а҆́ще ли оу҆́мретъ мꙋ́жъ є҆ѧ̀, свобо́дна є҆́сть ѿ зако́на, не бы́ти є҆́й прелюбодѣ́йцѣ, бы́вшей мꙋ́жꙋ и҆но́мꙋ. 4
7: 4
Ри́млѧн. 6: 14
8: 2
2 Корі́нѳ. 11: 2
Тѣ́мже, бра́тїе моѧ̑, и҆ вы̀ оу҆мро́сте зако́нꙋ тѣ́ломъ хрⷭ҇то́вымъ, во є҆́же бы́ти ва́мъ и҆но́мꙋ, воста́вшемꙋ и҆з̾ ме́ртвыхъ,
7: 4
Гала́т. 5: 22
да пло́дъ принесе́мъ бг҃ови. 5 Е҆гда́ бо бѣ́хомъ во пло́ти,
7: 5
І҆а́к. 1: 15
стра̑сти грѣхѡ́вныѧ, ꙗ҆̀же зако́номъ, дѣ́йствовахꙋ во оу҆́дѣхъ на́шихъ, во є҆́же пло́дъ твори́ти сме́рти: 6 нн҃ѣ же оу҆праздни́хомсѧ ѿ зако́на,
7: 6
Ри́млѧн. 6: 2
оу҆ме́рше, и҆́мже держи́ми бѣ́хомъ, ꙗ҆́кѡ рабо́тати на́мъ (бг҃ови) во ѡ҆бновле́нїи дꙋ́ха, а҆ не въ ве́тхости пи́смене. 7 Что̀ оу҆̀бо рече́мъ; зако́нъ ли грѣ́хъ; Да не бꙋ́детъ: но грѣха̀ не зна́хъ, то́чїю зако́номъ: по́хоти же не вѣ́дахъ, а҆́ще не бы̀ зако́нъ глаго́лалъ:
7: 7
И҆схо́д. 20: 17
не похо́щеши. 8 Винꙋ́ же прїе́мъ грѣ́хъ за́повѣдїю, содѣ́ла во мнѣ̀ всѧ́кꙋ по́хоть:
7: 8
Ри́млѧн. 4: 15
без̾ зако́на бо грѣ́хъ ме́ртвъ є҆́сть. 9 А҆́зъ же живѧ́хъ кромѣ̀ зако́на и҆ногда̀: прише́дшей же за́повѣди, грѣ́хъ оу҆́бѡ ѡ҆живѐ, 10 а҆́зъ же оу҆мро́хъ: и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ мѝ за́повѣдь,
7: 10
Леѵі́т. 18: 5
І҆езек. 20: 11
ꙗ҆́же въ живо́тъ, сїѧ̀ въ сме́рть, 11 грѣ́хъ бо винꙋ̀ прїе́мъ за́повѣдїю,
7: 11
Е҆вр. 3: 13
прельсти́ мѧ, и҆ то́ю оу҆мертви́ мѧ. 12
7: 12
Ѱал. 18: 8
1 Тїмоѳ. 1: 8
Тѣ́мже оу҆̀бо зако́нъ ст҃ъ, и҆ за́повѣдь ст҃а и҆ првⷣна и҆ бл҃га̀. 13 Бл҃го́е ли оу҆̀бо бы́сть мнѣ̀ сме́рть; Да не бꙋ́детъ: но грѣ́хъ, да ꙗ҆ви́тсѧ грѣ́хъ, бл҃ги́мъ мѝ содѣва́ѧ сме́рть, да бꙋ́детъ по премно́гꙋ грѣ́шенъ грѣ́хъ за́повѣдїю.

(Заⷱ҇ч҃є.)

14 Вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ зако́нъ дꙋхо́венъ є҆́сть: а҆́зъ же пло́тѧнъ є҆́смь,

7: 14
И҆са́їа. 8: 1
про́данъ под̾ грѣ́хъ. 15 Е҆́же бо содѣва́ю, не разꙋмѣ́ю:
7: 15
Гала́т. 5: 17
не є҆́же бо хощꙋ̀, сїѐ творю̀, но є҆́же нена́виждꙋ, то̀ содѣ́ловаю. 16 А҆́ще ли, є҆́же не хощꙋ̀, сїѐ творю̀, хвалю̀ зако́нъ ꙗ҆́кѡ до́бръ, 17 нн҃ѣ же не ктомꙋ̀ а҆́зъ сїѐ содѣва́ю, но живы́й во мнѣ̀ грѣ́хъ. 18 Вѣ́мъ бо, ꙗ҆́кѡ
7: 18
Быт. 8: 21
не живе́тъ во мнѣ̀, си́рѣчь во пло́ти мое́й, до́брое: є҆́же бо хотѣ́ти прилежи́тъ мѝ, а҆ є҆́же содѣ́ѧти до́брое, не ѡ҆брѣта́ю. 19 Не є҆́же бо хощꙋ̀ до́брое, творю̀, но є҆́же не хощꙋ̀ ѕло́е, сїѐ содѣва́ю. 20 А҆́ще ли, є҆́же не хощꙋ̀ а҆́зъ, сїѐ творю̀, оу҆жѐ не а҆́зъ сїѐ творю̀, но живы́й во мнѣ̀ грѣ́хъ. 21 Ѡ҆брѣта́ю оу҆̀бо зако́нъ, хотѧ́щꙋ мѝ твори́ти до́брое, ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ ѕло́е прилежи́тъ. 22
7: 22
Ѱал. 17: 2
Соꙋслажда́юсѧ бо зако́нꙋ бж҃їю
7: 22
Е҆фес. 3: 16
по внꙋ́треннемꙋ человѣ́кꙋ: 23 ви́ждꙋ же и҆́нъ зако́нъ во оу҆́дѣхъ мои́хъ, проти́вꙋ
7: 23
І҆а́к. 4: 1
Гала́т. 5: 17
вою́ющь зако́нꙋ оу҆ма̀ моегѡ̀ и҆ плѣнѧ́ющь мѧ̀ зако́номъ грѣхо́внымъ, сꙋ́щимъ во оу҆́дѣхъ мои́хъ. 24 Ѡ҆каѧ́ненъ а҆́зъ человѣ́къ: кто́ мѧ и҆зба́витъ ѿ тѣ́ла сме́рти сеѧ̀; 25 Благодарю̀ бг҃а моего̀ і҆н҃съ хрⷭ҇то́мъ гдⷭ҇емъ на́шимъ. Тѣ́мже оу҆̀бо са́мъ а҆́зъ оу҆мо́мъ мои́мъ рабо́таю зако́нꙋ бж҃їю, пло́тїю же зако́нꙋ грѣхо́вномꙋ.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Ни

8: 1
Ри́млѧн. 5: 1
є҆ди́но оу҆̀бо нн҃ѣ ѡ҆сꙋжде́нїе сꙋ́щымъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ, не по пло́ти ходѧ́щымъ, но по дꙋ́хꙋ:

(Заⷱ҇ч҃ѕ.)

2 зако́нъ бо

8: 2
І҆ѡа́н. 6: 63
1 Корі́нѳ. 15: 45
2 Корі́нѳ. 3: 7
дꙋ́ха жи́зни ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ
8: 2
І҆ѡа́н. 8: 36
свободи́лъ мѧ̀ є҆́сть ѿ зако́на грѣхо́внагѡ и҆ сме́рти. 3
8: 3
Е҆вр. 7: 18
Немощно́е бо зако́на, въ не́мже немоществова́ше пло́тїю, бг҃ъ сн҃а своего̀ посла̀
8: 3
2 Корі́нѳ. 5: 21
Гала́т. 3: 13
въ подо́бїи пло́ти грѣха̀, и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ ѡ҆сꙋдѝ грѣ́хъ во пло́ти, 4 да ѡ҆правда́нїе зако́на и҆спо́лнитсѧ въ на́съ, не по пло́ти ходѧ́щихъ, но по дꙋ́хꙋ. 5
8: 5
1 Корі́нѳ. 2: 14
Сꙋ́щїи бо по пло́ти плотска̑ѧ мꙋ́дрствꙋютъ:
8: 5
І҆ѡа́н. 3: 6
а҆ и҆̀же по дꙋ́хꙋ, дꙋхѡ́внаѧ. 6
8: 6
Ри́млѧн. 6: 21
Мꙋдрова́нїе бо плотско́е сме́рть є҆́сть, а҆ мꙋдрова́нїе дꙋхо́вное живо́тъ и҆ ми́ръ, 7 занѐ мꙋдрова́нїе плотско́е
8: 7
І҆а́к. 4: 4
вражда̀ на бг҃а: зако́нꙋ бо бж҃їю не покарѧ́етсѧ, ниже́ бо мо́жетъ. 8 (Заⷱ҇.)
8: 8
Е҆вр. 11: 6
Сꙋ́щїи же во пло́ти бг҃ꙋ оу҆годи́ти не мо́гꙋтъ. 9 Вы́ же нѣ́сте во пло́ти, но въ дꙋ́сѣ,
8: 9
1 Корі́нѳ. 3: 16
поне́же дх҃ъ бж҃їй живе́тъ въ ва́съ. А҆́ще же кто̀ дх҃а хрⷭ҇то́ва не и҆ма́ть, се́й нѣ́сть є҆гѡ́въ. 10 А҆́ще же хрⷭ҇то́съ въ ва́съ, пло́ть оу҆́бѡ мертва̀ грѣха̀ ра́ди, дꙋ́хъ же живе́тъ пра́вды ра́ди. 11
8: 11
Ри́млѧн. 6: 4
А҆́ще ли же дх҃ъ воскр҃си́вшагѡ і҆н҃са ѿ ме́ртвыхъ живе́тъ въ ва́съ, воздви́гїй хрⷭ҇та̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ ѡ҆животвори́тъ и҆ ме́ртвєннаѧ тѣлеса̀ ва́ша, живꙋ́щимъ дх҃омъ є҆гѡ̀ въ ва́съ. 12
8: 12
Ри́млѧн. 6: 7
Тѣ́мже оу҆̀бо, бра́тїе, должнѝ є҆́смы не пло́ти, є҆́же по пло́ти жи́ти. 13 А҆́ще бо по пло́ти живе́те, и҆́мате оу҆мре́ти, а҆́ще ли дꙋ́хомъ
8: 13
Гала́т. 5: 19
дѣѧ́нїѧ пло́тскаѧ оу҆мерщвлѧ́ете, жи́ви бꙋ́дете:

(Заⷱ҇ч҃з.)

14 є҆ли́цы бо

8: 14
Гала́т. 5: 18
дх҃омъ бж҃їимъ во́дѧтсѧ, сі́и сꙋ́ть сн҃ове бж҃їи: 15
8: 15
1 Корі́нѳ. 2: 12
Е҆вр. 2: 15
1 І҆ѡа́н. 4: 18
не прїѧ́сте бо дꙋ́ха рабо́ты па́ки въ боѧ́знь, но прїѧ́сте дх҃а сн҃оположе́нїѧ, ѡ҆ не́мже вопїе́мъ: а҆́вва ѻ҆́ч҃е. 16 Са́мый
8: 16
Е҆фес. 4: 30
дх҃ъ спослꙋшествꙋ́етъ дꙋ́хови на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ є҆́смы ча̑да бж҃їѧ. 17 А҆́ще же ча́да, и҆ наслѣ́дницы:
8: 17
Гала́т. 4: 7
наслѣ́дницы оу҆́бѡ бг҃ꙋ, снаслѣ́дницы же хрⷭ҇тꙋ̀, поне́же съ ни́мъ стра́ждемъ, да и҆ съ ни́мъ просла́вимсѧ. 18 Непщꙋ́ю бо, ꙗ҆́кѡ
8: 18
1 Петр. 4: 13
недостѡ́йны стра́сти нн҃ѣшнѧгѡ вре́мене къ хотѧ́щей сла́вѣ ꙗ҆ви́тисѧ въ на́съ. 19
8: 19
2 Петр. 3: 13
Ча́ѧнїе бо тва́ри, ѿкрове́нїѧ сн҃ѡ́въ бж҃їихъ ча́етъ: 20 сꙋетѣ́ бо тва́рь повинꙋ́сѧ не во́лею, но за повинꙋ́вшаго ю҆̀, на оу҆пова́нїи, 21 ꙗ҆́кѡ и҆ сама̀ тва́рь свободи́тсѧ ѿ рабо́ты и҆стлѣ́нїѧ въ свобо́дꙋ сла́вы ча́дъ бж҃їихъ.

(Заⷱ҇ч҃и.)

22 Вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ всѧ̀ тва́рь съ на́ми совоздыха́етъ и҆ сболѣ́знꙋетъ да́же донн҃ѣ: 23 не то́чїю же, но и҆ са́ми нача́токъ дх҃а и҆мꙋ́ще, и҆ мы̀ са́ми въ себѣ̀ воздыха́емъ, всн҃овле́нїѧ ча́юще,

8: 23
Лꙋк. 21: 28
1 І҆ѡа́н. 3: 2
2 Корі́нѳ. 5: 4
Е҆фес. 4: 30
и҆збавле́нїѧ тѣ́лꙋ на́шемꙋ. 24
8: 24
Е҆вр. 11: 1
Оу҆пова́нїемъ бо спасо́хомсѧ. Оу҆пова́нїе же ви́димое, нѣ́сть оу҆пова́нїе: є҆́же бо ви́дитъ кто̀, что̀ и҆ оу҆пова́етъ; 25 А҆́ще ли, є҆гѡ́же не ви́димъ, надѣ́емсѧ, терпѣ́нїемъ жде́мъ. 26 Си́це же и҆ дх҃ъ спосо́бствꙋетъ на́мъ въ не́мощехъ на́шихъ: ѡ҆ че́сомъ бо помо́лимсѧ, ꙗ҆́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, но са́мъ дх҃ъ хода́тайствꙋетъ ѡ҆ на́съ воздыха̑нїи неизглаго́ланными. 27
8: 27
1 Ца́рств. 6: 17
16: 7
И҆спыта́ѧй же сердца̀ вѣ́сть, что̀ є҆́сть мꙋдрова́нїе дх҃а,
8: 27
І҆ѡа́н. 14: 17
ꙗ҆́кѡ по бг҃ꙋ приповѣ́дꙋетъ8: 27 хода́тайствꙋетъ ѡ҆ ст҃ы́хъ.

(Заⷱ҇ч҃ѳ.)

28 Вѣ́мы же, ꙗ҆́кѡ лю́бѧщымъ бг҃а всѧ̑ поспѣшествꙋ́ютъ во бл҃го́е, сꙋ́щымъ по

8: 28
Е҆фес. 1: 4
пред̾ꙋвѣ́дѣнїю зва́ннымъ: 29 и҆̀хже бо пред̾ꙋвѣ́дѣ, (тѣ́хъ)
8: 29
2 Корі́нѳ. 3: 18
и҆ пред̾ꙋста́ви соѡбра́зныхъ бы́ти ѡ҆́бразꙋ сн҃а своегѡ̀, ꙗ҆́кѡ бы́ти є҆мꙋ̀
8: 29
Колос. 1: 18
перворо́днꙋ во мно́гихъ бра́тїѧхъ: 30 а҆ и҆̀хже пред̾ꙋста́ви, тѣ́хъ и҆ призва̀:
8: 30
Ри́млѧн. 9: 24
а҆ и҆̀хже призва̀,
8: 30
Ри́млѧн. 5: 9
си́хъ и҆ ѡ҆правда̀: а҆ и҆̀хже ѡ҆правда̀, си́хъ и҆ просла́ви. 31 Что̀ оу҆̀бо рече́мъ къ си́мъ,
8: 31
Ѱал. 55: 12
а҆́ще бг҃ъ по на́съ, кто̀ на ны̀; 32
8: 32
І҆ѡа́н. 3: 16
И҆́же оу҆́бѡ своегѡ̀ сн҃а не пощадѣ̀, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ є҆́сть є҆го̀, ка́кѡ оу҆̀бо не и҆ съ ни́мъ всѧ̑ на́мъ да́рствꙋетъ; 33 Кто̀ пое́млетъ на и҆збра̑нныѧ бж҃їѧ,
8: 33
И҆са́їа. 8: 9
А҆пока́лѷѱ. 12: 10
бг҃ъ ѡ҆правда́ѧй. 34 Кто̀ ѡ҆сꙋжда́ѧй; Хрⷭ҇то́съ і҆н҃съ оу҆ме́рый, па́че же и҆ воскре́сый, и҆́же и҆ є҆́сть ѡ҆ деснꙋ́ю бг҃а,
8: 34
1 І҆ѡа́н. 2: 1
и҆́же и҆ хода́тайствꙋетъ ѡ҆ на́съ. 35
8: 35
1 І҆ѡа́н. 2: 28
Кто̀ ны̀ разлꙋчи́тъ ѿ любвѐ бж҃їѧ,
8: 35
2 Корі́нѳ. 12: 10
ско́рбь ли, и҆лѝ тѣснота̀, и҆лѝ гоне́нїе, и҆лѝ гла́дъ, и҆лѝ нагота̀, и҆лѝ бѣда̀, и҆лѝ ме́чь; ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: 36
8: 36
Ѱал. 43: 23
ꙗ҆́кѡ тебє̀ ра́ди оу҆мерщвлѧ́еми є҆́смы ве́сь де́нь: вмѣни́хомсѧ ꙗ҆́коже ѻ҆́вцы заколе́нїѧ. 37 Но во всѣ́хъ си́хъ
8: 37
1 І҆ѡа́н. 5: 5
1 Корі́нѳ. 15: 27
А҆пока́лѷѱ. 12: 11
препобѣжда́емъ за возлю́бльшаго ны̀. 38 И҆звѣсти́хсѧ бо, ꙗ҆́кѡ ни сме́рть, ни живо́тъ,
8: 38
Е҆фес. 6: 12
ни а҆́гг҃ли, ни нача̑ла, нижѐ си́лы, ни настоѧ̑щаѧ, ни грѧдꙋ̑щаѧ, 39 ни высота̀, ни глꙋбина̀, ни и҆́на тва́рь ка́ѧ возмо́жетъ на́съ разлꙋчи́ти ѿ любвѐ бж҃їѧ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆н҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ.