Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
8

ГЛАВА̀ и҃.

81 И҆

8: 1
2 Є҆́здр. 8: 28
сі́и кнѧ́зїе ѻ҆те́чествъ и҆́хъ вожде́ве, и҆̀же взыдо́ша со мно́ю въ ца́рство а҆ртаз̆е́рз̆а царѧ̀ вавѷлѡ́нска: 2 ѿ сынѡ́въ фїнее́совыхъ гирсѡ́нъ, ѿ сынѡ́въ і҆ѳама́рихъ данїи́лъ, ѿ сынѡ́въ даві́довыхъ а҆ттꙋ́съ, 3 ѿ сынѡ́въ сахані́иныхъ, ѿ сынѡ́въ форо́совыхъ заха́рїа, и҆ съ ни́мъ мꙋже́й сто̀ пѧтьдесѧ́тъ, 4 ѿ сынѡ́въ фаа́ѳъ-мѡа́ва є҆лїана̀ сы́нъ сараі́евъ, и҆ съ ни́мъ двѣ́сти мꙋже́й, 5 и҆ ѿ сынѡ́въ заѳои́совыхъ є҆хені́а сы́нъ а҆зїи́левъ, и҆ съ ни́мъ три́ста мꙋже́й, 6 и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ді́ныхъ ѻ҆ви́нъ сы́нъ і҆ѡнаѳа́новъ, и҆ съ ни́мъ пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й, 7 и҆ ѿ сынѡ́въ є҆да́млихъ и҆са́їа сы́нъ а҆ѳелі́инъ, и҆ съ ни́мъ се́дмьдесѧтъ мꙋже́й, 8 и҆ ѿ сынѡ́въ сафаті́евыхъ завді́а сы́нъ мїхаи́ловъ, и҆ съ ни́мъ ѻ҆́смьдесѧтъ мꙋже́й, 9 и҆ ѿ сынѡ́въ і҆ѡа́влихъ а҆вді́а сы́нъ і҆еїи́левъ и҆ съ ни́мъ двѣ́сти ѻ҆смьна́десѧть мꙋже́й, 10 и҆ ѿ сынѡ́въ ваані́евыхъ селїмꙋ́ѳъ сы́нъ і҆ѡсефі́евъ, и҆ съ ни́мъ сто̀ шестьдесѧ́тъ мꙋже́й, 11 и҆ ѿ сынѡ́въ ваві́евыхъ заха́рїа сы́нъ ваві́евъ, и҆ съ ни́мъ два́десѧть ѻ҆́смь мꙋже́й, 12 и҆ ѿ сынѡ́въ а҆зга́довыхъ і҆ѡна́нъ сы́нъ і҆ката́новъ, и҆ съ ни́мъ сто̀ де́сѧть мꙋже́й, 13 и҆ ѿ сынѡ́въ а҆дѡнїка́млихъ послѣ́днїи, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆дїфала́ѳъ, і҆еїи́лъ и҆ самаі́а, и҆ съ ни́мъ шестьдесѧ́тъ мꙋже́й, 14 и҆ ѿ сынѡ́въ вагꙋа́евыхъ оу҆ѳа́й и҆ завꙋ́дъ, и҆ съ ни́ми се́дмьдесѧтъ мꙋже́й. 15 Собра́хъ же и҆̀хъ къ рѣцѣ̀ текꙋ́щей ко є҆ѵі́и, и҆ пребы́хомъ тꙋ̀ трѝ дни̑:
8: 15
1 Є҆́здр. 7: 7
и҆ска́хъ же въ лю́дехъ и҆ во свѧще́нницѣхъ, и҆ ѿ сынѡ́въ леѵі́иныхъ не ѡ҆брѣто́хъ та́мѡ. 16 И҆ посла́хъ ко є҆леаза́рꙋ, а҆рїи́лꙋ, семеі́ю и҆ къ маѡна́нꙋ, и҆ і҆ері́вꙋ и҆ є҆лнаѳа́мꙋ, и҆ наѳа́нꙋ и҆ заха́рїи и҆ месолла́мꙋ, и҆ ко і҆ѡарі́мꙋ и҆ є҆лнаѳа́нꙋ, премꙋ́дрыхъ, 17 и҆ и҆зведо́хъ и҆̀хъ ко а҆да́ю нача́лникꙋ на мѣ́стѣ ка́сфїа и҆ вложи́хъ во оу҆ста̀ и҆́хъ словеса̀ глаго́лати ко а҆да́ю и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ а҆ѳїні́мѡмъ на мѣ́стѣ ка́сфїи, привестѝ на́мъ пою́щихъ въ до́мъ бг҃а на́шегѡ. 18 И҆ прїидо́ша къ на́мъ, поне́же
8: 18
1 Є҆́здр. 7: 6,28
рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ бѣ̀ бл҃га̀ на на́съ, мꙋ́жъ сахѡ́нъ ѿ сынѡ́въ
8: 18
И҆схо́д. 6: 19
моолі́евыхъ сы́на леѵі́ина, сы́на і҆н҃лева, и҆ сараві́а, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ѻ҆смьна́десѧть: 19 и҆ а҆севі́а, и҆ и҆са́їа ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ два́десѧть: 20
8: 20
І҆ис. Наѵ. 9: 21,27
1 Є҆́здр. 2: 43
Неем. 10: 28
и҆ ѿ наѳїні́мѡвъ, и҆̀хже дадѐ даві́дъ и҆ кнѧ́зїе ко слꙋ́жбѣ леѵі́тѡмъ, наѳїні́мѡвъ двѣ́сти два́десѧть, всѝ собра́шасѧ по и҆менѡ́мъ. 21
8: 21
2 Паралїпом. 20: 3
И҆ проповѣ́дахъ та́мѡ по́стъ бли́з̾ рѣ́ки а҆ꙋѝ, є҆́же смири́тисѧ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ на́шимъ, проси́ти ѿ негѡ̀ пꙋтѝ пра́вагѡ на́мъ и҆ ча́дѡмъ на́шымъ и҆ всемꙋ̀ стѧжа́нїю на́шемꙋ: 22 оу҆стыдѣ́хсѧ бо и҆спроси́ти ѿ царѧ̀ си́лы и҆ кѡ́нникъ защи́тити на́съ ѿ врага̀ на пꙋтѝ, поне́же рѣ́хомъ царю̀ глаго́люще:
8: 22
1 Є҆́здр. 8: 31
рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ є҆́сть на всѣ́хъ и҆́щꙋщихъ є҆го̀ во благо́е и҆ крѣ́пость є҆гѡ̀,
8: 22
И҆са́їа. 22: 17
ꙗ҆́рость же є҆гѡ̀ на всѣ́хъ ѡ҆ставлѧ́ющихъ є҆го̀. 23 Пости́хомсѧ же и҆ моли́хомсѧ бг҃ꙋ на́шемꙋ ѡ҆ се́мъ,
8: 23
Ѱал. 142: 1
и҆ оу҆слы́ша на́съ. 24 И҆ ѿлꙋчи́хъ ѿ кнѧзе́й свѧще́нническихъ двана́десѧть, сараі́ю, а҆саві́ю и҆ съ ни́ми ѿ бра́тїи и҆́хъ де́сѧть: 25 возвѣ́снхъ же и҆̀мъ
8: 25
1 Є҆́здр. 7: 15
сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды нача́ткѡвъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ, ꙗ҆̀же вознесѐ ца́рь и҆ совѣ́тницы є҆гѡ̀ и҆ кнѧ́зїе є҆гѡ̀, и҆ ве́сь і҆н҃ль ѡ҆брѣта́ѧйсѧ, 26 и҆ да́хъ вѣ́сомъ въ рꙋ́ки и҆́хъ сребра̀ тала́нтѡвъ ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ, и҆ сосꙋ́дѡвъ сре́брѧныхъ сто̀, и҆ зла́та сто̀ тала̑нтъ, 27 и҆ ча́шъ златы́хъ два́десѧть, дра́хмъ ты́сѧщꙋ, и҆ сосꙋ́ды мѣ́ди свѣ́тлыѧ до́брыѧ разли̑чныѧ, драгоцѣ́нныѧ ꙗ҆́кѡ зла́то, 28 и҆ реко́хъ и҆̀мъ: вы̀ свѧ́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, и҆ сосꙋ́ди свѧ́ти и҆ сребро̀ и҆ зла́то, є҆́же во́лею вдано̀ є҆́сть гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ на́шихъ: 29 бди́те и҆ стреги́те, до́ндеже вѣ́сомъ ѿдадитѐ пред̾ кнѧ̑зи свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ и҆ пред̾ кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ і҆н҃левыхъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, во ски́нїихъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. 30 И҆ прїѧ́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти вѣ́съ сребра̀ и҆ зла́та и҆ сосꙋ́дѡвъ, да вознесꙋ́тъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ до́мъ бг҃а на́шегѡ. 31 И҆ воздвиго́хомсѧ ѿ рѣ́ки а҆ꙋѝ во вторыйна́десѧть де́нь мцⷭ҇а пе́рвагѡ, да и҆́демъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ: и҆ рꙋка̀ бг҃а на́шегѡ бѣ̀ на на́съ и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ рꙋ́къ вра́жїихъ и҆ ра́тникѡвъ на пꙋтѝ, 32 и҆ прїидо́хомъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ пребы́хомъ тꙋ̀ трѝ дни̑. 33 И҆ бы́сть въ де́нь четве́ртый, ѿда́хомъ вѣ́сомъ сребро̀ и҆ зла́то и҆ сосꙋ́ды въ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ под̾ рꙋ́кꙋ марїмѡ́ѳа сы́на оу҆рі́и свѧще́нника, и҆ съ ни́мъ є҆леаза́ръ сы́нъ фїнее́совъ, и҆ съ ни́ми і҆ѡзава́дъ сы́нъ і҆исꙋ́совъ и҆ нѡаді́а сы́нъ ванаі́евъ леѵі́ти, 34 по числꙋ̀ и҆ вѣ́сꙋ всѧ̑: и҆ напи́санъ бы́сть ве́сь вѣ́съ. 35 Во вре́мѧ то̀, и҆̀же прїидо́ша ѿ плѣне́нїѧ сы́нове преселе́нїѧ,
8: 35
1 Є҆́здр. 6: 17
принесо́ша всесожжє́нїѧ бг҃ꙋ і҆н҃левꙋ, телцє́въ двана́десѧть за всего̀ і҆н҃лѧ, ѻ҆внѡ́въ де́вѧтьдесѧтъ ше́сть, а҆́гнцєвъ се́дмьдесѧтъ се́дмь, козлѡ́въ за грѣхѝ двана́десѧть, всѧ̑ во всесожже́нїе гдⷭ҇ꙋ. 36 И҆ да́ша повелѣ́нїе царе́во прави́телємъ ца̑рскимъ и҆ кнѧзє́мъ, и҆̀же за рѣко́ю: и҆ просла́виша люді́й и҆ до́мъ бж҃їй.

9

ГЛАВА̀ ѳ҃.

91 И҆

9: 1
2 Є҆́здр. 8: 65
є҆гда̀ совершє́на бы́ша сїѧ̑, пристꙋпи́ша ко мнѣ̀ кнѧ́зїе, глаго́люще: не ѿлꙋчи́шасѧ лю́дїе і҆н҃лєвы и҆ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти ѿ люді́й земны́хъ, (но) въ ме́рзостехъ и҆́хъ (сꙋ́ть), и҆̀же сꙋ́ть ханане́є, є҆ѳѳе́є, ферезе́є, і҆евꙋсе́є, а҆ммѡні́тѧне, мѡаві́тѧне и҆ мосері́тѧне и҆ а҆морре́ане, 2
9: 2
И҆схо́д. 34: 16
Второзак. 7: 3
Сꙋд. 3: 6
поне́же поѧ́ша ѿ дще́рей и҆́хъ себѣ̀ и҆ сынѡ́мъ свои̑мъ, и҆ смѣси́сѧ сѣ́мѧ свѧто́е съ людьмѝ земны́ми, и҆ рꙋка̀ кнѧзе́й и҆ воево́дъ въ престꙋпле́нїи се́мъ въ нача́лѣ. 3 И҆ є҆гда̀ оу҆слы́шахъ словеса̀ сїѧ̑, раздра́хъ ри̑зы моѧ̑, и҆ вострепета́хъ, и҆ терза́хъ власы̀ главы̀ моеѧ̀ и҆ брады̀ моеѧ̀, и҆ сѣдо́хъ тꙋжа̀. 4 И҆ собра́шасѧ ко мнѣ̀ всѝ
9: 4
И҆са́їа. 66: 2
боѧ́щїисѧ сло́ва бг҃а і҆н҃лева за престꙋпле́нїе прише́дшихъ ѿ плѣне́нїѧ, и҆ а҆́зъ сѣдѧ́хъ приско́рбенъ да́же
9: 4
И҆схо́д. 29: 39
до же́ртвы вече́рнїѧ. 5 И҆ въ же́ртвꙋ вече́рнюю воста́хъ ѿ сѣ́тованїѧ моегѡ̀, и҆ внегда̀ раздра́хъ ри̑зы моѧ̑, и҆ трепета́хъ, и҆ преклони́хъ кѡлѣ́на моѧ̑, и҆ простро́хъ рꙋцѣ̀ моѝ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ моемꙋ̀ 6 и҆ реко́хъ:
9: 6
Дан. 9: 7
гдⷭ҇и бж҃е мо́й, стыждꙋ́сѧ и҆ срамлѧ́юсѧ воздви́гнꙋти лицѐ моѐ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ беззакѡ́нїѧ на̑ша оу҆мно́жишасѧ па́че гла́въ на́шихъ, и҆ прегрѣшє́нїѧ на̑ша возрасто́ша да́же до нб҃сѐ: 7 ѿ дні́й ѻ҆тє́цъ на́шихъ въ престꙋпле́нїи вели́цѣмъ є҆смы̀ да́же до днѐ сегѡ̀, и҆ въ беззако́нїихъ на́шихъ пре́дани є҆смы̀ мы̀ и҆ ца́рїе на́ши и҆ свѧще́нницы на́ши и҆ сы́нове на́ши въ рꙋкꙋ̀ царе́й ꙗ҆зы́ческихъ, въ ме́чь и҆ въ плѣне́нїе, и҆ въ расхище́нїе и҆ въ стыдѣ́нїе лица̀ на́шегѡ, ꙗ҆́коже въ де́нь се́й: 8 и҆ нн҃ѣ оу҆млⷭ҇тивисѧ над̾ на́ми бг҃ъ на́шъ, є҆́же ѡ҆ста́вити ны̀ во спасе́нїе и҆ да́ти на́мъ тве́рдость на мѣ́стѣ ст҃ы́ни є҆гѡ̀, є҆́же просвѣти́ти ѻ҆чеса̀ на̑ша и҆ да́ти ѡ҆живле́нїе ма́лое въ рабо́тѣ на́шей: 9 ꙗ҆́кѡ рабѝ є҆смы̀, и҆ въ рабо́тѣ на́шей не ѡ҆ста́ви на́съ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ: и҆
9: 9
2 Є҆́здр. 8: 75,77,78
преклонѝ на на́съ милосе́рдїе пред̾ цари̑ пе́рсскими, да́ти на́мъ живо́тъ, є҆́же воздви́гнꙋти и҆̀мъ до́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ и҆ возста́вити запꙋстѣ́вшаѧ є҆гѡ̀,
9: 9
Ѱал. 79: 13
И҆са́їа. 5: 2,5
и҆ да́ти на́мъ ѡ҆гражде́нїе во і҆ꙋде́и и҆ і҆ерⷭ҇ли́мѣ: 10 и҆ нн҃ѣ что̀ рече́мъ, бж҃е на́шъ, по се́мъ; ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вихомъ повелѣ́нїѧ твоѧ̑, 11 ꙗ҆̀же да́лъ є҆сѝ на́мъ рꙋко́ю ра̑бъ твои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, гл҃ѧ:
9: 11
Второзак. 7: 1
землѧ̀, на ню́же вы̀ вхо́дите наслѣ́дити ю҆̀, землѧ̀ нечиста̀ є҆́сть, по нечистотѣ̀ люді́й ꙗ҆зы́ческихъ, въ ме́рзостехъ и҆́хъ, и҆́миже напо́лниша ю҆̀ ѿ оу҆́стъ да́же до оу҆́стъ во скверне́нїихъ свои́хъ, 12
9: 12
И҆схо́д. 23: 32
34: 16
и҆ нн҃ѣ дще́рей ва́шихъ не дади́те сынѡ́мъ и҆́хъ и҆ дще́рей и҆́хъ не прїе́млите сыновѡ́мъ ва́шымъ, и҆ не и҆щи́те ми́ра и҆́хъ и҆ бла́га и҆́хъ да́же до вѣ́ка, ꙗ҆́кѡ да оу҆крѣпи́тесѧ и҆ снѣ́сте блага̑ѧ землѝ, и҆ наслѣ́дїе дадитѐ сыновѡ́мъ ва́шымъ да́же до вѣ́ка: 13 и҆ по всѣ́хъ, ꙗ҆̀же прїидо́ша на на́съ въ дѣ́лѣхъ на́шихъ ѕлы́хъ и҆ грѣсѣ̀ на́шемъ вели́цѣмъ, поне́же нѣ́сть ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆́же и҆зба́вилъ є҆сѝ на́съ ѿ беззако́нїй на́шихъ и҆ да́лъ є҆сѝ на́мъ спⷭ҇нїе: 14 занѐ ѡ҆брати́хомсѧ разори́ти за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆ смѣси́тисѧ съ людьмѝ земны́ми: не прогнѣ́вайсѧ на на́съ да́же до сконча́нїѧ, є҆́же не бы́ти ѡ҆ста́нкꙋ и҆ спаса́емомꙋ: 15 гдⷭ҇и бж҃е і҆н҃левъ, првⷣнъ є҆сѝ ты̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́хомсѧ спасе́ни, ꙗ҆́коже де́нь се́й:
9: 15
Дан. 9: 16
сѐ, мы̀ пред̾ тобо́ю є҆смы̀ всѝ въ беззако́нїихъ на́шихъ, поне́же не возмо́жно ста́ти пред̾ тобо́ю сегѡ̀ ра́ди.

10

ГЛАВА̀ і҃.

101 И҆ є҆гда̀ молѧ́шесѧ є҆́здра и҆ є҆гда̀ и҆сповѣ́дашесѧ пла́чꙋщь и҆ молѧ́сѧ пред̾ до́момъ бж҃їимъ, собра́шасѧ къ немꙋ̀ ѿ і҆н҃лѧ собра́нїе ве́лїе ѕѣлѡ̀, мꙋ́жїе и҆ жєны̀ и҆ ѻ҆́троцы ꙗ҆́кѡ пла́кахꙋсѧ лю́дїе и҆ вознесо́ша пла́чь. 2 И҆ ѿвѣща̀ сехені́а сы́нъ і҆еи́левъ ѿ сынѡ́въ и҆ла́млихъ и҆ речѐ є҆́здрѣ: мы̀ престꙋпи́хомъ пред̾ бг҃омъ на́шимъ и҆

10: 2
1 Є҆́здр. 9: 2
Неем. 13: 23
поѧ́хомъ жєны̀ чꙋжді̑ѧ ѿ люді́й землѝ, и҆ нн҃ѣ є҆́сть оу҆пова́нїе і҆н҃лю ѡ҆ се́мъ: 3 и҆ нн҃ѣ завѣща́емъ завѣ́тъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да ѿве́ржемъ всѧ̑ жєны̀ и҆ рожде́ныхъ ѿ ни́хъ, ꙗ҆́коже хо́щетъ: воста́ни и҆ оу҆страшѝ и҆̀хъ за́повѣдьми бг҃а на́шегѡ, и҆ по зако́нꙋ да бꙋ́детъ: 4
10: 4
2 Є҆́здр. 8: 91
воста́ни, поне́же на тебѣ̀ є҆́сть глаго́лъ, и҆ мы̀ съ тобо́ю: оу҆крѣпи́сѧ и҆ сотворѝ. 5
10: 5
Неем. 10: 29
И҆ воста̀ є҆́здра, и҆ заклѧ̀ кнѧ̑зи, свѧще́нники и҆ леѵі́ты и҆ всего̀ і҆н҃лѧ, да сотворѧ́тъ по словесѝ семꙋ̀. И҆ клѧ́шасѧ. 6
10: 6
2 Є҆́здр. 9: 1
И҆ воста̀ є҆́здра ѿ лица̀ до́мꙋ бж҃їѧ и҆ и҆́де въ сокро́вищный до́мъ і҆ѡна́на сы́на є҆лїсꙋ́вова и҆ сѣ́де та́мѡ: хлѣ́ба не ꙗ҆дѐ и҆ воды̀ не пѝ, пла́каше бо ѡ҆ престꙋпле́нїи прише́дшихъ ѿ плѣне́нїѧ. 7 И҆ по́слано бы́сть сло́во во і҆ꙋде́ю и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мъ всѣ́мъ сыновѡ́мъ преселе́нїѧ, да соберꙋ́тсѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ: 8 всѧ́къ, и҆́же а҆́ще не прїи́детъ въ трѝ дни̑, по совѣ́тꙋ кнѧзе́й и҆ старѣ́йшинъ, во́зметсѧ всѐ и҆мѣ́нїе є҆гѡ̀,
10: 8
Неем. 13: 28
и҆ то́й ѿлꙋче́нъ бꙋ́детъ ѿ со́нмища преселе́нїѧ. 9 И҆ собра́шасѧ всѝ мꙋ́жїе і҆ꙋ̑дины и҆ венїамі̑ни во і҆ерⷭ҇ли́мъ тре́ми де́нми: се́й є҆́сть мцⷭ҇ъ девѧ́тый: въ двадесѧ́тый де́нь мцⷭ҇а сѣдо́ша всѝ лю́дїе пред̾ до́момъ бж҃їимъ трепе́щꙋще ѡ҆ словесѝ
10: 9
1 Ца́рств. 12: 17
и҆ ѿ зимы̀. 10 И҆ воста̀ є҆́здра свѧще́нникъ и҆ речѐ къ ни̑мъ:
10: 10
1 Є҆́здр. 9: 1,2
вы̀ престꙋпи́сте и҆ взѧ́сте жєны̀ и҆ноплемє́ннически, є҆́же приложи́ти ко грѣхꙋ̀ і҆н҃левꙋ: 11 и҆ нн҃ѣ дади́те хвалꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ сотвори́те оу҆го́дное пред̾ ни́мъ, и҆ ѿлꙋчи́тесѧ ѿ люді́й землѝ и҆ ѿ же́нъ и҆ноплеме́нническихъ. 12 И҆ ѿвѣща́ша всѐ мно́жество гла́сомъ вели́кимъ и҆ рѣ́ша: по словесѝ твоемꙋ̀ къ на́мъ сотвори́мъ: 13 ѻ҆ба́че лю́дїе мно́зи сꙋ́ть, и҆ вре́мѧ зи́мнее, и҆ нѣ́сть мо́щно стоѧ́ти внѣ̀: и҆ дѣ́ло нѣ́сть днѐ є҆ди́нагѡ и҆лѝ двꙋ́хъ, ѕѣлѡ̀ бо мно́гѡ согрѣши́хомъ во словесѝ се́мъ: 14 да поста́вѧтсѧ кнѧ́зїе на́ши во все́мъ мно́жествѣ и҆ во всѣ́хъ градѣ́хъ на́шихъ, и҆̀же поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, да прїи́дꙋтъ во времена̀ повєлѣ́ннаѧ, и҆ съ ни́ми старѣ́йшины ѿ всѧ́кагѡ гра́да и҆ сꙋдїи̑, є҆́же ѿврати́ти гнѣ́въ ꙗ҆́рости бг҃а на́шегѡ ѿ на́съ словесѐ ра́ди сегѡ̀. 15 Ѻ҆ба́че і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ а҆саи́левъ и҆ і҆а́сса сы́нъ ѳекꙋ́евъ со мно́ю ѡ҆ се́мъ, и҆ месолла́мъ и҆ саваѳа́й леѵі́тинъ помага́ѧй и҆̀мъ. 16 И҆ сотвори́ша та́кѡ сы́нове преселе́нїѧ: и҆ разыдо́шасѧ є҆́здра свѧще́нникъ и҆ мꙋ́жїе кнѧ́зїе ѻ҆те́чествъ въ до́мы, и҆ всѝ по и҆менѡ́мъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брати́шасѧ въ де́нь пе́рвый мцⷭ҇а десѧ́тагѡ, да взы́щꙋтъ глаго́ла: 17 и҆ соверши́ша во всѣ́хъ мꙋже́хъ, и҆̀же поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, да́же до днѐ пе́рвагѡ мцⷭ҇а пе́рвагѡ. 18
10: 18
Малах. 2: 7,8
И҆ ѡ҆брѣ́тени сꙋ́ть ѿ сынѡ́въ свѧще́нническихъ и҆̀же введо́ша жєны̀ и҆ноплемє́нничи, ѿ сынѡ́въ і҆исꙋ́са сы́на і҆ѡседе́кова и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ маасі́а и҆ є҆лїезе́ръ, и҆ і҆ари́мъ и҆ гадалі́а: 19 и҆ да́ша рꙋ́ки своѧ̑ и҆згони́ти жєны̀ своѧ̑, и҆ согрѣши́вшїи принесо́ша ѿ ѻ҆ве́цъ
10: 19
Леѵі́т. 4: 3
ѡ҆ престꙋпле́нїи свое́мъ ѻ҆вна̀: 20 и҆ ѿ сынѡ́въ є҆мми́ровыхъ а҆нані́й и҆ завді́а: 21 и҆ ѿ сынѡ́въ
10: 21
1 Є҆́здр. 2: 39
и҆ра́млихъ маасі́а и҆ є҆ллі́а, и҆ самі́а и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а: 22 и҆ ѿ сынѡ́въ фассꙋ́ровыхъ є҆лїѡина́й, маасі́а и҆ і҆сма́илъ, и҆ наѳана́ель и҆ і҆ѡзава́дъ и҆ и҆ласа̀: 23 и҆ ѿ леѵі́тѡвъ і҆ѡзава́дъ и҆ ѳамꙋ́й и҆ кѡлі́а, то́йже и҆ кѡлі́тъ, и҆ феѳеі́а, и҆ і҆ꙋ́да и҆ є҆лїе́зеръ: 24 и҆ ѿ пѣвцє́въ є҆лїса́въ: и҆ ѿ двє́рникъ солми́нъ и҆ телми́нъ и҆ ѻ҆дꙋ́а: 25 и҆ ѿ і҆н҃лѧ, ѿ сынѡ́въ форо́совыхъ рамі́а и҆ а҆зі́а, и҆ мелхі́а и҆ мелми́нъ, и҆ є҆лїаза́ръ и҆ а҆саві́а и҆ ване́а: 26 и҆ ѿ сынѡ́въ и҆ла́мовыхъ матѳані́а и҆ заха́рїа, и҆ і҆аїи́лъ и҆ а҆вді́й, и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ и҆ и҆лі́а: 27 и҆ ѿ сынѡ́въ заѳꙋ́евыхъ є҆лїѡна́й, є҆лїсꙋ́въ, маѳана́й и҆ а҆рмѡ́ѳъ, и҆ зава́дъ и҆ ѻ҆зїза̀: 28 и҆ ѿ сынѡ́въ ваве́иныхъ і҆ѡна́нъ, а҆нані́а и҆ завꙋ́й и҆ ѳалі̀: 29 и҆ ѿ сынѡ́въ ванꙋ́евыхъ мосолла́мъ, маллꙋ́хъ, а҆даі́а, і҆асꙋ́въ и҆ саа́лъ и҆ римѡ́ѳъ: 30 и҆ ѿ сынѡ́въ фаа́ѳъ-мѡа́влихъ є҆дне́а и҆ хали́лъ и҆ ванаі́а, маасі́а, матѳані́а, веселеи́лъ и҆ ванꙋ́й и҆ манассі́и: 31 и҆ ѿ сынѡ́въ и҆ра́мовыхъ є҆лїезе́ръ, і҆есі́а, мелхі́а, самаі́а, семеѡ́нъ, 32 венїамі́нъ, малꙋ́хъ, самарі́а: 33 и҆ ѿ сынѡ́въ а҆си́мовыхъ метѳана́їа, маѳаѳа̀, зава́дъ, є҆лїфале́тъ, і҆ерамі̀ манассі́й, семе́й: 34 и҆ ѿ сынѡ́въ вані́иныхъ мооді́а, а҆мра́мъ и҆ оу҆и́лъ, 35 ванаі́а, вадаі́а, хелі́а, 36 оу҆ані́а, марїмѡ́ѳъ и҆ є҆лїасі́въ, 37 матѳані́а маѳана́й. 38 И҆ сотвори́ша сы́нове ванꙋі́євы и҆ сы́нове семє́ины, 39 и҆ салемі́а и҆ наѳа́нъ и҆ а҆даі́а, 40 махнада̀, а҆вꙋсесе́й, 41 а҆рꙋесрїи́лъ и҆ самарі́а, 42 селлꙋ́мъ, а҆марі́а, і҆ѡ́сифъ: 43 ѿ сынѡ́въ навꙋ́иныхъ і҆еїи́лъ, маѳаѳі́а, зава́дъ, зевена́й, і҆ада́й и҆ і҆ѡи́ль и҆ ване́а. 44 Всѝ ті́и поѧ́ша жєны̀ и҆ноплемє́ннически, и҆ роди́ша ѿ ни́хъ сы́ны.