Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
22

ГЛАВА̀ к҃в.

221 И҆ бы́сть по глаго́лѣхъ си́хъ,

22: 1
Е҆вр. 11: 17
бг҃ъ и҆скꙋша́ше а҆враа́ма и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆враа́ме, а҆враа́ме. И҆ речѐ: сѐ а҆́зъ. 2 И҆ речѐ: поимѝ сы́на твоего̀ возлю́бленнаго, є҆го́же возлюби́лъ є҆сѝ, і҆саа́ка, и҆ и҆дѝ на зе́млю высо́кꙋ и҆ вознесѝ є҆го̀ та́мѡ во всесожже́нїе, на є҆ди́нꙋ ѿ го́ръ, и҆̀хже тѝ рекꙋ̀. 3 Воста́въ же а҆враа́мъ оу҆́трѡ, ѡ҆сѣдла̀ ѻ҆слѧ̀ своѐ: поѧ́тъ же съ собо́ю два̀ ѻ҆́трѡчища и҆ і҆саа́ка сы́на своего̀: и҆ растни́въ дрова̀ во всесожже́нїе, воста́въ и҆́де, и҆ прїи́де на мѣ́сто, є҆́же речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ, въ тре́тїй де́нь. 4 И҆ воззрѣ́въ а҆враа́мъ ѻ҆чи́ма свои́ма, ви́дѣ мѣ́сто и҆здале́че. 5 И҆ речѐ а҆враа́мъ ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ: сѧ́дите здѣ̀ со ѻ҆слѧ́темъ: а҆́зъ же и҆ дѣ́тищь по́йдемъ до ѻ҆́ндѣ, и҆ поклони́вшесѧ возврати́мсѧ къ ва́мъ. 6 Взѧ́ же а҆враа́мъ дрова̀ всесожже́нїѧ и҆ возложѝ на і҆саа́ка сы́на своего̀: взѧ́ же въ рꙋ́ки и҆ ѻ҆́гнь, и҆ но́жь, и҆ и҆до́ста ѻ҆́ба вкꙋ́пѣ. 7 Рече́ же і҆саа́къ ко а҆враа́мꙋ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀: ѻ҆́тче. Ѻ҆́нъ же речѐ: что́ є҆сть, ча́до; Рече́ же: сѐ, ѻ҆́гнь и҆ дрова̀, гдѣ́ є҆сть ѻ҆вча̀ є҆́же во всесожже́нїе; 8 Рече́ же а҆враа́мъ: бг҃ъ оу҆́зритъ себѣ̀ ѻ҆вча̀ во всесожже́нїе, ча́до. Шє́дша же ѻ҆́ба вкꙋ́пѣ, 9 прїидо́ста на мѣ́сто, є҆́же речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: и҆ созда̀ та́мѡ а҆враа́мъ же́ртвенникъ и҆ возложѝ дрова̀: и҆ свѧза́въ і҆саа́ка сы́на своего̀, возложѝ є҆го̀ на же́ртвенникъ верхꙋ̀ дро́въ. 10 И҆ прострѐ а҆враа́мъ рꙋ́кꙋ свою̀, взѧ́ти но́жь, закла́ти сы́на своего̀. 11 И҆ воззва̀ и҆̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень съ нб҃сѐ, и҆ речѐ: а҆враа́ме, а҆враа́ме. Ѻ҆́нъ же речѐ: сѐ, а҆́зъ. 12 И҆ речѐ: да не возложи́ши рꙋкѝ твоеѧ̀ на ѻ҆́трочища, нижѐ да сотвори́ши є҆мꙋ̀ что̀: нн҃ѣ бо позна́хъ, ꙗ҆́кѡ бои́шисѧ ты̀ бг҃а, и҆ не пощадѣ́лъ є҆сѝ сы́на твоегѡ̀ возлю́бленнагѡ менє̀ ра́ди. 13 И҆ воззрѣ́въ а҆враа́мъ ѻ҆чи́ма свои́ма ви́дѣ, и҆ сѐ, ѻ҆ве́нъ є҆ди́нъ держи́мый рога́ма въ са́дѣ саве́къ: и҆ и҆́де а҆враа́мъ, и҆ взѧ̀ ѻ҆вна̀, и҆ вознесѐ є҆го̀ во всесожже́нїе вмѣ́стѡ і҆саа́ка сы́на своегѡ̀. 14 И҆ наречѐ а҆враа́мъ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀: гдⷭ҇ь ви́дѣ: да рекꙋ́тъ дне́сь: на горѣ̀ гдⷭ҇ь ꙗ҆ви́сѧ. 15 И҆ воззва̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень а҆враа́ма втори́цею съ нб҃сѐ, 16 глаго́лѧ:
22: 16
Ѱал. 104: 9
Сїрах. 44: 20
1 Маккав. 2: 52
Лꙋк. 1: 73
Е҆вр. 6: 13
мно́ю самѣ́мъ клѧ́хсѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, є҆гѡ́же ра́ди сотвори́лъ є҆сѝ глаго́лъ се́й и҆ не пощадѣ́лъ є҆сѝ сы́на твоегѡ̀ возлю́бленнагѡ менє̀ ра́ди: 17 вои́стиннꙋ блгⷭ҇вѧ̀ блгⷭ҇влю́ тѧ, и҆ оу҆множа́ѧ оу҆мно́жꙋ сѣ́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ песо́къ вскра́й мо́рѧ: и҆ наслѣ́дитъ сѣ́мѧ твоѐ гра́ды сꙋпоста́тѡвъ, 18
22: 18
Быт. 12: 3
18: 18
26: 4
Сїрах. 44: 19
Дѣѧ̑н. 3: 25
Гала́т. 3: 8,16
Ѱал. 71: 17
и҆ блгⷭ҇вѧ́тсѧ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ всѝ ꙗ҆зы́цы земні́и, зане́же послꙋ́шалъ є҆сѝ гла́са моегѡ̀. 19 Возврати́сѧ же а҆враа́мъ ко ѻ҆трокѡ́мъ свои̑мъ, и҆ воста́вше и҆до́ша кꙋ́пнѡ ко кла́дѧзю клѧ́твенномꙋ: и҆ всели́сѧ а҆враа́мъ оу҆ кла́дѧзѧ клѧ́твеннагѡ. 20 Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и҆ повѣ́даша а҆враа́мꙋ, глаго́люще: сѐ, родѝ ме́лха и҆ та̀ сы́ны бра́тꙋ твоемꙋ̀ нахѡ́рꙋ, 21 ѻ҆́з̆а пе́рвенца, и҆ ва́ѵз̆а бра́та є҆гѡ̀, и҆ камꙋи́ла ѻ҆тца̀ сѵ́рска, 22 и҆ хаза́да, и҆ а҆за́ѵа, и҆ фалде́са, и҆ є҆лда́фа, и҆ ваѳꙋи́ла: 23 ваѳꙋи́лъ же родѝ реве́ккꙋ: ѻ҆́смь сі́и сы́нове, и҆̀хже родѝ ме́лха нахѡ́рꙋ бра́тꙋ а҆враа́млю: 24 и҆ нало́жница є҆гѡ̀, є҆́йже и҆́мѧ ре́ѵма, родѝ и҆ сїѧ̀ таве́ка, и҆ таа́ма, и҆ тохо́са, и҆ мѡха̀.

23

ГЛАВА̀ к҃г.

231 Бы́сть же житїѐ са́ррино лѣ́тъ сто̀ два́десѧть се́дмь. 2 И҆ оу҆́мре са́рра во гра́дѣ а҆рво́цѣ, и҆́же є҆́сть въ раздо́лїи: се́й є҆́сть хеврѡ́нъ въ землѝ ханаа́нстѣй. Прїи́де же а҆враа́мъ рыда́ти по са́ррѣ и҆ пла́кати. 3 И҆ воста̀ а҆враа́мъ ѿ мертвеца̀ своегѡ̀ и҆ речѐ сынѡ́мъ хетте́ѡвымъ, глаго́лѧ: 4 пресе́лникъ и҆ пришле́цъ а҆́зъ є҆́смь оу҆ ва́съ, дади́те мѝ оу҆̀бо стѧжа́нїе гро́ба междꙋ̀ ва́ми, да погребꙋ̀ мертвеца̀ моего̀ ѿ менє̀. 5 Ѿвѣща́ша же сы́нове хетте́ѡвы ко а҆враа́мꙋ, глаго́люще: нѝ, господи́не: 6 послꙋ́шай же на́съ: ца́рь ѿ бг҃а ты̀ є҆сѝ въ на́съ: во и҆збра́нныхъ гробѣ́хъ на́шихъ погребѝ мертвеца̀ твоего̀: никто́же бо ѿ на́съ возбрани́тъ гро́ба своегѡ̀ ѿ тебє̀, є҆́же погребстѝ мертвеца̀ твоего̀ та́мѡ. 7 Воста́въ же а҆враа́мъ поклони́сѧ наро́дꙋ землѝ, сынѡ́мъ хетте́ѡвымъ, 8 и҆ речѐ къ ни̑мъ а҆враа́мъ, глаго́лѧ: а҆́ще и҆́мате въ дꙋшѝ ва́шей, ꙗ҆́кѡ погребстѝ мертвеца̀ моего̀ ѿ лица̀ моегѡ̀, послꙋ́шайте менѐ и҆ рцы́те ѡ҆ мнѣ̀ є҆фрѡ́нꙋ саа́ровꙋ: 9 и҆ да да́стъ мѝ пеще́рꙋ сꙋгꙋ́бꙋю, ꙗ҆́же є҆́сть є҆гѡ̀, сꙋ́щꙋю на ча́сти села̀ є҆гѡ̀: сребро́мъ досто́йнымъ да да́стъ мѝ ю҆̀ оу҆ ва́съ въ стѧжа́нїе гро́ба. 10 Е҆фрѡ́нъ же сѣдѧ́ше посредѣ̀ сынѡ́въ хетте́овыхъ. Ѿвѣща́въ же є҆фрѡ́нъ хетте́йскїй ко а҆враа́мꙋ, речѐ слы́шащымъ сынѡ́мъ хетте́ѡвымъ и҆ всѣ́мъ приходѧ́щымъ во гра́дъ, глаго́лѧ: 11 оу҆ менє̀ бꙋ́ди, господи́не, и҆ послꙋ́шай менѐ: село̀ и҆ пеще́рꙋ ꙗ҆́же въ не́мъ, тебѣ̀ даю̀: пред̾ всѣ́ми гра́жданы мои́ми да́хъ тебѣ̀, погребѝ мертвеца̀ твоего̀. 12 И҆ поклони́сѧ а҆враа́мъ пред̾ наро́домъ землѝ 13 и҆ речѐ є҆фрѡ́нꙋ во оу҆шеса̀ пред̾ всѣ́мъ наро́домъ землѝ: поне́же по мнѣ̀ є҆сѝ, послꙋ́шай менѐ: сребро̀ села̀ возмѝ оу҆ менє̀, и҆ погребꙋ̀ мертвеца̀ моего̀ та́мѡ. 14 Ѿвѣща́ же є҆фрѡ́нъ а҆враа́мꙋ, глаго́лѧ: 15 нѝ, господи́не: слы́шахъ бо, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ четы́рехъ сѡ́тъ дїдра́хмъ сребра̀: но что̀ бы́ло бы сїѐ междꙋ̀ мно́ю и҆ тобо́ю; ты́ же мертвеца̀ твоего̀ погребѝ. 16

23: 16
Быт. 25: 10
50: 13
І҆ис. Наѵ. 24: 3
Дѣѧ̑н. 7: 16
И҆ послꙋ́ша а҆враа́мъ є҆фрѡ́на, и҆ дадѐ а҆враа́мъ є҆фрѡ́нꙋ сребро̀, є҆́же глаго́ла во оу҆шеса̀ сынѡ́въ хетте́овыхъ, четы́ре ста̀ дїдра́хмъ сребра̀ и҆скꙋше́на кꙋпца́ми. 17 И҆ бы́сть село̀ є҆фрѡ́ново, є҆́же бѣ̀ въ сꙋгꙋ́бѣй пеще́рѣ, є҆́же є҆́сть лице́мъ къ мамврі́и, село̀ и҆ пеще́ра ꙗ҆́же бѣ̀ въ не́мъ, и҆ всѧ́кое дре́во, є҆́же бѣ̀ на селѣ̀, и҆ всѐ є҆́же є҆́сть въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ, 18 а҆враа́мꙋ (бы́сть) въ стѧжа́нїе пред̾ сы̑ны хетте́овыми и҆ пред̾ всѣ́ми приходѧ́щими во гра́дъ. 19 По си́хъ погребѐ а҆враа́мъ са́ррꙋ женꙋ̀ свою̀ въ пеще́рѣ се́лнѣй сꙋгꙋ́бѣй, ꙗ҆́же є҆́сть проти́вꙋ мамврі́и: сїѧ̀ є҆́сть хеврѡ́нъ въ землѝ ханаа́нстѣй. 20 И҆ оу҆твержде́но є҆́сть село̀ и҆ пеще́ра, ꙗ҆́же бѣ̀ на не́мъ, а҆враа́мꙋ въ стѧжа́нїе гро́ба ѿ сынѡ́въ хетте́овыхъ.

24

ГЛАВА̀ к҃д.

241 А҆враа́мъ же

24: 1
Быт. 21: 5
бѧ́ше ста́ръ, заматерѣ́вшїй во дне́хъ: и҆ гдⷭ҇ь блгⷭ҇вѝ а҆враа́ма во всѣ́хъ. 2 И҆ речѐ а҆враа́мъ рабꙋ̀ своемꙋ̀ старѣ́йшемꙋ до́мꙋ своегѡ̀, ѡ҆блада́ющемꙋ всѣ́ми є҆гѡ̀:
24: 2
Быт. 47: 29
положѝ рꙋ́кꙋ твою̀ под̾ стегно̀ моѐ, 3 и҆ закленꙋ́ тѧ гдⷭ҇емъ бг҃омъ нб҃сѐ и҆ бг҃омъ землѝ,
24: 3
Быт. 27: 46
да не по́ймеши сы́нꙋ моемꙋ̀ і҆саа́кꙋ жены̀ ѿ дще́рей ханане́йскихъ, съ ни́миже а҆́зъ живꙋ̀ въ ни́хъ: 4 но то́кмѡ на зе́млю мою̀, и҆дѣ́же роди́хсѧ, по́йдеши, и҆ ко пле́мени моемꙋ̀, и҆ по́ймеши женꙋ̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ і҆саа́кꙋ ѿтꙋ́дꙋ. 5 Рече́ же къ немꙋ̀ ра́бъ: є҆да̀ оу҆́бѡ не восхо́щетъ и҆тѝ жена̀ в̾слѣ́дъ со мно́ю на зе́млю сїю̀, возвращꙋ́ ли сы́на твоего̀ въ зе́млю, ѿ неѧ́же и҆зше́лъ є҆сѝ; 6 Рече́ же къ немꙋ̀ а҆враа́мъ: внемлѝ себѣ̀, да не возврати́ши сы́на моегѡ̀ ѻ҆на́мѡ. 7 Гдⷭ҇ь бг҃ъ нб҃сѐ и҆ бг҃ъ землѝ, и҆́же поѧ́ мѧ и҆з̾ до́мꙋ ѻ҆тца̀ моегѡ̀ и҆ ѿ землѝ, въ не́йже роди́хсѧ, и҆́же гл҃а мнѣ̀ и҆ и҆́же клѧ́сѧ мнѣ̀, гл҃ѧ:
24: 7
Быт. 12: 7
13: 15
15: 18
26: 3,4
тебѣ̀ да́мъ зе́млю сїю̀ и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀, то́й по́слетъ а҆́гг҃ла своего̀ пред̾ тобо́ю, и҆ по́ймеши женꙋ̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ і҆саа́кꙋ ѿтꙋ́дꙋ: 8 а҆́ще же не восхо́щетъ жена̀ поитѝ съ тобо́ю въ зе́млю сїю̀, чи́стъ бꙋ́деши ѿ заклѧ́тїѧ моегѡ̀: то́чїю сы́на моегѡ̀ не возвратѝ та́мѡ. 9 И҆ положѝ ра́бъ рꙋ́кꙋ свою̀ под̾ стегно̀ а҆враа́ма господи́на своегѡ̀, и҆ клѧ́сѧ є҆мꙋ̀ ѡ҆ словесѝ се́мъ. 10 И҆ взѧ̀ ра́бъ де́сѧть велблю̑дъ ѿ велблю̑дъ господи́на своегѡ̀, и҆ ѿ всѣ́хъ бла̑гъ господи́на своегѡ̀ съ собо́ю, и҆ воста́въ и҆́де въ месопота́мїю во гра́дъ нахѡ́ровъ: 11 и҆ поста́ви велблю́ды внѣ̀ гра́да оу҆ кла́дѧзѧ во́днагѡ под̾ ве́черъ, є҆гда̀ и҆схо́дѧтъ (жєны̀) почерпа́ти воды̀, 12 и҆ речѐ: гдⷭ҇и, бж҃е господи́на моегѡ̀ а҆враа́ма, бл҃гоꙋстро́й предо мно́ю дне́сь, и҆ сотворѝ млⷭ҇ть съ господи́номъ мои́мъ а҆враа́момъ: 13 сѐ, а҆́зъ ста́хъ оу҆ кла́дѧзѧ во́днагѡ, дщє́ри же живꙋ́щихъ во гра́дѣ и҆схо́дѧтъ почерпа́ти воды̀: 14 и҆ бꙋ́детъ дѣви́ца, є҆́йже а҆́зъ рекꙋ̀: преклонѝ водоно́съ тво́й, да пїю̀, и҆ рече́тъ мѝ: пі́й ты̀, и҆ велблю́ды твоѧ̑ напою̀, до́ндеже напїю́тсѧ: сїю̀ оу҆гото́валъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ і҆саа́кꙋ: и҆ по семꙋ̀ оу҆вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ млⷭ҇ть съ господи́номъ мои́мъ а҆враа́момъ. 15 И҆ бы́сть пре́жде не́же сконча́ти є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ во оу҆мѣ̀ свое́мъ,
24: 15
Быт. 22: 23
и҆ сѐ, реве́кка и҆схожда́ше, ꙗ҆́же роди́сѧ ваѳꙋи́лꙋ, сы́нꙋ ме́лхи жены̀ нахѡ́ра, бра́та же а҆враа́млѧ, держа́щи водоно́съ на ра́мѣхъ свои́хъ: 16 дѣви́ца же бѧ́ше доброзра́чна ѕѣлѡ̀: дѣ́ва бѣ̀, мꙋ́жъ не позна̀ є҆ѧ̀. Соше́дши же на кла́дѧзь, напо́лни водоно́съ сво́й и҆ взы́де. 17 Тече́ же ра́бъ во срѣ́тенїе є҆́й и҆ речѐ:
24: 17
І҆ѡа́н. 4: 7
напо́й мѧ̀ ма́лѡ водо́ю ѿ водоно́са твоегѡ̀. 18 Сїѧ́ же речѐ: пі́й, господи́не. И҆ потща́сѧ, и҆ снѧ̀ водоно́съ на мы̑шца своѧ̑, и҆ напоѝ є҆го̀, до́ндеже напи́сѧ. 19 И҆ речѐ: и҆ велблю́дѡмъ твои̑мъ налїю̀, до́ндеже всѝ напїю́тсѧ. 20 И҆ потща́сѧ, и҆ и҆спразднѝ водоно́съ въ пои́ло: и҆ течѐ па́ки на кла́дѧзь почерпнꙋ́ти воды̀, и҆ влїѧ̀ велблю́дѡмъ всѣ́мъ. 21 Человѣ́къ же выразꙋмѣва́ше ю҆̀ и҆ помолчева́ше, да оу҆разꙋмѣ́етъ, а҆́ще бл҃гоꙋстро́и бг҃ъ пꙋ́ть є҆мꙋ̀, и҆лѝ нѝ. 22 Бы́сть же є҆гда̀ преста́ша всѝ велблю́ды пїю́ще, взѧ̀ человѣ́къ оу҆серѧ̑зи зла̑ты вѣ́сомъ по дра́хмѣ и҆ два̀ запѧ̑стїѧ на рꙋ́ки є҆ѧ̀: де́сѧть златни́цъ вѣ́съ и҆́хъ. 23 И҆ вопросѝ ю҆̀ и҆ речѐ: чїѧ̀ є҆сѝ дще́рь; повѣ́ждь мѝ, а҆́ще є҆́сть оу҆ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ мѣ́сто на́мъ вита́ти; 24 Ѻ҆на́ же речѐ є҆мꙋ̀: дще́рь ваѳꙋи́лева є҆́смь (сы́на) ме́лхина, є҆го́же родѝ нахѡ́рꙋ. 25 И҆ речѐ є҆мꙋ̀: и҆ плевы̀ и҆ сѣ́на мно́гѡ оу҆ на́съ, и҆ мѣ́сто вита́ти. 26 И҆ благослови́въ человѣ́къ, поклони́сѧ гдⷭ҇ꙋ 27 и҆ речѐ: блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ господи́на моегѡ̀ а҆враа́ма, и҆́же не ѡ҆ста́ви пра́вды своеѧ̀ и҆ и҆́стины ѿ господи́на моегѡ̀: и҆ менѐ бл҃гоꙋстро́и гдⷭ҇ь въ до́мъ бра́та господи́на моегѡ̀. 28 И҆ те́кши дѣви́ца въ до́мъ ма́тере своеѧ̀, повѣ́да по глаго́лѡмъ си̑мъ. 29 Реве́кцѣ же бѧ́ше бра́тъ, є҆мꙋ́же и҆́мѧ лава́нъ: и҆ течѐ лава́нъ къ человѣ́кꙋ во́нъ на кла́дѧзь. 30 И҆ бы́сть є҆гда̀ ви́дѣ оу҆серѧ̑зи, и҆ запѧ̑стїѧ на рꙋкꙋ̀ сестры̀ своеѧ̀, и҆ є҆гда̀ слы́ша словеса̀ реве́кки сестры̀ своеѧ̀, глаго́лющїѧ: си́це глаго́ла мнѣ̀ человѣ́къ: и҆ прїи́де къ человѣ́кꙋ, стоѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ оу҆ велблю̑дъ оу҆ кла́дѧзѧ, 31 и҆ речѐ є҆мꙋ̀: грѧдѝ, вни́ди бл҃гослове́нный ѿ гдⷭ҇а, почто̀ стои́ши внѣ̀; а҆́зъ же оу҆гото́вахъ хра́минꙋ и҆ мѣ́сто велблю́дѡмъ. 32 И҆ вни́де человѣ́къ въ до́мъ, и҆ разсѣдла̀ велблю́ды, и҆ дадѐ плє́вы и҆ сѣ́но велблю́дѡмъ, и҆ во́дꙋ оу҆мы́ти но́зѣ є҆гѡ̀, и҆ но́ги мꙋжє́мъ, и҆̀же бѧ́хꙋ съ ни́мъ: 33 и҆ предложѝ и҆̀мъ хлѣ́бы ꙗ҆́сти, и҆ речѐ: не ꙗ҆́мъ, до́ндеже возглаго́лю словеса̀ моѧ̑. И҆ речѐ: глаго́ли. 34 И҆ речѐ: ра́бъ а҆враа́мль є҆́смь а҆́зъ: 35 гдⷭ҇ь же блгⷭ҇вѝ господи́на моего̀ ѕѣлѡ̀, и҆ возвы́сисѧ: и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ ѻ҆́вцы и҆ телцы̀, сребро̀ и҆ зла́то, рабы̑ и҆ рабы̑ни, и҆ велблю́ды и҆ ѻ҆слы̀: 36
24: 36
Быт. 21: 2
и҆ родѝ са́рра, жена̀ господи́на моегѡ̀, сы́на є҆ди́наго господи́нꙋ моемꙋ̀, состарѣ́вшемꙋсѧ є҆мꙋ̀, и҆
24: 36
Быт. 25: 5
дадѐ є҆мꙋ̀, є҆ли̑ка и҆мѧ́ше: 37 и҆ заклѧ́ мѧ господи́нъ мо́й, глаго́лѧ: не по́ймеши жены̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ ѿ дще́рей ханане́йскихъ, въ ни́хже а҆́зъ ѡ҆бита́ю въ землѝ и҆́хъ: 38 но въ до́мъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀ по́йдеши, и҆ въ пле́мѧ моѐ, и҆ по́ймеши женꙋ̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ ѿтꙋ́дꙋ: 39 рѣ́хъ же (а҆́зъ) господи́нꙋ моемꙋ̀: а҆ є҆гда̀ не восхо́щетъ жена̀ со мно́ю и҆тѝ; 40 и҆ рече́ ми: гдⷭ҇ь бг҃ъ, є҆мꙋ́же
24: 40
Быт. 17: 1
благоꙋгоди́хъ пред̾ ни́мъ, ѻ҆́нъ по́слетъ а҆́гг҃ла своего̀ съ тобо́ю и҆ бл҃гоꙋстро́итъ пꙋ́ть тво́й, и҆ по́ймеши женꙋ̀ сы́нꙋ моемꙋ̀ ѿ пле́мене моегѡ̀ и҆ ѿ до́мꙋ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: 41 тогда̀ бꙋ́деши чи́стъ ѿ заклина́нїѧ моегѡ̀: є҆гда́ бо до́йдеши въ пле́мѧ моѐ, и҆ не дадѧ́тъ тѝ, и҆ бꙋ́деши чи́стъ ѿ заклина́нїѧ моегѡ̀: 42 и҆ прише́дъ дне́сь на кла́дѧзь, реко́хъ:
24: 42
Быт. 24: 12
гдⷭ҇и, бж҃е господи́на моегѡ̀ а҆враа́ма, а҆́ще ты̀ бл҃гоꙋстроѧ́еши пꙋ́ть мо́й, въ ѻ҆́ньже нн҃ѣ а҆́зъ и҆дꙋ̀: 43 сѐ, а҆́зъ ста́хъ оу҆ кла́дѧзѧ во́днагѡ, и҆ дщє́ри гра́жданъ и҆схо́дѧтъ почерпа́ти воды̀: и҆ бꙋ́детъ дѣви́ца, є҆́йже а҆́ще а҆́зъ рекꙋ̀: напо́й мѧ̀ ѿ водоно́са твоегѡ̀ ма́лѡ водо́ю: 44 и҆ рече́тъ мѝ: и҆ ты̀ пі́й, и҆ велблю́дѡмъ твои̑мъ влїю̀: сїѧ̀ (бꙋ́детъ) жена̀, ю҆́же оу҆гото́ва гдⷭ҇ь рабꙋ̀ своемꙋ̀ і҆саа́кꙋ: и҆ по семꙋ̀ оу҆разꙋмѣ́ю, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ млⷭ҇ть господи́нꙋ моемꙋ̀ а҆враа́мꙋ. 45 И҆ бы́сть пре́жде не́же сконча́ти мнѣ̀ глаго́лющꙋ во оу҆мѣ̀ свое́мъ, а҆́бїе реве́кка и҆схожда́ше держа́щи водоно́съ на ра̑мꙋ, и҆ сни́де на кла́дѧзь, и҆ почерпѐ воды̀: и҆ реко́хъ є҆́й: напо́й мѧ̀. 46 И҆ потща́вшисѧ снѧ̀ водоно́съ съ себє̀ на мы́шцꙋ свою̀ и҆ речѐ: пі́й ты̀, и҆ велблю́ды твоѧ̑ напою̀. И҆ напи́хсѧ, и҆ велблю́ды моѧ̑ напоѝ. 47 И҆ вопроси́хъ ю҆̀ и҆ реко́хъ: чїѧ̀ є҆сѝ дще́рь; повѣ́ждь мѝ. Ѻ҆на́ же речѐ: дще́рь ваѳꙋи́лева є҆́смь сы́на нахѡ́рова, є҆го́же родѝ є҆мꙋ̀ ме́лха. И҆ да́хъ є҆́й оу҆серѧ̑зи, и҆ запѧ̑стїѧ на рꙋ́цѣ є҆ѧ̀, 48 и҆ благоволи́въ поклони́хсѧ гдⷭ҇ꙋ: и҆ благослови́хъ гдⷭ҇а бг҃а господи́на моегѡ̀ а҆враа́ма, и҆́же бл҃гоꙋстро́и мѧ̀ на пꙋтѝ и҆́стины поѧ́ти дще́рь бра́та господи́на моегѡ̀ сы́нꙋ є҆гѡ̀: 49 а҆́ще оу҆́бѡ сотворитѐ вы̀ ми́лость и҆ пра́вдꙋ къ господи́нꙋ моемꙋ̀: а҆́ще же нѝ, повѣ́дите мѝ: да ѡ҆бращꙋ́сѧ и҆лѝ на де́сно, и҆лѝ на лѣ́во. 50 Ѿвѣща̑вша же лава́нъ и҆ ваѳꙋи́лъ, реко́ста: ѿ гдⷭ҇а прїи́де дѣ́ло сїѐ: не возмо́жемъ тѝ проти́вꙋ рещѝ ѕло̀ и҆лѝ бла́го: 51 сѐ, реве́кка пред̾ тобо́ю: пое́мь ю҆̀, и҆дѝ: и҆ да бꙋ́детъ жена̀ сы́нꙋ господи́на твоегѡ̀, ꙗ҆́коже гл҃а гдⷭ҇ь. 52 Бы́сть же є҆гда̀ оу҆слы́ша ра́бъ а҆враа́мль словеса̀ сїѧ̑, поклони́сѧ до землѝ гдⷭ҇ꙋ. 53 И҆ и҆зне́съ ра́бъ сосꙋ́ды зла̑ты и҆ срє́брѧны и҆ ри̑зы, дадѐ реве́кцѣ: и҆ да́ры дадѐ бра́тꙋ є҆ѧ̀ и҆ ма́тери є҆ѧ̀. 54 И҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша и҆ то́й и҆ мꙋ́жїе, и҆̀же бѧ́хꙋ съ ни́мъ, и҆ почи́ша. И҆ воста́въ заꙋ́тра, речѐ: ѿпꙋсти́те мѧ̀, да ѿидꙋ̀ къ господи́нꙋ моемꙋ̀. 55 Рѣ́ша же бра́тїѧ є҆ѧ̀ и҆ ма́ти: да пребꙋ́детъ дѣви́ца съ на́ми ꙗ҆́кѡ де́сѧть дні́й, и҆ посе́мъ по́йдетъ. 56 Ѻ҆́нъ же речѐ къ ни̑мъ: не держи́те мѧ̀, гдⷭ҇ь бо бл҃гоꙋстро́и пꙋ́ть мо́й во мнѣ̀: ѿпꙋсти́те мѧ̀, да и҆дꙋ̀ къ господи́нꙋ моемꙋ̀. 57 Ѻ҆ни́ же рѣ́ша: призове́мъ дѣви́цꙋ и҆ вопро́симъ є҆ѧ̀ и҆зоꙋ́стъ. 58 И҆ призва́ша реве́ккꙋ и҆ рѣ́ша є҆́й: по́йдеши ли съ человѣ́комъ си́мъ; Ѻ҆на́ же речѐ: пойдꙋ̀. 59 И҆ ѿпꙋсти́ша реве́ккꙋ сестрꙋ̀ свою̀, и҆ и҆мѣ́нїѧ є҆ѧ̀, и҆ раба̀ а҆враа́млѧ, и҆ и҆̀же съ ни́мъ бы́ша. 60 И҆ благослови́ша реве́ккꙋ и҆ рѣ́ша є҆́й: сестра̀ на́ша є҆сѝ, бꙋ́ди въ ты́сѧщы тє́мъ, и҆ да наслѣ́дитъ сѣ́мѧ твоѐ гра́ды сꙋпоста̑тъ. 61 Воста́вши же реве́кка и҆ рабы̑ни є҆ѧ̀, всѣдо́ша на велблю́ды и҆ поидо́ша съ человѣ́комъ. И҆ пои́мъ ра́бъ реве́ккꙋ, ѿи́де. 62 І҆саа́къ же прехожда́ше сквозѣ̀ пꙋсты́ню
24: 62
Быт. 16: 14
оу҆ кла́дѧзѧ видѣ́нїѧ: са́мъ же живѧ́ше на землѝ на полꙋ́дне. 63 И҆ и҆зы́де і҆саа́къ поглꙋми́тисѧ на по́ле къ ве́черꙋ, и҆ воззрѣ́въ ѻ҆чи́ма свои́ма, ви́дѣ велблю́ды и҆дꙋ́щыѧ. 64 И҆ воззрѣ́вши реве́кка ѻ҆чи́ма свои́ма, ви́дѣ і҆саа́ка: и҆ и҆зскочѝ съ велблю́да. 65 И҆ речѐ рабꙋ̀: кто́ є҆сть человѣ́къ ѻ҆́ный, и҆́же и҆́детъ по по́лю во срѣ́тенїе на́мъ; Рече́ же ра́бъ:
24: 65
1 Петр. 3: 6
се́й є҆́сть господи́нъ мо́й. Ѻ҆на́ же взе́мши ри́зꙋ лѣ́тнюю, ѡ҆блече́сѧ. 66 И҆ повѣ́да ра́бъ і҆саа́кꙋ всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же сотворѝ. 67 Вни́де же і҆саа́къ въ до́мъ ма́тере своеѧ̀, и҆ поѧ̀ реве́ккꙋ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ жена̀: и҆ возлюбѝ ю҆̀, и҆ оу҆тѣ́шисѧ і҆саа́къ по
24: 67
Быт. 23: 2
са́ррѣ ма́тери свое́й.