Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
11

ГЛАВА̀ а҃і.

111 И҆ бѧ́ше

11: 1
Е҆вр. 11: 32
і҆ефѳа́й галааді́тѧнинъ си́ленъ крѣ́постїю: и҆ то́й бы́сть сы́нъ жены̀ блꙋдни́цы, ꙗ҆́же родѝ галаа́дꙋ і҆ефѳа́ѧ. 2 И҆ родѝ жена̀ галаа́дова сынѡ́въ є҆мꙋ̀: и҆ возмꙋжа́ша сы́нове жены̀ и҆ и҆згна́ша і҆ефѳа́ѧ, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀:
11: 2
Быт. 21: 10
не наслѣ́диши въ домꙋ̀ ѻ҆тца̀ на́шегѡ, ꙗ҆́кѡ сы́нъ жены̀ блꙋ́дныѧ є҆сѝ ты̀. 3 И҆ ѿбѣжѐ і҆ефѳа́й ѿ лица̀ бра́тїи своеѧ̀ и҆ всели́сѧ въ землѝ тѡ́въ: и҆ собира́хꙋсѧ ко і҆ефѳа́ю мꙋ́жїе пра́здни, и҆ хожда́хꙋ съ ни́мъ. 4 И҆ бы́сть по дне́хъ си́хъ, и҆ воева́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни на і҆н҃лѧ. 5 И҆ є҆гда̀ воева́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни на і҆н҃лѧ,
11: 5
1 Ца́рств. 22: 2
и҆ поидо́ша старѣ́йшины галаа́дѡвы поѧ́ти і҆ефѳа́ѧ ѿ землѝ тѡ́въ, 6 и҆ реко́ша ко і҆ефѳа́ю: прїидѝ и҆ бꙋ́ди на́мъ нача́лникъ, и҆ ѡ҆полчи́мсѧ на сы́ны а҆ммѡ̑ни. 7 И҆ речѐ і҆ефѳа́й старѣ́йшинамъ галаа̑дскимъ: не вы́ ли возненави́дѣсте мѧ̀, и҆ и҆згна́сте мѧ̀ и҆з̾ до́мꙋ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆ ѿпꙋсти́сте мѧ̀ ѿ себє̀; и҆ почто̀ прїидо́сте ко мнѣ̀ нн҃ѣ, є҆гда̀ нꙋ́ждꙋ воз̾имѣ́сте; 8 И҆ реко́ша старѣ́йшины галаа́дстїи ко і҆ефѳа́ю: сегѡ̀ ра́ди нн҃ѣ прїидо́хомъ къ тебѣ̀, да по́йдеши съ на́ми, и҆ ѡ҆полчи́мсѧ на сы́ны а҆ммѡ̑ни:
11: 8
Сꙋд. 10: 18
и҆ бꙋ́деши на́мъ кнѧ́зь всѣ́мъ живꙋ́щымъ въ галаа́дѣ. 9 И҆ речѐ і҆ефѳа́й ко старѣ́йшинамъ галаа́дѡвымъ: а҆́ще возвраща́ете мѧ̀ ѡ҆полчи́тисѧ на сы́ны а҆ммѡ̑ни, и҆ преда́стъ и҆̀хъ гдⷭ҇ь предо мно́ю, и҆ а҆́зъ ва́мъ бꙋ́дꙋ ли кнѧ́зь; 10 И҆ реко́ша старѣ́йшины галаа́дстїи ко і҆ефѳа́ю:
11: 10
Малах. 2: 14
гдⷭ҇ь да бꙋ́детъ по́слꙋхъ междꙋ̀ на́ми, а҆́ще по сло́вꙋ твоемꙋ̀ та́кѡ не сотвори́мъ. 11 И҆
11: 11
1 Ца́рств. 12: 11
по́йде і҆ефѳа́й со старѣ́йшинами галаа́дскими, и҆ поста́виша є҆го̀ лю́дїе над̾ собо́ю главꙋ̀ и҆ кнѧ́зѧ: и҆ глаго́ла і҆ефѳа́й всѧ̑ словеса̀ своѧ̑ пред̾ гдⷭ҇емъ въ массифѣ̀. 12 И҆ посла̀ і҆ефѳа́й послы̀ къ царю̀ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, глаго́лѧ: что̀ мнѣ̀ и҆ тебѣ̀,
11: 12
Второзак. 20: 10
ꙗ҆́кѡ прише́лъ є҆сѝ ко мнѣ̀ воева́ти на землѝ мое́й; 13 И҆ речѐ ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ къ послѡ́мъ і҆ефѳа́євымъ: ꙗ҆́кѡ взѧ̀ і҆н҃ль зе́млю мою̀,
11: 13
Чи́сл. 21: 13,24
є҆гда̀ и҆зы́де и҆з̾ є҆гѵ́пта, ѿ а҆рнѡ́на да́же до і҆аво́ка и҆ до і҆ѻрда́на: и҆ нн҃ѣ возвратѝ ю҆̀ съ ми́ромъ, и҆ ѿидꙋ̀. 14 И҆ возврати́шасѧ послы̀ ко і҆ефѳа́ю. И҆ приложѝ є҆щѐ і҆ефѳа́й, и҆ посла̀ послы̀ къ царю̀ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, и҆ реко́ша є҆мꙋ̀: 15 та́кѡ глаго́летъ і҆ефѳа́й:
11: 15
Второзак. 2: 19
не взѧ̀ і҆н҃ль землѝ мѡа́вли и҆ землѝ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, 16 поне́же є҆гда̀ и҆схожда́ше и҆з̾ є҆гѵ́пта, по́йде і҆н҃ль по пꙋсты́ни до мо́рѧ чермна́гѡ, и҆ прїи́де до ка́диса: 17
11: 17
Чи́сл. 20: 14,17
и҆ посла̀ і҆н҃ль послы̀ къ царю̀ є҆дѡ́мскꙋ, глаго́лѧ: да прейдꙋ̀ сквозѣ̀ зе́млю твою̀: и҆ не послꙋ́ша ца́рь є҆дѡ́мскъ: та́кожде посыла̀ и҆ къ царю̀ мѡа́вскꙋ, и҆ не восхотѣ̀: и҆ сѣ́де і҆н҃ль въ ка́дисѣ: 18 и҆ и҆́де пꙋсты́нею, и҆ ѡ҆бы́де зе́млю є҆дѡ́млю и҆ зе́млю мѡа́влю, и҆ прїи́де на восто́ки со́лнца землѝ мѡа́вли, и҆ ѡ҆полчи́сѧ ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ а҆рнѡ́на, и҆ не вни́де въ предѣ́лы мѡа̑вли,
11: 18
Чи́сл. 21: 13
ꙗ҆́кѡ а҆рнѡ́нъ бѧ́ше предѣ́лъ мѡа́вль: 19
11: 19
Чи́сл. 21: 21
и҆ посла̀ і҆н҃ль послы̀ къ сиѡ́нꙋ царю̀ а҆морре́йскꙋ, царю̀ є҆севѡ́нскꙋ, и҆ речѐ къ немꙋ̀ і҆н҃ль: да пре́йдемъ по землѝ твое́й до мѣ́ста на́шегѡ: 20 и҆ не восхотѣ̀ сиѡ́нъ і҆н҃лю преитѝ по предѣ́лѡмъ свои̑мъ, и҆ собра̀ сиѡ́нъ всѧ̑ лю́ди своѧ̑, и҆ ѡ҆полчи́сѧ во і҆а́сѣ, и҆ воева̀ на і҆н҃лѧ: 21
11: 21
Чи́сл. 21: 24
и҆ предадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ сиѡ́на и҆ всѧ̑ лю́ди є҆гѡ̀ въ рꙋ́ки і҆н҃лѧ, и҆ и҆збѝ и҆̀хъ: 22 и҆ наслѣ́дова і҆н҃ль всю̀ зе́млю а҆морре́а живꙋ́щагѡ на землѝ то́й: и҆ взѧ̀ ве́сь предѣ́лъ а҆морре́йскъ ѿ а҆рнѡ́на да́же до і҆аво́ка, и҆ ѿ пꙋсты́ни до і҆ѻрда́на: 23
11: 23
А҆мѡ́с. 2: 9
и҆ нн҃ѣ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆н҃левъ и҆згна̀ а҆морре́а ѿ лица̀ люді́й свои́хъ і҆н҃лѧ, и҆ ты́ ли хо́щеши наслѣ́дити є҆го̀; 24 нѝ, но є҆ли́кѡ дадѐ въ наслѣ́дїе тебѣ̀
11: 24
3 Ца́рств. 11: 7
4 Ца́рств. 23: 13
хамѡ́съ бо́гъ тво́й, сїѧ̑ да наслѣ́диши: а҆ всѣ́хъ, и҆̀хже и҆згна̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ѿ лица̀ на́шегѡ, сїѧ̑ мы̀ наслѣ́димъ: 25
11: 25
Чи́сл. 22: 2
и҆ нн҃ѣ є҆да̀ лꙋ́чшїй є҆сѝ ты̀ вала́ка сы́на сепфѡ́рова, царѧ̀ мѡа́влѧ; не бра́нїю ли борѧ́шесѧ со і҆н҃лемъ, и҆лѝ вою́ѧ воева̀ є҆го̀; 26 є҆гда̀ всели́сѧ і҆н҃ль во є҆севѡ́нѣ и҆ въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀, и҆ во а҆рои́рѣ и҆ въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀, и҆ во всѣ́хъ градѣ́хъ, и҆̀же оу҆ і҆ѻрда́на, три́ста лѣ́тъ, и҆ почто̀ не и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆́хъ во вре́мѧ ѻ҆́но; 27 а҆́зъ же не согрѣши́хъ тебѣ̀, и҆ ты̀ твори́ши со мно́ю ѕло̀, вою́ѧ на мѧ̀:
11: 27
Быт. 16: 5
да сꙋ́дитъ гдⷭ҇ь сꙋдѧ́й дне́сь междꙋ̀ сы̑ны і҆н҃левыми и҆ междꙋ̀ сы̑ны а҆ммѡ̑ни. 28 И҆ не послꙋ́ша ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ слове́съ і҆ефѳа́евыхъ, ꙗ҆̀же посыла́ше къ немꙋ̀. 29
11: 29
Сꙋд. 6: 34
13: 25
Лꙋк. 1: 35
И҆ бы́сть на і҆ефѳа́и дх҃ъ гдⷭ҇ень, и҆ пре́йде галаа́да и҆ манассі́ю, и҆ пре́йде стражбꙋ̀ галаа́довꙋ, и҆ ѿ стражбы̀ галаа́довы и҆́де на ѻ҆́нꙋ странꙋ̀ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ. 30 И҆ ѡ҆бѣща̀ і҆ефѳа́й ѡ҆бѣ́тъ гдⷭ҇еви и҆ речѐ: а҆́ще преда́нїемъ преда́си сы́ны а҆ммѡ̑ни въ рꙋ́кꙋ мою̀, 31 и҆ бꙋ́детъ и҆сходѧ́й, и҆́же а҆́ще и҆зы́детъ и҆з̾ вра́тъ до́мꙋ моегѡ̀ во срѣ́тенїе мнѣ̀, є҆гда̀ возвращꙋ́сѧ съ ми́ромъ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, и҆ бꙋ́детъ гдⷭ҇еви, и҆ вознесꙋ̀ є҆го̀ во всесожже́нїе. 32 И҆ прїи́де і҆ефѳа́й къ сынѡ́мъ а҆ммѡ̑нимъ воева́ти на нѧ̀: и҆ предадѐ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ 33 и҆ и҆збѝ и҆̀хъ
11: 33
Второзак. 3: 12
ѿ а҆рои́ра, до́ндеже прїитѝ въ мені́ѳъ, два́десѧть градѡ́въ, и҆ да́же до а҆ве́лѧ вїногра́дѡвъ, ꙗ҆́звою вели́кою ѕѣлѡ̀. И҆ покоре́ни бы́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни пред̾ лице́мъ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ. 34 И҆ прїи́де і҆ефѳа́й въ массифꙋ̀ въ до́мъ сво́й: и҆ сѐ, дще́рь є҆гѡ̀ и҆схожда́ше во срѣ́тенїе є҆гѡ̀
11: 34
И҆схо́д. 15: 20
1 Ца́рств. 18: 6
Ѱал. 67: 26
съ тѷмпа̑ны и҆ ли̑ки: и҆ сїѧ̀ бѧ́ше є҆диноро́дна є҆мꙋ̀ возлю́бленна: и҆ не бѣ̀ є҆мꙋ̀ сы́на, ни дрꙋгі́ѧ дще́ре, кромѣ̀ є҆ѧ̀. 35 И҆ бы́сть є҆гда̀ оу҆ви́дѣ ю҆̀ са́мъ,
11: 35
Быт. 37: 29,34
растерза̀ ри̑зы своѧ̑ и҆ речѐ: ѡ҆̑, дщѝ моѧ̀, смꙋща́ющи смꙋти́ла мѧ̀ є҆сѝ: и҆ ты̀ нн҃ѣ въ претыка́нїе была̀ є҆сѝ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма: а҆́зъ бо ѿверзо́хъ оу҆ста̀ моѧ̑ на тѧ̀ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ не возмогꙋ̀ вспѧ́ть возврати́ти. 36 И҆ речѐ къ немꙋ̀: ѻ҆́тче, а҆́ще ѿве́рзлъ є҆сѝ оу҆ста̀ твоѧ̑ ко гдⷭ҇ꙋ, сотворѝ мнѣ̀, ꙗ҆́коже и҆зы́де и҆зо оу҆́стъ твои́хъ, зане́же сотворѝ тебѣ̀ гдⷭ҇ь ме́сть врагѡ́мъ твои̑мъ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ. 37 И҆ речѐ ко ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀: сотворѝ, ѻ҆́тче мо́й, сїѐ сло́во: ѡ҆ста́ви мѧ̀ два̀ мѣ́сѧца, да пойдꙋ̀ и҆ взы́дꙋ на го́ры и҆ пла́чꙋсѧ дѣ́вства моегѡ̀ а҆́зъ и҆ дрꙋги̑ни моѝ. 38 И҆ речѐ: и҆дѝ. И҆ ѿпꙋстѝ ю҆̀ на два̀ мѣ́сѧца: и҆ и҆́де сама̀ и҆ дрꙋги̑ни є҆ѧ̀, и҆ пла́касѧ дѣ́вства своегѡ̀ на гора́хъ. 39 И҆ бы́сть въ концѣ̀ двою̀ мѣ́сѧцꙋ, и҆ возврати́сѧ ко ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀: и҆ сотворѝ на не́й ѡ҆бѣ́тъ сво́й, и҆́мже ѡ҆бѣща́сѧ: и҆ сїѧ̀ не позна̀ мꙋ́жа. И҆ бы́сть въ повелѣ́нїе во і҆н҃ли: 40 ѿ дні́й до дні́й и҆схожда́хꙋ дщє́ри і҆н҃лєвы пла́кати ѡ҆ дще́ри і҆ефѳа́ѧ галааді́тина четы́ри дни̑ въ лѣ́тѣ.

12

ГЛАВА̀ в҃і.

121 И҆ собра́шасѧ

12: 1
Сꙋд. 8: 1
мꙋ́жїе є҆фрє́мли и҆ прїидо́ша въ сефі́нꙋ, и҆ рѣ́ша і҆ефѳа́ю: почто̀ ходи́лъ є҆сѝ ѡ҆полчи́тисѧ на сы́ны а҆ммѡ̑ни, и҆ на́съ не позва́лъ є҆сѝ и҆тѝ съ тобо́ю; до́мъ тво́й съ тобо́ю сожже́мъ ѻ҆гне́мъ. 2 И҆ речѐ къ ни̑мъ і҆ефѳа́й: и҆мѣ́хъ прю̀ а҆́зъ и҆ лю́дїе моѝ, и҆ сы́нове а҆ммѡ̑ни ѡ҆скорби́ша менѐ ѕѣлѡ̀: и҆ воззва́хъ ва́съ, и҆ не и҆зба́висте менѐ ѿ рꙋкѝ и҆́хъ: 3 и҆ ви́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ не бѧ́ше спаса́ющагѡ,
12: 3
Сꙋд. 5: 18
9: 17
и҆ положи́хъ дꙋ́шꙋ мою̀ въ рꙋ́кꙋ мою̀, и҆ прїидо́хъ къ сынѡ́мъ а҆ммѡ̑нимъ, и҆ предадѐ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь въ рꙋ́кꙋ мою̀: и҆ вскꙋ́ю прїидо́сте ко мнѣ̀ дне́сь, ѡ҆полчи́ти ли сѧ на мѧ̀; 4 И҆ собра̀ і҆ефѳа́й всѧ̑ мꙋ́жы галаа̑дски и҆ ѡ҆полчи́сѧ на є҆фре́ма:
12: 4
2 Ца́рств. 18: 6
и҆ и҆зби́ша мꙋ́жїе галаа́дстїи є҆фре́ма, поне́же глаго́лахꙋ: оу҆цѣлѣ́вшїи ѿ є҆фре́ма, вы̀ галаа́дъ средѣ̀ є҆фре́ма и҆ средѣ̀ манассі́и. 5 И҆ засѧ́де галаа́дъ прохо́ды оу҆ і҆ѻрда́на є҆фре́мѡвы. И҆ бы́сть є҆гда̀ рѣ́ша оу҆цѣлѣ́вшїи ѿ є҆фре́ма: пре́йдемъ: и҆ реко́ша и҆̀мъ мꙋ́жїе галаа́дстїи: є҆да́ ли ѿ є҆фре́ма вы̀; И҆ рѣ́ша: нѣ́смы. 6 И҆ рѣ́ша и҆̀мъ: рцы́те, кла́съ.
12: 6
Матѳ. 26: 73
И҆ не оу҆пра́виша рещѝ та́кѡ: и҆ и҆ма́хꙋ и҆̀хъ, и҆ закала́хꙋ оу҆ прехо́дѡвъ і҆ѻрда́нихъ: и҆ падо́ша въ то̀ вре́мѧ ѿ є҆фре́ма четы́редесѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы. 7 И҆ сꙋдѝ і҆ефѳа́й і҆н҃леви лѣ́тъ ше́сть: и҆ оу҆́мре і҆ефѳа́й галааді́тинъ, и҆ погребе́нъ бы́сть во гра́дѣ свое́мъ въ галаа́дѣ. 8
12: 8
І҆ис. Наѵ. 19: 15
И҆ сꙋдѝ по не́мъ і҆н҃леви є҆севѡ́нъ ѿ виѳлее́ма: 9 и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ три́десѧть сы́ны и҆ три́десѧть дщє́ри, ꙗ҆̀же ѿдадѐ во́нъ (мꙋжє́мъ), и҆ три́десѧть же́нъ приведѐ сынѡ́мъ свои̑мъ ѿвнѣ̀: и҆ сꙋдѝ і҆н҃леви се́дмь лѣ́тъ: 10 и҆ оу҆́мре є҆севѡ́нъ, и҆ погребе́нъ бы́сть въ виѳлее́мѣ. 11 И҆ сꙋдѝ по не́мъ і҆н҃леви є҆лѡ́нъ завꙋлѡ́нѧнинъ де́сѧть лѣ́тъ: 12 и҆ оу҆́мре
12: 12
1 Паралїпом. 6: 69
є҆лѡ́нъ завꙋлѡ́нѧнинъ, и҆ погребе́нъ бы́сть во є҆лі́мѣ въ землѝ завꙋлѡ́ни. 13 И҆ сꙋдѝ по не́мъ і҆н҃леви а҆вдѡ́нъ сы́нъ є҆лли́ховъ
12: 13
2 Ца́рств. 23: 30
фараѳѡні́тинъ: 14 и҆ бы́ша є҆мꙋ̀ четы́редесѧть сы́нове и҆ три́десѧть внꙋ́цы,
12: 14
Сꙋд. 5: 10
ѣ҆́здѧщїи на седми́десѧти ѻ҆слѣ́хъ: и҆ сꙋдѝ і҆н҃леви ѻ҆́смь лѣ́тъ: 15 и҆ оу҆́мре а҆вдѡ́нъ сы́нъ є҆лли́ховъ фараѳѡні́тинъ, и҆ погребе́нъ бы́сть въ фараѳѡ́нѣ, въ землѝ є҆фре́мли, въ горѣ̀ а҆мали́ковѣ.

13

ГЛАВА̀ г҃і.

131 И҆ приложи́ша

13: 1
Сꙋд. 2: 11
3: 7,12
є҆щѐ сы́нове і҆н҃лєвы твори́ти ѕло̀ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ предадѐ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь въ рꙋ́кꙋ фѷлїсті́мскꙋ четы́редесѧть лѣ́тъ. 2 И҆ бѧ́ше мꙋ́жъ є҆ди́нъ ѿ
13: 2
І҆ис. Наѵ. 15: 33
Сꙋд. 16: 31
сараѝ, ѿ пле́мене да́нова, и҆́мѧ же є҆мꙋ̀ манѡ́е: и҆ жена̀ є҆мꙋ̀ бѧ́ше непло́ды и҆ не ражда́ше. 3
13: 3
Сꙋд. 2: 1
И҆ ꙗ҆ви́сѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень къ женѣ̀ и҆ речѐ къ не́й:
13: 3
Быт. 18: 10
Чи́сл. 6: 3,4
сѐ, ты̀ непло́ды и҆ не ражда́ла є҆сѝ, и҆ зачне́ши и҆ роди́ши сы́на: 4 и҆ нн҃ѣ блюди́сѧ, и҆ не пі́й вїна̀ и҆ сїке́ра, и҆ не ꙗ҆́ждь всѧ́кагѡ нечи́стагѡ: 5 ꙗ҆́кѡ сѐ, ты̀ во оу҆тро́бѣ прїи́меши и҆ роди́ши сы́на:
13: 5
Чи́сл. 6: 5
и҆ желѣ́зо на главꙋ̀ є҆гѡ̀ не взы́детъ, ꙗ҆́кѡ назѡре́й бг҃ови бꙋ́детъ сїѐ ѻ҆троча̀ ѿ чре́ва: и҆ се́й на́чнетъ спаса́ти і҆н҃лѧ и҆з̾ рꙋкѝ фѷлїсті́мли. 6 И҆ вни́де жена̀ и҆ речѐ мꙋ́жꙋ своемꙋ̀, глаго́лющи: человѣ́къ бж҃їй прїи́де ко мнѣ̀, и҆ ѡ҆́бразъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ ѡ҆́бразъ а҆́гг҃ла бж҃їѧ,
13: 6
Лꙋк. 1: 12
стра́шенъ ѕѣлѡ̀: и҆ вопроша́хъ є҆го̀, ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ; и҆ и҆́мене своегѡ̀ не повѣ́да мѝ, 7 и҆ речѐ мнѣ̀: сѐ, ты̀ во оу҆тро́бѣ зачне́ши и҆ роди́ши сы́на: и҆ нн҃ѣ не пі́й вїна̀, ни сїке́ра, и҆ не ꙗ҆́ждь всѧ́кагѡ нечи́стагѡ, ꙗ҆́кѡ назѡре́й бг҃ꙋ бꙋ́детъ ѻ҆́трочищь ѿ оу҆тро́бы да́же до днѐ сме́рти своеѧ̀. 8
13: 8
Быт. 25: 21
И҆ помоли́сѧ манѡ́е ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: во мнѣ̀, гдⷭ҇и, человѣ́къ бж҃їй, є҆го́же посла́лъ є҆сѝ, да прїи́детъ є҆щѐ къ на́мъ и҆ наста́витъ ны̀, что̀ сотвори́мъ ѻ҆троча́ти ражда́ющемꙋсѧ. 9 И҆ послꙋ́ша бг҃ъ моли́твы манѡ́евы: и҆ прїи́де па́ки а҆́гг҃лъ бж҃їй къ женѣ̀, сїѧ́ же сѣдѧ́ше на селѣ̀, и҆ манѡ́е мꙋ́жъ є҆ѧ̀ не бѧ́ше съ не́ю. 10 И҆ потща́сѧ жена̀, и҆ те́кши ско́рѡ повѣ́да мꙋ́жꙋ своемꙋ̀, и҆ речѐ къ немꙋ̀: сѐ, ꙗ҆ви́сѧ мнѣ̀ мꙋ́жъ, и҆́же приходи́лъ въ де́нь ѡ҆́нъ ко мнѣ̀. 11 И҆ воста́въ и҆́де манѡ́е в̾слѣ́дъ жены̀ своеѧ̀, и҆ прїи́де къ мꙋ́жꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ мꙋ́жъ глаго́лавый къ женѣ̀ (мое́й); И҆ речѐ а҆́гг҃лъ: а҆́зъ. 12 И҆ речѐ манѡ́е: нн҃ѣ оу҆̀бо да прїи́детъ сло́во твоѐ, кі́й бꙋ́детъ сꙋ́дъ ѻ҆троча́те, и҆ что̀ дѣла̀ є҆гѡ̀; 13 И҆ речѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень къ манѡ́ю: ѿ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же глаго́лахъ къ женѣ̀, да сохрани́тсѧ: 14
13: 14
Чи́сл. 6: 3
Лꙋк. 1: 15
ѿ всегѡ̀, є҆́же и҆схо́дитъ и҆з̾ вїногра́да, да не ꙗ҆́стъ, и҆ вїна̀ и҆ сїке́ра да не пїе́тъ, и҆ всѧ́кагѡ нечи́стагѡ да не ꙗ҆́стъ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ є҆́й, да храни́тъ. 15
13: 15
Сꙋд. 6: 18
И҆ речѐ манѡ́е ко а҆́гг҃лꙋ гдⷭ҇ню: да оу҆держи́мъ тѧ̀ здѣ̀, и҆ сотвори́мъ пред̾ тобо́ю ко́злище ѿ ко́зъ. 16 И҆ речѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень къ манѡ́ю: а҆́ще мѧ̀ понꙋ́диши, не бꙋ́дꙋ ꙗ҆́сти хлѣ́ба твоегѡ̀: но а҆́ще сотвори́ши всесожже́нїе гдⷭ҇еви, то̀ вознесѝ є҆̀. Не вѣ́дѧше бо манѡ́е, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень то́й. 17 И҆ речѐ манѡ́е ко а҆́гг҃лꙋ гдⷭ҇ню:
13: 17
Быт. 32: 29
что̀ и҆́мѧ твоѐ; да є҆гда̀ сбꙋ́детсѧ сло́во твоѐ, просла́вимъ тѧ̀. 18 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень: почто̀ сїѐ вопроша́еши и҆́мене моегѡ̀;
13: 18
И҆са́їа. 9: 6
45: 15
и҆ то̀ є҆́сть чꙋ́дно. 19 И҆ взѧ̀ манѡ́е ко́злища ѿ ко́зъ и҆ же́ртвꙋ, и҆ вознесѐ на ка́мень гдⷭ҇еви чꙋ̑днаѧ творѧ́щемꙋ: манѡ́е же и҆ жена̀ є҆гѡ̀ зрѧ́ста. 20 И҆ бы́сть є҆гда̀ пла́мень взы́де вы́ше ѻ҆лтарѧ̀ да́же до небесѐ, и҆ взы́де а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень въ пла́мени ѻ҆лтарѧ̀: манѡ́е же и҆ жена̀ є҆гѡ̀ смотрѧ́ста, и҆
13: 20
Матѳ. 17: 6
Лꙋк. 1: 12
падо́ста лице́мъ свои́мъ на зе́млю. 21 И҆ не приложѝ ктомꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень ꙗ҆ви́тисѧ манѡ́ю и҆ женѣ̀ є҆гѡ̀. Тогда̀ оу҆вѣ́дѣ манѡ́е, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень є҆́сть. 22 И҆ речѐ манѡ́е къ женѣ̀ свое́й:
13: 22
И҆схо́д. 19: 21
Второзак. 5: 24
Матѳ. 28: 8
сме́ртїю оу҆́мремъ, ꙗ҆́кѡ бг҃а ви́дѣхомъ. 23 И҆ речѐ є҆мꙋ̀ жена̀ є҆гѡ̀: а҆́ще бы хотѣ́лъ гдⷭ҇ь оу҆мертви́ти на́съ, не бы̀ взѧ́лъ ѿ рꙋ́къ на́шихъ всесожже́нїѧ и҆ же́ртвы, и҆ не бы̀ показа́лъ на́мъ си́хъ всѣ́хъ, и҆ не бы̀ слы̑шана сїѧ̑ сотвори́лъ на́мъ ꙗ҆́коже нн҃ѣ. 24 И҆ родѝ жена̀ сы́на, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀
13: 24
Е҆вр. 11: 32
самѱѡ́нъ. И҆ возмꙋжа̀ ѻ҆троча̀, и҆ блгⷭ҇вѝ є҆̀ гдⷭ҇ь: 25
13: 25
1 Ца́рств. 16: 13
Матѳ. 4: 1
Лꙋк. 4: 1
и҆ нача̀ дх҃ъ гдⷭ҇ень ходи́ти съ ни́мъ въ полцѣ̀ да́новѣ, посредѣ̀ сараѝ и҆ посредѣ̀ є҆сѳао́ла.