Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
6

ГЛАВА̀ ѕ҃.

61 Ѿвѣща́въ же і҆́ѡвъ, речѐ: 2 а҆́ще бы кто̀ вѣ́сѧ и҆звѣ́силъ гнѣ́въ мо́й, бѡлѣ́зни же моѧ̑ взѧ́лъ бы на мѣ́рило вкꙋ́пѣ, 3

6: 3
При́тч. 27: 3
то̀ песка̀ морска́гѡ тѧжча́йшїи бы́ли бы: но, ꙗ҆́коже мни́тсѧ, словеса̀ моѧ̑ ѕла̑ сꙋ́ть. 4
6: 4
Второзак. 32: 23
Ѱал. 37: 3
Стрѣ́лы бо гдⷭ҇ни въ тѣ́лѣ мое́мъ сꙋ́ть, и҆́хже ꙗ҆́рость и҆спива́етъ кро́вь мою̀: є҆гда̀ начнꙋ̀ глаго́лати, бодꙋ́тъ мѧ̀. 5 Что́ бо; є҆да̀ вотщѐ возреве́тъ ди́вїй ѻ҆се́лъ, ра́звѣ бра̑шна просѧ̀; и҆лѝ возреве́тъ гла́сомъ во́лъ, въ ꙗ҆́слехъ и҆мѣ́ѧй бра́шно; 6 Снѣ́стсѧ ли хлѣ́бъ без̾ со́ли; и҆лѝ є҆́сть вкꙋ́съ во тщи́хъ словесѣ́хъ; 7 Не мо́жетъ бо оу҆тиши́тисѧ дꙋша̀ моѧ̀: смра́дъ бо зрю̀ бра̑шна моѧ̑, ꙗ҆́коже воню̀ льво́вꙋ. 8 А҆́ще бо да́лъ бы, да прїи́детъ проше́нїе моѐ, и҆ наде́ждꙋ мою̀ да́лъ бы гдⷭ҇ь. 9
6: 9
І҆́ѡв. 7: 16
13: 21
Наче́нъ гдⷭ҇ь да оу҆ѧзвлѧ́етъ мѧ̀, до конца́ же да не оу҆бїе́тъ мѧ̀. 10 Бꙋ́ди же мѝ гра́дъ гро́бъ, на є҆гѡ́же стѣна́хъ скака́хъ въ не́мъ: не пощажꙋ̀: не солга́хъ бо во словесѣ́хъ ст҃ы́хъ бг҃а моегѡ̀. 11 Ка́ѧ бо крѣ́пость моѧ̀, ꙗ҆́кѡ терплю̀; и҆лѝ ко́е мѝ вре́мѧ, ꙗ҆́кѡ терпи́тъ моѧ̀ дꙋша̀; 12
6: 12
1 Корі́нѳ. 10: 13
є҆да̀ крѣ́пость ка́менїѧ крѣ́пость моѧ̀; и҆лѝ плѡ́ти моѧ̑ сꙋ́ть мѣ́дѧны; 13 и҆лѝ не оу҆пова́хъ на него̀; по́мощь же ѿ менє̀ ѿстꙋпѝ, 14 ѿрече́сѧ ѿ менє̀ ми́лость, посѣще́нїе же гдⷭ҇не презрѣ́ мѧ. 15
6: 15
І҆́ѡв. 19: 13
Ѱал. 87: 19
Не воззрѣ́ша на мѧ̀ бли́жнїи моѝ: ꙗ҆́коже пото́къ ѡ҆скꙋдѣва́ѧй, и҆лѝ ꙗ҆́коже вѡ́лны преидо́ша мѧ̀: 16 и҆̀же менє̀ боѧ́хꙋсѧ, нн҃ѣ нападо́ша на мѧ̀: 17 ꙗ҆́коже снѣ́гъ и҆лѝ ле́дъ сме́рзлый, є҆гда̀ и҆ста́етъ теплотѣ̀ бы́вшей, не ктомꙋ̀ познава́етсѧ, что̀ бѣ̀: 18 та́кѡ и҆ а҆́зъ ѡ҆ста́вленъ є҆́смь ѿ всѣ́хъ, погибо́хъ же и҆ бездо́мокъ бы́хъ: 19 ви́дите пꙋти̑ ѳема̑нскїѧ, на стєзѝ савѡ̑нскїѧ смотрѧ́щїи, 20 и҆ стꙋда̀ и҆спо́лнени бꙋ́дꙋтъ на гра́ды и҆ на и҆мѣ́нїѧ надѣ́ющїисѧ. 21 Нн҃ѣ же и҆ вы̀ наидо́сте на мѧ̀ неми́лостивнѡ: оу҆̀бо ви́дѣвше мо́й стрꙋ́пъ оу҆бо́йтесѧ. 22 Что́ бо; є҆да̀ что̀ оу҆ ва́съ проси́хъ, и҆лѝ ва́шеѧ крѣ́пости тре́бꙋю, 23 да спасе́те мѧ̀ ѿ врагѡ́въ, и҆лѝ и҆з̾ рꙋкѝ си́льныхъ и҆зба́вите мѧ̀; 24 Наꙋчи́те мѧ̀, а҆́зъ же оу҆молчꙋ̀: а҆́ще что̀ погрѣши́хъ, скажи́те мѝ. 25 Но, ꙗ҆́коже мни́тсѧ, ѕла̑ (сꙋ́ть) мꙋ́жа и҆́стиннагѡ словеса̀, не ѿ ва́съ бо крѣ́пости прошꙋ̀: 26
6: 26
І҆́ѡв. 16: 2
нижѐ ѡ҆бличе́нїе ва́ше словесы̀ мѧ̀ оу҆толи́тъ, ниже́ бо вѣща́нїѧ ва́шегѡ слове́съ стерплю̀. 27 Ѻ҆ба́че ꙗ҆́кѡ на си́ра напа́даете, наска́чете же на дрꙋ́га ва́шего. 28 Нн҃ѣ же воззрѣ́въ на ли́ца ва̑ша, не солжꙋ̀. 29 Сѧ́дите нн҃ѣ, и҆ да не бꙋ́детъ непра́ведно, и҆ па́ки ко пра́ведномꙋ сни́дитесѧ. 30 И҆́бо нѣ́сть въ ѧ҆зы́цѣ мое́мъ непра́вды, и҆ горта́нь мо́йне ра́зꙋмꙋ ли поꙋча́етсѧ;

7

ГЛАВА̀ з҃.

71 Не и҆скꙋше́нїе ли житїѐ человѣ́кꙋ на землѝ,

7: 1
І҆́ѡв. 14: 6
и҆ ꙗ҆́коже нае́мника повседне́внагѡ жи́знь є҆гѡ̀; 2 и҆лѝ ꙗ҆́коже ра́бъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а своегѡ̀ и҆ оу҆лꙋчи́въ сѣ́нь; и҆лѝ ꙗ҆́коже нае́мникъ жды́й мзды̀ своеѧ̀; 3 та́кожде и҆ а҆́зъ жда́хъ мцⷭ҇ы тщы̀, нѡ́щи же болѣ́зней даны̀ мѝ сꙋ́ть. 4
7: 4
Второзак. 28: 67
А҆́ще оу҆снꙋ̀, глаго́лю: когда̀ де́нь; є҆гда́ же воста́нꙋ, па́ки: когда̀ ве́черъ; и҆спо́лненъ же быва́ю болѣ́зней ѿ ве́чера до оу҆́тра. 5
7: 5
І҆́ѡв. 2: 7
Мѣ́ситсѧ же моѐ тѣ́ло въ гноѝ черве́й, ѡ҆блива́ю же грꙋ́дїе землѝ, гно́й стрꙋжа̀. 6
7: 6
І҆́ѡв. 8: 9
Ѱал. 89: 6
И҆са́їа. 38: 12
Житїе́ же моѐ є҆́сть скорѧ́е бесѣ́ды, поги́бе же во тще́й наде́жди. 7 Помѧнѝ оу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ мо́й живо́тъ, и҆ ктомꙋ̀ не возврати́тсѧ ѻ҆́ко моѐ ви́дѣти блага̑ѧ. 8 Не оу҆́зритъ менѐ ѻ҆́ко ви́дѧщагѡ мѧ̀: ѻ҆́чи твоѝ на мнѣ̀,
7: 8
Ѱал. 38: 14
и҆ ктомꙋ̀ нѣ́смь, 9 ꙗ҆́коже ѡ҆́блакъ ѡ҆чище́нъ ѿ небесѐ: а҆́ще бо человѣ́къ сни́детъ во а҆́дъ, ктомꙋ̀ не взы́детъ, 10
7: 10
Премꙋ́др. 2: 1
ни возврати́тсѧ во сво́й до́мъ, нижѐ и҆́мать є҆го̀ позна́ти ктомꙋ̀ мѣ́сто є҆гѡ̀. 11 Оу҆́бѡ нижѐ а҆́зъ пощажꙋ̀ оу҆́стъ мои́хъ, возглаго́лю въ нꙋ́жди сы́й, ѿве́рзꙋ оу҆ста̀ моѧ̑ го́рестїю дꙋшѝ моеѧ̀ сотѣсне́нъ. 12 Е҆да̀ мо́ре є҆́смь, и҆лѝ ѕмі́й, ꙗ҆́кѡ оу҆чини́лъ є҆сѝ на мѧ̀ хране́нїе; 13 Реко́хъ, ꙗ҆́кѡ оу҆тѣ́шитъ мѧ̀ ѻ҆́дръ мо́й, произнесꙋ́ же ко мнѣ̀ на є҆ди́нѣ сло́во на ло́жи мое́мъ: 14 оу҆страша́еши мѧ̀ со́нїѧми и҆ видѣ́нїѧми оу҆жаса́еши мѧ̀: 15 свободи́ши ѿ дꙋ́ха моегѡ̀ дꙋ́шꙋ мою̀, ѿ сме́рти же кѡ́сти моѧ̑. 16 Не поживꙋ́ бо во вѣ́къ, да долготерплю̀: ѿстꙋпѝ ѿ менє̀, тще́ бо житїѐ моѐ. 17
7: 17
Ѱал. 8: 5
Что́ бо є҆́сть человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ возвели́чилъ є҆сѝ є҆го̀; и҆лѝ ꙗ҆́кѡ внима́еши оу҆мо́мъ къ немꙋ̀; 18 и҆лѝ посѣще́нїе твори́ши є҆мꙋ̀ по всѧ́ко оу҆́тро и҆ въ поко́и сꙋди́ти є҆го̀ и҆́маши; 19 Доко́лѣ не ѡ҆ста́виши менѐ, нижѐ ѿпꙋска́еши мѧ̀, до́ндеже поглощꙋ̀ сли̑ны моѧ̑ въ болѣ́зни; 20
7: 20
І҆́ѡв. 9: 29
А҆́ще а҆́зъ согрѣши́хъ, что̀ тебѣ̀ возмогꙋ̀ содѣ́лати, свѣ́дый оу҆́мъ человѣ́чь; почто́ мѧ є҆сѝ положи́лъ прекосло́вна тебѣ̀, и҆ є҆́смь тебѣ̀ бре́менемъ; 21 почто̀ нѣ́си сотвори́лъ беззако́нїю моемꙋ̀ забве́нїѧ, и҆ ѡ҆чище́нїѧ грѣха̀ моегѡ̀; нн҃ѣ же въ зе́млю ѿидꙋ̀, оу҆́тренюѧй же нѣ́смь ктомꙋ̀.

8

ГЛАВА̀ и҃.

81 Ѿвѣща́въ

8: 1
І҆́ѡв. 18: 1
25: 1
же валда́дъ саѵхе́йскїй, речѐ: доко́лѣ глаго́лати бꙋ́деши сїѧ̑; 2 дꙋ́хъ многоглаго́ливъ во оу҆стѣ́хъ твои́хъ. 3
8: 3
Второзак. 32: 4
2 Паралїпом. 19: 7
Дан. 9: 14
Е҆да̀ гдⷭ҇ь ѡ҆би́дитъ сꙋдѧ́й; и҆лѝ всѧ̑ сотвори́вый возмѧте́тъ пра́вдꙋ; 4 А҆́ще сы́нове твоѝ согрѣши́ша пред̾ ни́мъ, посла̀ рꙋ́кꙋ на беззакѡ́нїѧ и҆́хъ: 5
8: 5
І҆́ѡв. 22: 23
ты́ же оу҆́тренюй ко гдⷭ҇ꙋ вседержи́телю молѧ́сѧ: 6 а҆́ще чи́стъ є҆сѝ и҆ и҆́стиненъ, моли́твꙋ твою̀ оу҆слы́шитъ, оу҆стро́итъ же тѝ па́ки житїѐ пра́вды: 7
8: 7
І҆́ѡв. 42: 10
бꙋ́дꙋтъ оу҆̀бо пє́рваѧ твоѧ̑ ма̑ла, послѣ́днѧѧ же твоѧ̑ без̾ числа̀. 8
8: 8
Второзак. 4: 32
Вопроси́ бо ро́да пе́рваго, и҆зслѣ́ди же по ро́дꙋ ѻ҆тцє́въ: 9 вчера́шни бо є҆смы̀ и҆ не вѣ́мы,
8: 9
І҆́ѡв. 14: 2
Ѱал. 143: 4
сѣ́нь бо є҆́сть на́ше житїѐ на землѝ: 10 не сі́и ли наꙋча́тъ тѧ̀ и҆ возвѣстѧ́тъ тѝ и҆ ѿ се́рдца и҆знесꙋ́тъ словеса̀; 11 Е҆да̀ произни́четъ ро́гозъ без̾ воды̀, и҆лѝ расте́тъ си́тникъ без̾ напаѧ́нїѧ; 12 є҆щѐ сꙋ́щꙋ на ко́рени, и҆ не по́жнетсѧ ли;
8: 12
Ѱал. 128: 6
І҆ерем. 17: 6
пре́жде напаѧ́нїѧ всѧ́кое бы́лїе не и҆зсыха́етъ ли; 13 та́кѡ оу҆̀бо бꙋ́дꙋтъ послѣ́днѧѧ всѣ́хъ забыва́ющихъ гдⷭ҇а:
8: 13
Ѱал. 111: 10
При́тч. 10: 28
наде́жда бо нечести́вагѡ поги́бнетъ: 14 не населе́нъ бо бꙋ́детъ до́мъ є҆гѡ̀, паꙋчи́на же сбꙋ́детсѧ селе́нїе є҆гѡ̀. 15 А҆́ще подпре́тъ хра́минꙋ свою̀, не ста́нетъ: є҆́мшꙋсѧ же є҆мꙋ̀ за ню̀, не пребꙋ́детъ. 16 Вла́жный бо є҆́сть под̾ со́лнцемъ, и҆ ѿ тлѣ́нїѧ є҆гѡ̀ лѣ́торасль є҆гѡ̀ и҆зы́детъ: 17 на собра́нїи ка́менїѧ спи́тъ, посредѣ́ же креме́нїѧ поживе́тъ: 18 а҆́ще поглоти́тъ мѣ́сто, солже́тъ є҆мꙋ̀, не ви́дѣлъ є҆сѝ такова̑ѧ, 19 ꙗ҆́кѡ превраще́нїе нечести́вагѡ таково̀, и҆з̾ земли́ же и҆на́го произрасти́тъ. 20
8: 20
Ѱал. 36: 18
Гдⷭ҇ь бо не ѿри́нетъ неѕло́бивагѡ: всѧ́кагѡ же да́ра ѿ нечести́вагѡ не прїи́метъ. 21 И҆́стиннымъ же оу҆ста̀ и҆спо́лнитъ смѣ́ха, оу҆стнѣ́ же и҆́хъ и҆сповѣ́данїѧ. 22 Врази́ же и҆́хъ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ стꙋ́дъ: жили́ще же нечести́вагѡ не бꙋ́детъ.