Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
10

ГЛАВА̀ і҃. Зача́ло.

101 А҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: не входѧ́й две́рьми во дво́ръ ѻ҆́вчїй, но прела́зѧ и҆́нꙋдѣ, то́й та́ть є҆́сть и҆ разбо́йникъ: 2 а҆ входѧ́й две́рьми па́стырь є҆́сть ѻ҆вца́мъ: 3 семꙋ̀ две́рникъ ѿверза́етъ, и҆ ѻ҆́вцы гла́съ є҆гѡ̀ слы́шатъ, и҆ своѧ̑ ѻ҆́вцы глаша́етъ по и҆́мени, и҆ и҆зго́нитъ и҆̀хъ: 4 и҆ є҆гда̀ своѧ̑ ѻ҆́вцы и҆ждене́тъ, пред̾ ни́ми хо́дитъ: и҆ ѻ҆́вцы по не́мъ и҆́дꙋтъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́дѧтъ гла́съ є҆гѡ̀: 5 по чꙋжде́мъ же не и҆́дꙋтъ, но бѣжа́тъ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́кѡ не зна́ютъ чꙋжда́гѡ гла́са. 6 Сїю̀ при́тчꙋ речѐ и҆̀мъ і҆н҃съ: ѻ҆ни́ же не разꙋмѣ́ша, что̀ бѧ́ше, ꙗ҆́же гл҃аше и҆̀мъ. 7 Рече́ же па́ки и҆̀мъ і҆н҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь две́рь ѻ҆вца́мъ. 8 Всѝ, є҆ли́кѡ (и҆́хъ) прїи́де пре́жде менє̀,

10: 8
І҆ерем. 23: 1
8: 6
І҆езек. 34: 2
та́тїе сꙋ́ть и҆ разбо́йницы: но не послꙋ́шаша и҆́хъ ѻ҆́вцы.

(Заⷱ҇ л҃ѕ.)

9 А҆́зъ є҆́смь две́рь: мно́ю а҆́ще кто̀ вни́детъ, сп҃се́тсѧ: и҆ вни́детъ и҆ и҆зы́детъ,

10: 9
Ѱал. 22: 2
и҆ па́жить ѡ҆брѧ́щетъ. 10 Та́ть не прихо́дитъ, ра́звѣ да оу҆кра́детъ и҆ оу҆бїе́тъ и҆ погꙋби́тъ: а҆́зъ прїидо́хъ, да живо́тъ и҆́мꙋтъ и҆ ли́шше и҆́мꙋтъ. 11
10: 11
Ѱал. 22: 1
И҆са́їа. 40: 11
І҆езек. 34: 13
37: 24
1 Петр. 2: 25
5: 4
А҆́зъ є҆́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый дꙋ́шꙋ свою̀ полага́етъ за ѻ҆́вцы: 12 а҆ нае́мникъ, и҆́же нѣ́сть па́стырь, є҆мꙋ́же не сꙋ́ть ѻ҆́вцы своѧ̑, ви́дитъ во́лка грѧдꙋ́ща, и҆ ѡ҆ставлѧ́етъ ѻ҆́вцы, и҆ бѣ́гаетъ: и҆ во́лкъ расхи́титъ и҆̀хъ, и҆ распꙋ́дитъ ѻ҆́вцы: 13 а҆ нае́мникъ бѣжи́тъ, ꙗ҆́кѡ нае́мникъ є҆́сть, и҆ неради́тъ ѡ҆ ѻ҆вца́хъ. 14 А҆́зъ є҆́смь па́стырь до́брый: и҆
10: 14
2 Тїмоѳ. 2: 19
І҆езек. 34: 11
зна́ю моѧ̑, и҆ зна́ютъ мѧ̀ моѧ̑: 15 ꙗ҆́коже зна́етъ мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ зна́ю ѻ҆ц҃а̀: и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ полага́ю за ѻ҆́вцы. 16 И҆ и҆́ны ѻ҆́вцы и҆́мамъ, ꙗ҆̀же не сꙋ́ть ѿ двора̀ сегѡ̀: и҆ ты̑ѧ мѝ подоба́етъ привестѝ, и҆ гла́съ мо́й оу҆слы́шатъ:
10: 16
І҆езек. 37: 22
и҆ бꙋ́детъ є҆ди́но ста́до и҆ є҆ди́нъ па́стырь.

(Заⷱ҇ л҃з.)

17

10: 17
И҆са́їа. 53: 11
Сегѡ̀ ра́ди мѧ̀ ѻ҆ц҃ъ лю́битъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ дш҃ꙋ мою̀ полага́ю, да па́ки прїимꙋ̀ ю҆̀: 18 никто́же во́зметъ ю҆̀ ѿ менє̀, но а҆́зъ полага́ю ю҆̀ ѡ҆ себѣ̀:
10: 18
І҆ѡа́н. 2: 19
ѡ҆́бласть и҆́мамъ положи́ти ю҆̀, и҆ ѡ҆́бласть и҆́мамъ па́ки прїѧ́ти ю҆̀.
10: 18
І҆ѡа́н. 14: 31
Сїю̀ за́повѣдь прїѧ́хъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. 19 Ра́спрѧ же па́ки бы́сть во і҆ꙋде́ехъ за словеса̀ сїѧ̑. 20
10: 20
І҆ѡа́н. 7: 20
Ма́рк. 3: 21
Глаго́лахꙋ же мно́зи ѿ ни́хъ: бѣ́са и҆́мать и҆ неи́стовъ є҆́сть: что̀ є҆гѡ̀ послꙋ́шаете; 21 И҆ні́и глаго́лахꙋ: сїѝ гл҃гѡ́ли не сꙋ́ть бѣснꙋ́ющагѡсѧ: є҆да̀ мо́жетъ бѣ́съ слѣпы̑мъ ѻ҆́чи ѿве́рсти; 22 (Заⷱ҇.)
10: 22
1 Маккав. 4: 59
Бы́ша же (тогда̀) ѡ҆бновлє́нїѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣхъ, и҆ зима̀ бѣ̀. 23 И҆ хожда́ше і҆н҃съ въ це́ркви, въ притво́рѣ соломѡ́ни. 24 Ѡ҆быдо́ша же є҆го̀ і҆ꙋде́є, и҆ глаго́лахꙋ є҆мꙋ̀: доко́лѣ дꙋ́шы на́шѧ взе́млеши, а҆́ще ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, рцы̀ на́мъ не ѡ҆бинꙋ́ѧсѧ. 25 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆н҃съ: рѣ́хъ ва́мъ, и҆ не вѣ́рꙋете:
10: 25
І҆ѡа́н. 5: 36
дѣла̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀ ѡ҆ и҆́мени ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, та̑ свидѣ́телствꙋютъ ѡ҆ мнѣ̀: 26 но вы̀ не вѣ́рꙋете: нѣ́сте бо ѿ ѻ҆ве́цъ мои́хъ, ꙗ҆́коже
10: 26
І҆ѡа́н. 8: 19
1 І҆ѡа́н. 4: 6
рѣ́хъ ва́мъ:

(Заⷱ҇ л҃и.)

27 ѻ҆́вцы моѧ̑ гла́са моегѡ̀ слꙋ́шаютъ, и҆ а҆́зъ зна́ю и҆́хъ, и҆ по мнѣ̀ грѧдꙋ́тъ: 28 и҆ а҆́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и҆̀мъ, и҆ не поги́бнꙋтъ во вѣ́ки, и҆ не восхи́титъ и҆́хъ никто́же ѿ рꙋкѝ моеѧ̀: 29 ѻ҆ц҃ъ мо́й, и҆́же дадѐ мнѣ̀, бо́лїй всѣ́хъ є҆́сть: и҆ никто́же мо́жетъ

10: 29
Второзак. 33: 3
восхи́тити и҆̀хъ ѿ рꙋкѝ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀: 30 а҆́зъ и҆ ѻ҆ц҃ъ є҆ди́но є҆сма̀. 31
10: 31
І҆ѡа́н. 5: 18
Взѧ́ша же ка́менїе па́ки і҆ꙋде́є, да побїю́тъ є҆го̀. 32 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆н҃съ: мнѡ́га дѡбра̀ дѣла̀ ꙗ҆ви́хъ ва́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀: за ко́е и҆́хъ дѣ́ло ка́менїе ме́щете на мѧ̀; 33 Ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ і҆ꙋде́є, глаго́люще: ѡ҆ добрѣ̀ дѣ́лѣ ка́менїе не ме́щемъ на тѧ̀, но ѡ҆ хꙋлѣ̀, ꙗ҆́кѡ ты̀, чл҃вѣ́къ сы́й, твори́ши себѐ бг҃а. 34 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ і҆н҃съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́шемъ:
10: 34
Ѱал. 81: 6
а҆́зъ рѣ́хъ: бо́зи є҆стѐ; 35 А҆́ще ѻ҆́ныхъ речѐ богѡ́въ, къ ни̑мже сло́во бж҃їе бы́сть, и҆ не мо́жетъ разори́тисѧ писа́нїе: 36
10: 36
І҆ѡа́н. 6: 27
є҆го́же ѻ҆ц҃ъ ст҃ѝ и҆ посла̀ въ мі́ръ, вы̀ глаго́лете, ꙗ҆́кѡ хꙋлꙋ̀ гл҃еши, занѐ рѣ́хъ: сн҃ъ бж҃їй є҆́смь. 37 А҆́ще не творю̀ дѣла̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, не и҆ми́те мѝ вѣ́ры: 38
10: 38
І҆ѡа́н. 14: 10
17: 21
а҆́ще ли творю̀, а҆́ще и҆ мнѣ̀ не вѣ́рꙋете, дѣлѡ́мъ (мои̑мъ) вѣ́рꙋйте: да разꙋмѣ́ете и҆ вѣ́рꙋете, ꙗ҆́кѡ во мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ. 39 И҆ска́хꙋ оу҆̀бо па́ки ꙗ҆́ти є҆го̀: и҆ и҆зы́де ѿ рꙋ́къ и҆́хъ, 40 и҆ и҆́де па́ки на ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, на мѣ́сто,
10: 40
І҆ѡа́н. 1: 28
и҆дѣ́же бѣ̀ і҆ѡа́ннъ пре́жде крестѧ̀: и҆ пребы́сть тꙋ̀. 41 И҆ мно́зи прїидо́ша къ немꙋ̀, и҆ глаго́лахꙋ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ оу҆́бѡ зна́менїѧ не сотворѝ ни є҆ди́нагѡ:
10: 41
І҆ѡа́н. 5: 33
всѧ̑ же, є҆ли̑ка речѐ і҆ѡа́ннъ ѡ҆ се́мъ, и҆́стинна бѧ́хꙋ. 42 И҆ мно́зи вѣ́роваша въ него̀ тꙋ̀.