Елизаветинская Библия 1751 (CSELZAN)
5

ГЛАВА̀ є҃.

Зача́ло г҃і.

51 Мꙋ́жъ же нѣ́кїй, а҆на́нїа и҆́менемъ, съ сапфі́рою жено́ю свое́ю, продадѐ село̀ 2 и҆ оу҆таѝ ѿ цѣны̀, свѣ́дꙋщей и҆ женѣ̀ є҆гѡ̀: и҆ прине́съ ча́сть нѣ́кꙋю, пред̾ нога́ми а҆пⷭ҇лъ положѝ. 3 Рече́ же пе́тръ: а҆на́нїе, почто̀ и҆спо́лни сатана̀ се́рдце твоѐ

5: 3
Чи́сл. 30: 3
Е҆кклес. 5: 3
солга́ти дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ и҆ оу҆таи́ти ѿ цѣны̀ села̀; 4 сꙋ́щее тебѣ̀ не твое́ ли бѣ̀, и҆ прода́ное не въ твое́й ли вла́сти бѧ́ше; что̀ ꙗ҆́кѡ положи́лъ є҆сѝ въ се́рдцы твое́мъ ве́щь сїю̀; не человѣ́кѡмъ солга́лъ є҆сѝ, но бг҃ꙋ. 5 Слы́шавъ же а҆на́нїа словеса̀ сїѧ̑, па́дъ и҆́здше: и҆ бы́сть стра́хъ вели́къ на всѣ́хъ слы́шащихъ сїѧ̑. 6 Вста́вше же ю҆́нѡши взѧ́ша є҆го̀ и҆ и҆зне́сше погребо́ша. 7 Бы́сть же ꙗ҆́кѡ трїе́мъ часѡ́мъ минꙋ́вшымъ, и҆ жена̀ є҆гѡ̀ не вѣ́дꙋщи бы́вшагѡ вни́де. 8 Ѿвѣща́ же є҆́й пе́тръ: рцы́ ми, а҆́ще на толи́цѣ село̀ ѿда́ста; Ѻ҆на́ же речѐ: є҆́й, на толи́цѣ. 9 Пе́тръ же речѐ къ не́й: что̀ ꙗ҆́кѡ согласи́стасѧ и҆скꙋси́ти дх҃а гдⷭ҇нѧ; сѐ, но́ги погре́бшихъ мꙋ́жа твоего̀ при две́рехъ, и҆ и҆знесꙋ́тъ тѧ̀. 10 Паде́ же а҆́бїе пред̾ нога́ма є҆гѡ̀ и҆ и҆́здше: вше́дше же ю҆́нѡши ѡ҆брѣто́ша ю҆̀ ме́ртвꙋ и҆ и҆зне́сше погребо́ша бли́з̾ мꙋ́жа є҆ѧ̀. 11 И҆ бы́сть стра́хъ вели́къ на все́й цр҃кви и҆ на всѣ́хъ слы́шашихъ сїѧ̑.

(Заⷱ҇ д҃і.)

12 Рꙋка́ми же а҆пⷭ҇лскими

5: 12
Дѣѧ̑н. 2: 43
Ри́млѧн. 5: 19
бы́ша зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ въ лю́дехъ мнѡ́га: и҆ бѧ́хꙋ є҆динодꙋ́шнѡ всѝ въ притво́рѣ соломѡ́ни: 13 ѿ про́чихъ же никто́же смѣ́ѧше прилѣплѧ́тисѧ и҆̀мъ, но велича́хꙋ и҆̀хъ лю́дїе. 14 Па́че же
5: 14
Дѣѧ̑н. 2: 47
11: 21
прилага́хꙋсѧ вѣ́рꙋющїи гдⷭ҇ви, мно́жество мꙋже́й же и҆ же́нъ, 15 ꙗ҆́кѡ и҆ на стѡ́гны и҆зноси́ти недꙋ̑жныѧ и҆ полага́ти на посте́лехъ и҆ на ѻ҆дрѣ́хъ, да грѧдꙋ́щꙋ петрꙋ̀ понѐ сѣ́нь є҆гѡ̀ ѡ҆сѣни́тъ нѣ́коего ѿ ни́хъ. 16 Схожда́шесѧ же и҆ мно́жество ѿ ѡ҆кре́стныхъ градѡ́въ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, приносѧ́ще недꙋ̑жныѧ и҆ стра́ждꙋщыѧ ѿ дꙋ̑хъ нечи́стыхъ, и҆̀же и҆сцѣлѣва́хꙋсѧ всѝ. 17 Воста́въ же а҆рхїере́й и҆ всѝ и҆̀же съ ни́мъ, сꙋ́щаѧ є҆́ресь саддꙋке́йскаѧ, и҆спо́лнишасѧ за́висти, 18 и҆ возложи́ша рꙋ́ки своѧ̑ на а҆пⷭ҇лы и҆ посла́ша и҆̀хъ въ соблюде́нїе ѻ҆́бщее. 19 А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇ень но́щїю ѿве́рзе двє́ри темни́цы, и҆зве́дъ же и҆̀хъ, речѐ: 20 и҆ди́те и҆ ста́вше глаго́лите въ це́ркви лю́демъ всѧ̑
5: 20
І҆ѡа́н. 6: 68
глаго́лы жи́зни сеѧ̀.

(Заⷱ҇ є҃і.)

21 Слы́шавше же внидо́ша по оу҆́треницѣ5: 21 оу҆́трѡ въ це́рковь и҆ оу҆ча́хꙋ. Прише́дъ же а҆рхїере́й и҆ и҆̀же съ ни́мъ, созва́ша собо́ръ и҆ всѧ̑ ста́рцы ѿ сынѡ́въ і҆н҃левыхъ и҆ посла́ша во оу҆зи́лище, привестѝ и҆̀хъ. 22 Слꙋги̑ же ше́дше не ѡ҆брѣто́ша и҆̀хъ въ темни́цѣ, возвра́щшежесѧ возвѣсти́ша, 23 глаго́люще, ꙗ҆́кѡ темни́цꙋ оу҆́бѡ ѡ҆брѣто́хомъ заключе́нꙋ со всѧ́кимъ оу҆твержде́нїемъ и҆ блюсти́тєли стоѧ́щыѧ пред̾ две́рьми: ѿве́рзше же, внꙋ́трь ни є҆ди́нагѡ ѡ҆брѣто́хомъ. 24 Ꙗ҆́коже слы́шаша словеса̀ сїѧ̑ а҆рхїере́й же и҆ воево́да церко́вный и҆ первосвѧще́нницы, недоꙋмѣва́хꙋсѧ ѡ҆ ни́хъ, что̀ оу҆́бѡ бꙋ́детъ сїѐ. 25 Прише́дъ же нѣ́кто возвѣстѝ и҆̀мъ, глаго́лѧ, ꙗ҆́кѡ сѐ, мꙋ́жїе, и҆̀хже всади́сте въ темни́цꙋ, сꙋ́ть въ це́ркви стоѧ́ще и҆ оу҆ча́ще лю́ди. 26 Тогда̀ ше́дъ воево́да со слꙋга́ми, приведѐ и҆̀хъ не съ нꙋ́ждею, боѧ́хꙋсѧ бо люді́й, да не ка́менїемъ побїю́тъ и҆̀хъ: 27 приве́дше же и҆̀хъ, поста́виша на со́нмищи, и҆ вопросѝ и҆̀хъ а҆рхїере́й, глаго́лѧ: 28

5: 28
Дѣѧ̑н. 4: 18
не запреще́нїемъ ли запрети́хомъ ва́мъ не оу҆чи́ти ѡ҆ и҆́мени се́мъ; и҆ сѐ, и҆спо́лнисте і҆ерⷭ҇ли́мъ
5: 28
Дѣѧ̑н. 2: 22
3: 13
оу҆че́нїемъ ва́шимъ и҆ хо́щете навестѝ на ны̀
5: 28
Матѳ. 27: 25
кро́вь чл҃вѣ́ка сегѡ̀. 29 Ѿвѣща́въ же пе́тръ и҆ а҆пⷭ҇ли рѣ́ша:
5: 29
Дѣѧ̑н. 4: 19
повинова́тисѧ подоба́етъ бг҃ови па́че, не́жели человѣ́кѡмъ: 30 бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ воздви́же і҆н҃са, є҆го́же вы̀ оу҆би́сте,
5: 30
Дѣѧ̑н. 3: 15
повѣ́сивше на дре́вѣ: 31 сего̀ бг҃ъ нача́лника и҆ сп҃са возвы́си
5: 31
Дѣѧ̑н. 2: 33
4: 12
1 І҆ѡа́н. 2: 1,2
десни́цею свое́ю, да́ти покаѧ́нїе і҆н҃леви и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: 32
5: 32
Дѣѧ̑н. 3: 15
І҆ѡа́н. 15: 26,27
и҆ мы̀ є҆смы̀ тогѡ̀ свидѣ́телїе глагѡ́лъ си́хъ, и҆ дх҃ъ ст҃ы́й, є҆го́же дадѐ бг҃ъ повинꙋ́ющымсѧ є҆мꙋ̀. 33 Ѻ҆ни́ же слы́шавше распыха́хꙋсѧ и҆ совѣща́ша оу҆би́ти и҆̀хъ. 34 Воста́въ же нѣ́кїй на со́нмищи фарїсе́й, и҆́менемъ гамалїи́лъ, законоꙋчи́тель че́стенъ всѣ́мъ лю́демъ, повелѣ̀ внѣ̀ ма́лѡ что̀ а҆пⷭ҇лѡмъ оу҆стꙋпи́ти, 35 рече́ же къ ни̑мъ: мꙋ́жїе і҆н҃лтѧне, внима́йте себѣ̀ ѡ҆ человѣ́цѣхъ си́хъ, что̀ хо́щете сотвори́ти: 36
5: 36
Дѣѧ̑н. 21: 38
пред̾ си́ми бо де́нми воста̀ ѳе́ѵда, глаго́лѧ бы́ти вели́ка нѣ́коего себѐ, є҆мꙋ́же прилѣпи́шасѧ число́мъ мꙋже́й ꙗ҆́кѡ четы́реста: и҆́же оу҆бїе́нъ бы́сть, и҆ всѝ, є҆ли́цы повинꙋ́шасѧ є҆мꙋ̀, разыдо́шасѧ и҆ бы́ша ни во что́же: 37 по се́мъ воста̀ і҆ꙋ́да галїле́анинъ во дни̑
5: 37
Лꙋк. 2: 2
написа́нїѧ и҆ ѿвлечѐ лю́ди довѡ́лны в̾слѣ́дъ себє̀: и҆ то́й поги́бе, и҆ всѝ, є҆ли́цы послꙋ́шаша є҆гѡ̀, разсы́пашасѧ: 38 и҆ нн҃ѣ, глаго́лю ва́мъ, ѿстꙋпи́те ѿ человѣ́къ си́хъ и҆ ѡ҆ста́вите и҆̀хъ:
5: 38
Матѳ. 15: 13
ꙗ҆́кѡ а҆́ще бꙋ́детъ ѿ человѣ́къ совѣ́тъ се́й и҆лѝ дѣ́ло сїѐ, разори́тсѧ, 39
5: 39
Лꙋк. 21: 15
а҆́ще ли же ѿ бг҃а є҆́сть, не мо́жете разори́ти то̀, да не ка́кѡ и҆ бг҃обо́рцы ѡ҆брѧ́щетесѧ. 40 Послꙋ́шаша же є҆гѡ̀, и҆ призва́вше а҆пⷭ҇лы, би́вше запрети́ша и҆̀мъ не глаго́лати ѡ҆ и҆́мени і҆н҃совѣ и҆ ѿпꙋсти́ша и҆̀хъ. 41 Ѻ҆ни́ же оу҆̀бо и҆дѧ́хꙋ
5: 41
Матѳ. 5: 10
І҆а́к. 1: 2
1 Петр. 4: 13
2 Корі́нѳ. 6: 10
12: 10
Е҆вр. 10: 34
ра́дꙋющесѧ ѿ лица̀ собо́ра, ꙗ҆́кѡ за и҆́мѧ гдⷭ҇а і҆н҃са сподо́бишасѧ безче́стїе прїѧ́ти: 42 по всѧ̑ же дни̑ въ це́ркви и҆ въ домѣ́хъ не престаѧ́хꙋ оу҆ча́ще и҆ благовѣствꙋ́юще і҆н҃са хрⷭ҇та̀.