Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

51 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2

5: 2
Леѵі́т. 13: 46
15: 2
повелѝ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, и҆ да и҆зго́нѧтъ и҆з̾ полка̀ всѧ́каго прокаже́ннаго, и҆ всѧ́каго пролива́ющаго сѣ́мѧ, и҆ всѧ́каго нечи́стаго дꙋше́ю: 3
5: 3
Чи́сл. 12: 15
ѿ мꙋ́жеска по́лꙋ до же́нска, и҆згони́те внѣ̀ полка̀, и҆ да не ѡ҆сквернѧ́тъ полкѡ́въ свои́хъ, въ ни́хже а҆́зъ пребыва́ю. 4 И҆ сотвори́ша сы́нове і҆н҃лєвы та́кѡ, и҆ и҆згна́ша и҆̀хъ внѣ̀ полка̀: ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю, та́кѡ сотвори́ша сы́нове і҆н҃лєвы. 5 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 6 рцы̀ сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ, глаго́лѧ:
5: 6
Леѵі́т. 6: 3
мꙋ́жъ и҆лѝ жена̀, и҆́же а҆́ще сотвори́тъ ѿ всѣ́хъ грѣхѡ́въ человѣ́ческихъ и҆ презира́ѧ пре́зритъ гдⷭ҇а, и҆ престꙋ́питъ дꙋша̀ ѻ҆́на: 7
5: 7
Лꙋк. 19: 8
да и҆сповѣ́сть грѣ́хъ, є҆го́же сотворѝ, и҆ да ѿда́стъ престꙋпле́нїе и҆́стое, и҆ пѧ́тꙋю ча́сть є҆гѡ̀ да приложи́тъ къ томꙋ̀, и҆ да ѿда́стъ, є҆мꙋ́же согрѣшѝ. 8 А҆́ще же нѣ́сть человѣ́кꙋ оу҆́жика, ꙗ҆́кѡ ѿда́ти є҆мꙋ̀
5: 8
Леѵі́т. 6: 6
престꙋпле́нїе, престꙋпле́нїе ѿдае́мое гдⷭ҇ꙋ, жерцꙋ̀ да бꙋ́детъ, кромѣ̀ ѻ҆вна̀ ѡ҆чище́нїѧ, и҆́мже помо́литсѧ ѡ҆ не́мъ. 9
5: 9
И҆схо́д. 29: 28
И҆ всѧ́къ нача́токъ, и҆ всѧ̑ ѡ҆свѧща́ємаѧ въ сынѣ́хъ і҆н҃левыхъ, є҆ли̑ка а҆́ще прино́сѧтъ гдⷭ҇ꙋ, жерцꙋ̀ самомꙋ̀ да бꙋ́дꙋтъ: 10 и҆ коегѡ́ждо ѡ҆свѧщє́наѧ, томꙋ̀ да бꙋ́дꙋтъ и҆ мꙋ́жъ а҆́ще да́стъ жерцꙋ̀, томꙋ̀ да бꙋ́детъ. 11 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 12 глаго́ли сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ: мꙋ́жа, мꙋ́жа а҆́ще престꙋ́питъ жена̀ є҆гѡ̀, и҆ презира́ющи пре́зритъ є҆го̀, 13 и҆ бꙋ́детъ кто̀ съ не́ю ло́жемъ сѣ́мене, и҆ оу҆таи́тсѧ ѿ ѻ҆́чїю мꙋ́жа є҆ѧ̀, и҆ оу҆кры́етсѧ, ѻ҆на́ же бꙋ́детъ ѡ҆скверне́на, и҆ свидѣ́телѧ не бꙋ́детъ на ню̀ и҆ сїѧ̀ нѣ́сть ꙗ҆́та, 14
5: 14
Сїрах. 9: 1
и҆ прїи́детъ на него̀ дꙋ́хъ ревнова́нїѧ, и҆ возревнꙋ́етъ къ женѣ̀ свое́й, ѻ҆на́ же ѡ҆скверне́на є҆́сть, и҆лѝ прїи́детъ є҆мꙋ̀ дꙋ́хъ ревнова́нїѧ, и҆ возревнꙋ́етъ къ женѣ̀ свое́й, ѻ҆на́ же не бꙋ́детъ ѡ҆скверне́на, 15 и҆ да приведе́тъ мꙋ́жъ женꙋ̀ свою̀ къ жерцꙋ̀,
5: 15
И҆схо́д. 16: 36
и҆ да принесе́тъ да́ръ за ню̀, десѧ́тꙋю ча́сть мѣ́ры є҆́фї мꙋкѝ ꙗ҆́чныѧ: да не возлїе́тъ на ню̀ є҆ле́а, нижѐ да возложи́тъ на ню̀ лїва́на: же́ртва бо ревнова́нїѧ є҆́сть, же́ртва па́мѧти воспомина́ющаѧ грѣ́хъ. 16 И҆ приведе́тъ ю҆̀ жре́цъ и҆ поста́витъ ю҆̀ пред̾ гдⷭ҇емъ: 17
5: 17
И҆схо́д. 30: 18
и҆ да во́зметъ жре́цъ во́дꙋ жи́вꙋ чи́стꙋ въ сосꙋ́дѣ гли́нѧнѣ, и҆ ѿ пе́рсти на землѝ сꙋ́щїѧ оу҆ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ взе́мъ жре́цъ
5: 17
И҆схо́д. 32: 20
да всы́плетъ въ во́дꙋ: 18 и҆ да поста́витъ жре́цъ женꙋ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ,
5: 18
1 Корі́нѳ. 11: 5,6
и҆ да ѿкры́етъ главꙋ̀ женѣ̀, и҆ да да́стъ въ рꙋ́цѣ є҆ѧ̀ же́ртвꙋ па́мѧти, же́ртвꙋ ревнова́нїѧ: въ рꙋцѣ́ же жерца̀ да бꙋ́детъ вода̀ ѡ҆бличе́нїѧ клѧ́твеннаѧ сїѧ̀. 19 И҆ да заклене́тъ ю҆̀ жре́цъ и҆ рече́тъ женѣ̀: а҆́ще никто́же бы́сть съ тобо́ю, и҆ нѣ́си престꙋпи́ла ѡ҆скверни́тисѧ под̾ мꙋ́жемъ твои́мъ, неви́нна бꙋ́ди ѿ воды̀ ѡ҆бличе́нїѧ клѧ́твенныѧ сеѧ̀: 20 а҆́ще же престꙋпи́ла є҆сѝ, мꙋжа́та сꙋ́щи, и҆лѝ ѡ҆скверне́на є҆сѝ, и҆ дадѐ кто̀ тебѣ̀ ло́же своѐ, кромѣ̀ мꙋ́жа твоегѡ̀. 21 И҆ заклене́тъ жре́цъ женꙋ̀ клѧ́твами клѧ́твы сеѧ̀, и҆ рече́тъ жре́цъ женѣ̀:
5: 21
І҆ерем. 42: 18
44: 12
да да́стъ тѧ̀ гдⷭ҇ь въ клѧ́твꙋ и҆ проклѧ́тїе средѝ люді́й твои́хъ, внегда̀ да́ти гдⷭ҇ꙋ стегнꙋ̀ твоемꙋ̀ ѿпа́сти и҆ чре́вꙋ твоемꙋ̀ разсѣ́стисѧ: 22 и҆ вни́детъ вода̀ клѧ́твеннаѧ сїѧ̀ во чре́во твоѐ, є҆́же расто́ргнꙋти оу҆тро́бꙋ твою̀, и҆ ѿпа́сти стегнꙋ̀ твоемꙋ̀. И҆ ѿвѣща́етъ жена̀:
5: 22
Второзак. 27: 15
бꙋ́ди, бꙋ́ди. 23 И҆ да напи́шетъ жре́цъ клѧ̑твы сїѧ̑ въ кни́зѣ, и҆ и҆згла́дитъ въ водѣ̀ ѡ҆бличе́нїѧ клѧ́твеннагѡ: 24 и҆ напои́тъ женꙋ̀ водо́ю ѡ҆бличе́нїѧ клѧ́твенною, и҆ вни́детъ въ ню̀ вода̀ клѧ́твеннаѧ ѡ҆бличе́нїѧ. 25 И҆ да во́зметъ жре́цъ ѿ рꙋкѝ же́нски же́ртвꙋ ревнова́нїѧ, и҆ да возложи́тъ же́ртвꙋ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ да принесе́тъ ю҆̀ ко ѻ҆лтарю̀: 26 и҆ да во́зметъ жре́цъ го́рстїю ѿ же́ртвы па́мѧть є҆ѧ̀, и҆ да принесе́тъ ю҆̀ на ѻ҆лта́рь, и҆ по се́мъ напои́тъ водо́ю женꙋ̀: 27 и҆ бꙋ́детъ а҆́ще є҆́сть ѡ҆скверне́на, и҆ а҆́ще оу҆тае́нїемъ оу҆таи́сѧ ѿ мꙋ́жа своегѡ̀, и҆ вни́детъ въ ню̀ вода̀ клѧ́твеннаѧ ѡ҆бличе́нїѧ, и҆ надме́тъ чре́во є҆ѧ̀, и҆ ѿпаде́тъ стегно̀ є҆ѧ̀, и҆ бꙋ́детъ жена̀ въ проклѧ́тїе въ лю́дехъ свои́хъ: 28 а҆́ще же не бꙋ́детъ ѡ҆скверне́на жена̀, и҆ чиста̀ є҆́сть, и҆ неви́нна бꙋ́детъ, и҆ пло́дствовати бꙋ́детъ сѣ́мѧ. 29 Се́й зако́нъ ревнова́нїѧ, комꙋ́-либо а҆́ще престꙋ́питъ жена̀, мꙋжа́та сꙋ́щи, и҆ ѡ҆скверни́тсѧ: 30 и҆лѝ человѣ́къ, є҆мꙋ́же а҆́ще на́йдетъ на́нь дꙋ́хъ ревнова́нїѧ, и҆ возревнꙋ́етъ къ женѣ̀ свое́й, и҆ поста́витъ женꙋ̀ свою̀ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ да сотвори́тъ є҆́й жре́цъ ве́сь зако́нъ се́й: 31 и҆ чи́стъ бꙋ́детъ человѣ́къ ѿ грѣха̀, и҆ жена̀ та̀ во́зметъ грѣ́хъ сво́й.

6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 2 глаго́ли сынѡ́мъ і҆н҃лєвымъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ:

6: 2
Сꙋд. 13: 5
1 Ца́рств. 1: 11
І҆ерем. 1: 5
мꙋ́жъ и҆лѝ жена̀, и҆́же а҆́ще ѡ҆бѣща́етсѧ ѕѣлѡ̀ ѡ҆бѣ́томъ, є҆́же ѡ҆чи́ститисѧ чистото́ю гдⷭ҇ꙋ, 3 да воздержи́тсѧ ѿ вїна̀ и҆ сїке́ра, и҆ ѻ҆́цта ві́нна и҆ ѻ҆́цта ѿ сїке́ра да не пїе́тъ: и҆̀, є҆ли̑ка дѣ́лаютсѧ ѿ грѡ́здъ ві́нныхъ, да не пїе́тъ, и҆ гро́здїѧ свѣ́жагѡ и҆ сꙋха́гѡ да не снѣ́стъ. 4 Во всѧ̑ дни̑ ѡ҆бѣ́та своегѡ̀ ѿ всѣ́хъ, є҆ли̑ка быва́ютъ ѿ ві́нничины вїна̀, ѿ ко́сти и҆ до скорлꙋпы̀ да не пїе́те, нижѐ ꙗ҆́сте ѿ всегѡ̀. 5 Во всѧ̑ дни̑ ѡ҆бѣ́та ѡ҆чище́нїѧ своегѡ̀
6: 5
Сꙋд. 13: 5
бри́тва да не взы́детъ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, до́ндеже сконча́ютсѧ дні́е, є҆ли̑ки ѡ҆бѣща́лъ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ: ст҃ъ бꙋ́детъ растѧ́й власы̀ главы̀ своеѧ̀. 6 Во всѧ̑ дни̑ ѡ҆бѣ́та своегѡ̀ гдⷭ҇ꙋ, ко всѧ́кой дꙋшѣ̀ сконча́вшейсѧ да не вни́детъ. 7
6: 7
Леѵі́т. 21: 2,11
Над̾ ѻ҆тце́мъ и҆ над̾ ма́терїю, и҆ над̾ бра́томъ и҆ над̾ сестро́ю, да не ѡ҆скверни́тсѧ над̾ ни́ми, оу҆ме́ршымъ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆бѣ́тъ бг҃а є҆гѡ̀ на главѣ̀ є҆гѡ̀. 8 Всѧ̑ дни̑ ѡ҆бѣ́та є҆гѡ̀ ст҃ъ бꙋ́детъ гдⷭ҇ꙋ. 9 А҆́ще же кто̀ сме́ртїю внеза́пꙋ оу҆́мретъ оу҆ негѡ̀, а҆́бїе ѡ҆скверни́тсѧ глава̀ ѡ҆бѣ́та є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брі́етъ главꙋ̀ свою̀, въ ѻ҆́ньже де́нь ѡ҆чи́ститсѧ, въ де́нь седмы́й да ѡ҆брі́етсѧ, 10
6: 10
Леѵі́т. 12: 8
14: 22
и҆ въ де́нь ѻ҆смы́й да принесе́тъ два̀ гѡ́рличища и҆лѝ два̀ птєнца̀ гѡлꙋби́на къ жерцꙋ̀ пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ: 11 и҆ да сотвори́тъ жре́цъ є҆ди́нꙋ грѣха̀ ра́ди, и҆ дрꙋгꙋ́ю во всесожже́нїе, и҆ да помо́литсѧ ѡ҆ не́мъ жре́цъ, ѡ҆ ни́хже согрѣшѝ, ѡ҆ дꙋшѝ, и҆ ѡ҆свѧти́тъ главꙋ̀ свою̀ въ то́й де́нь, въ ѻ҆́ньже ѡ҆свѧти́сѧ гдⷭ҇ꙋ, во дни̑ ѡ҆бѣ́та своегѡ̀. 12 И҆ да приведе́тъ а҆́гнца є҆динолѣ́тна въ престꙋпле́нїе, и҆ дні́е пре́жнїи да не бꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀ въ число̀, поне́же ѡ҆скверни́сѧ глава̀ ѡ҆бѣ́та є҆гѡ̀. 13 И҆ се́й зако́нъ ѡ҆бѣща́вшагѡсѧ, въ ѻ҆́ньже де́нь сконча́етъ дни̑ ѡ҆бѣ́та своегѡ̀, да принесе́тъ са́мъ къ две́ремъ ски́нїи свидѣ́нїѧ: 14 и҆ да приведе́тъ да́ръ сво́й гдⷭ҇ꙋ а҆́гнца є҆динолѣ́тна непоро́чна є҆ди́наго во всесожже́нїе, и҆ а҆́гницꙋ є҆динолѣ́тнꙋ є҆ди́нꙋ непоро́чнꙋ грѣха̀ ра́ди, и҆ ѻ҆вна̀ є҆ди́наго непоро́чна во спасе́нїе, 15 и҆ ко́шъ ѡ҆прѣсно́кѡвъ ѿ мꙋкѝ пшени́чны, хлѣ́бы смѣ́шаны съ є҆ле́емъ, и҆ ѡ҆прѣсно́ки пома̑заны є҆ле́емъ, и҆ же́ртвꙋ и҆́хъ и҆ возлїѧ́нїе и҆́хъ. 16 И҆ да принесе́тъ жре́цъ пред̾ гдⷭ҇а, и҆ да сотвори́тъ є҆́же грѣха̀ ра́ди є҆гѡ̀, и҆ всесожже́нїе є҆гѡ̀, 17 и҆ ѻ҆вна̀ сотвори́тъ же́ртвꙋ спасе́нїѧ гдⷭ҇ꙋ на ко́шницѣ ѡ҆прѣсно́кѡвъ, и҆ да сотвори́тъ жре́цъ же́ртвꙋ є҆гѡ̀ и҆ возлїѧ́нїе є҆гѡ̀. 18
6: 18
Дѣѧ̑н. 21: 24
И҆ да ѡ҆брі́етъ ѡ҆бѣща́вый пред̾ две́рьми ски́нїи свидѣ́нїѧ главꙋ̀ ѡ҆бѣ́та своегѡ̀, и҆ да возложи́тъ власы̀ на ѻ҆́гнь, и҆́же є҆́сть под̾ же́ртвою спасе́нїѧ: 19 и҆ да во́зметъ жре́цъ ра́мо варе́но ѿ ѻ҆вна̀, и҆ хлѣ́бъ є҆ди́нъ ѡ҆прѣсно́чный ѿ ко́шницы, и҆ ѡ҆прѣсно́къ є҆ди́нъ, и҆ да возложи́тъ на рꙋ́ки ѡ҆бѣща́вшемꙋсѧ, по ѡ҆бри́тїи главы̀ є҆гѡ̀, 20 и҆ да принесе́тъ ѧ҆̀ жре́цъ возложе́нїе пред̾ гдⷭ҇а: ст҃о да бꙋ́детъ жерцꙋ̀
6: 20
И҆схо́д. 29: 27
35: 22
Леѵі́т. 7: 31
на грꙋ́дехъ возложе́нїѧ и҆ на ра́мѣ оу҆ча́стїѧ: и҆ по си́хъ ѡ҆бѣща́выйсѧ да пїе́тъ вїно̀. 21 Се́й зако́нъ ѡ҆бѣща́вшагѡсѧ, и҆́же а҆́ще ѡ҆бѣща́етъ да́ръ гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ ѡ҆бѣ́тѣ, кромѣ̀ си́хъ ꙗ҆̀же ѡ҆брѧ́щетъ рꙋка̀ є҆гѡ̀: по си́лѣ ѡ҆бѣ́та є҆гѡ̀, є҆го́же а҆́ще ѡ҆бѣща́етъ, по зако́нꙋ ѡ҆чище́нїѧ. 22 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 23 рцы̀ а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:
6: 23
Сїрах. 36: 18
си́це благослови́те сы́ны і҆н҃лєвы, глаго́люще и҆̀мъ: 24
6: 24
Ѱал. 66: 8
да блгⷭ҇ви́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь и҆ сохрани́тъ тѧ̀: 25
6: 25
Ѱал. 4: 7
да просвѣти́тъ гдⷭ҇ь лицѐ своѐ на тѧ̀ и҆ поми́лꙋетъ тѧ̀: 26
6: 26
Ѱал. 4: 7
да воздви́гнетъ гдⷭ҇ь лицѐ своѐ на тѧ̀ и҆ да́стъ тѝ ми́ръ: 27
6: 27
Сїрах. 50: 22
и҆ да возложа́тъ и҆́мѧ моѐ на сы́ны і҆н҃лєвы, и҆ а҆́зъ гдⷭ҇ь блгⷭ҇влю̀ ѧ҆̀.

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 И҆

7: 1
И҆схо́д. 40: 17
бы́сть въ де́нь въ ѻ҆́ньже сконча̀ мѡѷсе́й, ꙗ҆́коже поста́вити ски́нїю, и҆ пома́за ю҆̀, и҆ ѡ҆свѧтѝ ю҆̀ и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀, и҆ ѻ҆лта́рь
7: 1
И҆схо́д. 40: 10
и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀, и҆ пома́за ѧ҆̀,
7: 1
И҆схо́д. 40: 20
и҆ ѡ҆свѧтѝ ѧ҆̀. 2 И҆ приведо́ша кнѧ̑зи і҆н҃лтестїи двана́десѧть, кнѧ̑зи домѡ́въ ѻ҆те́чествъ свои́хъ, сі́и кнѧ̑зи коегѡ́ждо пле́мене, сі́и предстоѧ́щїи над̾ соглѧ́данїемъ: 3 и҆ приведо́ша да́ры своѧ̑ пред̾ гдⷭ҇а ше́сть колесни́цъ покры́тыхъ и҆ двана́десѧть волѡ́въ: колесни́цꙋ є҆ди́нꙋ ѿ двои́хъ кнѧзе́й, и҆ телца̀ ѿ коегѡ́ждо и҆ приведо́ша пред̾ ски́нїю. 4 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: 5 возмѝ ѿ ни́хъ, и҆ да бꙋ́дꙋтъ на дѣла̀ слꙋжє́бнаѧ ски́нїи свидѣ́нїѧ: и҆ да́си ѧ҆̀ леѵі́тѡмъ, коемꙋ́ждо по є҆гѡ̀ слꙋже́нїю. 6 И҆ взе́мъ мѡѷсе́й колєсни́цы и҆ волы̀, дадѐ ѧ҆̀ леѵі́тѡмъ: 7 двѣ̀ колєсни́цы и҆ четы́ри волы̀ дадѐ сынѡ́мъ гирсѡ̑нимъ по слꙋ́жбамъ и҆́хъ, 8
7: 8
Чи́сл. 4: 28
и҆ четы́ри колєсни́цы и҆ ѻ҆́смь волѡ́въ дадѐ сынѡ́мъ мера̑рїнымъ по слꙋ́жбамъ и҆́хъ, чрез̾ і҆ѳама́ра, сы́на а҆арѡ́на жерца̀: 9
7: 9
Чи́сл. 3: 31
4: 15
и҆ сынѡ́мъ каа́ѳѡвымъ не дадѐ, ꙗ҆́кѡ слꙋ̑жбы свѧта́гѡ и҆мѣ́ютъ:
7: 9
2 Ца́рств. 6: 13
на ра́менахъ да воздвиза́ютъ ѧ҆̀. 10 И҆ принесо́ша кнѧ̑зи на ѡ҆бновле́нїе ѻ҆лтарѧ̀ въ де́нь, въ ѻ҆́ньже пома́за є҆го̀, и҆ принесо́ша кнѧ̑зи да́ры своѧ̑ пред̾ ѻ҆лта́рь. 11 И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: кнѧ́зь є҆ди́нъ на де́нь, кнѧ́зь на де́нь да принесꙋ́тъ да́ры своѧ̑ на ѡ҆бновле́нїе ѻ҆лтарѧ̀. 12
7: 12
Чи́сл. 1: 7
И҆ бѧ́ше приносѧ́й да́ръ сво́й въ пе́рвый де́нь наассѡ́нъ сы́нъ а҆мїнада́вль, кнѧ́зь пле́мене і҆ꙋ́дина: 13 и҆ принесѐ да́ръ сво́й, блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 14 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 15 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 16 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 17 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ наассѡ́на сы́на а҆мїнада́влѧ. 18 Во вторы́й де́нь принесѐ наѳанаи́лъ сы́нъ сѡга́ровъ, кнѧ́зь пле́мене і҆ссаха́рѧ: 19 и҆ принесѐ да́ръ сво́й, блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 20 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 21 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 22 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 23 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ наѳанаи́ла сы́на сѡга́рова. 24 Въ тре́тїй де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ завꙋлѡ́нихъ, є҆лїа́въ сы́нъ хелѡ́новъ: 25 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 26 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 27 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 28 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 29 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ є҆лїа́ва сы́на хелѡ́нова. 30 Въ четве́ртый де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ рꙋви́млихъ, є҆лїсꙋ́ръ сы́нъ седїꙋ́ровъ: 31 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 32 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 33 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 34 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 35 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ є҆лїсꙋ́ра сы́на седїꙋ́рова. 36 Въ пѧ́тый де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ, саламїи́лъ сы́нъ сꙋрїсада́иль: 37 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 38 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 39 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 40 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 41 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ саламїи́ла сы́на сꙋрїсада́илѧ. 42 Въ шесты́й де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ га́довыхъ, є҆лїса́фъ сы́нъ
7: 42
Чи́сл. 2: 14
рагꙋи́левъ: 43 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 44 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 45 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 46 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 47 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ є҆лїса́фа сы́на рагꙋи́лева. 48 Въ седмы́й де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ є҆фре́млихъ, є҆лїсама̀ сы́нъ є҆мїꙋ́довъ: 49 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 50 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 51 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 52 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 53 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ є҆лїсамы̀ сы́на є҆мїꙋ́дова. 54 Въ ѻ҆смы́й де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ манассі́иныхъ, гамалїи́лъ сы́нъ фадассꙋ́ровъ: 55 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 56 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 57 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 58 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 59 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ гамалїи́ла сы́на фадассꙋ́рова. 60 Въ девѧ́тый де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ венїамі́нихъ,
7: 60
Чи́сл. 2: 22
10: 24
а҆вїда́нъ сы́нъ гадеѡ́нинъ: 61 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 62 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 63 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 64 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 65 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ а҆вїда́на, сы́на гадеѡ́нина. 66 Въ десѧ́тый де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ да́новыхъ, а҆хїе́зеръ сы́нъ а҆мїсада́инъ: 67 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 68 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 69 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 70 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 71 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ а҆хїе́зера сы́на а҆мїсада́ина. 72 Въ первыйна́десѧть де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ а҆си́ровыхъ, фагаїи́лъ сы́нъ є҆хра́нь: 73 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 74 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 75 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 76 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 77 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ фагаїи́ла сы́на є҆хра́нѧ. 78 Во вторыйна́десѧть де́нь кнѧ́зь сынѡ́въ нефѳалі́млихъ, а҆хїре́й сы́нъ є҆на́нь: 79 да́ръ є҆гѡ̀ блю́до сре́брѧно є҆ди́но, вѣ́съ є҆гѡ̀ сто̀ и҆ три́десѧть сі̑кль: ча́шꙋ є҆ди́нꙋ сре́брѧнꙋ се́дмьдесѧтъ сі̑кль, по сі́клю свѧто́мꙋ: ѻ҆боѧ̀ пѡ́лны мꙋкѝ пшени́чны спрѧ́жены съ є҆ле́емъ на же́ртвꙋ: 80 ѳѷмїа́мникъ є҆ди́нъ десѧтѝ златни̑къ, по́лнъ ѳѷмїа́ма: 81 телца̀ є҆ди́наго ѿ волѡ́въ, ѻ҆вна̀ є҆ди́наго, а҆́гнца є҆ди́наго є҆динолѣ́тна во всесожже́нїе: 82 и҆ козла̀ ѿ ко́зъ є҆ди́наго грѣха̀ ра́ди: 83 и҆ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ ю҆́ницы двѣ̀, ѻ҆внѡ́въ пѧ́ть, козлѡ́въ пѧ́ть, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ пѧ́ть: се́й да́ръ а҆хїре́а сы́на є҆на́нѧ. 84 Сїѐ ѡ҆бновле́нїе ѻ҆лтарѧ̀, въ ѻ҆́ньже де́нь пома́за є҆го̀, ѿ кнѧзе́й сынѡ́въ і҆н҃левыхъ, блю́дъ сре́брѧныхъ двана́десѧть, ча́шъ сре́брѧныхъ двана́десѧть, ѳѷмїа́мникѡвъ златы́хъ двана́десѧть: 85 по ст҃ꙋ и҆ три́десѧти сі̑кль въ ко́емждо блю́дѣ, и҆ по седми́десѧти сі̑кль ча́ша є҆ди́на: всегѡ̀ сребра̀ въ сосꙋ́дѣхъ двѣ̀ ты́сѧщы четы́реста сі́клєвъ, по сі́клю свѧто́мꙋ: 86 ѳѷмїа́мникѡвъ златы́хъ двана́десѧть по́лныхъ ѳѷмїа́ма, по десѧтѝ златни̑къ въ ко́емждо ѳѷмїа́мникѣ, по сі́клю свѧто́мꙋ: всегѡ̀ зла́та въ ѳѷмїа́мницѣхъ сто̀ и҆ два́десѧть златни̑къ. 87 Всѣ́хъ говѧ́дъ во всесожже́нїе, телцѡ́въ двана́десѧть, ѻ҆внѡ́въ двана́десѧть, а҆́гнцєвъ є҆динолѣ́тныхъ двана́десѧть, и҆ жє́ртвы и҆́хъ и҆ возлїѧ̑нїѧ и҆́хъ: и҆ козлѡ́въ ѿ ко́зъ двана́десѧть, грѣха̀ ра́ди: 88 всѣ́хъ говѧ́дъ на же́ртвꙋ спасе́нїѧ, ю҆́ницъ два́десѧть четы́ре, ѻ҆внѡ́въ шестьдесѧ́тъ, козлѡ́въ є҆динолѣ́тныхъ шестьдесѧ́тъ, а҆́гницъ є҆динолѣ́тныхъ непоро́чныхъ шестьдесѧ́тъ. Сїѐ ѡ҆бновле́нїе ѻ҆лтарѧ̀, по и҆сполне́нїи рꙋ́къ є҆гѡ̀ и҆ по пома́занїи є҆гѡ̀. 89
7: 89
Леѵі́т. 1: 1
Е҆гда̀ вхожда́ше мѡѷсе́й въ ски́нїю свидѣ́нїѧ глаго́лати є҆мꙋ̀, и҆ оу҆слы́ша гла́съ гдⷭ҇а, гл҃юща къ немꙋ̀ свы́ше ѡ҆чисти́лища, є҆́же є҆́сть над̾ ковче́гомъ свидѣ́нїѧ междꙋ̀ двѣма̀ херꙋві̑мы: и҆ гл҃аше къ немꙋ̀.